sreda, 04. avgust 2021.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Uskoro će se znati koje firme kraljevčani mogu da angažuju za poslove na energetskoj sanaciji svojih zgrada

Objavljeno: 21.07.2021. | autor: KV Novosti -on line

Objavljivanjem Javnog poziva zainteresovanim privrednim subjektima za učešće u poslovima  na energetskoj sanaciji stambenih objekata a koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u 2021 godini ,danas su,u Kraljevu, nastavljene aktivnosti lokalne samouprave usmerene ka merama koje doprinose jačanju energetske efikasnosti stambenih objekata ili   smanjivanju zagađenja vazduha u zoni grada obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

Konkurs je važan i za građane koji su planirali da konkurišu za sredstva iz javnih prihoda bilo republike ili grada  a za zamenu kotla ili stolarije ili ugradnju termičke izolacije, jer će   moći  da nabavku opreme i radove  izvedu samo preko firmi koje se nakon ovog konkursa budu našle na listi onih koje ispunjavaju uslove.

Prema uslovima ovog Javnog poziva građani mogu da računaju na 120.000 dinara ili 2.000 dinara po kvadratu za termičku izolaciju, na iznos od 85.000 za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na bio masu za porodične kuće i  do 70.000 dinara za za kotao na gas za porodične kuće.

Troškove preko ovih iznosa padaju na teret građana.Građani će morati da ,najpre,izmire svoj deo sredstava  izvođaču radova da bi ,potom,grad uplatio istom svoj deo koji ne sme biti veći od 50 odsto ukupne vrednosti materijala i/ili radova.

 Iako je Kraljevo, sa iz budžeta izdvojenih 2,5 miliona dinara za ove namene i još toliko dobijenih sredstava od Republike u samom  vrhu lokalnih samouprava koje se birnu o problemu enernetske efikasnosti kao jedne od  mera u borbi protiv sve izraženijih klimatskih promena,to su ,u odnosu na potrebe i već iskazano interesovanje građana,ipak, nedovoljna sredstva.

Iznos sredstava za ove namene i izostanak  preciznijih kriterijuma koji bi više uvažavali socijalnu kartu građana zainteresovanih za ove mere bili su razlozi da,Miloš Ugrenović član Gradskog veća iz redova SPS-a, ostane uzdržan na današnjoj ,39-toj sednici Gradskog veća na kojoj je usvojen tekst Javnog poziva zainteresovanim privrednim subjektima za učešće u poslovima  na energetskoj sanaciji stambenih objekata a koji će biti sufinansirani iz budžeta grada u 2021 godini.

Sistem finansiranja mesnih zajednica u gradu Kraljevu je „zreo“ za promene!

Objavljeno: 20.07.2021. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno održanom raspravom u Lopatnici završena je druga  faza realizacije projekta „Informisani gradjani – aktivni ucesnici u planiranju razvoja ruralne infrastrukture“ koga sprovodi udruženje građana „Evropski pokret u Srbiji-Kraljevo“ iz Kraljeva.

Lopatnica

Ove aktivnosti su omogućile da se ,više od stotinu građana, iz tri seoske sredine na teritoriji grada Kraljeva upozna  sa dva, preovlađujuća, modela finansiranja rada mesnih zajednica u Republici Srbiji kao i sa novim,alternativnim, modelom finasniranja mesnih zajednica sprovedenim na teritoriji grada Šapca.

Jedan od njih je linearni i on se primenjuje u 95% opština i gradova .

 Karakteristika ovog modela je da se uloga mesne zajednice svodi na podnošenje zahteva i inicijativa i da nemaju nikakvog uticaja na donošenje odluka, jer se odluke donose u malom krugu ljudi i ne postoje tačno određeni kriterijumi za raspodelu sredstava.

Miločaj

Drugi model finansiranja, koji se trenutno eksperimentalno primenjuje u četiri opštine (uz kombinaciju sa linearnim modelom) je model Programsko projektnog konkursnog finansiranja.

Po ovom modelu raspisuju se konkursi, na kojima učestvuju mesne zajednice i gde se, po unapred datim kriterijumima takmiče idejama i projektima za dobijanje sredstava. Programsko – projektno – konkursni model podrazumeva pisanje projekata koji bi tačno specifikovali problem ili želju meštana za unapređenje lokalne zajednice.

Prednosti ovog modela su: veća uključenost građana i mesnih zajednica u sistem odlučivanja, pa samim tim i veća demokratičnost i transparentnost u trošenju sredstava.

Pored navedena dva modela, u gradu Šapcu je uspostavljen sistem prenosa sredstava od poreza na imovinu fizičkih lica naplaćenog na području svake mesne zajednice do 31. decembra prethodne godine.

Konarevo

Navedeni sistem u gradu Šapcu je uspostavljen je 2016. godine i podrazumevao je neposredno izjašnjavanje građana o izboru projekata koji će se realizovati u tekućoj godini. 2021. godine, ova odluka je izmenjena, zadržan je sistem prenosa sredstava, ali odluku o izboru projekata koji će se realizovati donosi Savet mesne zajednice, uz konsultacije sa građanima. 

Skupovima u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva predhodila je i izrada   dve  Analize: stanja postojećih mehanizama finansiranja infrastrukturnih projekata na teritoriji grada Kraljeva i primera decentralizacije sprovedenih u drugim opštinama i gradovima.

Analize su ,takođe, projektne aktivnosti sprovedene  tokom prve  faze projekta „Informisani građani – aktivni učesnici u planiranju razvoja ruralne infrastrukture’

One su bile  osnova za sprovođenje kampanje pod nazivom “Razvoj sela po meri nas meštana!“ u okviru koje su i organizovani skupovi u Miločaju, Konarevu i Lopatnici tokom juna i jula meseca ove godine.

Na osnovu  sprovedene javne rasprave i komunikacije sa građanima ,u tri spomenute mesne zajednice,da se zaključiti da građani u seoskim mesnim zajednicama na teritoriji grada Kraljeva smatraju opravdanim pokretanje inicijative za za izmenu sistema finansiranja mesnih zajednica, kako bi se omugućilo da oni sami, preko Saveta mesne zajednice, odlučuju koji projekat će se realizovati u njihovom selu.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje izneto u ovom članku je mišljenje autora i ne predstavlja nušno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa

Kraljevo je na dobrom putu u borbi za čistiji vazduh ali treba još mera u ovoj oblasti

Objavljeno: 05.07.2021. | autor: KV Novosti -on line

Odluka Gradsko veća grada Kraljeva o usvajanju Pravilnika o sprovođenju mera smanjenja zgađenja vazduha poreklom iz individualnih sistema grejanja ,doneta na današnjoj,36-toj sednici,zaslužuje i pamćenje i pohvale javnosti.

Radi se o dokumentu donetom od organa lokalne samouprave kojim je nastavljen kontinuitet malih,ali veoma značajnih pomaka,u kreiranju i sprovođenju lokalnih javnih politika usmerenih ka unapređenju kvaliteta životne sredine.

Nije prošl o ni sedam dana od nedavnog ,pompezno organizovanog skupa,u Kraljevu, od strane  potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović na kome je ona, potpisala ugovore o sufinansiranju programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova sa predstavnicima šezdeset sedam lokalnih samouprava kojom prilikom je rečeno da je Republika Srbija ,za ove namene ,u budžetu za ovo 2021 godinu izdvojila nešto više od 50 miliona dinara što je,u odnosu na probleme i potrebe nedopustivo malo izdvajanje na republičkomk nivou.

Sa nedavnog skupa u Kraljevu(Fotografija-Grad Kraljevo)

Kraljevo je,po ovom osnovu dobilo ,iz budžeta Republike 2,5 milona dinara,a još toliko je izdvojilo spostvenih sredstava, pa ispada da je to celih 10 odsto od ukupnih republičkih izdvajanja za program energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova što Kraljevo,van svake sumnje, pozicionira u sam vrh lokalnih samouprava koje se birnu o problemu enernetske efikasnosti kao jedne od  mera u borbi protiv sve izraženijih klimatskih promena.

Kraljevo veći izdvaja ,iz budžeta grada,  za ovu godinu, 10 miliona dinara za saniranje projekata investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrada za kolektivno  i taj novac će,prema objavljenoj ,preliminarnoj, rang listi,ove godine, (ras)podeliti 24 stambene zajednice,od 28 ukupno prijavljenih.

Iako su ovi potezi za pohvalu ipak ostaje za nauk i opomenu donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi da kvalitetnije,sa mnogo više ogovornosti i sa  organizovanijom  javnom raspravom  usvajaju budžet  grada,posebno one njegove delove-koji se tiču Programa zaštite životne sredine  i programa energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Tako će se izbeći ,višegodišnja praksa neadekvatnog planiranja javnih sredstava za ove programe u vreme kada se suočavamo sa sve izraženijim posledicama klimatskih promena i neadekvatnog odnosa prema životnoj sredini.

Budžet grada kraljeva i završni račun za 2020

O ovome rečito govore podaci da je ,recimo, Odlukom o budžetu grada Kraljeva za 2020 godinu, iz decembra 2019,  za Program 6- zaštita životne sredine planirano 192.451.070 dinara ili 4,3 procenta budžeta a da je,prema  nedavno usvojenom završnom računu budžeta za 2020 godinu za ove namene utrošeno 95.874.928,75 dinara ili 2,8 procenata realizovanog budžeta.

Još je veći propust kreatora javnih politika na lokalnom nivou planiranje,krajem 2019 godine, vrlo skromih 41.297.000 dinara ili samo 0,9 procenata budžeta  grada Kraljeva za 2020 godinu za Program 17- energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije jer je završni račun pokazao da je za ove namene utrošeno tek 39.999.236,17 dinara ili 1,2 procenta realizovanog budžeta.

Lepi ,letnji i jesnji dani će,proći a početkom grejne sezone,grad će se ,uprkos preduzetim merama,ponovo suočiti sa povećanim koncentracijama štetnih .i po zdravlje opsanih,čestica PM 10 i PM 2,5.

Zato je vreme da kreatori javnih politika u lokalnoj samoupravi već sada počnu sa planiranjem mera koje će svoj odraz imati,pre svega,u Odluci o bužetu grada  za 2022 godinu kako bi se ,omogućilo da građani dobijaju informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu kao i preporuke za postupanje u takvim situacijama ,a ne kao do sada, sa nedopustivmi kašnjenjem, u saopštavanju zvaničnih rezultata merenja kvaliteta vazduha.

Snaženje kompetencija civilnog društva za efikasnije bavljenje zaštitom životne sredine u Srbiji

Objavljeno: 30.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

Predstavnici osamnaest organizacija civilnog društva iz Srbije,koje su selektovane kroz dve faze konkursa programa podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine-“Snažno zeleno” su na trodnevnom treningu,koji se završava sutra, u VrnjačkojBanji.

Njihovi projekti podržani od strane Evropske unije kroz projekat „Zeleni inkubator“ koga sprovode Beogradska otvorena škola,Mladi istraživači Srbije i Inžinjeri zaštite životne,bave se temama iz oblasti horizontalnog zakonodavstva, zaštite vazduha, upravljanja otpadom, zaštitom voda od zagađenja, zaštitom prirode i klimatskim promenama.

Ono što je zajedničko svim projektima je upućenost timova koji ih realizuju na brojne, javne politike u oblasti zaštite životne sredine.

Zato su se u fokusu trodnevnog treninga i našle javne politike lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine ,koje se,po mišljenju većine predstavnika organizacija civilnog društva prisutnih u Vrnjačkoj Banji,karakterišu odsustvom sistemskog monitoringa na tom,lokalnom, nivou.

To je,bez sumnje,ozbiljan problem kako u primeni nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine ali još više je to i uzročnik neadekvatnog postupanja lokalnih samouprava u ovoj oblasti čak i kada se raspolaže finansijskim i kadrovskim resursima.

Na treningu u Vrnjačkoj Banji predstavnici civilnog sektora,podeljeni u grupe po oblastima na koje se odnose njihovi podržani projekti, su vežbali kako da primenjuju jedinstvenu metodologiju monitoringa lokalnih javnih politika u oblasti zaštite životne sredine.Tim Kraljevačkog razvojnog centra se tako,zajedno sa organizacijama iz Beograda,Bora i Valjeva našao u grupi za zaštitu vazduha,jer će se njegov projekat „Moje pravo na čistiji vazduh“ baviti problemom zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Deo treninga organizacija civilnog društva,u Vrnjačkoj Banji, realizovanog u okviru programa “Snažno zeleno” bio je posvećen predstavljanju metodologije za praćenje primene politika Evropske Unije u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim zajednicama u Srbiji.

Realizacijom ovako koncipiranog programa treninga žele se osnažiti kapaciteti civilnog sektora u Srbiji za građanski monitoring javnih politika lokalnih samouprava u oblasti zaštite životne sredine.

In memoriam- dr. Jordan Aleksić

Objavljeno: 28.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

Jutros je  ,u saobraćajnoj nesreći kod Šapca, nastradao osnivač i predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju dr Jordan Aleksić, čest gost Kraljeva i prijatelj mnogih kraljevčana ,aktivista u nevladinom sektoru u oblasti zaštite životne sredine.

On lično, a i ustanova na čijem je čelu, realizovali su brojne projekte iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Kraljeva što u saradnji sa lokalnom samoupravom što u saradnji sa obrazovnim institucijama,  pojedincima i organizacijama civilnog društva iz Kraljeva.

dr. Jordan Aleksić(sedi desno)na skupu u Kraljevu o problemima braunfild lokacija

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka.

Svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti ekologije je postigao u naučnim, istraživačkim i razvojnim projektima iz oblasti primenjene ekologije, proceni prirodnog kapitala, proceni ekološkog status teritorije i područja.

 Rukovodilac i koordinator naučnih, istraživačkih i razvojnih projekata, programa i planova međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera u oblasti ekologije.

Posebno je razvio svoje sposobnosti i kompetencije u oblasti ekologije koordinacijom i učešćem u radu ekspertskih timova u oblasti ekologije sa radnim uskustvom na poslovima: vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju, na Univerzitetu Megatrend – Fakultet za menadžment; na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta Kragujevac, i Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini,  rukovodioca Programskog saveta i Projekt koordinatora Mladih istraživača Srbije kao i Ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije. Osnivač je Unije ekologa Srbije kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Futura u kome se oslikavaju problem i primenjena rešenja u oblasti ekologije.

Komemorativni skup povodom smrti dr.Jordana Aleksića održaće se u četvrtak 1.jula 2021 godine u 10 časova u Privrednoj komori Beograda a sahrana je istog dana u 15,30 časova na Novom groblju u Beogradu

Ovogodišnji „Kajmak bal“ nisu zaustavile ni korona ni vrućine !

Objavljeno: 27.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

Tradicionlnom sadnjom,dvanaestog po redu,jorgovana , u Topčiderskom parku,kraj spomenika Arčibaldu Rajsu,juče je završena manifestacija „Kajmak bal“ koju ,svake godine u junu, organizuje beogradska podružnica Zavičajnog društva Kraljevo.

Sa kraljevčanima iz Beograda ,i ovoga puta ,družili su se predstavnici grada Kraljeva, Turističke organizacije Kraljevo i Zavičajnog društva „Kraljevo“.

Miloš Milišić,pomoćnik gradonačelnika grada Kraljeva za kulturu je, ovoga puta i u funkciji predsednika Organizacionog odbora za obeležavanje tri decenije rada Zavičajnog društva Kraljevo, prisutnima govorio i o izložbi  „Tri decenije u službi zavčaja“ koja će se održati 4.oktobra 2021.godin  u Svečanoj Sali grada Beograda.

Doktor Milan Matijević je ,u ime Upravnog odbora Zavičajnog društva „Kraljevo“ prisutne informisao o novinama u  radu društva istakavši da su, aktiviranjem zvaničnog sajta društva na adresi https://zavicajnodrustvokraljevo.org/ i naloga na društvenim mrežama(za sada samo na Fejsbuku i Twiteru),stvoreni preduslovi za efikasniju komunikaciju sa kraljevčanima širom sveta.

Zahvalivši se prisutnima na odzivu i spremnosti  da ,uprkos koroni i vrućini, dođu na „Kajmak bal“ i tako očuvaju  tradiciju letnjih druženja kraljevčana u Beogradu ,Milan Novaković,predsednik  beogradska podružnica Zavičajnog društva „Kraljevo“ je istakao da kraljevčani u Beogradu nisu i neće odustati od svoje ideje da se u Beogradu sagradi „Kraljevačka kuća“ koja bi ,tokom godine bila  mesto za svakodnevne prezentacije privrede,kulture,umetnosti,sporta i drugih sadržaja iz Kraljeva,ali i mesto održavanja tradicionalnih skupova kraljevčana u Beogradu.

I ovogodišnji program je na svoj način kreativno vodio doajen radijskog novinarstva Petar Marš,alijas Peca Petrović autor kultne dečije radio emisije na nekadašnjem Studiju B, „Peca i deca“ .

Šaljivo predstavljajući goste iz Kraljeva,Peca je ,u svom stilu, najavio i Sretena Jovanovića nekadašnjeg gradskog funkcionera naglasivši kako je „drug Sreten i dana među nama a on je inače jedini bio čak  na svih petnaest kajmak-balova od ukupno održanih  dvanaest“.

Ovogodišnja manifestacija je,što zbog epidemije korone ,što zbog velikih vrućina okupila manji broj kraljevčana koji žive i rade u Beogradu nego što je to bivalo ranijih godina.

Kako zainteresovati građane Kraljeva da koriste svoje pravo odlučivanja o raspolaganju javnim prihodima grada?

Objavljeno: 09.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

Današnjom radionicom u Miločaju,čiji je početak planiran za 18 časova, započinje serija  sastanaka na seoskom području planiranih za jun mesec čime se nastavljaju  aktivnosti na realizaciji projekta „Informisani gradjani – aktivni ucesnici u planiranju razvoja ruralne infrastrukture“ koga sprovodi udruženje građana „Evropski pokret u Srbiji-Kraljevo“ iz Kraljeva.

Dva su,osnovna,cilja planiranih projektnih aktivnosti. Prvi je pokretanje inicijative za decentralizaciju u planiranju lokalnih finansija,posebno u delu koji se odnosi na  u razvoj ruralnih područja ,a drugi  je pokretanje građanskog aktivizma u mesnim zajednicama u funkciji većeg učešća građana u planiranju  finansija lokalne samouprave.

Sa prezentacije iskustava grada Šapca

Uslov svih uslova za realizaciju ovako postavljenih ciljeva je, pre svega, informisanje građana o njihovim pravima i mogućnostima da učestvuju u procesima odlučivanja o raspolaganju javnim prihodima lokalne samouprave.

 Ali to je tek prva predpostavka koja će,izvesno je ostati mrtvo slovo na papiru ukoliko Grad kao jedinica lokalne samouprave,tačnije,donosioci ključnih odluka u  javnoj upravi grada i Skupštini ne učine određene izmene u postojećoj regulativi ali i praksi organizovanja i sprovođenja javnih rasprava.

A jedna takva javna rasprava o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama  budžeta Grada za 2021 godinu u ,kako je to formulisano, delu za planiranje investicija u 2021 godini je upravo u toku,traje od 7 do 14 juna.

Izvesno je da će i ona proteći kao i brojne predhodne ,tačnije da će jako mali broj građana biti aktivno uključen u nju, jer su pripreme za njeno održavanje,tajming i vreme trajanja, koncipirani po već ustaljenim metodima.

Zato je jako važno da edukativne  aktivnosti koje je planirao  „Evropski pokret u Srbiji-Kraljevo“ iz Kraljeva obuhvate što veći broj zainteresovanih građana kojima treba preneti i  pozitivna  iskustva drugih lokalnih samouprava.

Na sastanku u Šapcu bilo je otvorene polemike i rasprave o modelima finasiranja mesnih zajednica

Aktivnosti koje su predhodile ovom večerašnjem, prvom ,od šest planiranih skupova na seoskom području za jun mesec, bile su u funkciji što bolje pripreme za  kvalitetno informisanje građana o njihovim pravima za učešće u planiranju razvoja ruralne infrastrukture.

Urađene su dve  Analize: stanja postojećih mehanizama finansiranja infrastrukturnih projekata na teritoriji grada Kraljeva i primera decentralizacije sprovedene u Šapcu.

U funkciji priprema organizovana je i studijska poseta gradu Šapcu, gde su se članovi projektnog tima a i predstavnici javne uprave grada Kraljeva upoznali sa primerom prakse u  oblasti finansiranja Mesnih zajednica u gradu Šapcu.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa  

Kraljevčani imaju pravo da znaju kakav vazduh udišu!

Objavljeno: 09.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

„Građani Kraljeva imaju pravo na pravovremeno informisanje o kvalitetu vazduha koga udišu,naročito tokom grejne sezone kada koncentracija štetnih čestica PM 10 i PM 2,5 višestruko prelaze gornje vrednosti dozvoljenih koncentracija u vazduhu“  jedan je od zaključaka večeras održanog Javnog slušanja u hotelu Sunce a u organizaciji udruženja građana „Novi Put“.

Ovo udruženje će ,narednih dana, organizovati potpisivanje peticije na punktovima u gradu kojom će tražiti da se ,u budžetu grada ,obezbede sredstav za nabavku uređaja za merenje kvaliteta vazduha čiji će rezultati građanima biti dostupni   odmah,u realnom vremenu,

Radi se o automatskoj mernoj  stanici opremljenoj najsavremenijim automatskim analizatorima koji se koriste u svetu, koja  kvalitet vazduha  meri 24 sata  i na svakih 10 minuta daje rezultate merenja.

Cene ovakvih uređaja kreću se u rasponu od 25 do 40 hiljada evra ,u zavisnosti od broja parametara koje mere u vazduhu i nivoa dodatne opreme,softverskih rešenja  koja omogućavaju efikasno prenošenje podataka o kvalitet vazduha do javnosti.

Ovo je neophodno jer sadašnji sistem merenja i način saopštavnja rezultata  merenja kvaliteta vazduha u Kraljevu,koje radi Zavod za javno zdravlje odavno prevaziđen.

A osnovni problem nije u validnosti rezultata već u metodologiji obrade merenih parametara kvaliteta vazduha koja omogućava da se,u Kraljevu, rezultati saopštavaju sa najmanje tri dana kašnjenja.A kada se na to doda i činjenica da se i tako okasneli rezultati najpre saopštavaju  Gradskoj upravi, kao naručiocu merenja, koja ih javnosti distribuira sa još kojim danom zakašnjenja,eto dovoljno razloga za nabavku savremenije opreme.

Jer,  i večeras na Javnom slušanju u hotelu „Sunce“ ,čulo se pitanje  kakvi su efekti okasnelog informisanja građana? Njima treba omogućiti informaciju o zagađenom vazduhu i preporuku za mere prevencije dok je vazduh zagađen što je posebno važno za građane sa zdravstvenim problemima ,najmlađe i trudnice.

Zato,kada ovih dan budete videli štandove u gradu gde se potpisuje ova peticija ne oklevajte da svojim potpisom podržite ovu inicijativu  jer imate pravo da znate kakav vazduh udišete!

Ovo ,inače,nije prva aktivnost udruženje građana „Novi Put“ u svom zalaganju za zdraviju životnu sredinu u gradu na Ibru  pa je zato ,za organizovanje ove akcije,dobilo podršku Nacionalne koalicije za decentralizaciju (NKD) i njenih partnera , Grupe 484 i Fondacije Jelena Šantić kojima je pak neophodnu finansijsku podršku pružila Delegacija Evropske Unije  u Srbiji.

Udruženi za efikasnije upravljanje vanredim situacijama

Objavljeno: 07.06.2021. | autor: KV Novosti -on line

Danas su,u Vrnjačkoj Banji,predstavnici 18 lokalnih samouprava koje pripadaju slivnom području Zapadne Morave,posle složenih i obimnih  multisektorskih i multidisciplinarnih aktivnosti, koje su trajale više od  sedam godina,potpisali Sporazum o saradnji u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite gradova i opština u slivu Zapadne Morave.

Skupu u Vrnjačkoj Banji ,pored gradonačelnika i predsednika opština u slivu Zapadne Morave prisustvovali su i : Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije (EU) u Srbiji,Maja Mačužić Puzić, državna sekretarka ministarstva državne uprave i lokalne samouprave  i Marko Blagojević direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

A sve je počelo nakon katastrofalnih majskih poplava iz 2014. godine kada je na području Zapadne Srbije palo više od 200 mm kiše  tokom jedne nedelje, što je jednako količini tromesečnih padavina pod uobičajenim uslovima. Došlo je do naglog plavljenja visokog intenziteta, usled pojava bujičnih voda na malim vodotocima i velikih  poplava u urbanim delovima Obrenovca  i ruralnim krajevima centralne, zapadne i istočne Srbije. Poplave su pogodile oko 1,6 miliona ljudi koji žive u 38 opština i gradova koji su smešteni uglavnom u centralnoj i zapadnoj Srbiji .

Iza ovakve elementarne nepogode koja je odnela 33 ljudska života ostala je,u Srbiji, šteta procenjena na više od 1,7 milijardi evra.

O uzrocima takve kataklizme u svom interviju za BBC na srpskom srpskom Marko Blagojević, koji je tokom poplava postavljen na funkciju direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima je rekao  „Infrastuktura je tada bila izložena kriminalnom nemaru“.

Posle tih,kolektivnih, gorkih iskustava iz 2014 godine, Odeljenja za poslove civilne zaštite u okviru Gradske uprave grada Kraljeva koje je ,inače,formirano posle razornog zemljotresa koji je zadesio Kraljevo 2010 godine je iniciralo i pokrenulo međopštinsku saradnju gradova i opština sliva Zapadne Morave.

Za te aktivnosti dobili su podršku Kancelarije za javna ulaganja,Stalne konferencije gradova i opština,Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu,Ministarstva zaštite životne sredine,sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova…

Ove institucije su,pak obezbedile pomoć i podršku Delegacija Evropske unije u Srbiji i Vlade kraljevine Švedske pa je tako 17. februara 2017. Godine potpisan Protokol o saradnji gradova i opština sliva Zapadne Morave, juna 2018 godine izmenjen Zakon o lokalnoj samoupravi i kreirane normativne predpostavke za međuopštinku saradnju i formiranje zajedničkih organa javnih uprava lokalnih samouprava,da bi početkom novembra 2019 ,u Kruševcu javnosti bio predstavljen tekst Sporazuma koji je danas potpisan u Vrnjačkoj Banji.

Ovaj dokument je potpisan sa ciljem da doprinese zajedničkom radu na stvaranju otpornije zajednice i zajedničkom delovanju u cilju smanjenja rizika, kao i odgovora i brzog oporavka posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća.

Nakon svečanog potpisivanja Sporazuma o međuopštinskoj saradnji, održana je i zajednička vežba jedinica civilne zaštite sliva Zapadne Morave i Gorske službe spašavanja (GSS). U okviru projekta „EU za Srbiju otpornu na katastrofe“, koji sprovodi UNDP, predviđena je nabavka opreme i vozila za jedinice civilne zaštite i GSS, opremanje trening centra i održavanje obuka. Ukupna vrednost ove donacije Evropske unije je 1.2 miliona evra.

Zahvaljujući podršci Evropske unije, jedinicama civilne zaštite je za angažovanje u vanrednim situacijama već obezbeđeno 900 kompleta uniformi i 600 metara troslojnih mobilnih brana za odbranu od poplava, ukupne vrednosti oko 550.000 evra.

Početkom sledeće godine, u partnerstvu sa Gradom Kraljevom, UNDP će započeti izgradnju i opremanje Trening centra za obuku jedinica civilne zaštite opšte namene, koji će se nalaziti u Rudnom. Za ovu svrhu, Evropska unija obezbedila je 600.000 evra.

Ohrabrujuće vesti za Kraljevo, u vezi sa koronom,ali oprez!

Objavljeno: 23.05.2021. | autor: KV Novosti -on line

Kraljevo je,prema Izveštaju Zavoda za javno zdravlje „Kraljevo“ od 22.maja 2021 godine dočekalo,po prvi put, još od 30.septembra 2020 godine, jedan dan bez novih ,potvrđenih slučajeva,infekcija virusom SARSCoV-2 koji izaziva koronu.

I dok je tog 30.septembra 2020 godine  uzeto samo 25 uzoraka brisa uzetih u zdravstvenim ustanovama na području grada Kraljeva od osoba sa simptomima bolesti danas je ,u Kraljevu, testirano je ukupno 209 uzoraka nazofaringealnog brisa na novi korona virus, što današnji Izveštaj čini još pouzdanijim.

Na žalost ostale brojke iz Izveštaja Zavoda za javno zdravlje „Kraljevo“ koje se javnosti saopštavaju u formi Saopštenja Gradskog Štaba za vanredne situacije ,u istom posmatranom periodu, su vrlo sumorne i jasno govore kroz šta smo,kao lokalna zajednica, prošli u proteklih osam i po meseci .

Do tog 30.septembra 2020 godine u Kraljevu je bilo registrovano 1.411 obolelih od korone a ta brojka danas ,22.maja2021 godine, iznosi 19.108. što je uvećanje za,čak, 17.697 novih slučajeva što znači da je,u proseku,  mesečno brojka novoobolelih uvećavana za 2.212 .

Pre toga je ,Gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić još ,4.septembra 2020 godine, doneo Odluku o ukidanju vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva.

U Izveštaju Zavoda od 15.avgusta 2020.godine zabeleženo je: „Od poslednjeg izveštaja, sa teritorije grada Kraljeva, u Opštoj bolnici „Studenica“, nije bilo preminulih od bolesti Covid-19, međutim, kako se navodi  u izveštaju Zvoda za javno zdravlje Kraljevo, nadležne službe Zavoda su dobile zvaničnu informaciju o tri (3) preminule osobe sa teritorije nadležnosti Zavoda za javno zdravlje Kraljevo iz Kliničkog centra Kragujevac i Kliničko-bolničkog centra „Dragiša Mišović“ u prethodnom periodu, tako da je ukupan broj preminulih od početka epidemije u Kraljevu 37.“ 

Ona,najtragičnija, brojka preminuli je ,u Kraljevu, od tog 15.avgusta 2020 godine do danas, uvećana za čak 327 smrtnih slučajeva i dostigla je brojku od 364 preminulih što je, prosek od  preko36 preminulih ,u Kraljevu, mesčno od posledica korne, ili više od jednog dnevno.

U  Kraljevu je,zaključno sa jučerašnjim danom ,vakcinisano 71.296 građana različitim vrstam vakcina. Prvom dozom vakcinisano je 39.099, a obe doze primilo je 32.197 građana.

Sve ove brojke ohrabruju ali upućuju i na oprez jer je zbir brojeva revakcinisanih građana i onih koji su preležali koronu ,još uvek manji od polovine ukupne populacije stanovnika grada Kraljeva.