subota, 15. jun 2024.

Vesti iz kategorije ‘Tvoje pare – tvoje pravo’

Odgovornost bez nadležnosti

Kako normativni okvir postaje utočište za neučinjeno u sitemu upravljanja vodama

Objavljeno: 08.03.2016. | autor: KV Novosti -on line

Poplava paragrafaNajnovije ,više puta ponovljeno, stradanje meštana Grdice od nabujalih voda Zapadne Morave i potoka Čađevac surovo ogoljuje svu našu stvarnost i endemsku neorganizovanost različitih nivoa vlasti u vršenju poverenih poslova od interesa za građane. Ako već , pre više decenija, država nije imala (a imala je) normativni okvir da spreči(destimuliše) formiranje naselja u nebranjenom rečnom pojasu onda se traganje za rešenjima zaštite takvog , i sličnih , divljih naselja nametalo kao stalno prioritetni zadatak a ne samo iniciran posle prirodnih nepogoda. (више…)

Po zakonu – mrvice!

Objavljeno: 09.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

mrvice2Korisnik šuma, treba da plati 3 % na svoj ukupan godišnji prihod ostvaren gazdovanjem šumama. Ukupna taksa naplaćena na teritoriji grada KV po osnovu korišćenja šuma i šumskog zemljišta je oko 18.000.000 dinara (3% od vrednosti posečenog). Prema naplaćenoj taksi vrednost posečene šume na teritoriji grada KV u 2015. godine je oko 600.000.000 miliona dinara.

Pogledajte dokumentaciju u PDF-u

I kad možemo-Ne znamo !

Da li se i zašto grad odriče sigurnih prihoda ?

Objavljeno: 02.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

slika 1 jpgZakon o rudarstvu i geološkim israživanjima Sl.gl.RS br .88-2011 predviđa da se prihodi od eksploatacije mineralnih sirovina , koji su prihod Republike dele u odnosu 40 % budžetu Grada ( (Kraljeva), 60 % Budžetu Republike. Na računu 741510 Budžeta grada Kraljeva nisu planirani prihodi po ovom osnovu ni za 2015 niti 2016. Mogući ,a neostvareni prihodi od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina su: (више…)

Bez njih loše- Sa njima komplikovano

Kako uskladiti dobre i loše strane korisničkih naknada?

Objavljeno: 02.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

slika 6a jpgGodinama unazad , prilikom planiranja budžetskih prihoda grada Kraljeva gotovo nikako ili veoma malo koriste  se razni vidovi korisničkih taksi poput ,recimo,  nadokande za korišćenje mineralnih dobara.Ovo je ,delom, razumljivo ako se znaju neke ,negativne,  karakteristije ove vrste neporeskih prihoda. Neporeski prihodi iz kategorije korisničkih naknada  služe za plaćanje dobara i/ili usluge od koje korisnik ima direktnu korist u vrednosti iznosa koji plaća.One,korisničke naknade,pripadaju kategorij takozvanih kvazifiskalnih dažbina (uz takse za pružanje javnih usluga,regulatorne naknade,specijalizovane naknade) ,kojih je,po jednom sprovedenom istraživanja NALED-a, blizu 400 i putem kojih se ubira preko  2% BDP. (више…)

MOGU LI RESURSI DA (DO)PUNE BUDžET GRADA KRALjEVA?

Objavljeno: 07.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

naslovna2Od brojnih značenja reči resurs (francuskog porekla-ressource) za predmet ovog projekta najbliže je ono koje govori da je to izvor (privrede) iz koga se dobijaju sirovine.
Jako je važno da na samom početku bavljenja temom ukazivanja na mogućnosti povećanja prihoda budžeta grada Kraljeva i iz drugih izvora, osim trenutno postojećih, definišemo značenje termina koji će se vrlo često koristiti pri obradi teme. Jer, svedoci smo, da se u novije vreme, termin resurs koristi i da označi ljudske – kadrovske potencijale neke organizacije ili zajednice.

Pogledajte dokumentaciju u PDF-u

KAKVE SU PERSPEKTIVE JAVNIH FINANSIJA GRADA KRALJEVA?

Objavljeno: 06.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

naslovnaBudžet grada Kraljeva za 2015 godinu u iznosu od 3.049.127.167,00 ne zadovoljava narasle potrebe lokalne samouprave u mnogim oblastima i planiran je sa defictom u iznosu od 338.000.000,00..Mogućnosti za većim budžetskim prihodima su u velikoj meri limitirane realnim privrednim i finasijiskim stanjem na teritoriji grada Kraljeva.Građani,punioci i korisnici budžeta grada, imaju institucionalne mogućnosti da svojim predlozima utiču na politiku planiranja, kreiranja i raspolaganja budžetskim sredstvima. Jedan od problema je neadekvatno i neefikasno korišćenje,postojećih institucionalnih prava i mogućnosti građana u procesima planiranja i kreiranja budžeta grada Kraljeva . Neadekvatno informisanje o pravima i mogućnostima građana , jedan je od razloga njihovog nedovoljnog angažovanja i uticaja na procese planiranja i kreiranja budžeta grada.

Pogledajte dokumentaciju u PDF-u