četvrtak, 18. jul 2024.

Posts Tagged ‘Novi Put’

Bez dileme oko potrebe za većim korišćenjem solarne energije u proizvodnim procesima!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je,u sedištu preduzeća “Termoinvest”,  iz Šumarica kod Kraljeva, oranizovan susret i razgovor predstavnika javnoj, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva koji su ,u ranijem periodu, iskazali interesovanje za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije , pre svega solarne energije.

Organizator sastanka udruženje građana  “Novi Put” koje sprovodi projekat „Solarna energija, važan faktor razvoja prerađivačke industrije“ čiju realizaciju je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije slučajno izabralo baš “Termoinvestkao mesto za ovaj skup. Ovo preduzeće je ,septembra 2022 godine, priključilo na distributivnu mrežu, solarnu elektranu   instalisane snage 40kW  pa je  ,još uvek, jedini pravni subjekt, sa teritorije Raškog  upravnog okruga, upisan ,među ,do danas upisanih, 136 pravnih lica iz čitave Srbije u Registar kupaca-proizvođača koji nisu domaćinstvo ili stambena zadruga ,koga vodi Elektrodistribucija Srbije

Mladen Jelić,Jovan Nešović i Vladimir Jelić

Braća Mladen i Vladimir Jelić ,koji ,kao druga generacija, vode ovo uspešno porodično preduzeće,   svoju odluku da se upuste u ovaj pionirski poduhvat obrazložili su prvenstveno  potrebom da umanje  troškove za eketričnu energiju koju koriste u proizvodnom procesu. Njihova  je procena bazirana na predhodno dobijenim informacijama o benefitima korišćenja solarne energije, da će im se uloženo u  solarnu  elektranu vratiti i na druge načine . Oni veruju da će se ,i kod nas, vrlo brzo menjati regulativa o uvođenju takse na emisiju CO2 što je vrlo značajno za preduzeća koja računaju na izvoz svoji proizvoda ili usluga  na tržište Evropske unije.

Magistar tehničkih nauka Jovan Nešović koji vodi  ovaj projekat  ima ,takođe, iskustva u procesima planiranja i izgradnje solarnih elektrana .On je zajedno sa diplomiranim elektroinženjerom Milanom Kojićem ,koji je vršio nadzor na izgradnju solarne elektrane na krovu “Termoinvest”-a, vodio projekat izgradnje solarne elektrane na krovu “JEP Toplana” snage 50 kW. Ta solarna elektrana nije ,na žalost, priključena na elektrodistributivni sistem,iz vrlo čudnih i neobjašnjivih razloga, iako je njena gradnja završena još pre gradnje solarne elektrane u Šumaricama.

Sa sastanka u Termoinvestu

I njihova ,najkraće sažeta, iskustva ukazuju na potrebu većeg korišćenja solarne energije u prerađivačkoj industriji, pre svega,ali i na potrebu veće  podrške države i lokalnih samoprava svima koji se ohrabre da krenu putem neumitne energetske tranzicije.

Pored subvencija, povoljnih kredita, poreskih olakšica oni ističu potrebu organizovanja  edukacije kadrova iz javnih uprava lokalnih samouprav i delova Elektroprivrede Srbije koji se angažuju u procesima sprovođenja mera javnih politika u sektoru enertgetike, posebno u delu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

Nesnalaženje aktera iz institucija sistema , na početku primene novih agendi  u energetskom sektoru Srbije, i neujednačene prakse u primeni donetih  tehničkih propisa i pravnih normi, utiču negativno na  motivisanje  većeg broja  građana i privrednika da se upuste u korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Svi učesnici sastanka održanog u “Termoinvestu” saglasni su sa stavom da u svim ovim procesima  ima mesta i potrebe  za većom  međusektorskom saradnjom i snažnijim  uključivanjem onih ,malobrojnih, udruženja građana koja  se ,na različite načine, bave energetikom i energetskom efikasnošću, okupljajući retke kompetentne  i kvalifikovane stručnjake.

Aktivnosti na izradi Plana razvoja Kraljeva su  i prilika za afirmaciju multisektorske saradnje

Objavljeno: 05.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Javnost,u Kraljevu, je imala prilike da se  ,na nedavno održanoj  javnoj prezentaciji rezultata istraživanja realizovanog u okviru projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“, koga je realizovalo udruženje građana Novi Put, upozna sa nekim vrlo interesantnim rezultatima, a i zaključcim koji su, na osnovu takvih rezultata, predloženi gradu Kraljevu kao lokalnoj samoupravi koja je sufinansirala ovaj projekat.

mr.Jovan Nešović na prezentaciji rezultata istraživanja

Sprovedeno istraživanje je pokazalo da su privrednici Kraljeva vrlo svesni značaja lokalnog ekonomskog  razvoja ne samo za privredni sektor nego i za javni i civilni, a posebno za mlađu populaciju i njenu budućnost u okviru ove zajednice.

Spremnost privrednika da sarađuju sa drugima, pre svega civilnim sektorom, vezana je primarno za poboljšanje i unapređenje uslova  njihovog poslovanja ali su, potvrdilo je ovo istraživanje, svesni  značaja određenih resursa , pre svega kadrovskih, kojima raspolažu delovi civilnog i javnog sektora u Kraljevu, a koji  treba da se (is)koriste u izradi dokumenata javnih politka kojma se planira lokalni,ekonomski razvoj.

Privrednici nisu ,najčešće, dovoljno upoznati sa radom lokalnih udruženja građana, ali civilni sektor prepoznaju kao nekog ko je važan za razvoj lokalne zajednice i spremni su da daju podršku akcijama i projektima koje sprovode udruženja.

Detalj iz sprovedenog istraživanja

Oblast u kojima bi prevashodno pomogli rad udruženja su unapređenje okruženja za poslovanje preduzeća i ekologija

Svesni manjka vremena i energije za veće i aktivnije lično angažovanje na poslovima izrade dokumenata, kakav je recimo Plana razvoja grada,privrednici su spremni da prihvate i podrže zajednički,multisektorski,pristup izradi tako važnog planskog dokumenta.

No,rezultati pomenutog istraživanja,upravo tu, u prvi plan, ističu bitnu,koordinirajuću, ulogu javnog sektora i lokalne samouprave pre svega.

Zajednice poput lokalnih samouprava  koriste strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja ne samo da bi povećale ekonomski kapacitet, poboljšale uslove za investiranje, povećale produktivnost i konkurentnost  lokalnih  privrednih  subjekata,  kao  i  svoju  konkurentnost  u  odnosu  na druge lokalne zajednice, već i kao priliku i mogućnost  korišćenja i afirmacije zajedničkog,multisektorskog ,delovanja.

Takav pristup imaće,kao jedan od ishoda, i jačanje privrednog sektora koji će tada imati veće mogućnosti da angažuje veći broj mladih i omogući im punu radnu i stručnu afirmaciju kako na njihovu ličnu korist tako i na korist i dobrobit zajednice.

Čini nam se da su zaključci istraživanja sprovedenog u okviru realizacije projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“ dobili neku vrstu potvrde validnosti,iako nisu eksplicitno pomenuti,i na nedavno održanom konsultativnom sastanku Partnerskog foruma u procesu izrade Plana razvoja grada Kraljeva za period 2022-2030 godine. Partnerski forum je konsultativno telo koje uključuje predstavnike lokalne zajednice i ima za cilj da omogući učešće svih zainteresovanih strana u procesu izrade planskog dokumenta.

Ako vas  interesuje više detalja sprovedenog istraživanja možete ga pogledati i preuzeti OVDE