Monday, 27. March 2023.

Posts Tagged ‘Novi Put’

Specijalna bolnica „Agens“ na putu dekarbonizacije svojih energetskih sistema

Objavljeno: 25.03.2023. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

Jučerašnjom javnom prezentacijom dve ekspertske analize ,koje su urađene tokom prva tri meseca realizacije projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”, koga , kao jedna od samo sedam organizacija civilnog društva u Srbiji sprovodi udruženje „Novi Put“ iz Kraljeva, započele su aktivnosti čiji će konačni ishod biti Specijalna bolnica „Agens“  sa nultom emisijom ugljendioksida.

Tremovizijski pregled pokazao energetsku neefikasnost „Agens“-a

To će ,u praksi,  značiti da će ova zdravstvena ustanova rešiti svoje višedecenijske probleme sa skupim ,neefikasnim  i po životnu okolinu štetnim grejanjem na lož ulje. Na taj način će se učiniti prvi , preko potrebni , koraci ka unapređenju životne sredine u  Mataruškoj Banji.

 Jer, u današnje vreme, nije baš realno očekivati povratak Mataruške Banje na mapu poželjnih turističkih destinacija kod sve zahtevnijih gostiju, a da u njemu, u nekoliko ključnih objekata („Agens“ , Dom staraca, Termal…) i dalje egzistiraju zastareli, neefikasni sistemi grajanja koji svojim radom ozbiljno, i to negativno, utiču na kvalitet životne sredine, vazduha pre svega. Napuštanje ovih ,zastarelih, modela proizvodnje toplotne energije je posebno važno ukoliko se planira iole ozbiljnija zimska turistička  sezona koja „pada“ baš u vreme grejne sezone.

dr.Goran Kostić,direktor Agens-a i mr.Jovan Nešović

 Početna ideja o dekarbonizaciji „Agens“-a  magistra tehničkih nauka Jovana Nešovića je, kroz ekspertske analize modela mogućeg grejanja objekta toplotnim pumpama  korišćenjem geotermalne energije, kao i analize mogućih modela  instaliranja solarnih panela  za proizvodnju električne energije,dobila punu potvrdu opravdanosti.

O tome , na svoj način,,dovoljno rečito govori i prisustvo na Okruglom stolu predstavnika lokalne samouprave, drugih specijalnih bolnica pored „Agens“-a,  kao i predstavnika Ministarstva za javna ulaganja koje obavlja poslove državne uprave koji se odnose na koordinaciju realizacije projekata obnove i unapređenja objekata javne namene u nadležnosti Republike Srbije, autonomne pokrajine ili jedinica lokalnih samouprava.

Slobodan Jerotić: Agens je moguće dekarbonizovati vrlo efikasno ako to žele država i lokalna zajednica

Slobodan Jerotić,,ekspert za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije, je uradio analizu postojećeg stanja ,,po kojoj se, na osnovu potrošnje goriva u 2021. i 2022. godini, može se izvesti zaključak da je prosečna godišnja potrošnja lož-ulja 98.685,5 kg odnosno izraženo u primarnoj energiji 1.152 MWhth,da ukupni godišnji troškovi za gorivo iznose 170.000 EUR te da je cena toplotne energije u „Agensu“ 17.324 RSD/MWh (ne uzimajući u obzir troškove održavanja i amortizaciju)

On je,obzirom da na lokaciji postoje tri istražno-eksploataciona bunara, izložio tri moguća scenarija za unapređenje sadašnjeg načina grejanja  koji se, u osnovi, razlikuju po obimu, redosledu i ceni  radova na sprovođenju mera za unapređenje energetske efikasnosti objekta.

Stručnajci iz kompanije „Banim-solar“autori  analize isplativosti ugradnje fotonaponskih panela za proizvodnju električne energije pošli su od činjenice da je sadašnja, godišnja, potrošnja  oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ ,koji koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca.

I oni su,posle potrebnih snimanja i preračuna, svoj predlog za najefikasnije korišćenje krovova „Agensa“ izložili u dva moguća scenarja,koji se razlikuju u pozicijama potencijalnih mesta za solarne  panele na korvnim površinama i ,naravno, u broju potrebnih panela, ukupnoj snazi buduće elektrane i  njenoj ceni. Njihova analiza je potvrdila početne predpostavke da „Agens“ treba da instalira solarnu elektranu snage do 150 kWh, koja bi godišnje proizvodila oko 148 MWh električne energije što je trećina sadašnje godišnje potoršnje a taj udeo će se ,zbog sprovođenja i drugin mera energetske efikasnosti, vremenom uvećavati.

Posebno je istaknuto da se predviđena snaga elektrane uklapa u novopredložene izmene Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije u smislu omogućavanja „Agensu“ da ostvari status kupac – proizvođač što je značajno sa stanovišta stabilnog snabdevanja električnom energijom.

Rasprava vođena posle prezentacije analiza ujedinila je,malte ne, stavove prisutnih da prednost treba dati scenariju koji predviđa primenu svih  mera predloženih u analizama (ugradnja sistema toplotnih pumpi, energetska sanacija objekta i izgradnja fotonaponske elektrane).

To jeste i najskuplji investicioni scenario, procenjuje se da je njegova vrednost oko 1.100.000 evra ali on omogućava i najkraće vreme povrata uloženih sredstava kroz direktne uštede energenata i doprinos smanjenju emisije ugljendioksida u roku nešto dužem od 3 godine.

Prisutni su bili saglasni i oko stava da  je realizacijom ovog projekta „Agens“  „naoružan“  sa dovoljno argumenata da krene u dalje aktivnosti ka dekarbonizaciji svojih energetskih sistema  i da ,uz pomoć lokalne samouprave i resornog ministartva pre svega, traži izvore finasiranja kako od domaćih tako i od stranih finansijera.

Recimo na kraju da  se aktivnosti udurženja „Novi Put” sprovode u okviru projekta „Civilno društvo za energetsku tranziciju” koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP).Ovaj projekat d sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Hoće li „Agens“    biti  pionir novog energetskog puta u Kraljevu ?

Objavljeno: 07.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana “Novi Put” iz Kraljeva ,koga vodi magistar tehničkih nauka Jovan Nešović, našlo se među sedam udruženja u Srbiji, koja su uključena u realizaciju projekta “Civilno društvo za energetsku tranziciju”. Ovaj projekat koji se bavi praćenjem procesa izrade i usvajanja Integrisanog  nacionalnog energetskog i klimatskog  plana (INEKP)  sprovodi Beogradska otvorena škola  u saradnji sa Regualtornim institutom za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) uz podršku Britanske ambasade u Beogradu. Aktivnosti na projektu započele su 1.decembra 2022.godine i trajaće do 31.marta 2024 godine.

Za to vreme treba da se obezbedi sveobuhvatan pristup u praćenju sprovođenja energetske i klimatske politike,da se unaprediti učešće organizacija civilnog društva, sindikata i energetskih zadruga u razvoju i praćenju energetske i klimatske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, da se poboljša komunikacija i saradnja između različitih aktera u procesu energetske tranzicije i da se poveća dostupnost informacija o razvoju domaće energetske i klimatske politike.

Potreba da se  nađu   primeri dobre prakse  sa lokala koji mogu pomoći ostvarenju ciljeva definisanih u samom INEKP-u bila je motiv da “Novi Put” predloži  pilot projekat od višestrukog značaja za lokalnu zajednicu.

Suština projekta “Novog Puta” je da se na primeru  Specijalne bolnice “Agens” u Mataruškoj Banji, pokažu prednosti u objedinjavanju korišćenja geotermalne energije, solarne energije i podizanja energetske efikasnosti u cilju smanjiti emisiju gasova “staklene baste”,smanjenja  zagađenja vazduha I ostvarivanja značajne finansijske uštede.

Predstvnici Novog Puta sa kolegama na konsultativnom sastanku u Beogradu

“Agens” trenutno troši oko 100 tona ekološki lošeg fosilnog goriva (lož ulja) za zagrevanje objekta u toku grejne sezone i to je trošak od skoro 170.000 evra na godišnjem nivou. U neposrednoj blizini objekta bolnice “Agens” nalazi se izvor geotermalne vode čija je teperatura 52 o C, izdašnosti oko 20 litara/sek.Predlog je da se korišćenjem  toplotne energije i ugradnjom toplotne pumpe   obezbedi dovoljna količina toplotne energije za zagrevanje objekta bolnice u toku grejne sezone.Obzirom da je objekat Specijalne bolnice “Agens”  izgrađen sedamdesetih godina prošlog veka, njegova energetska efikasnost je na nižem nivu pa postoji potreba za njegovom energetskom sancijomšto će smanjiti potrošnju energije za zagrevanje.Novi Put će zahvaljujući dobijenoj podršci za svoj projekat,za početak, sačiniti, zajedno sa angažovanim stručnim konsultantima,Analizu koja će,veruju u ovom udruženju, pokazati da se celokupna toplotna energija potrebna za zagrevanje objekta može dobiti iz geotermalne energije.

U „Novom Putu“ veruju da će Analiza koju rade u ovoj fazi realizacije projekta,potvrditi opravdanost njihovog predloga objedinjavanja više različitih izvora lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije, kao što su to geotermalna i  solarna energija. Početni argument za svoj predlog vide u sadašnjoj, godišnjoj, potrošnji od oko 580 MWh električne energije neophodne  za nesmetano funkcionisanje „Agensa“ koji ima značajne krovne površine, koje treba iskoristiti za proizvodnju električne energije iz energije sunca. U prilog tome idu i mogućnosti korišćenja  pojednostavljenih procedura za sticanje statusa “kupac-proizvođač”, koji bi omogućio bolnici da kada ima višak energije (što će biti redak slučaj), tu energiju predaje  u javnu mrežu, a kada ima manjka da povlači električnu energiju sa mreže.

Rezultati Analize koju “Novi Put”  već radi trebalo bi da “otvore put” Specijanoj bolnici “Agens” i gradu Kraljevu u komunikaciji sa resornim ministrstvima i drugim, inostranim, donatorima koji snažno podržavaju transformaciju domaćeg energetskog i klimatskog sektora u cilju postizanja nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte, podstiču energetsku nezavisnost, demokratsko i decentralizovano upravljanja energetskom i klimatskom politikom u Srbiji.

Bez dileme oko potrebe za većim korišćenjem solarne energije u proizvodnim procesima!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Juče je,u sedištu preduzeća “Termoinvest”,  iz Šumarica kod Kraljeva, oranizovan susret i razgovor predstavnika javnoj, privrednog i civilnog sektora grada Kraljeva koji su ,u ranijem periodu, iskazali interesovanje za  veće korišćenje obnovljivih izvora energije , pre svega solarne energije.

Organizator sastanka udruženje građana  “Novi Put” koje sprovodi projekat „Solarna energija, važan faktor razvoja prerađivačke industrije“ čiju realizaciju je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nije slučajno izabralo baš “Termoinvestkao mesto za ovaj skup. Ovo preduzeće je ,septembra 2022 godine, priključilo na distributivnu mrežu, solarnu elektranu   instalisane snage 40kW  pa je  ,još uvek, jedini pravni subjekt, sa teritorije Raškog  upravnog okruga, upisan ,među ,do danas upisanih, 136 pravnih lica iz čitave Srbije u Registar kupaca-proizvođača koji nisu domaćinstvo ili stambena zadruga ,koga vodi Elektrodistribucija Srbije

Mladen Jelić,Jovan Nešović i Vladimir Jelić

Braća Mladen i Vladimir Jelić ,koji ,kao druga generacija, vode ovo uspešno porodično preduzeće,   svoju odluku da se upuste u ovaj pionirski poduhvat obrazložili su prvenstveno  potrebom da umanje  troškove za eketričnu energiju koju koriste u proizvodnom procesu. Njihova  je procena bazirana na predhodno dobijenim informacijama o benefitima korišćenja solarne energije, da će im se uloženo u  solarnu  elektranu vratiti i na druge načine . Oni veruju da će se ,i kod nas, vrlo brzo menjati regulativa o uvođenju takse na emisiju CO2 što je vrlo značajno za preduzeća koja računaju na izvoz svoji proizvoda ili usluga  na tržište Evropske unije.

Magistar tehničkih nauka Jovan Nešović koji vodi  ovaj projekat  ima ,takođe, iskustva u procesima planiranja i izgradnje solarnih elektrana .On je zajedno sa diplomiranim elektroinženjerom Milanom Kojićem ,koji je vršio nadzor na izgradnju solarne elektrane na krovu “Termoinvest”-a, vodio projekat izgradnje solarne elektrane na krovu “JEP Toplana” snage 50 kW. Ta solarna elektrana nije ,na žalost, priključena na elektrodistributivni sistem,iz vrlo čudnih i neobjašnjivih razloga, iako je njena gradnja završena još pre gradnje solarne elektrane u Šumaricama.

Sa sastanka u Termoinvestu

I njihova ,najkraće sažeta, iskustva ukazuju na potrebu većeg korišćenja solarne energije u prerađivačkoj industriji, pre svega,ali i na potrebu veće  podrške države i lokalnih samoprava svima koji se ohrabre da krenu putem neumitne energetske tranzicije.

Pored subvencija, povoljnih kredita, poreskih olakšica oni ističu potrebu organizovanja  edukacije kadrova iz javnih uprava lokalnih samouprav i delova Elektroprivrede Srbije koji se angažuju u procesima sprovođenja mera javnih politika u sektoru enertgetike, posebno u delu većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

Nesnalaženje aktera iz institucija sistema , na početku primene novih agendi  u energetskom sektoru Srbije, i neujednačene prakse u primeni donetih  tehničkih propisa i pravnih normi, utiču negativno na  motivisanje  većeg broja  građana i privrednika da se upuste u korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Svi učesnici sastanka održanog u “Termoinvestu” saglasni su sa stavom da u svim ovim procesima  ima mesta i potrebe  za većom  međusektorskom saradnjom i snažnijim  uključivanjem onih ,malobrojnih, udruženja građana koja  se ,na različite načine, bave energetikom i energetskom efikasnošću, okupljajući retke kompetentne  i kvalifikovane stručnjake.

Aktivnosti na izradi Plana razvoja Kraljeva su  i prilika za afirmaciju multisektorske saradnje

Objavljeno: 05.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Javnost,u Kraljevu, je imala prilike da se  ,na nedavno održanoj  javnoj prezentaciji rezultata istraživanja realizovanog u okviru projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“, koga je realizovalo udruženje građana Novi Put, upozna sa nekim vrlo interesantnim rezultatima, a i zaključcim koji su, na osnovu takvih rezultata, predloženi gradu Kraljevu kao lokalnoj samoupravi koja je sufinansirala ovaj projekat.

mr.Jovan Nešović na prezentaciji rezultata istraživanja

Sprovedeno istraživanje je pokazalo da su privrednici Kraljeva vrlo svesni značaja lokalnog ekonomskog  razvoja ne samo za privredni sektor nego i za javni i civilni, a posebno za mlađu populaciju i njenu budućnost u okviru ove zajednice.

Spremnost privrednika da sarađuju sa drugima, pre svega civilnim sektorom, vezana je primarno za poboljšanje i unapređenje uslova  njihovog poslovanja ali su, potvrdilo je ovo istraživanje, svesni  značaja određenih resursa , pre svega kadrovskih, kojima raspolažu delovi civilnog i javnog sektora u Kraljevu, a koji  treba da se (is)koriste u izradi dokumenata javnih politka kojma se planira lokalni,ekonomski razvoj.

Privrednici nisu ,najčešće, dovoljno upoznati sa radom lokalnih udruženja građana, ali civilni sektor prepoznaju kao nekog ko je važan za razvoj lokalne zajednice i spremni su da daju podršku akcijama i projektima koje sprovode udruženja.

Detalj iz sprovedenog istraživanja

Oblast u kojima bi prevashodno pomogli rad udruženja su unapređenje okruženja za poslovanje preduzeća i ekologija

Svesni manjka vremena i energije za veće i aktivnije lično angažovanje na poslovima izrade dokumenata, kakav je recimo Plana razvoja grada,privrednici su spremni da prihvate i podrže zajednički,multisektorski,pristup izradi tako važnog planskog dokumenta.

No,rezultati pomenutog istraživanja,upravo tu, u prvi plan, ističu bitnu,koordinirajuću, ulogu javnog sektora i lokalne samouprave pre svega.

Zajednice poput lokalnih samouprava  koriste strateško planiranje lokalnog ekonomskog razvoja ne samo da bi povećale ekonomski kapacitet, poboljšale uslove za investiranje, povećale produktivnost i konkurentnost  lokalnih  privrednih  subjekata,  kao  i  svoju  konkurentnost  u  odnosu  na druge lokalne zajednice, već i kao priliku i mogućnost  korišćenja i afirmacije zajedničkog,multisektorskog ,delovanja.

Takav pristup imaće,kao jedan od ishoda, i jačanje privrednog sektora koji će tada imati veće mogućnosti da angažuje veći broj mladih i omogući im punu radnu i stručnu afirmaciju kako na njihovu ličnu korist tako i na korist i dobrobit zajednice.

Čini nam se da su zaključci istraživanja sprovedenog u okviru realizacije projekta „Realni sektor jedan od stubova uspešne omladinske politike u lokalnoj zajednici“ dobili neku vrstu potvrde validnosti,iako nisu eksplicitno pomenuti,i na nedavno održanom konsultativnom sastanku Partnerskog foruma u procesu izrade Plana razvoja grada Kraljeva za period 2022-2030 godine. Partnerski forum je konsultativno telo koje uključuje predstavnike lokalne zajednice i ima za cilj da omogući učešće svih zainteresovanih strana u procesu izrade planskog dokumenta.

Ako vas  interesuje više detalja sprovedenog istraživanja možete ga pogledati i preuzeti OVDE

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране