utorak, 16. april 2024.

Zašto izostaje donošenje Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva?

Program energetske efikasnosti je važan "alat" za moguće uštede budžetskih sredstava grada

Objavljeno: 24.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

misli misliPre dve godine Vlada Republike Srbije je usvojila predlog Strategije energetske efikasnosti Srbije do 2025 godine.Pored predviđanja povećanja  proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora Strategije je posebno apostrofirala pitanja energetske efiksanosti.Drugi Akcion plan energetske efikasnosti Srbije  je istekao krajem 2015 godine.Novi ,još uvek, nije donet .Izostajanje-neažurnost dva važna,strateška, dokumenta na nivou države u kombinaciji sa čestim  reorganizacijama  resornih minstarstava  i službi-sektora koji bi,u kontinuitetu trebale da se bave planiranjem i implemantacijom politika energetske efikasnosti više su nego dovoljan alibi lokalnim samoupravama da se organizacijom i implementacijom  politika energetske efikasnosti  ne bave u kontinuitetu.Otuda i ne čudi što zakonsku obavezu jedinice lokalne samouprave, kao obaveznika energetskog menadžmenta, da donosi program energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom republike grad Kraljevo nije ispunio. Taj trogodišnji program bi trebalo da  sadrži pregled i procenu godišnjih energetskih potreba, uključujući procenu energetskih svojstava objekata; predlog mera i aktivnosti koje će obezbediti efikasno korišćenje energije, i to: plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi jedinice lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistem daljinskog grejanja, sistem daljinskog hlađenja , vodovod, javna rasveta , upravljanje otpadom, javni transport i drugo), druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije;  nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera kojima spredviđa ostvarivanje planiranog cilja;  sredstva potrebna za sprovođenje programa, izvore i način njihovog obezbeđivanja.Plan bi trebalo da predstavlja osnov za donošenje konkretnijeg programa drugih obveznika energetskog menadžmenta na lokalnom nivou poput,recimo, javnih preuzeća i ustanova .I ovaj primer potvrđuje našu, već iznetu predpostavku , da se pitanjima energetske efikasnosti na nivou grada  Kraljeva , još uvek , bavimo postupajući po , povremenim , nalozima državnih organa  ili po inicijativama pojedinaca iz struke, gradske uprave i nevladinog sektora.Dobro je , da u takvim uslovima, uopšte i imamo  primera iskazane brige za jačanje energetske efikasnosti na nivou grada Kraljeva.

 

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 2180

Komentari su zatvoreni.