subota, 15. jun 2024.

Posts Tagged ‘Novi Put’

Udružimo snage za čistiji vazduh u Kraljevu!

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Okrugi sto koga je organizovalo udruženja građana Novi Put, održan pre nekoliko dana u Kraljevu,na kome su,od strane predstavnika relevantnih institucija i organa lokalne samouprave , predstavljeni kvalitet vazduha u gradu Kraljevu ,trenutni monitoring kvaliteta vazduha  i projekti koje sprovodi lokalna samouprava u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, potvrdio je  mnoge, ranije izrečene, konstatacije o ozbiljnosti problema sa kojim se građani Kraljeva suočavaju,tokom grejne sezone.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Kraljevo se,godinama unazad, tokom zimskih meseci suočava sa velikim koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu i spadaju u grupu najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha.To su sitne čestice koje se nalaze  u vazduhu svuda oko nas ,koje ,zbog svoje veličine direktno ,negativno, utiču na efekat u životnoj sredini i na ljudsko zdravlje.

One nastaju kao nus pojava nekih prirodnih procesa ali najopasnije i najzastupljenije  kod nas su one koje nastaju delovanjem čoveka a pre svega raspršivanjem prilikom sagorevanja uglja, nafte i ostalih prljavih derivata  pri  zagrevanju objekata.U Kraljevu su nešto manje zastupljene ove čestice  nastale prilikom sagorevanja fosilnih goriva u lokalnom saobraćaju.

Merenja njihove koncntracije se ,u Kraljevu, vrše kontinuirano duže od jedne decenije od strane Zavoda za javno zdravlje kao relevantne i akreditovane  instiucije.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Značaj ovog kontinuiranog merenja je višestruk ali dobijeni podaci se ,još uvek, nedovoljno koriste.Pre svega za definisanje  redosleda i vrste brojni multisektorskih  mera koje lokalna samoprava treba da planira i kontinuirano sprovodi u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Da je ova konstatacija tačna svedoče nam,na jednoj strani, podaci o merama koje svake godine ta ista lokalna samouprava preuzima u cilju otklanjanja uzročnika pojave suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, a na drugoj strani o tome svedoče podaci o njihovim ,i dalje, visokim koncentracijama u vazduhu tokom grejne sezone.

A ti podaci o još uvek velikim prekoračenjima zagađujućih materija u vazduhu,zbog čega se Kraljevo i dalje nalazi na osmom mestu među 10 gradova u Srbiji sa najzagađenijim vazduhom iako nema ni rudinke ni topionice.Tako smo 2021.godine imali 88.dana sa koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu iznad dozvoljenih što je znatno manje nego 2022, kada je broj dana u kojima su prekoračeni limiti bio  s 112 dana.. Ovo smanjenje nije posledica sistemskih mera kako je istaknuto na okruglom stolu, već prosto uticaj povoljnih meteoroloških prilika. O oktobra meseca 2023. godine grad Kraljevo je dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih čestica i prikazivanje rezultata u realnom vremenu (što je bio i zagovarački cilj sprovedenog projekta). Ovo  je značajan faktor u monitoring kvaliteta vazdiha, odnosno blagovremenog i tačnog informisanja građana. Rezultati merenja na ovoj stanici pokazuju da je u januaru mesecu zabeleženo više dana sa ozbiljnim prekoračenjima koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Grad Kraljevo,zadnjih godina,sufinansira i sprovodi mere unapređenja energetskih svojstava i individualnih i javnih objekata,uz podršku resornog ministarstva. To radi zato što su ,najveći zagađivači vaduha  ložišta pre svega individualnih objekata a potom i kotlarnice nekoliko javnih objekata koji još uvek koriste nekvalitetna fosilna goriva (lož ulje, mazut i ugalj) za zagrevanje.

O sprovođenju ovih mera  je, na Okruglom stolu, govorila Mirjana Prodanović,rukovodilac  Projektno razvojnog centra Gradske uprave navodeći,između ostalog, da su za zadnje tri godine unapređene energetske karakteristike i /ili zamenjena ložišta u Domu učenika srednjih škola, OŠ“ Vuk Karadžić“, MST „14 oktobar“, a da je ,u istom periodu oko 300 građana iskoristilo subvencije da unapredi energetske karakteristike svojih objekat i zameni loša individualna ložišta.

Istina o (ne)kvaliteu vazduha tokom grejne sezone i glavnim uzročnicima takvog stanja u Kraljevu  se zna. Donosioci odluka u lokalnoj samoupravi nisu ostali gluvi na upozorenja i predloge stručne javnosti i civilnog sektora grada. Pokrenuti su određeni mehanizmi ,usvojeni kakvi takvi dokumenti javnih politka, mislimo tu ,pre svega, na Plan kvaliteta vazduha za period 2020-2027 donet sa zakašnjenjem i ne baš konzistentnog sadržaja.Uvećavaju se,iz godine u godinu, izdvajanja    iz javnih prihoda  za sprovođenje mera koje unapređuju monitoring kvaliteta vazduha  ali i energetska svojstva objekata čija su ložišta uzročnici zagađenja,ali…

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Problem  kvaliteta vazduha  nije rešen.Nerealno je i očekivati da zbog složenosti faktora koji negativno uiču na njegov rešenje da to bude rešavano po ubrzanim procedurama.

Zato je važno da ,u Kraljevu,udružimo sve snage u borbi za čistiji vazduh, da i dalje unapređujemo međusektorsku komunikaciju i saradnju,a upravo je to kao dobar primer onoga što je videle istakla i Nataša Konstatinović kordinatorka programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“  koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Ova fondacija je pružila neophodnu podršku u poslednjih deset meseci udruženju Novi Put iz Kraljeva da  sprovede svoj projekat „Udružimo snage za čistiji vazduh“ u okviru koga je organizovan ovaj Okrugli sto, niz javnih debata (razgovora sa građanima), prikupljeni podaci i urađena brošura „Čist vazduh-dobro zdravlje“.

Kako (sa)čuvati Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“?

Objavljeno: 09.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Hotel „Mineral“ u Bogutovačkoj banji bio je,predhodna dva dana, domaćin  radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva.

Udruženje je za svoju projektnu ideju „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ pa je,zahvaljujući tome , bilo u prilici da se pozabavi  problemom šumskih požara koji se mogu javiti na podučju Predela izuzetnih odlika „Stolovi” koji su, ovaj status i stepen zaštite dobili  Uredbom Vlade ( („Službeni glasnik RS”, br. 84/2022) o proglašenju ovog dela teritorije Grada Kraljeva ,ukupne površine 9.932,10 ha, za predeo izuzetnih odlika.

Postupajući po ustaljenoj i metodološki  ispravnoj praksi UG „Novi Put“ je ,sproveo niz aktivnosti na realizaciji svog pilot projekta nastojeći da, oko pojedinih aktivnosti, okupi što širi krug zainteresovanih aktera i stručnjaka kompetentnih  za oblast delovanja u vanrednim sitaucijama  pre svega, ali i šumarstva kao sektora.

Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji

Oni su na Uvodnom sastanku,o kome smo već izveštavli, upoznati sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima da bi, potom,deo angažovanih stručnjaka sačinio dokument nazvan „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“

Ovaj dokument je,uz  „Akcioni  plan za prevetivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“  poslužio kao dobra polazna osnova,da se tokom održavanja dvodnevne radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ , u dobroj radnoj atmosferi dođe do konkretnih predloga za unapređenje tog dokumenta.

Bilo bi više nego pretenciozno zainteresovanoj javnosti preneti glavne akcente dvodnevnog rad u jednom novinarskom tekstu ali u suštini okupljeni predstavnici javnog,civilnog i privrednog sektora su svoje predloge saželi u konstatciju da je uslov svih uslova  za očuvanje „Stolova“, kao zaista vrednog biodiverziteta, moguće samo zajedničkim delovanjem institucija i vaninstiucionalnih aktera ( građana i njihovih udruženja pre svega)

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

A kojim se sve vrednostima i njihovom značaju  radi prisutne na radionici su podsetili Branka Čubrilović,   dipl.biolog zaštite životne sredine   i  Darko Rudnjanin, dipl.ekonomista.

Tako smo saznali ,a neki ponovo čuli, da je teren  obuhvaćen   PIO“Stolovi“, ukupne površine 9.932,10 ha, najvećim delom od 87,59% u državnoj svojini a tek 11,29% u privatnom vlasništvu. Podatak dovoljan da se shvati i čija je primarna odgovornost za očuvanje ovog predela, mahom sačinjenog od ultrabazičnih magmatita sa Usovicom kao najvišim vrhom(1375m )

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“ sa malobrojnim izvorima i nedovoljno istraženim vodnim režimom i rezervama vode,ima tri rečice:Meljanicu,Žičku reku i Maglešnicu. Stanište je oko 700 biljnih vrsta ili petine folore cele Srbije,od čega je njih 295 nacionalnog i međunarodnog značaja od kojih su 164 lekovite i imaju i druge privredne potencijale.

Na tom prostoru živi 47 vrsta sisara, što je nešto manje od polovine faune Srbije , 65 vrsta pravokrilaca, 30 vrsta zrikavaca, 3 vrste popaca, 32 vrsta skakavaca, 10 vrsta riba iz četri familije  i jedna vrsta raka…Stolovi su stanište i tri strogo zaštićene vrste životinja (šareni tvor,vidra i mrki medved) i divokoze koja je zaštićena divlja vrsta.

Ovo malo,ovlaš iznetih, podataka jasno ukazuju da su „Stolovi“ svojevrni dragulj grada Kraljeva koga, svi mi zajedno,trebamo čuvati. I to pre svega od čoveka,bilo da je on retki stanovnik tog predela ili pak posetilac koji zadovoljava svoje preduzetničke ili sportsko-rekreativne  potrebe.

A da je tako rečito govore i podaci iz već pomenute Analize ,koji kazuju da su šumski požari na teritoriji grada Kraljeva česti,čak 37 u zadnjih 10.godina, da ih je najviše bilo 2011.kada ih je registrovano 6 a ukupno opožarena površina je iznosila čak 167,1hektara.

Okupljeni na dvodnevnoj radionici su dali i konkretne sugestije za dopunu „Akcionog  plana za preventivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“.

Te njihove sugestije pretočene su u predloge četri konkretne mere čijom realizacijom se osnažuje Identifkacija i praćenje rizka od pojave šumskih požara u PIO „Stolovi“što je ,inače, samo jedna od ukupno 6.komponenti tog dokumenta.

Aktivnostima učesnika  radionice na  definisanju konkretnih predloga za izmene Akcionog plana moderirao je Zdravko Maksimović,dipl.rudarski inženjer i rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

Na put ka velikim,opštim ciljevima kreće se iz malih ,lokalnih zajednica!

Objavljeno: 06.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

“Dokumenta poput Strategije i Akcioni planovi za smanjivanje  emisije gasova staklene bašte (green hause gases – GHG) nastaju kroz procese unutar  organizacija i foruma na globalnom i nacionalnom nivou.Ona  su slabo razumljva običnom građaninu, pa preti  realna opasnost da ostanu mrtvo slovo  na papriru bez preduzimanja konkretnih  mera i akcija  na lokalnom nivou,u malim lokalnim zajednicama” rekao je Ognjan Pantić asistent na projektima u programskoj oblasti Energija, klima i životna sredina Beogradske otvorene škole , učestvujući  na Okruglom stolu koga je organizovalo udruženje Novi put iz Kraljeva.

Ognjan Pantić

I zaista se na skupovima poput ovoga ,na kome su predstavnici javnog,privrednog i civilnog sektora Kraljeva  razgovarali o važnost promene lokalne energetske politike sa ciljem poboljšanja kvaliteta vazduha i ostvarenja ciljeva definisanih u Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskom  planu (INEKP), čak i laik može uveriti u tačnost te konstatacije,

Sa Okruglog stola o dekarbonizacij održanog 5.12.u Kraljevu

INEKP kao dokument koga je država Srbija bila u obavezi da donese kao potpisnica Sofijske deklaracije o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan , čije usvajanje je u završnoj fazi, predviđa da  se ,do 2030 godine, dostigne cilj ,30% ukupno proizvedene energije iz obnovljivih izvora.

A da su tako postavljeni ciljevi i ostvarljivi treba bezbroj sprovedenih  akcija na lokalnom nivou ,poput onih sprovedenih ili  već započetih u Kraljevu, o kojima se govorilo na Okruglom stolu organizovanom u okviru projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju.

Milun Jovanović, Jovan Nešović i Ognjan Pantić

Prisutni su bili u prilici da od  magistra Jovana Nešovića čuju da su dva projekta  udruženja “Novi Put” (Agens i Elipsa) prošla, a jedna (Radijator) se nalazi u završnoj fazi ocenjivanja i selekcije za podršku međunarodnih organizacija i institucija za  njihovo sufinansiranje. Inovativna rešenja primene obnovljivih izvora energije ,koja uvažavaju  sektorske specifičnosti, zajednički su imenitelj ovih projekat čija će realizacija doprineti značajnom smanjenju emisije gasova staklene bašte od strane ova tri subjekta.

I grad Kraljevo sprovodeći mere energetske sanacije javnih objekata , sufinansirajući,u saradnji sa resornim ministarstvom, energetsku sanaciju individualnih kuća i zgrada za kolektivno stanovanje daje doprinos ostvarivanu ciljeva o dekarbonizaciji Srbije.

Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva

O tome je na Okruglom stolu govorila Zorica Sretenović energetska menadžerka grada Kraljeva,navodeći  da su se, za zadnje tri godine utrostručila sredstva koja se izdvajau za te namene ,od strane države i grada,  da je po  trenutnom  javnom pozivu prispelo preko 170 prijava građana za različite mere unapređenja energetske efikasnosti njihovih objekata što je čak petostruko veći broj zaintersovanih nego pre tri godine.

Dragan Arsenijević i Vladimir Savić

O tome  da  su sve te aktivnosti  itekao značajne i za naše zdravlje govorio je Vladimir Savić,inženjer zaštite životne sredine koji se u Zavodu za javno zdravlje bavi merenjem kvaliteta vazduha.On je ponovio već poznatu činjenicu da 65% zagađivača vazduha iz Kraljeva dolazi iz sektora lokalne energetike (individualna ložišta i male kotlarnice u javnim objektima koji koriste fosilna goriva) ukazujući da je put do čistog vazduha u Kraljevu  dugoročan  i skup proces, koji može biti uspešan samo ako se obezbedi planski ,zajednički nastup svih sektor ka tom cilju.

Udruženje građana Novi Put iz Kraljeva jedno je od sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta Civilno društvo za energetsku tranziciju koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP), a sprovodi ga Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regulatornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.

Iskustva u prevenciji šumskih požara u okolini Manastira  Studenica  biće dragocena i u zaštiti  Stolova

Objavljeno: 25.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

U utorak 24.oktobra 2023.godine,  na lokalitetu “Cesta” u studeničkom zaseoku “Dolac,” održana je skromna svečanost na kojoj je otvorena „Osmatračnica – Vizitorski centar”. Ovaj objekat je sagrađen uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj („UNDP“) u Republici Srbiji u sklopu projekta  „Evergreen“ koga je realizovalo Odeljenje za poslove civilne zaštite koje funkcioniše u okviru Gradske uprave grada Kraljeva.

Objekat je opremljen savremenim uređajima i  namenjen je, prvenstveno, za za prikupljanje relevantnih podataka sa terena na osnovu kojih je moguće izvršiti ranu detekciju početnih i manjih požara. On ima i funkciju osmatračnice i biće korišćen, ne samo od strane civilne zaštite grada Kraljeva, već i od strane drugih subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa, a naročito vatrogasno – spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije, Dobrovoljno vatrograsnih društava i ŠG „Stolovi“.

„Osmatračnica – Vizitorski centar” u Studenici

Objekat „Osmatračnica – Vizitorski centar” je, već juče, poslužio i za edukaciju i transfer stečenih  isksustava u razvoju preventivnih mera u borbi protiv šumskih požara   na drugim lokacijama  na teritoriji grada Kraljeva.

Za to se pobrinulo udruženje građana “Novi Put” koje  sprovodi projekat “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi”, koji je  deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju, uz tehničku i finansijsku podršku  Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Udruženje je, u saradnji sa tur operaterom W Tours iz Vrnjačke Banje ,organizovalo uspešnu studijsku posetu objektu „Osmatračnica – Vizitorski centar”.

Predstavnici državnih institucija,LS,Manastira Studenica i OCD na zajedničkom zadatku preveniranja šumskih požara

Vlada Republike Srbije je,sredinom prošle 2022.godine, donela Uredbu o proglašenju predela izuzetnih odlika “Stolovi” („Sl. glasnik RS“, br. 84/2022).U tom dokumentu se kaže  da se “Područje planine Stolovi, pozicionirano u centralnom delu Republike Srbije duž desne obale Ibra, stavlja se pod zaštitu i proglašava zaštićenim područjem pod imenom „Stolovi”, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja i svrstava se u ΙΙ kategoriju zaštite, kao predeo izuzetnih odlika.

Ova odluka Vlade je poslužila udruženju “Novi Put” kao inicijalna kapisla da  predloži  realizaciju projekta koji bi omogućio efikasnu zaštitu planine “Stolovi” sa akcentom na mere prevencije koje bi zajednički sprovodile državne  institucije, udruženja građana  i građani  koji tokom čitave godine ,u velikom broju pohode ovu planinsku lepoticu.

Predstavljanje projekta u Sremskim Karlovcima

Projekat “Novog Puta” je jedno od 13 rešenja organizacija civilnog društva za unapređenje raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promena u zaštićenim područjima širom Srbije i kao takav  ,nedavno, je uspešno predstavljen u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima. 

U Kraljevu je,prošlog meseca ,u tom cilju, održan  Uvodni sastanak na kome su ,zainteresovanim stranama predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti i dinamika realizacije. Zaključak  tog sastanka je da  se moraju  preduzimati  zajedničke  akcije  na uvođenju i primeni visokih ekoloških standard u zaštiti predela izuzetnih odlika “Stolovi štiteći ,pri tom, i zdravlje ljudi.

Sa Uvodnog sastanka u Kraljevu

Realizaciom ovakvih projekata i zajedničkim radom svih činilaca u lokalnoj zajednici stvaraju se preduslovi za preventivno, a u slučaju požara i brzo reagovanje. Tako zajedno čuvamo prirodnu i njena bogastva od požara koji su sve češći. Jer, čulo se juče u Studenici, za proteklig godinu dana je,na teritoriji grada Kraljeva,registrovano oko tridesetak što manjih što većih šumskih požara.

Ljudski faktor je,na žalost,što činjenjem ,što nečinjenjem, uzročnik šumskih požara u najvećem broju slučajeva.

Zato svaka aktivnost na jačanju svesti i obuci za preventivno delovanje u očuvanju šuma  treba da ima najštiru podršku. Posebno u Kraljevu koje je po površini od oko 1530 kvadratnih kilometara,najveća lokalna samouprava koja se suočava sa problemom   degradacije  prirodnih ekosistema, šuma, reka, livada i sl.

U tom smislu je  značaj  projekta “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi” udruženja “Novi Put” jer se uklapa u razvoj sistema prognoziranja i najave šumskih požara,na teritroriji grada Kraljeva,  što je jako važno ako se imaju u vidu izražene klimatske promene koje , po nekim scenarijima , predviđaju rast prosečnih temperatura od 4 do 6 stepeni celzijusovih do kraja veka.

Građani Kraljeva se sve više interesuju za kvalitet vazduha koga udišu tokom grejne sezone

Objavljeno: 21.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nastavljajući sa realizacijom  svog projekta “Udružimo snage za čistiji vazduh” ,koga sprovodi udruženje građana “Novi Put” u okviru  programa  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, u Kraljevu je 19.oktobra 2023.godine,održana Javna debata o kvalitetu vazduha.

Veliko interesovanje za Javnu debatu o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Brojnim učesnicma u debate,od kojih većina učestvuje po prvi put  u razgovorima na ovu temu, obratili su se Irena Mišković i Jovan Nešović u ime organizatora debate ,Vladimir Savić kao ekspert koji se bavi merenjima kvaliteta vazduha u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo i Zoran Nikolić koji se bavi komunikacijama civilnog i javnog sektora.

Organizatori i panelisti Javne debate

Svi prisutni su dobili primerak brošure “Čist vazduh-dobro zdravlje” čiji je izdvač UG “Novi Put”  u kojoj su na slikovit  razumljiv način obrađeni podaci o zabrinjavajućem  kvalitetu vazduha u Kraljeva izmereni u nekoliko zadnjih grejnih sezona.

Naslovna strana brošure koju je izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

I uvodničari  debate su ,iz različitih uglova,ukazali na problem kvaliteta vazduha u Kraljevu ali i pohvalili  nedavno usvajanje,Plana kvaliteta vazduha ,važnog  strateškog dokumeta lokalne javne politike za ovu oblast.Dokumet jeste usvojen bez adekvatne javne rasprave i posle dorada koje je naložilo resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, koje,inače, daje saglasnost na tu vrstu dokumenta, ali je dobro da je donet. Sada ostaje da vidimo šta će od mera za unapređenje kvaliteta vazduha  predviđenih Planom biti implemetirano u budžetu grada za 2024.godinu, u prvoj godini njegove primene.

Pohvale učesnika debate  dobila je  i Agencija za zaštitu životne sredine koja je,pre neki dan, instalirala i pustila u rad automatizovanu mernu stanicu koja ,za razliku od predhodnog perioda, omogućava da se rezultati merenja kvaliteta vazduha mogu znati  u realnom,satnom,vremenu.Ovo je jako važno jer omogućava preventivno reagovanje građana koz promenu nekih navika u vremenima kada su visoke koncentracije zagađujućih suspendovanih PM10 I PM,25 čestica u ambijentalnom vazduhu.

Rezultati merenja kvaliteta vazduha 21.10.2023 pre podne

Veliki broj učesnika Javne debate je postavio pitanje sredstava koje je grad opredelio svojim budžetom za 2023.godinu a koja su,očigledno je, ostala,bar za sada, neiskorišćena.Tokom debate čuli su se brojni predlozi tokom na šta bi trebalo utrošiti ova  sredstva u narednom periodu. Zajednički imenitelj svih tih predloga je da ih treba prenameniti za meru energetske sanacije primenjenu na nekom od javnih objekata koji  ,u centralnoj gradskoj zoni,kao emergent,još uvek, koriste lož ulje ili ugalj.

Oraganizator Javne debate   I nejni panelisti  su izrazili zadovoljstvo zbog broja prisutnih ,posebno zbog  kako su rekli “nekih nova lica na ovim debatama/razgovorima o kvalitetu vazduha u našem gradu”.

Njima je to vetar u leđa da istraju u traganju za novim idejama kako bi se unapredio kvalitet vazduha koga udišemo u gradu tokom grejne sezone ail i  za nastavak dijaloga sa donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi na temu kvaliteta vazduha.Dijaloga koji je,kako su istakli, i do sada bio utemeljen na snazi agrumenat do kojih su dolazili sprovedenim istraživanjima I anketama.Baš kao  dolikuje odgovornim predstavnicima civilnog sektora.

Kraljevčani od nedavno  mogu ,ako hoće, da (sa)znaju kakav vazduh udišu!

Objavljeno: 17.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

I u Kraljevu je ,juče, zvanično počela grejna sezona za građane priključene na daljinski sistem grejanja kojim upravlja JEP Toplana Kraljevo.

Oni, mnogobrojnij, koji se greju koristeći individualna ložišta i različite vrste goriva u njima  morali su juče da “zapale” bar jednu varticu, jer je temperatura u Kraljevu, tokom jučerašnjeg dana, pala naglo  za preko deset stepeni, a u večernjim satima rominjala je i prohladna kišica.

Ništa neobično ako se ima u vidu da je ovo polovina oktobra i da su hladniji dani sasvim normalna pojava za ovo doba godine.

Ono što može da bude razlog za brigu jeste kvalitet ambijentalnog  vazduha u gradu,posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

Pripeme za greju sezonu u Kraljevu

U ovoj zoni prisutno je nekoliko hiljada individualnih ložišta u kojima se za dobijanje toplotne energije koriste različiti energenti. Na žalost,zbog cene i mogućnosti parcijalne nabavke energenata tokom čitave grejne sezone,najzastupljeniji su oni koji ,pri sagorevanju,proizvode najveće emisije štetnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi.

Da stvar sa kvalitetom vazduha bude još teža doprinos daju i brojni javni objekti u Kraljevu  za čije zagrevanje se još uvek i na žalost, koriste različite vrste fosilnih goriva koja ,poput lož ulja recimo, proizvode velike količine  materija štetnih po čovekovo zdravlje.

Pa kad već, zbog ograničenih materijalnih resursa a bogami i oskudnih znanja o novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije, zagađujmo vazduh koji udišemo, važno je barem na vreme znati kada su koncentracije štetnih materija u vazduhu  znatno iznad dozvoljenih vrednosti pa samim tim i opasne po zdravlje,posebno najmlađih i najstarijh sugrađana.

Naslovna strana brošure koju je nedavno izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

Iako se kvalite vazduha u gradu na Ibru meri od strane relevantne institucije (Zavoda za javno zdravlje) duže od jedne decenije građani ,sve do nedavno, nisu bili u mogućnosti da pravovremeno (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Zbog primena određenih mernih metoda i zastarele tehnologije rezultati merenja su  mogli biti dostupni  građanima tek za dva-tri dana.

U praksi je to značilo da smo ,u periodu ekstremno visokih koncentacija štetnih materija,do pre neki dan, vazduzh  pre mogli da “vidimo i osetimo” nego da znamo tačne parametre njegovog kvaliteta. A  kada  mi, građani – laici za kvalite vazduha to osetimo onda je već dobrano kasno za bilo kakvu preventivnu reakciju u cilju očuvanja zdravlja.

Na sreću sada je to prošlost i ovo će biti prva grejna sezona tokom koje će građani Kraljeva moći da ,u realnom vremenu, (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Kvalitet vazduha u Kraljevu-mereno 16.10.2023.

Nabavljena je i puštena u rad , u okviru sistema od preko sedamdeset mernih stanica Agencije za zaštitu životne sredine, automatizovana  merna stanica za merenje suspendovanih PM čestica u Kraljevu.

To je bio razlog da se ,među prvima oglase i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su,u proteklim godinama,snažno zagovarale nabavku jednog takvog uređaja.

Civilni sektor grada Kraljeva je , posle sprovedenih istraživanja i anketa,kao i brojnih razgovora sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici,naoružan argumentima uporno i bezrezervno zahtevao da se omogući građanima Kraljeva da o kvalitetu vazduha koga udišu budu informisani u realnom vremenu.

Jovan Nešović

Među nima je i udruženje građana Novi Put koje u programu  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, sprovodi projekat pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Oni su nedavno javnosti predstavili svoju brošuru “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE a njen predsednik i aktivni borac za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu, magistar tehnički nauka Jovan Nešović nam je ,povodom puštanja u rad automatizovane merne stanice reako: “Ostvarili smo cilj naše inicijative. Grad Kraljevo je napokon dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih PM čestica. Time su stvoreni preduslovi da građani imaju tačnu i blagovremenu informaciju (u realnom vremenu) o kvalitetu vazduha koji udišu. Na osnovu toga mogu prilagoditi svoje aktivnosti u cilju zaštite zdravlja.”

Nama ostaje da na kraju poželimo da, saradnja civilnog i javnog sektora Kraljeva ostvarena,u protekle tri godine, kroz brojne sastanke na temu kvaliteta vazduha u Kraljevu, bude nastavljena a da njen fokus u narednom periodu  bude na zameni preostalih ložišta u javnim objektima u kojima se,još uvek ,sagorevaju drva, ugalj i lož ulje,kao i na većoj primeni obnovljivih izvora energije.

Da li je početak grejne sezone u Kraljevu povod da građani brinu i za svoje zdravlje ?!

Objavljeno: 21.09.2023. | autor: KV Novosti -on line

Taman kada su prebrinuli (ako su uopšte i prebrinuli) brige oko nabavke skupih energenata za ogrev građani Kraljeva dočekuju  novu grejnu sezonu sa starim brigama o kvalitetu vazduha koga udišu.

A da razloga za brigu itekako ima govore i zvanične procene koje kažu da ,usled zagađenja ambijentalnog vazduha u Srbiji godišnje prevremeno umre 6.592 ljudi, ili kada se (po metodologiji SZO) uračunaju i posledice zagađenog vazduha unutar domaćinstava, broj se skoro pa duplira, te dolazimo do 11.500 prevremenih smrti  u 2016. godini u Srbiji.

Oko tri nedelje nas deli od zvaničnog početka grejne sezone u Kraljevu, a  dostupne dugoročne vremenske prognoze kazuju da će ,nekako baš tada, doći i do promene vremena .Nastupiće oblačni i prohladni dani i većina domaćinstva ,pored onih priključenih na sistem daljinskog grejanja kojim upravlja JEP Toplana,počeće sa loženjem.

Pripeme za greju sezonu još uvek traju…

Kraljevu, poput mnogih drugih gradova u Srbiji, grejna sezona donosi i “nove-stare” nevolje sa povećanim zagađenjem vazduha uzrokovanog, u preko 70 odsto slučajeva, zagađenjima koja dolaze iz individualnih kućnih ložišta. Beograd, Niš, Smederevo, Kosjerić, Pančevo, Novi Sad, Užice, Valjevo, Kraljevo i Subotica i Bor su  gradovi  koji imaju i zvanično prekomerno zagađen vazduh.

O ovom problem, prisutnom malte ne od kada traju  zvanična merenja kvaliteta vazduha u gradu na Ibru, pisali smo više puta kao što smo pisali i o merama koje lokalna samouprava preduzima da koliko toliko unapredi kvalitet vazduha. A te mere, podsetimo su subvencionisanje, unapređenja energetskih svojstva objekata i zamena kotlova , samim tim i energenata, koji emituju više štetnih materija u vazduh kao nus produkt sagorevanja.

No, uprkos preduzimanim merama vazduh u Kraljevu je, i dalje, tokom većeg dela grejne sezone, daleko od dobrog o čemu ,recimo, svedoči i podaci da su ,tokom 2022.godine, izmerene vrednosti suspendovanih čestica PM10  u vazduhu koga udišemo prelazile dozvoljenu dnevnu graničnu i tolerantnu vrednost  tokom čak 112 dana. Pored ovog dominantnog zagađenja (suspendovanim PM česticama) u Kraljevu i  indeks crnog dima-čađi i koncentracija azot-dioksida je, u nekim danima,bivala veća od dozvoljenog.

Grafikon UG Novi Put

Merenja u gradu Kraljevu se sprovode na 11 mernih mesta, a uzorci na mernim mestima se uzimaju u toku cele godine po predviđenoj dinamici. Merna mesta su na različitim lokacijma i mere se sledeće zagađujuće supstance: sumpor-dioksid, azot-dioksid, taložne materije-čađ, suspendovane PM10 i suspendovane PM 2.5 čestice.vbMerenja vrše Agencija za zaštitu životne sredine i Zavoda za javno zdravlje Kraljevo.

O rezultatima tih merenja se razgovara i  raspravlja jednom mesečno,tokom čitave godine,na sednicma Gradskog veća prilikom usvajanja izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo koji vrši ta merenja za potrebe grada po godišnjem Ugovoru.

To mesečno informisanje većnika o Izveštaju Zavoda  je  jedan od osnovnih izvora informacija o kvalitetu vazduha za građane i medije prevashodno.

Grafikon iz brošure UG Novi Put

 Zakon o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021) je predvideo da ,u slučajevima kada dođe do prekoračenja  koncentracija o kojoj se izveštava javnost utvrđena aktom iz člana 18. stav 1. ovog zakona ili koncentracija pojedine zagađujuće materije opasne po zdravlje ljudi, postoji i obaveza  lokalne samouprave, da obavesti javnost putem radija, televizije, dnevnih novina, interneta i/ili na drugi pogodan način.

Ono što brine je činjenica da uprkos postojanja normi, propisa i dobre volje nadležnih, pravovremeno informisanje građana Kraljeva u realnom vremenu, u momentu ekstremno velikih koncentracija štetnih materija  u vazduhu, još uvek nije moguće. A nije moguće zbog postojeće opreme za merenje koja koristi gravimetriske metode koje traže vreme za obradu prikupljenih uzoraka.

Kakvo je stanje kvaliteta vazaduha u gradu Kraljevu, načinu merenja kvaliteta vazduha, izvorima zagađenja i uticaju zagađenja vazduha na zdravlje građana detaljno je prikazano u brošuri pod nazivom “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE.  Ova brošura je urađena u sklopu realizacije projekta pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh” koji sprovodi UG “Novi put”. Projekat je deo programa podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija. Cilj projekta je da ukaže na problem zagađenja vazduha i potrebe da Kraljevo dobije automatizovanu mernu stanicu za merenje suspendovanih PM čestica. Nadležni su obećali akciju nabavke uređaja koji može da saopštava rezultate merenja kvaliteta vazduha u realnom vremenu još pre dve godine, ali od tog obećanja ništa nije učinjeno.

Javna nabavka za taj uređaj je raspisivana još prošle godine , a planirano je da se ponovi i u ovoj godini, ali  tog novog mernog  uređaja još uvek nema. Sasvim je izvesno da neće  biti aktiviran na početku ove grejne sezone što građane Kraljeva nagoni da počnu da brinu za svoje zdravlje ugroženo  i kvalitetom vazduha koga udišu.


 

Udružimo snage u borbi za čistiji vazduh u Kraljevu !

Objavljeno: 18.05.2023. | autor: KV Novosti -on line

Razgovori o temama vezanim za (ne)kvalitet vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone su, ovih dana, što je i razumljivo,van fokusa javnosti. Ali posledice tog problema ,sa kojim ćemo se,izvesno je,ponovo sresti već sa prvim hladnim danima i početkom grejne sezone su takve da iziskuju, stalne, multisektorske aktivnosti i zajedničko delovanje svih aktera u zajednici. Naravno da bi  javna uprava grada Kraljeva trebala da bude pokretač i koordinator  takvih aktivnosti tokom čitave godine,posebno van grejne sezone, ali ni u ostalim sektorima ne treba, problem kvaliteta vazduha  gurati “pod tepih” van grejne sezone.

Vodeći se tim načelima preko potrebnog kontinuiranog, multisektorskog i multidisciplinarnog pristupa rešavanju problema udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva je ,po dobijanju  podrške svom učešću  javnom zagovaranju pokretanja tema  predlaganju rešenja za unapređenje kvaliteta životne sredine ,pokrenulo svoj projekat  “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Tako će ova organizacija baviti temom kvaliteta vazduha u Kraljevu, u okviru projekta „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

„Novi Put“ je planirao, čulo se na juče održanom Uvodnom sastanku, da sprovede niz aktivnosti kako bi omogućio da građani neposredno utiču na nabavku i instaliranje  automatizovane merne stanice za merenje zagađenja vazduha i objavljivanje rezultata u realnom  vremenu,što bi trebalo da se okonča najkasnije do kraja ove godine.Pored toga građanima će biti omogućeno da ,učešćem u projektnim aktivnostima,kroz tri Javne rasprave i jedan Okrugli sto, utiču na formulisanje  dva predloga projekta koji unapređuju kvalitet vazduha u Kraljevu.Ti predlozi će proisticati iz Plana kvaliteta vazduha,dokumenta čije se usvajanje,posle silnih peripetija, očekuje, i koji bi trebalo da budu jasno iskazani u budžetu grada Kraljeva za 2024.godinu.

Jučerašnji Uvodni sastanak,na kome su,pored predstavnika Gradske uprave,Zavoda za javno zdravlje Kraljevo,Regionalne privredne komore, učestvovali i predstavnici privrednog i civilnog sektora Kraljeva završen je usvajanjem zaključaka sa vrlo konkretnim,na argumentima zasnovanim predlozima kako, pre svega, ostvariti dobru međusektorsku saradnju javnog, civilnog i realnog sektora u cilju planiranja i sprovođenja mera za smanjenje zagađenja vazduha.

Specijalna bolnica „Agens“ na putu dekarbonizacije svojih energetskih sistema

Objavljeno: 25.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Jučerašnjom javnom prezentacijom dve ekspertske analize ,koje su urađene tokom prva tri meseca realizacije projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”, koga , kao jedna od samo sedam organizacija civilnog društva u Srbiji sprovodi udruženje „Novi Put“ iz Kraljeva, započele su aktivnosti čiji će konačni ishod biti Specijalna bolnica „Agens“  sa nultom emisijom ugljendioksida.

Tremovizijski pregled pokazao energetsku neefikasnost „Agens“-a

To će ,u praksi,  značiti da će ova zdravstvena ustanova rešiti svoje višedecenijske probleme sa skupim ,neefikasnim  i po životnu okolinu štetnim grejanjem na lož ulje. Na taj način će se učiniti prvi , preko potrebni , koraci ka unapređenju životne sredine u  Mataruškoj Banji.

 Jer, u današnje vreme, nije baš realno očekivati povratak Mataruške Banje na mapu poželjnih turističkih destinacija kod sve zahtevnijih gostiju, a da u njemu, u nekoliko ključnih objekata („Agens“ , Dom staraca, Termal…) i dalje egzistiraju zastareli, neefikasni sistemi grajanja koji svojim radom ozbiljno, i to negativno, utiču na kvalitet životne sredine, vazduha pre svega. Napuštanje ovih ,zastarelih, modela proizvodnje toplotne energije je posebno važno ukoliko se planira iole ozbiljnija zimska turistička  sezona koja „pada“ baš u vreme grejne sezone.

dr.Goran Kostić,direktor Agens-a i mr.Jovan Nešović

 Početna ideja o dekarbonizaciji „Agens“-a  magistra tehničkih nauka Jovana Nešovića je, kroz ekspertske analize modela mogućeg grejanja objekta toplotnim pumpama  korišćenjem geotermalne energije, kao i analize mogućih modela  instaliranja solarnih panela  za proizvodnju električne energije,dobila punu potvrdu opravdanosti.

O tome , na svoj način,,dovoljno rečito govori i prisustvo na Okruglom stolu predstavnika lokalne samouprave, drugih specijalnih bolnica pored „Agens“-a,  kao i predstavnika Ministarstva za javna ulaganja koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava.

Slobodan Jerotić: Agens je moguće dekarbonizovati vrlo efikasno ako to žele država i lokalna zajednica

Slobodan Jerotić,,ekspert za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, je uradio analizu postojećeg stanja ,,po kojoj se, na osnovu potrošnje goriva u 2021. i 2022. godini, može se izvesti zaključak da je prosečna godišnja potrošnja lož-ulja 98.685,5 kg odnosno izraženo u primarnoj energiji 1.152 MWhth,da ukupni godišnji troškovi za gorivo iznose 170.000 EUR te da je cena toplotne energije u „Agensu“ 17.324 RSD/MWh (ne uzimajući u obzir troškove održavanja i amortizaciju)

On je,obzirom da na lokaciji postoje tri istražno-eksploataciona bunara, izložio tri moguća scenarija za unapređenje sadašnjeg načina grejanja  koji se, u osnovi, razlikuju po obimu, redosledu i ceni  radova na sprovođenju mera za unapređenje energetske efikasnosti objekta.

Stručnajci iz kompanije „Banim-solar“autori  analize isplativosti ugradnje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije pošli su od činjenice da je sadašnja, godišnja, potrošnja  oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ ,koji koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca.

I oni su,posle potrebnih snimanja i preračuna, svoj predlog za najefikasnije korišćenje krovova „Agensa“ izložili u dva moguća scenarja,koji se razlikuju u pozicijama potencijalnih mesta za solarne  panele na korvnim površinama i ,naravno, u broju potrebnih panela, ukupnoj snazi buduće elektrane i  njenoj ceni. Njihova analiza je potvrdila početne predpostavke da „Agens“ treba da instalira solarnu elektranu snage do 150 kWh, koja bi godišnje proizvodila oko 148 MWh električne energije što je trećina sadašnje godišnje potoršnje a taj udeo će se ,zbog sprovođenja i drugin mera energetske efikasnosti, vremenom uvećavati.

Posebno je istaknuto da se predviđena snaga elektrane uklapa u novopredložene izmene Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije u smislu omogućavanja „Agensu“ da ostvari status kupac – proizvođač što je značajno sa stanovišta stabilnog snabdevanja električnom energijom.

Rasprava vođena posle prezentacije analiza ujedinila je,malte ne, stavove prisutnih da prednost treba dati scenariju koji predviđa primenu svih  mera predloženih u analizama (ugradnja sistema toplotnih pumpi, energetska sanacija objekta i izgradnja fotonaponske elektrane).

To jeste i najskuplji investicioni scenario, procenjuje se da je njegova vrednost oko 1.100.000 evra ali on omogućava i najkraće vreme povrata uloženih sredstava kroz direktne uštede energenata i doprinos smanjenju emisije ugljendioksida u roku nešto dužem od 3 godine.

Prisutni su bili saglasni i oko stava da  je realizacijom ovog projekta „Agens“  „naoružan“  sa dovoljno argumenata da krene u dalje aktivnosti ka dekarbonizaciji svojih energetskih sistema  i da ,uz pomoć lokalne samouprave i resornog ministartva pre svega, traži izvore finasiranja kako od domaćih tako i od stranih finansijera.

Recimo na kraju da  se aktivnosti udurženja „Novi Put” sprovode u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju” koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP).Ovaj projekat d sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Hoće li „Agens“    biti  pionir novog energetskog puta u Kraljevu ?

Objavljeno: 07.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva ,koga vodi magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, našlo se među sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”. Ovaj projekat koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP)  sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Za to vreme treba da se obezbedi sveobuhvatan pristup u praćenju sprovođenja energetske i klimatske politike,da se unaprediti učešće organizacija civilnog društva, sindikata i energetskih zadruga u razvoju i praćenju energetske i klimatske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, da se poboljša komunikacija i saradnja između različitih aktera u procesu energetske tranzicije i da se poveća dostupnost informacija o razvoju domaće energetske i klimatske politike.

Potreba da se  nađu   primeri dobre prakse  sa lokala koji mogu pomoći ostvarenju ciljeva definisanih u samom INEKP-u bila je motiv da “Novi Put” predloži  pilot projekat od višestrukog značaja za lokalnu zajednicu.

Suština projekta “Novog Puta” je da se na primeru  Specijalne bolnice “Agens” u Mataruškoj Banji, pokažu prednosti u objedinjavanju korišćenja geotermalne energije, solarne energije i podizanja energetske efikasnosti u cilju smanjiti emisiju gasova “staklene baste”,smanjenja  zagađenja vazduha I ostvarivanja značajne finansijske uštede.

Predstvnici Novog Puta sa kolegama na konsultativnom sastanku u Beogradu

“Agens” trenutno troši oko 100 tona ekološki lošeg fosilnog goriva (lož ulja) za zagrevanje objekta u toku grejne sezone i to je trošak od skoro 170.000 evra na godišnjem nivou. U neposrednoj blizini objekta bolnice “Agens” nalazi se izvor geotermalne vode čija je teperatura 52 o C, izdašnosti oko 20 litara/sek.Predlog je da se korišćenjem  toplotne energije i ugradnjom toplotne pumpe   obezbedi dovoljna količina toplotne energije za zagrevanje objekta bolnice u toku grejne sezone.Obzirom da je objekat Specijalne bolnice “Agens”  izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, njegova energetska efikasnost je na nižem nivu pa postoji potreba za njegovom energetskom sancijomšto će smanjiti potrošnju energije za zagrevanje.Novi Put će zahvaljujući dobijenoj podršci za svoj projekat,za početak, sačiniti, zajedno sa angažovanim stručnim konsultantima,Analizu koja će,veruju u ovom udruženju, pokazati da se celokupna toplotna energija potrebna za zagrevanje objekta može dobiti iz geotermalne energije.

U „Novom Putu“ veruju da će Analiza koju rade u ovoj fazi realizacije projekta,potvrditi opravdanost njihovog predloga objedinjavanja više različitih izvora lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, kao što su to geotermalna i  solarna energija. Početni argument za svoj predlog vide u sadašnjoj, godišnjoj, potrošnji od oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca. U prilog tome idu i mogućnosti korišćenja  pojednostavljenih procedura za sticanje statusa “kupac-proizvođač”, koji bi omogućio bolnici da kada ima višak energije (što će biti redak slučaj), tu energiju predaje  u javnu mrežu, a kada ima manjka da povlači električnu energiju sa mreže.

Rezultati Analize koju “Novi Put”  već radi trebalo bi da “otvore put” Specijanoj bolnici “Agens” i gradu Kraljevu u komunikaciji sa resornim ministrstvima i drugim, inostranim, donatorima koji snažno podržavaju transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, podstiču energetsku nezavisnost, demokratsko i decentralizovano upravljanja energetskom i klimatskom politikom u Srbiji.