petak, 28. januar 2022.

Javno-privatnim partnerstvom do ušteda

Objavljeno: 17.12.2015. | autor: KV Novosti -on line

4 текстPravni okvir za javno privatno partnerstvo u našoj zemlji kreiran je još 2011 godine kada je donet Zakon o javno-privatnom partnerstu i koncesijama. Razlog tome je da su uočene sve veće potrebe za ulaganjem u dobra od opšteg interesa , za gradnju nove javne infrastrukture i za efikasnijem pružanju usluga od opšteg interesa.Zadovoljenje ovih potreba u uslovima ekonomske krize i sve težeg punjenja budžeta kreatorima javnih politika predstavlja balast koga bi rado skinuli ali nerado i sa skepsom ,zbog brojnih predrasuda i stereotipa,pribegavaju legalnim, i legitimnim, modelima javo-privatnog partnerstva.U osnovi ovog modela jeste interes obe strane.I one koja pruža i one koja koristi proizvod-uslugu. U slučaju grejanja javnih objekata na teritoriji grada Kraljeva ,poput objekata koje je analizirao projekat „Zelenog Navigatora“, na jednoj strani su krajnji korisnici (učenici i nastavno osoblje) koji žele kvalitetnije grejanje i grad Kraljevo koji želi manje troškove tog grejanja jer bi mu ,sa manjim troškovima za te namene,ostajalo više sredstava i za druge javne potrebe koje,po zakonu, treba da zadovolji.Na drugoj strani su proizvođači peleta i kotlova koji žele da proizvedu i prodaju što više svojih proizvoda i to,ako je moguće,što bliže zbog brojnih ,nižih, troškova.Ako se , kako je to u projektu navedeno, smanjivanjem troškova za energente , na godišnjem nivou, na primeru analiziranih javnih objekata,može znatno uštedeti onda to može , i treba , da bude osnova javno-privatnog partnerstva .Tako se , recimo , u projektu  iznosi podatak da je, zamenom lož ulja peletom , moguća godišnja ušteda od 1,1 milion dinara samo za zgradu izdvojenog odeljenja OŠ „Vuk Karadžić“ na Beranovcu. Te uštede mogu i trebaju da budu motiv za sve da tragaju za rešnjem koje ,pojednostavljeno, u osnovi ima to da proizvođači kotlova i peleta ( ili nekih drugih obnovljivih izvora energije) daju svoje proizvode na „kredit“ uz , jasne i čvrste garancije grada, a da se taj „kredit“- kotlovi i gorivo, plaća u dogovorenom iznosu i dogovorenoj dinamici.Uz precizne i jasne dogovore ostvarene na bazi detaljnijih analiza moguće je brzo doći do rezultata koji zadovoljava interese svih i unapređuje kvalitet zadovoljavanja  javnih potreba.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2037

Komentari su zatvoreni.