ponedeljak, 21. juni 2021.

Vesti iz kategorije ‘Ekonomija’

Jesu li Braunfild lokacije i ogledalo unutargeneracijske i međugeneracijske (ne)pravde?

Objavljeno: 05.03.2021. | autor: KV Novosti -on line

U viševekovnoj  trici za „društvom obilja“ u kojoj je profit bio osnovni pokretač razvoja većina ljudi je zaboravila da je čovek samo deo velikog sistema u kome svaki element ima isti značaj.

Takvim ponašanjem prema pridodi i svemu što ga okružuje, a pripada korpusu resursa iz priode  ljudi su došli na ivicu ekološkog ambisa.

 Priroda nas,godinama unazad, kroz sve uočljivije klimatske promene i burne prirodne kataklizme uzrokovane baš tim promenama opominje da je „dvanaest i minut“ da menjamo svoje ponašanje.

U tom kontekstu nužnih promena ljudskog ponašanja prema svemu što nas okružuje treba posmatrati i status napuštenih industrijskih lokalcija i neminovnost preduzimanja određenih aktivnosti kako bi se zaustavlo  i preokrenula degradaciju zemljišta i sprečilo dalje  uništavanje biodiverziteta kome takve lokacije ,iako smeštene u urbane zone,pripadaju.

Jedna od karakteristika savremenog doba je i sve jača svest o ljudskoj  zavisnosti od prirode.

Sa žaljenjem moramo konstatovati da se ove promene u našem društvu dešavaju sporo i u nedovoljnom obimu jer, su aktivnosti zasnovane na  društveno odogovornom ponašanju  i  jačanju svesti o ljudskoj zavisnosti od prirode, nisko kotirane u agendama javnih politika institucionalnih aktera na svim nivoima organizovanja države.

To je do nekle i razumljivo jer,  dok smo  ,na ovim prostorima bili,na žalost ,zaokupljeni svejedno da li kao  akteri ili žrtve,procesima kravog raspada nekadašnje,zajedničke države, u junu1992 godine u Rio de Žaneiru  je održana najveća od svih ikad održanih konferencija Ujedinjenijh Nacija posvećena zaštiti životne sredine i razvoju.

Bila je to ,treća po redu,konferencija UN  posvećena životnoj sredini ali i prva na kojoj je jasno ukazano na povezanost razvoja i zaštite životne sredine.

Prisustvovalo je blizu 10.000 zvaničnih predstavnika iz oko 150 zemalja, uključujući i 116 nacionalnih političkih lidera.

Svetski lideri su na Zemaljskom samitu u Rio de Žaneiru 1992. godine usvojili preporuke Bruntlendove komisije a jedan od rezultata samita bila je Agenda 21 kojom se daju preporuke za održivo upravljanje zemljišnim, vodenim i šumskim resursima u 21. veku.

Ova komisija je ,još pet godina pre skupa u Rio de Žaneiru ,sačinila  izveštaj pod nazivom „Naša zajednička budućnost“.

U ovom izveštaju data je definicja održivog razvoja za koji se kaže da je to  onaj razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe, ne ugrožavajući mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

Ova definicija zasnovana na konceptu potreba(prihvatljivog životnog standarda za sve) i koceptu ograničenja(korišćenje prirodnih resursa u skladu sa dostignutim  tehnološkim razvojem  ali  osećajem za potrebe budućih generacija-naše dece)nameće nam nužnost angažovanijeg bavljenja aktuelnim statusom braunfild lokacija.

I kroz prizmu  našeg  aktuelnog odnosa prema napuštenim idustrijskim pogonima, brownfild lokacijama, do izražaja dolazi veliko nerazumevanje za potrebnom unutargeneracijiskom i međugeneracijskom pravdom.

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Između nečijeg i nečijeg“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja,sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Braunfild lokacije – Neželjena deca tranzicije ili…?

Objavljeno: 04.03.2021. | autor: KV Novosti -on line

I dok su,u većini zemalja Evropske unije, braunfild investicije  sinonim za  ulaganje  u bivše industrijske komplekse, stare zapuštene fabrike, železničke zone, skladišta i luke, sa ciljem da im se da nova namena i unapredi stanje životne sredine kod nas su one nemi, postojani  svedoci naših „vrludanja kroz doba tranzicije“.

Ne računajući lokacije nekadašnjih industrijskih kapaciteta, smeštenih u najužem gradskom jezgru Beograda,koje su,očas posla, i(ras)prodate i promenile namenu pretvorivši se u luksuzne stambene,poslovne i turističke objekte.

One u unutrašnosti zemlje Srbije, poput  Magnohroma, Fabrike vagona ili Bele stene u Baljevcu su ,i danas, na početku treće decenije XXI milenijuma zapuštene lokacije koje svojim izgledom ,a posebno sadržajima u njima, straše malobrojne posetioce i lokalno stanovništvo.

Nekadašnji, pa i pobrojani, industrijski kapaciteti  nastali su , kao i svi drugi njima slični širom Srbije, kao posledica drastično smanjene industriske proizvodnje.

To, smanjivanje industrijske proizvodnje, je započelo  još krajem osmdesetih godina prošlog veka kao posledica raspada zemlje i prekida ekonomskih odnosa sa nekim od bivših republika SFRJ.

Ubrzano je snakcijama Ujedinjenih nacija,hiperinflacijom,vazdušnom agresijom NATO na SRJ…

Deindustralizaciju smo „dovršili“ pogrešno izabranim konceptom ekonomskih reformi posle 2000 godine o čemu rečito svedoči podatak da smo 2012 godine dostigli tek 38% industriske proizvodnje iz 1989 godine!

Umesto reindustrijalizacije zadobili smo napuštene i zapuštene  lokalitete na kojima se nalaze nekadašnji industrijski kapciteti

Pa kad smo već „stekli“ te mastodontske „spomenike nedovršene ekonomske i društvene tranzicije“ normalno je što smo prihvatili i njihov,strani,naziv Brownfields lokacije.

Nekad bilo,sad se spominjalo…

Kaže se ,da je,početkom ove godine, u portfelju Ministarstva privrede bilo ukupno 78 preduzeća preostalih  za privatizaciju u koje spadaju i ova tri sa teritorije Raškog upravnog okruga.

Na neke od njih se, na osnovu člana 156 Zakona o stečaju,primenjuje Pravilnik o načinu i sprovođenju Unapred pripremljenog plana reorganizacije što je,u praksi,još jedna,dodatna,prepreka za rešavanje statusa ovih lokacija.

Time su,svesno ili nesvesno,dobrim delom obesmišljene javno iskazane namere države materijalizovane  kroz izmene Zakon o privatizaciji iz 2014 godine,  sa ciljem da  se proces privatizacije učini još fleksibilnijim  i da se, na kraju, imovina preduzeća  može ponuditi  i za  30 odsto procenjene vrednosti.

Rešavanje statusa bivših industrijskih kompleksa ,smeštenih u ogromnoj većini slučajeva na rubna,urbana područja gradova  ili čak u njihovo središte, je dodatno važno ako se zna da se,u Srbiji, na oko devet odsto urbanog područja,odvija najveći deo ekonomskih aktivnosti, više od 90 procenata!

I u slučaju statusa braunfild lokacija susrećemo se sa brojnim paradoksima toliko karakterističnim za društvo nedovršene tranzicije,poput našeg, u kome su mnoge,pa i ova oblast,na izgled normativno uređene ali ,u praksi,te norme u sudaru sa realnom ekonomskom situacijom ali i našim mentalitetom i navikama,ostaju mrtvo slovo na papiru.

Za njih,prostorni planeri, kažu da su to lokacije koje su nastale kao posledica prethodnog korišćenja lokacija ili okolnog zemljišta, odnosno prethodne namene lokacije; koje su napuštene ili nedovoljno iskorišćene,koje mogu imati probleme sa zagađenjem i koje se, uglavnom,nalaze u urbanim područjima  i za čiju ponovnu upotrebu je potrebna intervencija.

Oni ,prostorni planeri, im pridaju veliki značaj i ukazuju na potrebu da se problematika takvih lokacija  sistemski uredi i unapredi.

Jer,zna se za  veliki broj napuštenih ili zapuštenih industrijskih ,vojnih objekata i objekata kulture u Srbiji koji ,i danas, em zvrje prazni em postaju realna ekološka i svakakva drugačija,bezbedonosna,pretnja.

U međuvremenu stanje napuštenih industrijskih objekata koje  najbliže odgovara onoj narodnoj „čardaka ni na zemlji ni na nebu“,uz  našu poslovičnu „brigo moja pređi na dugoga“ menja se,svakim danom.

Na žalost, na gore proizvodeći dalekosežne posledice kako ekonomske tako i ekološke.

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Između nečijeg i nečijeg“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja,sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Srbija može i treba da (is) koristiti isksustva Poljske sa ravnomernim regionalnim razvojem

Objavljeno: 29.12.2020. | autor: KV Novosti -on line

Srbija ima ozbiljne,višedecenijske, problem sa ravnomernim razvojem.Privreda Srbije ,na žalost, spada  u red privreda sa najvećim razlikama u nivou regionalne razvijenosti u Evropi. Rešavanje ovih problema postaje,zbog prolaska naše privrede kroz fazu ekonomske krize u svim svojim segmentima,još značajnije.

U tim procesima iskustva i prakse zemalja članica Evropske unije koje su na svom putu ka članstvu a i ,danas, dok su ravnopravne članice, dobijaju još više na značaju. Asocjacija nevladinih organizacija Mreža za ruralni razvoj Srbije, se, već čitavu deceniju, bavi multidisciplinarnim pitanjima ruralnog razvoja uz puno uvažavanje isksustava Evropske unije.

Zahvaljujući Mreži za ruralni razvoj Srbije i Fondaciji za razvojnu politiku iz Poljske  omogućen nam je kontakt i razgovor  sa gospodinom  Ležekom Svietalskim (Leszek Świętalski) generalnim sekretarom  Unije poljskih zajednica Republike Poljske,višegodišnjim gradonačelnikom  opštine Stare Bogaczovice sa decenijom iskustva predstavljanja  poljske samouprave  u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, gde je zastupao Uniju  seoskih zajednica Republike Poljske kao najveće organizacije,na nacionalnom nivou, slobodno povezanih seoskih i urbano-ruralnih opština u Poljskoj.

Leszek Swietalski,generalni sekretar Unije poljskih zajednica Republike Poljske,višegodišnji gradonačelnik opštine Stare Bogaczovice,predstavnik poljske samouprave u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

Evo šta nam je ,iz prve ruke,rečeno o iskustvima poljske poljoprivrede i ruralnog razvoja tokom pristupanja Evropskoj uniji i nakon članstva u EU.

KVNKoliko je dugo trajao proces usaglašavanja zakonske regulative Poljske sa regulativom EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja i bezbednosti hrane i koji su glavna pitanja koja su uticala na dužinu trajanja procesa?

Ležek S. -Proces promene zakona u svim oblastima delovanja države započeo je političkom transformacijom, pokrenutom pregovorima na Okruglom stolu i prvim delimično slobodnim izborima 1989. 1990. godine poljska lokalna vlada ponovo je uspostavljena, kada su na slobodnim izborima građani birali. Nova era donela je nove izazove. Ispostavilo se da su vlasti izabrane na slobodnim i demokratskim izborima u mnogim slučajevima mogle same donositi odluke i biti odgovorne za određena pitanja u svojoj opštini (npr. opštinska infrastruktura, obrazovanje, socijalna pomoć, prostorno planiranje itd.). Ali bilo je i ljudi koji su se termin „samouprava“ shvatili  bukvalno i bilo im je teško da shvate da opštinske vlasti mogu da deluju samo u granicama zakona koji su utvrdili parlament ili vlada, a nadzor nad opštinama vrši predstavnik vladine uprave oličen u ličnosti vojvode.

Nakon potpisivanja sporazuma o pridruživanju sa Evropskom unijom, odvijao se vrlo dinamičan proces usklađivanja nacionalnog prava sa zajedničkim pravnim standardima koji su na snazi u ujedinjenoj Evropi. Bili smo u grupi od deset zemalja koje su težile pridruživanju EU i bili smo najveći u ovoj grupi. Promene su obuhvatile sve oblasti ekonomskog i društvenog života. Pored nacionalnog nivoa, lokalne vlasti takođe su morale da se pripreme za novu stvarnost. Bili smo pritisnuti vremenom. Određeni predstavnici EU za sprovođenje tokom perioda prilagođavanja kontinuirano su procenjivali napredak. Tamo gde je proces usaglašavanja dostigao očekivani nivo, ova područja su se zatvarala jedno za drugim. Ogroman zadatak sa kojim su se suočavale lokalne samouprave bio je povezan sa pomoći evropskih politika, dobivenom suštinskom i praktičnom podrškom mnogih zemalja, takozvane „stare desetke“. Naročito su bile aktivne sve vrste udruženja samouprava iz Francuske, Nemačke i Austrije. Pozivani su na mnoge posebne projekte posvećene budućim članicama EU. Ovaj proces je trajao praktično sve dok se Poljska nije pridružila EU. Dve godine ranije, predstavnici poljske samouprave stekli su status posmatrača u mnogim telima EU, pre svega u Komitetu regiona EU.

Made in Poland

KVN Kakve je promene je priključivanje donelo poljskoj poljoprivredi i ruralnom razvoju?

Ležek S.-Pristupanje Poljske Evropskoj uniji bilo je prekretnica i za opštine i za naše stanovnike. Čak i pre pristupanja, Unija seoskih opština Republike Poljske (URC RP) bila je uključena u pitanja u vezi sa pretpristupnim programima (posebno program SAPARD), a naši predstavnici su čak učestvovali u radu odbora za praćenje ovog programa. Međutim, nakon pristupanja, interesovanja Unije pokrivala su uticaj evropskih fondova na razvoj ruralnih područja. Sistematski smo analizirali aktivnost opština u pribavljanju sredstava iz EU i uticaj ovih aktivnosti u korist društvenog i ekonomskog razvoja. Trenutno aktivno učestvujemo, takođe u okviru Komiteta regiona, u proceni programa EU i za zajedničku poljoprivrednu politiku i za kohezionu politiku.

Pristupanje je donelo mnoge sistemske i strukturne promene u poljskim ruralnim oblastima; oni su verovatno najveći korisnik pomoći. To se uglavnom odnosi na pomoć u okviru Zajedničke poljoprivredne politike i njenog prvog stuba koji se odnosi na plaćanja po jedinici površine i podršku procesima promena u strukturi poljskih farmi i samih farmera. Nova situacija takođe je pokrenula socijalno-ekonomsku aktivaciju ruralnih i urbano-ruralnih zajednica, u kojima su preduzetništvo i multifunkcionalni razvoj bili važne komponente. Partneri u ovim promenama nisu bili samo preduzetnici iz ruralnih područja, već i zvaničnici lokalnih vlasti koji su često stvarali povoljne uslove za društveno-ekonomski razvoj svojih zajednica. Primetili smo mnoge promene u pogledu nezaposlenosti u ruralnim oblastima (uključujući skrivenu nezaposlenost) u zapošljavanju u poljoprivredi i u pogledu radnih resursa.

KVN-Da li je proces tranzicije u sektoru poljoprivrede doneo promene za individualne farme (npr. ukrupnjavanje poljoprivrednih farmi, nove tehnologije, povećanje konkurentnosti…)?

Ležek S.-Dugogodišnje važno područje bilo je pitanje demografije, na koje je vlada usmerila pažnju  tek poslednjih godina. Takođe, interesovanje za lokalnu demografiju postaje sve češća tema razgovora samih zvaničnika lokalnih vlasti koji prepoznaju njen značaj. Međutim, na ovom području je situacija u opštinama jako raznolika. Osim teritorijalnih jedinica koje su stalno u depopulaciji, postoje i one koje karakteriše brzi rast stanovništva. Iako se provincije u Poljskoj, udaljene od urbanih centara, depopulišu, takođe primećujemo fenomen emigracije gradskih stanovnika na selo. Zajedno sa ovim procesom, posmatramo promene u socijalnoj strukturi na selu i pojavu ljudi koji ranije nisu bili povezani sa selom u ruralnim oblastima. Teško je ne spomenuti pozitivne promene u socijalnom kapitalu poljskog sela. Trenutno je samo oko 11% stanovnika ruralnih područja profesionalno vezano za poljoprivredu i ekonomiju zasnovanu na proizvodnji hrane.

Sir iz Poljske

Promene u poljskim ruralnim oblastima pomno prati ne samo Udruženje (URC RP), već i Institut za ruralni razvoj i poljoprivredu Poljske akademije nauka. Već deceniju, ključni istraživački projekat Instituta – sproveden u saradnji sa Evropskim fondom za razvoj fondacije poljskih sela, bio je „Monitoring ruralnog razvoja“. Ovo istraživanje koristi podatke dobijene direktno od opštinskih vlada – poput onih koji se tiču procenta sela kojima se može pristupiti asfaltiranim putem ili putem javnih komunikacija. Ova dugoročna istraživanja sastoje se, uopšteno govoreći, u posmatranju koje zajednice (ili njihovi tipovi) dinamičnije prolaze kroz proces razvoja, a koje su sporije. Ovo istraživanje koristi sam URC RP, ali i poljske agencije, OECD, FAO, ministarstva, regionalne i lokalne vlasti, kao i nova područja istraživanja zajednička opštinama i Institutu, poput ideje da pametna sela predstavljaju novi koncept za oblikovanje politike ruralnog razvoja ili široko shvaćene socijalne politike.

KVN-Da li je bilo i kakvih ograničenja je bilo na tradicionalne načine prerade poljoprivrednih proizvoda u toku tranzicije poljske poljoprivrede i posle priključenja EU?

Pristupanje EU donelo je nove higijenske i veterinarske zahteve, a utvrđeno je da neki od tradicionalnih proizvoda koji se vekovima proizvode i jedu u Poljskoj ne ispunjavaju uslove. Istraživanje među proizvođačima otkriva važan problem, a to je uvođenje regionalnog i tradicionalnog proizvoda na tržište. Često je postojao začarani krug u kojem proizvod nije bio registrovan i zaštićen, jer nije na tržištu zbog nepoštovanja određenih higijenskih i veterinarskih propisa EU, a kada nije na tržištu nije moguće primeniti uslove za moguća odstupanja. Naime, postojala je u svakom slučaju mogućnost da se tradicionalni i regionalni proizvodi  prijaviti za veterinarska i sanitarna odstupanja na osnovu čl. 69 Zakona o sigurnosti hrane i prehrane, čime bi proizvod mogao da bude zastupljen na tržištu. Ministar zdravlja, uz konsultacije sa ministrom poljoprivrede, može uredbom definisati higijenske zahteve u objektima koji koriste tradicionalne metode proizvodnje ili trgovine hranom, kako bi se omogućila upotreba ovih metoda, kao i u objektima koji se nalaze u posebnim regionima. Oba ministra, svaki u okviru svojih nadležnosti, djelujući zajedno, mogu uredbom utvrditi opšta odstupanja od specifičnih higijenskih zahteva. Na kraju, nadležni državni sanitarni inspektor i veterinar su organi nadležni za donošenje odluka kojima se odobravaju pojedinačni izuzeci od strogo definisanih higijenskih zahteva, pre svega ustanovama koje proizvode tradicionalnu i regionalnu hranu, ako ispunjavaju gore navedene zahteve.

KVN-Kakve posledice je na razvoj prehrambene industrije u Poljskoj imao period priključivanja i posle sticanja statusa članice EU?

Ležek S. -Pristupanje Poljske Evropskoj uniji nije prouzrokovalo nagle promene u entitetskoj strukturi prehrambene industrije, iako je istovremeno došlo do značajnog smanjenja broja preduzeća (za preko 3,5 hiljada). Procesi koncentracije u prehrambenoj industriji već su započeli pre ulaska Poljske u EU i nastavili su se i narednih godina. Sastojalo se u smanjenju broja, udela u proizvodnji i zapošljavanju sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, uz istovremeno povećanje udela velikih preduzeća. Ovo je uglavnom rezultat teških tržišnih uslova za proizvođače prehrambenih proizvoda tj. značajnog ograničenja, a posebno za najmanje proizvodne pogone. Zastupljenost mikro, malog i velikog broja srednjih preduzeća, koja su zbog specifičnosti prehrambene industrije neizostavna i trajna komponenta prehrambene industrije, postepeno se smanjuje.

To je pre svega vezano za njihove ograničene sposobnosti da prevaziđu barijere za ulazak na jedinstveno evropsko tržište. Procesi “ukurupnjavanja“ će se nastaviti u poljskoj prehrambenoj industriji, međutim, u uslovima jake spoljne konkurencije, kako bi dobro funkcionisala i razvijala se, ekonomiji je potrebna raznolika entitetska struktura.

KVN-Kakvu i koliku podršku imaju poljoprivredna gazdinstva u Poljskoj iz EU i nacionalnih fondova? Molimo vas podkrepite nekim primerima.

Ležek S-Direktna plaćanja predstavljaju glavni instrument podrške prihodima poljoprivrednika u Poljskoj, kao i u drugim zemljama Evropske unije. Naši poljoprivrednici su obuhvaćeni pojednostavljenim sistemom plaćanja. Finansijska podrška dodeljuje se srazmerno površini useva i stada u vlasništvu. Po prvi put su direktna plaćanja izvršena 2004. godine nakon pristupanja Poljske EU. Ovim sistemom je obuhvaćeno približno 1,4 miliona poljoprivrednika, još 700 hiljada prima subvencije od Agencije za razvoj i modernizaciju poljoprivrede za poljoprivredne aktivnosti u planinskim i teško upravljivim područjima. Istovremeno, grupa od oko 100.000 poljoprivrednika koristi takozvane poljoprivredno-ekološke subvencije.

Direktna plaćanja su jedan od najvažnijih instrumenata zajedničke poljoprivredne politike, koji direktno podržava poljoprivredni dohotak, a bez potrebe za povećanjem cena poljoprivrednih proizvoda. Nakon ulaska Poljske u EU, situacija sa prihodima farmi se znatno popravila. Prosečni mesečni raspoloživi dohodak po poljoprivrednom domaćinstvu udvostručio se u periodu 2004–2012. Ono što je najvažnije, stopa rasta prosečnog mesečnog raspoloživog dohotka poljoprivrednih domaćinstava bila je viša od stope rasta prosečnog mesečnog raspoloživog dohotka ostalih kategorija domaćinstava.

Balkanski ruralni parlament u Vrnjačkoj Banji

U slučaju dohotka po osobi za poljoprivredna domaćinstva, ona je na nižem nivou nego za ostale kategorije domaćinstava, mada seta  razlika između dohotka po glavi u poljoprivrednom gazdinstvu i dohotka po stanovniku u ostalim kategorijama domaćinstava smanjuje.

Nesumnjivo je da je povećanje direktnih plaćanja (koje se, pored jedinstvenog plaćanja na površinu, sastoje od odvojenih plaćanja, posebne podrške i dodatnih dopunskih plaćanja koje se u potpunosti finansiraju iz nacionalnih fondova) doprinelo poboljšanju dohodovne situacije poljoprivrednih domaćinstava u Poljskoj.

KVN Kakvu i koliku podršku ima prehrambeni sektor u Poljskoj iz EU i nacionalnih fondova? Molimo vas podkrepite nekim primerima.

Ležek S.- Prehrambena industrija prepoznata je kao jedna od dvanaest strateških industrija poljske ekonomije. Stoga može računati na javnu podršku, pre svega iz fondova EU. Posebno pokriva mikro, mala i srednja preduzeća koja žele da izvoze na vanevropska tržišta i tamo grade brend za svoje proizvode. U trenutnoj budžetskoj perspektivi, tj. do 2020. godine, preduzeća se mogu prijaviti za subvencije ili sufinansiranje iz regionalnih operativnih programa ili iz nadregionalnih programa. Postoje dva: Operativni program za inteligentni razvoj i Operativni program za Istočnu Poljsku. U okviru OP za pametni rast, razvijena je podmera „Promocija ekonomije zasnovane na poljskim brendovima proizvoda – Idi na brend“. Sadrže i program promocije poljskih specijaliteta.

„Materijal je proizveden kao deo projekta podržanog u okviru „Javne diplomatije 2020 Nova dimenzija“, koji je sufinansirano od Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Sadržaj izražava samo stavove autora i ne može se izjednačiti sa zvaničnim stavom Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske. Projekat sprovodi Fondacija za razvojnu politiku“.

Brigo moja pređi na drugoga ili kako se odnosimo prema (is)korišćenim industrijskim lokacijama?

Objavljeno: 26.12.2020. | autor: KV Novosti -on line

Kako bi   i moglo nešto ,drugačije, da se započne, u Srbiji koja se, bez malo, vekovima borila za nezavisnost, a da nema veze sa naoružavanjem i ratovanjima?

Upravo  zbog toga se i počeci  proizvodnje organizovane na principima industriskog poslovanja u Srbiji vežu za barutanu u Stragarima iz 1806. godine, topolivnicu u Beogradu iz 1808, livnicu u Kragujevcu 1836….

Od tada pa do  prvih godina ovog veka pregrmeli smo bezbroj nevolja i ratnih razaranja u kojima su se  ,inače,malobrojni industrijski kapaciteti nalazili na meti raznih osvajača koji su ih ili temeljno rušili,ili demontirali i nosili van naših granica ili koristili za  potrebe svojih država i armija.

Pedanti ,kako  već znaju biti,Austrijanci su 1916 godine popisali na teritoriji ondašnje Srbije 112 preduzeća nalik industrijskim ,od kojih polovina nije radila i od kojih je,kad su otišli, ostalo samo 50 među kojima i strugara na Goču sa prugom za transport koju su oni sagradili, svakako ne iz altruističkih pobuda. .

Nažalost,ni  naš ,spostveni, doprinos šteti po razvoj naše industrije nije zanemarljiv,iz mnogih razloga ali ostaće,zasigurno zabeležene, nesagledive ekonomske i ekološke posledice koje smo sebi uzrokovali „tumaranjima i tuvinjanjima po bespućima tranzicije“ koja traje od zadnje decenije prošlog veka pa sve do današnjih dana.

U naš govor i našu leksiku ušle su mnoge ,nove, reči tuđice, pa smo eto dobili i jedno novo ime za lokalitete nekada korišćenih industrijskih pogona – Braunfild lokacije.

Na našu nesreću imamo ih i mi ovde u Kraljevu i neposrednoj okolini, ali čini se da ih ne vidimo a neki ,koji bi trebalo da su odgovorniji od običnih građana, se ,verovatno, prave da ih ne vide!

Kako god i ,ma šta mi mislili ili želeleli da se desi,takve, braunfild lokacije ne možemo „pod tepih“ .

Moramo se suočiti sa surovom stvarnošću u kojoj one postoje. Za neke kao sećanje na neka ,druga,bolja vremena, za neke kao izvor „lakog keša“,za  malobrojne  kao inspriracija za planove njihove revitalizacije ali i kao ,izvesno je,potencijalna ekološka pretnja-opasnost za sve.

Po najviše za one koji žive u njihovoj blizini ali i za sve druge u zajednici bila ona naš  grad ili naša država.

Red je onda da,kroz seriju teksova,  sagledamo šta su to braunfild lokacije, kako ih prepoznaju  i koje sve naše norme, ko o njima danas i kako brine,da li se i šta sa njima planira strateški ,dugoročno i kratkoročno…..

I najzad ,al ne manje važno ko ih sve i kako ,danas, nadzire –čuva i sprečava da ne budu „okidač“ za ekološke akcidente većih razmera.

Krenimo,zato, redom…

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Između nečijeg i nečijeg“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja,sprovode „KV Novosti-on line“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

„Stari znalci“ stupaju na internet scenu

Objavljeno: 20.11.2020. | autor: KV Novosti -on line

Upoznajte novu generaciju influensera koja vam donosi neprocenjive životne lekcije

Nove internet zvezde odabrane su u okviru projekta „Stari znalci“ koji realizuje kompanija Vip mobile sa ciljem da osnaži pripadnike populacije 65+, a širem auditorijumu prenese njihova dragocena znanja i iskustva. Na online događaju za medije premijerno su prikazani prvi video tutorijali koji će našim omiljenim znalcima pružiti priliku da uplove u virtuelni svet i prenesu važne životne lekcije mlađim naraštajima.

U moru sjajnih kandidata koji su pozvani da podele svoje kućne majstorije, kulinarske tajne, savete, veštine ili hobije, odabrano je njih sedmoro koji su dobili priliku da se do kraja ove godine nađu u ulozi „influensera“ u okviru inspirativnih video priloga koji će biti emitovani na Vipovom Youtube kanalu svake nedelje, počevši od petka, 20. novembra. U  odabiru i pripremama za snimanje mentorsku podršku pružili su im njihovi vršnjaci i ambasadori projekta – glumci Vlasta Velisavljević i Seka Sablić, kao i pesnik Ljubivoje Ršumović.

Online događaj predstavljanja Starih znalaca okupio je veliki broj medija iz cele zemlje koji su imali prilike da premijerno vide tutorijale ove nove „ekipe na mreži“, ali i da naše velikane Vlastu,  Seku i Ršuma upoznaju u novom svetlu. Čuveni pesnik se tako pokazao kao veliki ljubitelj drveća i prirode, Vlasta je otkrio da se često vraća u stare dane uz pomoć svog gramofona kojeg tako brižno održava gotovo svakog dana, dok je Seka dokazala da je zaista „majstor za sve u kući“.

Seka Sablic

„Kada sam pozvana da budem deo ovog divnog projekta, postojao je jedan ključni razlog da se pridružim – ja zaista verujem u te godine koje donose znanje i isto tako da među svim tim ljudima ima istinskih znalaca“, rekla je Seka Sablić i dodala:

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam imala priliku da upoznam sve te svestrane i talentovane ljude i da čujem njihove neprocenjive priče. Pored toga, mislim da je ta druga strana projekta Stari znalci koja pospešuje digitalnu edukaciju mojih vršnjaka, zaista dragocena. Kao neko ko aktivno koristi računar i brojne mobilne aplikacije, stalno govorim o tome koliko nam je ta vrsta digitalne pismenosti važna i da nam ’prisustvo na mreži’ omogućava da naš život bude mnogo lepši i lakši.“

Glumac Vlasta Velisavljević takođe tvrdi da mu je tehnologija olakšala svakodnevicu, naročito tokom poslednjih meseci kada su ga, kako kaže, kolege redovno kontaktirale da provere da li mu je nešto potrebno.

„Tražili su čak i da uključim kameru kako bi se uverili da je sve u redu“, rekao je u šali legendarni glumac i dodao:

„Ovaj projekat je šansa da stariji dokažu da godine ne čine njihova znanja manje relevantnim, već, naprotiv, mnogo vrednijim. Pa ako ja i dalje mogu da vozim automobil, što oni ne bi mogli da budu zvezde modernog doba.“

Vlasta Velisavljevic i Ljubivoje Ršumovic

Poznati književnik Ljubivoje Ršumović ovaj projekat vidi kao priliku da se stariji uključe u moderno društvo na zabavan način, ali i da mladi čuju po koju reč koja ne može tek tako da se nađe na internetu.

„Mladi su danas veći buntovnici nego ranije, imaju više prilika, ali mi se isto tako čini da ne vole da im neko drži ’predavanja’. Iako mnogo toga usvajaju veoma brzo, verujem da im nedostaje malo dobrih saveta onih iskusnijih – mojih vršnjaka“, zaključio je Ršumović.

U godini koja predstavlja veliki izazov za čitavo naše društvo, a naročito za pripadnike starije populacije, kompanija Vip pokrenula je projekat Stari znalci u želji da osnaži seniore i ukaže na njihove potrebe i položaj u društvu. Kako bi dodatno doprinela njihovom aktivnijem učešću u savremenim komunikacionim tokovima kompanija Vip je obezbedila i posebnu tarifu sa pogodnostima  za korisnike 65+, kao i unapređenu korisničku podršku u svim prodajnim centrima.

Gradi se pet kilometara novog gasovoda u Kraljevu

Objavljeno: 15.06.2020. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu su ,danas, posle zastoja dugog dvanaest godina, u prisustvu  direktora preduzeća „Srbijagas“ Dušana Bajatovića i gradonačelnika Kraljeva dr.Predraga Terzića, otpočeli radovi na gasifikaciji ovog dela Srbije.

Počela je gradnja  pet kilometara dugog čeličnog gasovoda do Ratine, sa dve merno-regulacione stanice Beranovac i Ratina.

– Grad Kraljevo je,prošle godine, izabrao  strateškog partnera, preduzeće „Millennium Team“ u kooperaciji sa preduzećem „Srbija gas“, a danas je  počela izgradnja oko pet kilometara dugog čeličnog gasovoda do Ratine, sa dve merno-regulacione stanice Beranovac i Ratina – kazao je Aleksandar  Nestorović direktor Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo, najavljujući početak gasifikacije na potezu Voćareve livade gde se grade stanovi za snage bezbednosti.

Foto:Grad Kraljevo

Ekonomska kriza iz 2008 godine je uticala da se ,u Srbiji, primeni novi model finasiranja i gradnje ovako značajnih infrasturkturnih objekata u oblasti gasifikacije .Taj   model koji sada funkcioniše u Srbiji podrazumeva da se  izabere  strateški partner koji finansira i gradi gasovod za kraći rok ,od  tri godine, a kasnije  „Srbijagas“ kroz svoje protokole i finansije to plaća na 10 godina.

Bajatović je,danas u Kraljevu,najavio da će „Srbijagas“ ponuditi univerzalnu cenu priključka za celu Srbiju od 780 evra bez obzira gde  potrošač živi, a troškovi će, bez obzira na visinu troškova gradnje gasne  infrastrukture, biti ponderisni  na 36 jednakih rata, bez kamate.

Račun će biti u dva dela, na jednom će se nalaziti obračunata mesečna potrošnja gasa, a na drugom delu računa jedna od 36 rata ukupne cene uvođenja gasa ,rekao je   Bajatović, dodajući da „Srbijagas“ trenutno ima oko 260.000 priljučaka u Srbiji.

Foto:Grad Kraljevo

„Kvalitet vazduha u gradu  nije, godinama unazad , tokom grejne sezone ,  na zadovoljavajućem nivou, jer se čitavi delovi grada poput , Sijaćeg polja , Čibukovca, Jarčujka, Ribnice greju na čvrsta goriva,Očekujemo ,nastavkom gasifikacije,  da  privredi omogućimo  manje troškove poslovanja , građanima da se na lakši, bolji i  jeftini način greju ali i da svi zajedno udišemo zdraviji vazduh u Kraljevu “ rekao je danas gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić.

Aerodrom „Morava“ će doprineti razvoju privrede Šumadije i Zapadne Srbije

Objavljeno: 04.02.2020. | autor: KV Novosti -on line

Danas je na aerodromu „ Morava“ u Lađevcima kod Kraljeva održan sastanak direktora Aerodroma Srbije Mihajla Zdravkovića i direktora Aerodroma „Morava“ Dragana Bugarinovića sa predstavnicima i direktorima privrednih komora iz gradova ovog dela Srbije koji gravitiraju Aerodromu „Morava“ a to su Kragujevac, Kruševac, Valjevo, Užice, Kraljevo i Požarevac. Sastanku je prisustvovala i  Marica Mijailović novoizabrana predsednica Inženjerske komore Srbije

Sa sastanka na Aerodromu Morava

Nijima su prezentirane mogućnosti ove nove vazdušne luke i njen značaj za razvoj Šumadije i Zapadne Srbije.

Predstvanicima komora predstavljene su i nove investicije na Aerodromu „Morava“ kao i nove avio –linije prema evropskim  nekim gradovima.

Sa ovog aerodroma se  ,od 17.decembra , već leti za Beč ,od 1.marta leteće se i za Solun  a u toku su pregovori sa drugim avio-kompanijama o uspostavljanju letova za druge evropske destinacije , pre svega za Nemačku i Tursku.

Dragoljub Vukadinović pred medijima na Aerodromu Morava-foto AM

Medijima  se , posle sastanka, obratio Dragoljub Vukadinović, predsednik Skupštine privredne komore Raškog i Moravičkog okruga, koji je je istakao značaj  ovog aerodroma za za brži privredni razvoj   ne samo regije  koji  gravitira aerodromu  nego i mnogo šireg područja .

Pored njega novinarima su se obratili   Zvonko Tufegdzić, direktor Regionalne privredne komore Kraljevo i direktor Aerodroma Srbije Mihajlo Zdravković koji je najavio otvaranje nove piste za kargo i čarter letove, dužine 3.500 metara i širine 60 metara.

Usvojene preporuke za četvrti Evropski parlament za ruralni razvoj

Objavljeno: 12.09.2019. | autor: KV Novosti -on line

Na Zlatiboru je , danas 12.septembra ,  posle dvodnevnog rada završen 3. Forum o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope.

Dragan Roganović direktor Mreže za ruralni razvoj Srbije

Dvodnevni skup , koji je okupio oko pedset učesnika iz šest zemalja Zapadnog Balkana i Turske , bavio se , kroz sagledavnje  primera iz prakse u ovim zemljama , različitim  iskustvima i modelima podrške mladim u ruralnim krajevima.

Dobar deo vremena posvećen je , ulozi  organizacija civilnog društva, kroz iznošenje iskustava o različitim  vidovima  podrške i pomoći razvoju ruralnih krajeva , posebno mladima , od strane civilnog  sektora.

Drugog dan rada učesnici 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope su obišli nekolicinu seoskih gazdinstva na teritoriji opštine Čajetina ,koji se bave preradom mesa ,proizvodnjom meda i seoskim turizmom.

Učesnici 3.Foruma u pčelinjaku gazdinstva Tucović

Uspešni organizator i domaćin ovog , 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope , bila je  Mreža za ruralni razvoj Srbije , kao nosilac projekta „Aktivne lokalne teritorije za ekonomski razvoj ruralnih područja“, ALTER, koga podržava Evropska unija.

Kako nam je rekao Dragan Roganović,predsednik Mreže za ruralni razvoj Srbije i menadžer projekta Alter , danas na završetku Foruma , dokument sa preporukama nastalim na  3. Forumu o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope .biće prezentovan  , od 6. do 9 .novembra 2019.g. u Asturi (Španija) na 4.Evropskom parlamentu za ruralni razvoj.

Ovaj skup koji se organizuje  ,svake druge godine , bavi se podrškom ruralnom  razvoju  kroz partnerstva nacionalnih institucija , civilnog sektora i građana sa tih , ruralnih (seoskih) područja , u zemljama Evrposke unije i zemljama kandidatima za članstvo u ovoj organizaciji..

Učesnici 3.Foruma o politikama ruralnog razvoja Jugoistočne Evrope

Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo iz Kraljeva postao partner Leoniju

Objavljeno: 27.12.2018. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas , na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo Univerziteta u Kragujevcu , potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između ove visokoškolske ustanove i  kompanije Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o.

Ova kompanija u Srbiji deo je velikog  Nemačkog  koncerna  koja ima 91 fabriku u čak 31 zemlji širom sveta , u kojim zapošljava više od 100.000 radnika,koji će , rečeno je danas u Kraljevu , ostvariti profit  veći od  5 milijardi evra u ovoj godini.

U okviru ove saradnje , predviđen je program stipendiranja najboljih studenata, stručna praksa, dani otvorenih vrata i posete kompaniji Leoni u Srbiji, takmičenja u studijama slučaja, predavanja i radionice.

U Kraljevu se , inače,  gradi četvrta , i najveća , Leonijeva fabrika u Srbiji u kojoj bi , prema planovima trebalo da se zaposli 5000 radnika do 2023 godine. Oni će biti primani sukcesivno a taj prijem je već započeo u ovoj  godini , kada je selektovana prva grupa od 13 kandidata , uglavnom za pozicije u operativnom menadžmentu buduće fabrike, koji su potom upućeni na obuku u Rumuniju i Leonijeve fabrike u Prokuplju, Nišu i Malošištu, a do sada je u fabrici u Kraljevu zaposleno 120 radnika.

Početak serijske proizvodnje u fabrici u Kraljevu planiran je za kraj 2019 godine a početak izrade semplova,odnosno prototipova  je planiran za februar 2019 do kada će broj novoprimljenih radnika u Kraljevu narasti na 150.

Kompanija Leoni je ,sudeći po  broju fabrika izgrađenih u Srbiji ,odabrala našu zemlju za svog strateškog partnera na Evropskom kontinetu. Kada fabrika u Kraljevu proradi punim kapacitetom Leoni će ,sa oko 16.000 zaposlenih , biti među najvećim poslodavcima u Srbiji  a sigurno je najveći u proizvodnom sektoru.On je to , sa oko 8000 trenutno zaposlenih, možda veći i sada.

Studenitima  Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu danas su se obratili Klemet Saks generalni direktor, Leoni Wiring Systems Southeast d.o.o. i Jelena Spasić, direktorka ljudskih resursa u toj kompaniji.

Klement Saks , direktor Leonija za Srbiju

Oni su rekli da će već u februaru selektovati prvu grupu studenata završnih godina redovnih i master studija kojima će predložiti potpisivanje Ugovora o stipendiranju u trajanju od 10 meseci a potom i Ugovora o radu  za  njihovo angažovanje u kraljevačkoj fabrici Leonija.

Pozdravljajući goste , dekan Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu prof.dr Mile Savković je uz zahvalost Leoniju  za izbor fakulteta kao partnera   naveo i primer kako je ,nedavno, najbolji student fakulteta kome su ,po diplomiranju,  ponudili mesto u nastavi izabrao poziv Leonija i otišao na obuku sa prvom gurupom zaposlenih radnika.

Gradnja fabrike „Leoni“ u Kraljevu teče po planu

Objavljeno: 13.09.2018. | autor: KV Novosti -on line

Klement Saks

Danas je generalni direktor kompanije „Leoni Srbija“ Klemens Saks u pratnji gradonačelnika grada Kraljeva dr Predraga Terzića obišao radove na parceli na „Ratarskom imanju“ gde je u toku izgradnja fabrike ove kompanije. Klement Saks je u februaru ove godine najavio početak gradnje fabrike za proizvodnju kablova u Kraljevu u kojoj će, kako je tada rekao „biti posla za 4.000 do 5.000 radnika“. Vlada Srbije proglasila je izgradnju i otvaranje ove fabrike  za projekat od nacionalnog značaja i shodno tome grad Kraljevo im je poklonio plac od 13,5 hektara.Radovi su počeli početkom avgusta ove godine i izvodi ih preduzeće „ČIP“ d.o.o iz Prokuplja, koje je izgradilo je sve fabrike „Leonija“ u Srbiji a ukupna vrednost investiciju u Kraljevu biće oko 60 miliona evra.Na gradilištu nove fabrike bila je i Snežana Prelić,direktorka kraljevačke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje koja je ,odgovarajući na novinarska pitanja,između ostalog rekla da se kompanija „Leoni Srbija“ obratila ,krajem jula, ovoj filijali iskazavši ,u prvi mah, potrebu za sto radnika ,operatera za rad u proizvodnji kao i za jedan broj mašinskih inžinjera.Filijala je sprovela procedure i obvestila preko 350 lica,selektovano je njih 160 od kojih je ,njih 13 već na obuci u  fabrikama ove kompanije  u Nišu a zatim i u Rumuniji, a uskoro će im se pridružiti još njih dvadesetak.Prijave za zapošljavane u „Leonijevoj“ fabrici u Kraljevu su i dalje otvorene  i za rad u ovoj kompaniji vlada veliko interesovanje.Ovo je,bez sumnje lepa vest ako se zna da je u pitanju prva,nova,veća fabrika koja se gradi u Kraljevu posle više od tri decenije