petak, 28. januar 2022.

Vesti iz kategorije ‘Društvo’

Kako i zašto se jedan akademik  učlanio u udruženje “Stara Pavlica”?

Objavljeno: 28.01.2022. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Udruženje građana “Stara Pavlica” spada u retka udruženja koja uspevaju da, za svoje raznovrsne aktivnosti,pridobiju i  u svoje redove privuku istaknute umetnike.

I upravo ta raznovrsnost aktivnosti koje objedinjuje bavljenje čuvanjem kulture i identiteta  kraja iz koga potiču i  zajednička želja I trud članova da afirmišu tradicionalne vrednosti zavičaja privukla je i operskog pevača i profesora na FILUM-a u Kragujevcu Vojislava D. Spasića da se ,iako rođeni Nišlija a poreklom mrčajevčanin, priključi udruženju “Stara Pavlica”. Njegova odluka je dodatno osnažena kroz  muzičku saradnju koju je ostvario sa pokojnim Novicom Negovanovićem a do koje je došlo i zahvaljujući Borisu Boći Čoloviću predsedniku udruženja raščana u Kraljevu.

 Vojislav Spasić je rođen  1980.godine u muzičkoj porodici u Nišu, gde je završio nižu muzičku školu na odseku za violinu. Obrazovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu na odseku za violinu i solo pevanje. Studije solo pevanja na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu započinje 1998. godine u klasi operske dive, prof. emeritus dr Radmile Bakočević, pod čijim mentorstvom je magistriro 2006.godine, ocenom 10,00 na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Akademsku karijeru započinje 2005.godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) kao asistent pripravnik, a ubrzo zatim kao asistent i docent. Uspešna i kontinuirana umetnička i pedagoška aktivnost u zemlji i inostranstvu, rezultira izborom Vojislava Spasića u zvanje vanrednog profesora na FILUM-u, gde predaje glavni predmet Solo pevanje i Metodiku nastave solo pevanja. Za rukovodioca studijskog programa, izabran je 2013. Godine, a za šefa Katedre za solo pevanje je izabran 2014.godine.

Učlanjenje profesora Spasića u udruženje Stara Pavlica

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u polju umetnosti I pregalaštva u kulturi u zemlji i inostranstvu.Njegovi studenti i učenici klase, do sada su osvojili veliki broj priznanja i nagrada na Međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.Član je   Srpske akademije inovacionih nauka s titulom Akademik.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Zapažene aktivnosti  članova udruženja “Stara Pavlica” u oblasti nauke i kulture tokom 2021.godine

Objavljeno: 28.01.2022. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Retko je udurženje poput “Stare Pavlice” koje okuplja raščane u Kraljevu a koje se može pohvaliti kako je nekoliko njihovih članova tokom,za njih jubilarne 2021 godine, izdalo ili privelo kraju  izdavanje knjiga na kojima su radili.

To je pošlo za rukom dvema profesorkama ,članicama udruženja: profesorki osnovne škole IV kraljevački bataljon Nataši Vuković i vanrednoj profesorki geografije na Prirodno-matematičkom  fakultetu u Kosovskoj Mitrovici  dr Ivani Penjišević .Inače ,u u slučaju ove dve dame , to nisu njihove prve knjige koje objavljuju.

dr.Ivana Penjišević

Profesorka Penjišević je  osvežila i dopunila svoju doktorsku disertaciju pripremivši je za izdavanje pod nazivom “Zapadno Pomoravlje –Regionalni razvoj” a knjiga se bavi detaljnim proučavanjem prostora od Požege na zapadu do Stalaća na istoku, sa stanovišta proučavanja prirode, stanovništva (1948-2011), privrede i naselja. Ona ima istorijsku težinu s obzirom da tretira prostor doline Zapadne Morave od najstarijih tragova praistorije do danas, ali i marketinšku važnost u periodu kada se kroz ovu regiju gradi Moravski koridor što je čini i aktuelnom i važnom za dalja proučavanja ove oblasti.

Zapadno Pomoravlje

Pored ove knjige čija će promocija biti  tokom marta  2022.godine dr Penjišević je ,u predhodnoj godini,izdala i Praktikum iz regionalne geografije sveta 1 (Evropa, Azija i Severna Amerika), koji ustvari predstavlja zbirku nemih karata ova tri kontinenta.

U svojoj prvoj  knjizi „Faktori i pravci regionalnog razvoja Raškog kraja“ profesorka Penjišević je dala naučno utemeljene odgovore na brojan pitanja razvoja Raškog kraja. U tom svom radu dr Penjišević uspostavlja jasnu korelaciju i između nivoa ekonomskog razvoja Raškog kraja i procesa njegove depopulacije ističući da je obimniji ekonomski razvoj i teritorijalna diverzifikacija novih investicija na području Raške , pre svega u poljoprivredu, turizam i šumarstvo, uslov svih uslova da se , za početak, zaustave negativni demografski trendovi

Nataša Vuković

Profesorka Nataša Vuković je ličnost svestranih interesovanja. Profesionalno se bavi informatikom i tehnikom,to predaje deci u školi a svoja stručna znanja je iskoristila i ,tokom prve godine pandemije korone, dala  svoj doprinos kreiranju baze digitalnih obrazovnih materijala “Nastavnička mreža tokom pandemije”.

Van radnih obaveza pažnju Nataše Vuković okupira bavljenje poezijom i prozom,pa je tako još 2009 godine objavila svoju prvu knjigu lirske poezije “Govor dodira” a potom, posle pauze od jedne decenije još jednu knjigu lirske poezije pod nazivom  “Sinu vetrova”.

Protekle, jubilarne  godine udruženja , iz štampe je izašla njena treća knjiga ,ovoga puta proznih zapisa nazvanih “Fosilizacija duše”

Dragan Jemuović-Jemo

Inženjer i prostorni planer Dragan Jemuović –Jemo je “osvetlao obraz”  muškim članovima udruženja “Stara Pavlica” priredivši  knjigu “Sveta Gora perivoj Presvete Bogorodice” u kojoj je opisao gotovo sve objekte  na prostorima ovog dela Grčke koje je posećivao u prehodnih šesnaest godina.

Radeći na na knjizi  Jemo je  priredio mapu sa tačnim lokacijama i fotografijama svih objekata, kao i putevima, prohodnim i manje prohodnim stazama Svet Gore, a što će biti dostupno svim kupcima njegove knjige čija se promocija očekuje u martu ove godine.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Kraljevčani  ohrabreni da se zalažu za svoje pravo na čistiji vazduh

Objavljeno: 26.01.2022. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Aktivisti udruženja građana Kraljevački razvojni centar su danas,uprkos hladnom vremenu,na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu ,sproveli uličnu akciju podele info- letaka i  šolja sa logom projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“.

Ovo udruženje  je,tokom  predhodnih sedam meseci , realizovalo aktivnosti u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Zeleni inkubator“, uz finansijsku podršku Evropske unije i  Fondacije Fridrih Ebert.

Cilj projekta „Moje pravo na čistiji vazduh“ je poboljšan kvalitet vazduha u gradu Kraljevu prvenstveno tokom grejne sezone. Ovaj cilj se ne može ostvariti u kratkom veremenskom periodu jer iziskuje ozbiljan, multisektorski i multidisciplinarni  rad, kao  i značajna finansijska sredstva ali  zajedničkim delovanjem svih aktera u lokalnoj zajednici može se očekivati poboljšanje stanja (smanjenje zagađenja vazduha i smanjenje broja dana kada je prisutno zagađenje vazduha u Kraljevu)

Sprovedenim projektnim aktivnostima učinjen je  pomak i uspostavljeno zajedničkog delovanja ključnih aktera na lokalnom nivou (građani, donosioci odluka i drugi lokalni činioci) u cilju boljeg sagledavanja problema zagađenja vazduha i mogućnosti rešavanja ovog problema.

Realizujući planirane aktivnosti udruženje Kraljevački razvojni centar je dalo  doprinos promenama javnih politika lokalne samouprave u oblasti kvaliteta vazduha.

Predlozima  koji su ishod sprovedenih projektnih aktivnosti, tokom Javne rasprave o Predlogu budžeta grada Kraljeva za 2022.godinu pokrenuli su niz pitanja u vezi kvaliteta vazduha u gradu i inicirali nabavku automatizovane merne stanice koja će moći da  daje rezultate merenja po zdravlje štetnih čestica PM10 i PM 2,5 u realnom vremenu a ne kao do sada sa kašnjenjem od minimum 48 sati koje obesmišljava samu svrhu merenja a to je zaštita zdravlja građana.

Prestanimo da trošimo javne prihode grada Kraljeva da bi smo zagađivali vazduh!

Objavljeno: 21.01.2022. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Ključna uloga grada Kraljeva kao lokalne samouprave kroz sistem javnih finansija je, da ostvarenim javnim prihodima finansira opštekorisne ciljeve-javne potrebe građana .Unapređenje kvaliteta vazduha je jedan od takvih opštekorisnih ciljeva i elementarna ,javna,potreba građana.

Prema najnovijim dostupnim podacima zvaničnih merenja kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu za prvih 18 dana ove,2022.godine, godine  kraljevčani su samo jedan dan  udisali dobar vazduh,dok je čak 7 dana vazduh u gradu bio u kategoriji jako zagađen sa vrednostima većim od 100 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom) sa rekordnih 214,31 μg/m3 zabeleženih 4.januara. U ovom preiodu vazduh je  8 dana bio u kategoriji zagađen sa vrednostima  imeđu 50,1-100 mikrograma po metru kubnom i 2 dana u kategoriji prihvatljv sa vrednostima između 30,1- 50 μg/m

Zabrinjavajuće stanje sa kvalitetom vazduha u Kraljevu tokom januara 2022.g.

U Anlizi dokumenta  Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva (treća godina za redom bez potrebne saglasnosti MZŽS) rađenoj za potrebe projekta “Moje pravo na čistiji vazduh” koga sprovodi udruženje građana “Kraljevački razvojni centar”,između brojni manjkavosti ovog dokumenta lokalne javne politike u oblasti kvaliteta vazduha,  je i ta da je nejasno koje je područje obuhvaćeno Planom.

Na strani 10 navodi se da se Plan donosi za celu teritoriju grada Kraljeva (u njenim administrativnim granicama), dok se prilikom opisa područja ista smanjuje na području Generalnog urbanističkog plana, koje obuhvata 7.323,35 ha.

Pored ovoga jedna od manjkavosti  Nacrta Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva je i neažurnost podataka o izvorima grejanja i zagađenja vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Neka ,pre svega građanska,merenja  ukazuju na činjnicu da su individualna ložišta dominantni uzročnik zagađenja vazduha tokom grejne sezone ali  na teritoriji grada Kraljeva ,posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom, i dalje je prisutan znata broj ložišta u javnim objektima koji kao energent troše lož u-lje, mazut, ugalj ,ogrevno drvo…

Zato je nedopustivo da se kroz lokalni sistem javnih finansija ,iz javnih prihoda grada Kraljeva,finansiraju troškovi energenata za potrebe javnih objekata čije korišćenje negativno utiče  na kvlitet vazduha koga udišu građani koji pune lokalni budžet..

Ako i možemo naći opravdanja za manju efikasnost mera javnih politika grada Kraljeva u oblasti unapređenja kvaliteta vazduha, kojima se utiče na brojna individualna domaćinstva da smanje količinu štetnih materija koje sagorevanjem ispuštaju u vazduh, teško je takva opravdanja tražiti kada su u pitanju javni objekti koji se ,još uvek,greju na energete koji emituju veliku količinu štetih materija u vazduh tokom grejne sezone.

Čak ni činjenica da još uvek nisu doneta ključna ,strateška, dokumenta grada Kraljeva u objasti Energetike i energetske efikasnosti,kao što su to Strategija I Program energetske efikasnosti grada Kraljeva ne oslobađaju odgovornosti donosioce odluka na lokalnom nivou koji ,godinama unazad ,za troškove energenata iz budžeta grada izdvajaju oko 9 % tog budžeta od čega značajan deo odlazi na ekološki  neprihvatljive i energetski neefikasne energente.

Pogled na Kraljevo sa Stolova u januaru 2022.-Posledica temperaturne inverzije

Faktički ispada ,da  zbog  neodgovornog odnosa prema ovim problemima građani finansiraju nekvalitetan vazduh koga udišu tokom grejne sezone posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

U Kraljevačkom razvojnom centru su nam rekli da imaju nameru da prikupe podatake i sačine Analizu korišćenja fosilnih goriva u zagrevanju javnih objekata na teritoriji grada Kraljeva obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom  kako bi se, što je moguće preciznije, izmerio doprinos ovakvog  načina grejanja javnih objekata zagađenju vazduha.

Analiza će poslužiti kao polazni dokument za niz  aktivnosti čiji će jedan od ishoda biti i predlog mera za smanjinje zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Menjamo pristup statusu i tretmanu kraljevačkog Groblja streljanih 1941.godine

Objavljeno: 08.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Kraljem XX i početkom XXI veka tokom brojnih i  burnih  promena u svimim segmentima društva, napravili smo,kao narod sklon nedovoljno utemeljenom diskontinuitetu,mnoge pogrešne poteze za koje su,naravno,najodgovorniji tadašnji donosioci odluka na svim nivoima odlučivanja.

Korpus tih pogrešnih poteza uzrokovanih  željom za (pre)brzim diskontinuitetom od  naslaga ideologije prošlog,jednopartiskog,  sistema zasnovanog na temelju samo jedne ideologije, zbio se i u  obrazovnom sistemu i to sa najpogubnijim i dugotrajnim posledicama.

Olako ,nekritičko, preispitivanje događaja iz ne tako daleke prošlosti društva dobijalo je svoje ishode  u čestim, i na činjenicama nedovoljno utemeljenim promenama u korpusu društvenih nauka, posebno istorije, a sve to je,kao jedan od odraza imalo i na odnosu prema brojnim spomenicima iz novije istorije.

Izgled Groblja streljanih 1944/45.godine

Nije sporno da je iza  četri ipo decenije jednopartijske vladavine komunističke ideologije,i olakog učitavanja, te vladajuće ideologije, u brojna spomen obeležja,ostalo mnogo tih materijalnih belega u vidu spomenika koji su glorifikovali dolazak na vlast i vodeću ulogu komunista u borbi protiv nemačkog okupatora i raznoraznih njegovih, domicilnih, pomagača na prostorima nekadašnje zajedničke države Jugoslavije.

Nije sporno da su mnoga mesta masovnog stradanja naroda od genocidnih aktivnosti nemačke,fašističke soldateske i  njenih saradnika, korišćenja,na razne načine i raznim prigodama, za manifestacije čija dominantna uloga nije  bilo  sećanje na stradanje nego  golrifikacija tada vladajuće,komunističke ideologije i njenih vrednosti.

Nije sporno da je ,dobrim delom tog vremenskog perioda jednopartijskog sistema, i kraljevačko stratište iz oktobra 1941.godine  delom služilo i takvoj svrsi,ali sve to ne daje dovoljno razloga nit pak opravdanja za nemaran odnos novih vlasti iz vremena tranzicije ,pa sve i do ovih aktuelnih, prema tom mestu kome je najlakše bilo menjati zvanično ime a najteže dovršiti njegovou gradnju i kreirati koncept kolektvnog ,organizovanog sećanja zajednice na dane krvavog kraljevačkog oktobra 1941.godine.

U takvom “društvenom vakumu” ,na inicijativu potomaka streljanjih ,2005. godine osniva se,u Kraljevu, udruženje građana  “Društvo za zaštitu Spomen groblja-14 oktobar”,čiji su osnivači suočeni sa nebrigom lokalne zajednice oličene u lokalnoj samoupravi,pomislili da organizovani i udruženi mogu bar delimično uticati na promenu takvog odnosa prema ovom mestu kolektivnog stradanja.

Dr.ekonomskih nauka Milan Matijević  jedan je od osnivača ovog društva. Evo šta nam je o tome ali o o drugim aspektima našeg odnosa prema kraljevačkom   Groblju streljanih 1941.godne rekao ovaj svojevrsni hroničar grada  iza koga su desetine objavljnih knjiga i studija o prošlosti Kraljeva kojom se ,na njemu svojstveni način,bavio iz različitih aspekata:

dr.Milan Matijević

 Možda je ,za kraj ovog serijala o našem odnosu prema Groblju streljanih 1941.godine u Kraljevu,dobro  da kažemo da  je neophodno da,na osmišljenije i organizovanije načine,  menjamo naš,dosadašnji, pogrešan pristup kraljevačkom   Groblju streljanih 1914.godne kao mestu koje ima i treba da ima još veći značaj za naše kolektivno sećanje.

Zbog toga treba aktuelizovati dovršetak gradnje memorijala i pri tom mesto obogatiti nizom  multifunkcionalnih i digitalizovanih sadržaja  koji će,budućim naraštajima, efikasnije i sadržajnije  reaktuelizovati taj događaj iz prošlosti Kraljeva potsećajući ih na značaj tog mesta za njihov identitet kao građana Kraljeva ,Srbije i sveta.

Tekst i video zapis su delovi  sadržaja medijskog projekta „Znam,čuo sam,to je…“ koga ,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

МИР БОЖИЈИ-ХРИСТОС СЕ РОДИ!

Objavljeno: 07.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Porodica i škola su temeljne institucije kulture sećanja svakog naroda

Objavljeno: 06.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Konstatovali smo,kroz  predhodno objavljene sadržaje u  serijalu nazvanom “Znam,čuo sam,to je…”, na temu kulture sećanja kroz prizmu našeg odnosa prema mestu masovnog stradanja u Kraljevu tokom oktobra 1941.godine i načina kolektivnog obeležavanja u funkciji očuvanja uspomene na te dane, da ima mnogo elemenata za zaključak da se ,uprkos (u)činjenom u predhodnim decenijama, o  samom događaju i uzrocima koji su mu predhodili  sve manje zna, govori i piše.

Osmodecenijska vremenska distanca od  događaja samo je jedan, i nikako glavni, “opravdavajući” agrument , za nejasnoće i nedovoljnu utemeljenost sećanja na te dane u kolektivni identitet Kraljeva kao zajednice ljudi koji u njemu žive.

Bezbroj je i drugih, dominantnijih, uzroka poput recimo našeg tradicionalnog nihilističkog odnosa prema korpusu krhkih etičkih I moralnih normi vezanih za negovanje sećanja na pretke, ili migratornih procesa i  negativnih demografskih promena koje su ,tokom dobrog dela XX veka obeležile razvoj Kraljeva i njegove okoline.

O tome šta je uloga I kakav je značaj obrazovanja I obrazovnih ustanova u našoj lokalnoj zajednici  u  negovanju sećanja na tragične dane iz oktobra 1941.godine u Kraljevu,razgovarali smo sa profesorom istorije Milanom Vučetićem:

Ako ,kao savremenici,želimo da damo svoj doprinos utemeljenju  sećanja na tragični okrobar  iz 1941.godine u kolektivni identitet Kraljeva kao zajednice ljudi koji u njemu žive, trebamo hitno menjati  kako lični tako I odnos institucija lokalne zajednice ,ali i države prema ovim pitanjima.

Za početak tih promena krenimo sa onim što je moguće, kao što je to,recimo, uradilo Društvo istoričara Raškog okruga oranizujući,u oktobru 2021.godine, kviz “Kraljevo bira znanje” na kome su se učenici  nekoliko osnovnih i srednjih škola nadmetali u poznavanju istorijskih činjenica o  kraljevačkom oktobru iz 1941.godine,pripremajući se tako što su čitali I analizirali delove knjige “Identiteti” autorke Silvije Krejaković o čemu su ,pre takmičenja, razgovarali I konsultovali se sa svojim nastavnicima.

Tekst i video zapis su delovi  sadržaja medijskog projekta „Znam,čuo sam,to je…“ koga ,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Ko ne pamti-Iznova preživljava!

Objavljeno: 03.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Verujemo da će nam biti oprošteno što za naslov ovog teksta koristimo naziv izložbe Narodnog muzeja Kraljeva autorki Silvije Krajaković,Suzane Novčić i Mirjane Savić koji vrlo upečatljivo i više nego jasno ukazuje na kompleksnost pitanja kulture sećanja u našem društvu.

A ova izložba,viđena ,do sada, u osam gradova u zemlji i inostranstvu,samo je jedan od vrednih rezultata Narodnog muzeja Kraljevo iz dugog niza sličnih postignuća.

Jer,ova ustanova se ,već 72 godine,u kontinuitetu,bavi poslovima prikupljanja,čuvanja,obrade i prezentacije, istorijskih dokumenata i druge građe o događajima u Kraljevu iz oktobra 1941,godine koji su trajno obeležili istoriju i kolektivno pamćenje ne samo  Kraljeva i okoline nego i  srpskog naroda u celini.

To je bio i povod da zamolimo muzejsku savetnicu  Mirjanu Savić da nas ,ukratko,potseti na najznačajnje aktivnosti ove ustanove vezane za  događaje iz oktobra 1941.godine u Kraljevu.

Otuda sasvim razumljiva zapitanost kako to da jedan takav,predani rad Narodnog muzeja Kraljevo,nije imao,kao jedan od mogućih i poželjnih ishoda, drugačiji tretman,organizovanog sećanja,na nacionalnom nivou pre svega, na tragične dane Kraljeva iz oktobra 1941.godine?

Kako i zašto smo, u prve dve decenije XXI veka dozvolili,najpre mi kraljevčani, da jedan tako značajan beleg iz naše prošlosti postane  sve manje vidljiv u  svim segmentima javnog prostora,obrazovnom i kulturnom pre svega?

Zašto,decenijama unazad, nismo imali prilike da čujemo od bilo kog  gradonačelnika Kraljeva da je od države,Vlade pre svega, tražio aktivnije uključivanje u rešavanje problema konačnog završetka (iz)gradnje memorijalnog kompleksa u Kraljevu?

Zašto,decenijama unazad, nismo imali prilike da čujemo od poslanika iz Kraljeva biranih sa liste bilo koje političke stranke da traže,zahtevaju uključivanje državnih institucija u aktivnosti na završetku gradnje Groblja streljanih ili pak na definisnju koncepta organizovanog ,kolektivnog sećanja na ove tragične dane iz istorije Kraljeva?

Sličnih pitanja  je bezbroj ali odgovora  nema.

Valjda je vreme da ,sada po isteku osme decenije od tih tragičnih dana u Kraljevu, iz oktobra 1941.godine, odgovore na ta pitanja  zatražimo,najpre od sebe, a potom i od onih koje biramo da predstavljaju nas i naš grad.

Tekst i video zapis su delovi  sadržaja medijskog projekta „Znam,čuo sam,to je…“ koga ,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

SREĆNA VAM NOVA 2022.GODINA

Objavljeno: 31.12.2021. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje “Stara Pavlica” u službi jačanja zavičajnih veza

Objavljeno: 29.12.2021. | autor: KV Novosti -on line

Prošla je decenija od kada su predstavnici najbrojnije „enklave“ raseljenih Raščana u Srbiji ,koja je i najbliža svom zavičaju,formirali,u Kraljevu,februara 2010 godine,svoje udruženje nazvavši ga “Stara Pavlica”.

Iza njih su godine zajedničkih,organizovanih druženja i odlazaka u svoj rodni kraj ali i brojne druge aktivnosti o kojima smo,ranije,već pisali poput humanitarne prodaje slika Udruženja multipleks skleroze Raškog okruga , promocije knjige „Faktori i pravci regionalnog razvoja Raškog kraja“ Ivane Penjišević , zbirke pesama „Obešen o sopstveni živac“ Ljubiše Stančića , poromocije knjige „Besmrtni Kastro i srbski rod“ Dragoslave Koprivice kojoj su prisustvovali zvaničnici ambasade Kube u Srbiji, promocije dokumentarnog filma „Ibarska dolina kroz vekove – malo poznate crkve“ u kome je prikazano  30 seoskih crkava na teritoriji bivšeg Studeničkog sreza…

Članovi udruženja među svojima u zavičaju

Uprava ovog udruženja i njeni članovi godinama unazad ,u decembru, uoči slave manastira Gradac, Vavedenje presvete Bogorodice, čiji je metoh i crkva „Nova Pavlica“ organizuju i učestvuju u čišćenju i uređenju okoline crkve i dvorišta nekadašnjeg konaka,što je već postalo  redovna aktivnost.

Valja,svakako, istaći i brojne lične incijative i aktivnosti  jednog broja aktivnih članova ovog udruženja iz Kraljeva koji su se latili posla obnove ,ranije zapuštenih,seoskih domaćinstava u svom zavičaju.

Ma koliko nam ,na prvi pogled,te individualne akcije članova udruženja “Stara Pavlica”za obnovu starih kuća u zavičaju izgledale manje važne sa stanovišta proklamovanih ciljeva  i misije udruženja to,ipak, nije tačno.Šta više, svako tako obnovljeno gazdinstvo u kome je ,koliko toliko vraćen život i neke delatnosti,samo snaži rešenost lokalnog stanovništva da traga za modelima unapređenja svojih delatnosti i stvaranju uslova za kvalitetan život i opstanak njihovih porodica.

Ove,pomenute, a i druge brojne,nepomenute aktivnosti udruženja  svojevrsno su svedočanstvo kako se ova generacija rašćana koji žive i rade u Kraljevu svojski trudi da doprinese održavanju brojnih običaja karakterističnih za predeo iz koga potiču čime dopinose očuvanju tradicije jednog naroda koja je važna za održavanje kontinuiteta i etničke posebnosti tog naroda.

Detalj eto postavke Toplina duše

Vreme u kome živmo i koje ,čini se na prvi pogled,zbog brzog tehnološkog razvoja ,ostavlja malo prostora za narodne običaje koji su nastali da bi zadovoljili različite ljudske potrebe,a posebno za njihovo osavremanjavanje i negovanje, čini napore članova udruženja “Stara Pavlica”da koninuirano komuniciraju i doprinose razvoju zavičaja još značajnijim.

Raščani okupljeni u ovom udruženju u Kraljevu su svesni da potiču iz kraja vrlo kompleksnog identiteta,gde mnogi spomenici srpske kulture poput recimo Stare Pavlice, Končula, Sopoćana, Gradca, Nove Pavlice,obližnje Studenice svedoče o viševekovnoj srpskoj državnost, nacionalnom identitetu, kulturi, umetnosti i duhovnosti.To i jeste suština,srž, aktivizma kao,  doprinosa udruženja očuvanju tradicije zavičaja utkane  u  nacionalni identitet srpskog naroda

O tome šta su sve bile aktivnosti ovog udruženja u ovoj ,jubilarnoj, godini, razgovarali smo sa rukovodstvom i članovima ovog udruženja o čemu ćemo,svakako,još pisati.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.