petak, 01. juli 2022.

Posts Tagged ‘kvalitet vazduha’

Program kontrole kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu bez jasnih indikatora planiranih mera !

Objavljeno: 01.06.2022. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je ,u petak 27.maja, na svojoj 78-oj sedici, usvojilo  Program kontrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu, obezbedivši predhodno, u skladu sa propisima, neophodnu saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine na taj dokument.

To je bio povod da se ,za kraći komentar usvojenog dokumenta a i drugih javnih politika grada u vezi sa kvalitetom vazduha , obratimo magistru tehničkih nauka Jovanu Nešoviću, koji se , zajedno sa svojim saradnicima iz Udruženje građana Kraljevački razvojni centar, treću godinu za redom, bavi raznim aspektima problema kvaliteta vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Poražavajući rezultati kvaliteta vazduha u Kraljevu za prva III meseca u 2022.godini

Oni to rade zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart, kroz projekat “Zeleni inkubator” koga sprovodi Beogradska otvorena škola pružajući mentorsku i finansijsku podršku lokalnim organizacijama širom Srbije da rade na unapređenju javnih politika u svojim zajednicama.

 “Pre nego što odgovorim na to vaše pitanje želim , javnosti radi da istaknem da se, u Kraljevačkom razvojnom centru, bavimo  problematikom kvaliteta vazduha kroz zajednički rad i saradnju sa predstavnicima Gradske uprave grada Kraljeva kao i kroz saradnju sa predstavnicima privrednog, obrazovnog, civilnog i medijskog sektora i ,naravno, sa građanima koji sve više, iz godine u godinu, bivaju svesni činjenice da ne udišemo zdrav vazduh u gradu tokom grejne sezone”.

I vi ste izveštavali o tome da smo ,prošle godine, bili jedini predstavnici civilnog društva koji su se pojavili na Javnoj sednici za građane i organizacije predlagače izmena nacrta lokalnog budžeta, kada smo predložili da grad izdvoji sredstva i automatizovanu mernu stanicu ili automatizovani analizator koji će biti postavljen u postojeću mernu stanicu sa pripadajućim softverom. Ovo bi omogućiti da u svakom trenutku građani Kraljeva znaju kakav vazduh udišu  i shodno tome preduzmu određene mere u cilju zaštite zdravlja kada je vazduh zagađen ili jako zagađen.

Sa predstavljanja novog projekta o kvalitetu vazduha Kraljevačkog razvojnog centra

Nedavno smo, upoznali,  predstavnike različitih sektora lokalne zajednice, sa ciljevima i aktivnostima našeg projekta „Promenam u zagrevanju javnih objekata do čistijeg vazduha u Kraljevu“, koga ćemo, sprovesti do kraja oktobra 2022.godine, opet  zahvaljujući podršci Evropske unije i Fondacije Fridrih Ebart.

Na tom Uvodnom sastanku bilo je reči i o  dokumentu koga je ,prošle sedmice, usvojilo Gradsko veće. Do duše,u tom trenutku, Program kntrole  kvaliteta vazduha grada Kraljeva za 2022.godinu je bio tek predlog jer se čekala zakonom predviđena saglasnost Ministarstva zaštite životne sredine. No, koliko sada vidim nije bilo izmena u odnosu na ovaj usvojeni dokument.

I tada smo, predstavnicima Gradske uprave ukazali na neke naše primedbe-predloge za izmenu javnih politika pa evo prilike da ih  ponovim u ovom razgovoru.

Želim ,po ko zna koji put,da istaknem da Kraljevo,na žalost, još uvek nema jedan važa dokument koji se zove Plan kvaliteta vaduha i koji je ,u nekom smislu krovni dokument lokalnih javnih politika u ovoj oblasti, a ujedno je i zakonska obaveza grada. Koliko znam, taj dokument sa određenim izmenama koje je tražilo Ministarstvo, ponovo je poslat na saglasnost resornog Ministarstva.

Promenama do kvalitetnijeg vazduha i u Kraljevu !

Moram dodati da nije bilo javne rasprave na dorađeni dokument, tako da svi oni koji su imali neke primdbe nisu imali mogućnosti da to urade. U delu dokumenta u kome se predlažu mere i aktivnosti koje treba sprovesti u narednom periodu (Akcioni plan) u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha nisu uvršteni indikatori koji prate svaku aktivnost što je jako važno i nema ni definisanih sredstava koja su potrebna da bi se neka aktivnost ili projekat sproveli. Činimi se da će i ovo biti jedan u nizu dokumenata sa ciljem da se zadovolji forma, a suština kako,što je pre moguće, doći do poboljšanja kvaliteta  neće se ostvariti” zaključio je Nešović.

Kad izostaje dijalog , izostaju i rešenja !

Objavljeno: 19.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je , pored drugih tačaka dnevnog reda , Gradsko veće grada Kraljeva razmatralo i usvojilo Izveštaj o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.Ovaj dokument je sačinio Zavod za javno zdravlje Kraljevo , referentna ustanova nadležna za sve aspekte javnog zdravlja na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Zavod za javno zdravlje , tačnije njegov Centar za higijenu i humanitarnu ekologiju sprovodi ,tokom godine , kontinuirano merenje kvaliteta vazduha u gradu na 9 lokacija . Sumpor dioksid i indeksi crne čađi mereni su na 4 merna mesta ,azot –dioksid na 1 mestu , masena koncentacija suspendovanih PM 10 i PM2,5 čestica i teških metala na 1 mernom mestu , a ukupne taložne materije, pH pepeo i sagorljive materije i niz drugih hemiskih elemenata i jedinjena merene su na 8 mernih mesta , ali po dinamici kontinuiranog  merenja jedan put u mesecu . Sve ovo sprovodi se po metodologijam definisanim brojnim propisima ranga zakonskih i podzakonskih akata uz apsolutnu primenu verifikovanih naučnih metoda i sa opremom specijalizovanom za tu vrstu merenja.

Rezultati tako sprovedene kontrole vazduha u gradu Kraljevu tokom 2018 godine , već je poznato, zabrinjavajući su .Kao najčešći elementi sa parametima iznad dozvoljenih  u vazduhu u Kraljevu tokom 2018 izdvajaju se čađ i čestice PM10 i PM 2,5 čiji su efekti po zdvalje ljudi akutni i hronični .Njihova  koncetracija sa vrednostima iznad dozvoljenih u 2018 godini bila je tokom 105 dana sa različitim ,uvećanim , nivom vrednosti. Pojedinih dana , do  čak četri puta iznad  dozvoljenih! Nekoliko članova Zakona o zaštiti vazduha reguliše obaveze lokalne samouprave oko obaveštavanja javnosti o koncentracijama štetnih materija u vazduhu sa predlogom preventivnog ponašanja građana u takvim situacijama . Iako se o izveštavanju javnosti može , i treba razgovarati , ovoga puta pozabavićemo se drugim aspektima  Izveštaja o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Kraljeva u 2018 godini.

I ovaj dokument je potvrdio da se Kraljevo godinama unazad suočava sa problemom zagađenosti vazduha na teritoriji grada ali da ova tema ,iako , po nama , zaslužuje najveći prioritet u aktivnostima lokalne samouprave to kao ,uostalom, i druge teme iz oblasti zaštite životne sredine ,očigledno nije. Na to ukazuje  nekoliko činjenica koje potvrđuju ovu tezu. Krenimo redom: Komisija  za zaštitu životne sredine   Skupštine grada Kraljeva,koja inače, nije kompletiranog sastava još od konstitutivne sednice ovog saziva nije ,bar dok ovo pišemo, razmotrila ovaj Izveštaj. To nisu učinila ni druga ,savetodavna radna tela u lokalnoj samoupravi koja bi to trebalo da čine, poput Saveta za zaštitu životne sredine Gradskog veća i Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva. Ni nadležni organ javne uprave , Odsek za zaštitu životne sredine , nije danas, na sednici Gradskog veća imao  svoje viđenje razmatranog i usvojenog Izveštaja, posebno u onom njegovom delu koji daje određeni predlog mera  za smanjivanje zagađenja vazduha. A da ne govorimo o tome da je razmatranje  Izveštaja, kada je u pitanju civilni sektor grada Kraljeva  prepušteno njegovoj  ,pojedinačnoj zainteresovanosti, samoinicijativi i samoorganizovanju. A o građanima i njihovom (pred)znanju o ovom problemu  da ,za sada, i ne govorimo . Ovo nam daje za pravo da zaključimo da je komunikacija , kako interna tako i eksterna , između aktera u oblasti zaštite životne sredine na nivou grada Kraljeva , sporadična ,neplanska i neosmišljena.

Zbog toga  , ali i zbog svoje negativne konotacije koja nije baš prijemčiva i upotrebljiva za , od strane funkcionera lokalne samouprave  željenu komunikaciju sa građanima ,  problem kvaliteta vazduha i uopšte životne sredine u gradu Kraljevu , kao lokalnoj samoupravi , ostaje „van radara“ ključnih političkih tema .A dok nema  rasprave i dijaloga , ne može biti ni efikasnihih  ,mogućih  rešenja za bilo koji problem u oblasti , kako to nedavno  reče resorni ministar , „odbrane životne sredine “.