subota, 15. jun 2024.

Posts Tagged ‘energetska efikasnost’

Kraljevo nastavlja da sprovodi mere energetske efikasnosti u većem obimu !

Objavljeno: 04.06.2024. | autor: KV Novosti -on line Bez komentara

 „Kada smo ,pre tri godine, krenuli u obimnije sprovođenje mera energetske efikasnosti podržavajući ,uz pomoć resornih ministarstava, pre svih Ministarstva rudarstva i energetike, građane Kraljeva subvencionišući njihove napore da unaprede energetska svojstva svojih kuća ,opredelili smo ,tada, iz budžeta grada 2.5 milona dinara. Prošle ,2023.godine za te namene izdvojili smo  iz budžeta grada  6,7 miliona dinara a ministarstvo je dodalo još 10 milona dinara , jer Kraljevo spada u grupu gradova koji imaju problem sa kvalitetom vazduha tokom grejne sezone. Zahvaljujući takvim izdvajanjima danas  91 građanin i građanka potpisuj sa gradom, i odabranim kvalifikovanim izvođačem radova, trojni  ugovor koji im obezbeđuje minimum 50% sredstava za neku od devet mera energetske efikanosti za koju su konkurisali na Javnom pozivu objavljenom u četvrtom kvartalu prošle godine” rekao je ,danas, gradonačelnik Kraljeva  dr.Predrag Terzić.

Obraćanje dr.Predraga Terzića dobitnicima subvencija grada Kraljeva za unapređenje energetskih svojstava kuća

On je ovu izjavu za medije dao pre početka uručivanja Ugovora organizovanog u  svečanoj Sali skupštine grada kada je, potpisan 91 Ugovor.

Od  Zorice Sretenović energetske menadžerke grada Kraljeva smo saznali da će grad Kraljevo u 2024.godini 10 miliona dinara za nastavka sprovođenja mera energetske efikasnosti a da će Ministarstvo rudarstva I energetike izdvojiti još 15 milona dinara,a kao novina u ovog godini je mogućnost da za ove mere konkurišu I građani koji imaju status energetski ugorženog kupca očemu se mogu informisati preko linka OVDE  a I direktno u Odeljenju društvenih delatnosti u gradskoj upravi koje će sprovditi procedure za sticanje ovog statusa.

Uručivanje Ugovora

Za energetski ugoržene kupce biće,u Kraljevu opredeljeno 2 miliona dinara a oni koji budu stekli to pravo I ispunili uslove iz Javnog poziva mogu da računaju na subvencije od čak 90 osto za pojedine mere unapređenja energetskih svojstava svojih objekata.

Ukoliko pak ne bude dovoljan broj onih koji ispunjavaju kriterijume za raspodelu ova 2.milona dinara sredstva višak tih sredstava biće preusmeren na subvencije drugim zaintersovanim građanima.

Devedesetjedan građanin je dobio podršku grada za 2023. godinu za unapređenje energetskih svojstava svojih objekata

Danas je gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić,odgovarjući na novinarska pitanja, najavio da će organi lokalne samourpave,Gradsko veće pre svega što pre doneti niz odluka I rešenja kojima će ubrzati procese efikasnije primene Pravilnika o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva usvojenog marta 2023.godine.

To se, pre svega, odnosi na donošenje akta kojim će neko od članova Gradskog veća dobiti resorno zaduženje za za poslove energetske efikasnosti i preuzeti koordinira rad između subjekata sistema energetskog menadžmenta na nivou Grada,u skladu sa odredbama pomenutog Poslovnika, da će biti imenovani članovi Saveta za energetiku i energetsku efikasnost grada Kraljeva kao i da će se Program energetske efikasnosti grada Kraljeva za period 2023-2025.g,  kao  dokument  javne politike , uskoro naći na dnevnom redu Gradskog veća a potom i na Javnoj raspravi,koja,po zakonu ,predhodi procedure njegovog usvajanja na sednici Skupštine grada Kraljeva.

Unapređenje energetskih karakteristika zgrada  nije posao  samo za  profesionalne upravnike zgrada i stanare !

Objavljeno: 24.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Grad Kraljevo je ,budžetom za 2024.godinu opredelio 30.miliona dinara  za  bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Sve  aktivnosti kojima se sprovodi investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada razvrstane su u pet grupa.

Odlukom Gradsko veća, donetom na četvrtoj sednici održanoj u četvrtak 22.februara 2024. godine , predvđeni su različiti procenti učešća grada u bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Šta i koliko od mera unapređenja energetskih svojstava zgrada bespovratno sufinansira grad Kraljevo

Najveće učešće od čak 75.procenata vrednosti potrebnih radova moguće je ostvariti prilikom izvođenja radova investicionog održavanja fasada ali uz istovremeno  sprovođenje mera unapređenja energetske efiksnosti zgrada.

To praktično znači da se  najpre (pr)oceni postojeće stanje energetskih performansi omotača neke zgrade,što se može uraditi primenom nekoliko metoda: kontaktnim i beskontaktnim  a i termovizijskim  snimanjem koga mogu obavljati  lica sa odgovarajućom licencom.

Na osnovu toga , a u skladu sa odrebama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada pristupa se izradi elaborata energetske efikasnosti.

Ono što potom sledi je postavljanje termoizolacionog materijana na fasadu a kao najbolji preporučuje se  kamena vuna koja spada u mineralne materijale.Njena svojstva ,pre svega mogućnost asorpcije vazduha  u njoj ,koji je takođe svojevrsni izolacioni materijal,su trajna i ne menjaju kroz vreme,negoriva je i dobar je zvučni izolator.

Dobri efekti mogu se postići i primenom  sintetičkih termomaterijala ,stiropora ili stirodura.

Ovo je važno istaći jer u strukturi stambenog fonda ,u ekstra i prvoj zoni grada Kraljeva dominiraju zgrade za kolektivno stanovanje  sagrađene u periodu sa  početka sedamdesetih godina prošlog veka.One su ,mahom građene  primenom prefabrikovanih industrijalizovanih sistema,uz minimalnu primenu termoizolacionih materijala.

To je i razumljivo ako se zna da je prvi propis vezana za termičke performanse zgrada, Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju stanova,donet tek 1967.godine i on, samo u jednom članu, definiše   maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote za obimne zidove (prema klimatskim zonama) i ravne krovove ali bez detaljnijeg uputstva za proračunavanje.

Norme koje su ,od 1970. godine i kasnije usvajane posvećivale su više pažnje termičkim performansama zgrada  da bi smo tek 2011.godine   usvajanjem Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada otpočeli proces usklađivanja domaće regulative sa sa evropskim standardima i principima proračuna termičkih performansi zgrada.

Unapređenje energetskih svojstva zgrada  je proglašeno  javnim interesom u gradu Kraljevu Odlukom Skupštine grada Kraljeva iz novembra 2021.godine.

Time su stvorene normativne predpostavke za  bespovratnog sufinansiranja aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada , sredstvima iz budžeta grada Kraljeva.

Sada su na potezu građani-stanari u zgradama kolektivnog stanovanja ali,pre svega i profesionalni upravnici tih objekata  da sve to ne bi ostalo u domenu mogućnosti.

Jer,praksa u predhodnih nekoliko godina je pokazala da se dešava da sredstva lokalne samouprave  opredeljena za ove namene ostaju neiskorišćena  u potpunosti.

Očigledno je da komunikacija na relaciji građani/stanari – profesionalni upravnici zgrada, ,kada je reč o  merama unapređenja energetskih svojstva zgrada nije baš najbolja.

Briga o toj komunikaciji ne treba da bude samo obaveza upravnika zgrada i građana/stanara već je potrebno i angažovanje drugih relevantnih aktera iz  javnog,civilnog,privrednog i medijskog sektora.

Samo tako,angažovanjem svih moguće je ostvariti nešto što je,s pravom,proglašeno za javni- opšti interes.

Građani Vrnjačke Banje zainteresovani za unapređenje energetske efikasnosti kuća i stanova treba da požure ukoliko računaju na subvencije države u 2023.g

Objavljeno: 18.11.2023. | autor: KV Novosti -on line

Opština Vrnjačka Banja je objavila, 6.10.2023.godine,Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.

Ovim dokumentom pozvani su zainteresovani građani da se jave i konkurišu za sredstva namenjena sufinansiranju neke od devet mera čijom primenom se unapređuju energetska svojstva porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja.nRok za prijavljivanje je do utroška opredeljenih sredstava a najkasnije do 31.12.2023 godine što znači da će infromisani, ažurni i već opredeljeni građani  za ove mere imati prednost.

Opština Vrnjačka Banja je ,zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike,za ove namene u 2023.godini, kroz projekat „Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije“ ,opredelila pet milona dinara.

Maksimalni udeo bespovratnih sredstava za pojedinačne mere je 50% od njene ukupne vrednosti ali zainteresovani građani imaju mogućnost da dobiju i veći iznos sredstava ukoliko se opredele za jedan od tri ponuđena paketa mera sa višim udelom bespovratnih sredstava.

Tako recimo Osnovni paket mera obuhvata najmanje dve mere iz odeljka I tačka 1.; 2. i 3. a njegov smisao je dodatni podsticaj smanjenju potrošnje energije za grejanje pa se njegovom primenom dobija do 55% ukupne vrednosti projekta.

Smisao mera razvrstanih u Standardni paket je dodatno podsticanje smanjenja zagađenja vazduha i emisije CO2 a njihovom primenom dobija do 60% ukupne vrednosti projekta.

Ako se pak opredelite za primenu mera intergrisanih u Napredni paket  što je prakično primena mera iz Standardnog paketa plus  ugradnja solarnih kolektora  za proizvodnju tople vode i/ili solarnih panela za proizvodnju električne energije onda možete računati na odobravanje bespovratnih sredstava do iznosa od čak 65% vrednosti čitavog projekta. Jasno je da je smisao ovog paketa dekarbonizacija lokalne zajednice smanjivanjem zagađenja vazduha kroz veće korišćenje obnovljivih izvora energije.

Sudeći prema iskustvu iz ranijeg Javnog poziva za predhodnu godinu najviše građana se interesuje za pojedinačne mere ili pak za one mere integrisane u Osnovnom paketu.

To je bilo vidljivo 14.septembra 2023.godine  kada su ,na prigodnoj svečanosti, građanima dodeljeni Ugovori  po Javnom  pozivu  za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Vrnjačka Banja iz 2022.godine.Tada je 27 građana dobilo Ugovore za  meru za zamene spoljnih vrata i prozora.

Ukupno raspodeljena sredstva po tom ,predhodnom,Javnom pozivu iznosila su 7,5 miliona dinara a obezbeđena su po istom „ključu“- pola opština a pola ministarstvo.

I ta sredstav, kao i ona koja će se tek dodeliti po ovom pozivu od 6.oktobra2023.g, uplaćuju se preduzećima -privrednim subjektima koje građani izaberu sa liste takozvanih  kvalifikovanih izvođača, tek posle zaključenja trojnih Ugovora građanin – kvalifikovani izvođač – opština i priloženih dokaza da je građanin već uplatio svoj deo sredstava a kvalifikovani izvođač izveo ugovorene radove i obezbedio neophodnu tehničku dokumentaciju gde je ona ,kao u slučaju ugradnje solarnih panela i solarnih   kolektora neophodna, za priključenje instalisanih postrojenja na distributivnu elektro mrežu ili u pogon.

Recimo na samom kraju da primena  mera unapređenja energetskih svojstava objekata ,u zadnje tri godine već daje određene rezultate.Tako na teritoriji opštine Vrnjačka Banja ,na dan 16.11.2023.godine  već ima pet domaćinstava sa statusom registrovanih takozvanih „prozjumera“ ili  kupaca –proizvođača električne energije. Nije to neki velik broj u odnosu na susedne opštine i gradove (u Raški ih je 13 a u Kraljevu 12 registrovanih do istog datuma) ali je svakako ohrabujući početak dekarbonizacije Vrnjačke Banje.Ono što ,možda, treba da zabrinjava  je da ,koliko je nama poznato,niko od tih pet „pionira“ dekarbonizacije“ Vrnjačke Banje nije koristio subvencije države za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Vrnjačka Banja energetski sanira školu „Popinski borci“

Objavljeno: 19.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Dvadest jedna lokalna samouprava u Srbiji  su,početkom ovog meseca , dobile od  Ministarstva rudarstva i energetike, sredstva za energetsku  sanaciju  javnih objekata u okviru Nacionalnog Programa energetske sanacije objekata od javnog značaja u jedinicama lokalne samouprave.

Opština Vrnjačka Banja je jedna od tih lokalnih samouprava a dobijena sredstva će upotrebiti za  energetsku sanaciju objekta OŠ „Popinski borci“ na kome će se raditi na izradi fasade sa izolacijom, zameni stolarije u delu objekta, postavljanju solarnih  panela za toplu vodu i instalacije za kotao.

Mere energetske sanacije objekata od javnog značaja, obuhvataju zamenu prozora i vrata, unapređenje izolacije zgrada, zamenu kotlova efikasnijim i ugradnju toplotnih pumpi, solarnih kolektora za toplu vodu, modernizaciju javnog osvetljenja i ugradnju solarnih panela.

Sa svečane dodele Ugovora u Vrnjačkoj Banji (Foto MRE)

Posle  energetske sanacije javni objekti će trošiti od 20 do 50 odsto  energije manje , a rezultat će biti manji troškovi, ali i manji negativni uticaj na životnu sredinu.U Srbiji je,do sada,po rečima ministarke,sanirano 145 objekata od javnog značaja, što doprinosi da se godišnje oko 30 miliona kilovat sati.

Vrnjačka Banja je ,inače, bila I domaćin  svečane dodele Ugovora na kome je ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović,obraćajući se prisutnima rekla da će Ministarstvo nastaviti da podržava lokalne samouprave da ulažu u sanaciju individualnih kuća i stambenih jedinica, kako bi smanjili potrošnju energenatata i doprineli što većoj energetskoj efikasnosti.

Pre svečanosti ministarka Đedović Handanović i rukovodstvo Opštine Vrnjačka Banja obišli su završne radove na izgradnji fasade sa izolacijom na zgradi Opštine. Ovaj projekat realizuje Opština u saradnji sa Ministarstvom i kroz realizaciju projekta „Infrastruktura za bolji život“ kroz donaciju iz Programa Evropska unije za lokalni razvoj –EU PRO Plus koji sprovodi UNOPS.

To je bila prilika da predsednik opštine Boban Đurović  predstavi,zajedno sa saradnicima,i dosadašnje aktivnosti opštine Vrnjačka Banja  na realizaciji energetske sanacije porodičnih kuća i stanova  i na  primeni Uredbe o energetski zaštićenom kupcu. Bilo je  reči i o planiranim projektima vrnjačke Opštine na unapređenju energetske sanacije javnih objekata, odnosno školskih objekata i objekta dečijeg vrtića.

Hoće li 2023.godina biti uspešnija u sprovođenju mera energetske efikasnosti na teritoriji opštine Vrnjačka Banja­­­?

Objavljeno: 26.07.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nedavno je na sajtu opštine Vrnjačka Banja objavljeno da je Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo, svojim prvim Javnim pozivom,  iznos od 2,5 miliona dinara za energetsku sanaciju porodičnih kuća i stanova, za ovu lokalnu samoupravu u 2023.godini, a iznos od dodatnih 2,5 miliona dinara za ove namene obezbedila je Opština Vrnjačka Banja.

Tako se ova lokalna samouprava našla u grupi od 130 lokalnih samouprava čiji će građani  moći ,uskoro, da se prijave za bespovratna sredstva za zamenu stolarije, kotlova, ugradnju izolacije i solarnih panela.

Država je do sada pomogla unapređenje energetske efikasnosti za 20.000 domaćinstava, a sada je obezbeđeno duplo više sredstava kroz program “Čista energija i energetska efikasnost za građane u Republici Srbiji“, u saradnji sa Svetskom bankom.

Plan Ministarstva rudarstva i energetike je ,da se kroz pozive koji će se nastaviti u narednom periodu, obezbedi  da 50.000 domaćinstava širom Srbije energetski sanira svoje domove.

Vrnjačka Banja je prošle godine ,kroz tri ovakva poziva,  dobila 6 miliona dinara za  sve predviđene mere energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova ,ne računajući još i 23 miliona dinara dodeljenih ,namenski,maja 2022.godine  za energetsku sanaciju zgrade opštine.

Opština Vrnjačka Banja,kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji,primenjuje i sprovodi rešenja iz Zakona  o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije („Službeni glasnik RS“, broj 40 od 22. aprila 2021.) sa ograničenim kadrovskim resursima javnih uprava ali i sa ograničenim finansijskim sredstvima.

Ovi ograničavajući faktori su, u največoj meri, posledica čestih promena normi u ovoj oblasti na nacionalnom nvou, ali i nedovoljno jasno iskomuniciranih  strateških ciljeva države u ovoj oblasti sa zaposlenima u javnim uprvama lokalnih samouprava.

Nije moguće očekivati efikasniju primenu zahtevnih ,multisektorskih, procedura vezanih za sprovođenje mera energetske efikasnosti na lokalnom nivou ako se,iz raznoraznih razloga,  na ovim poslovima ,najčešće angažuje samo jedna osoba(energetski menadžer u LS) koja jedva može da stigne da se bavi obavezama ažurnog vođenja Informacionog sistem za energetski menadžment (ISEM).

Ovaj računarski alat je namenjen prvenstveno za praćenje i analizu podataka o potrošnji i troškovima za energiju, energente i vodu u javnim zgradama u nadležnosti lokanih samouprava,ali se  može uspešno koristi i za zgrade u nadležnosti drugih institucija i organizacija, indirektnih budžetskih korisnika, komercijalnih zgrada i zgrada javnih preduzeća.

O tome ,na svoj način,svedoči i činjenica da je,svojevremeno, Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj. Zato je,tek aprila 2022.godine 23 građana potpisalo Ugovore sa opštinom Vrnjačka Banja, koji su ispunili uslove po Javnom pozivu  za sufinansiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima iz 2021.godine.

Ili podatak da je,prošle godine u Vrnjačkoj Banji, i pored obezbeđenih sredstava morao da se produžava rok za podnošenje konkursne dokumentacije po ,inače kasno raspisanom Javnom pozivu za učešće građana u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vrnjačka Banja od 31.10.2022.g. a da ,još uvek, nije objavljena konačna lista građana koji su ispunili kritrijume iz tog poziva.

I kako to već kod nas obično biva dobre namere,primenjene u zakonskim i podzakonskim aktima,ostaju najčešće, dobre namer sa efektima manjim od planiranih i/ili očekivanih  zbog inertnosti donosilaca odluka u lokalnim samoupravama ili starešina  njihovih javnih uprava,koji ne shvataju da se u primeni  mera energetske efikasnosti kriju veliki potencijali kako za unapređenje kvaliteta života lokalne zajednice tako i za značajne uštede u javnim finansijama.

Raška objavila Javni konkurs za građane zainteresovane za ugradnju solarnih panela

Objavljeno: 19.06.2023. | autor: KV Novosti -on line

U petak 16.juna 2023.godine,na zvaničnom sajtu opštine Raška ,objavljen je Javni konkurs za za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje cirkulacionih pumpi, na teritoriji opština Raška za 2023. godinu (JP 1/22).

Ovogodišnje aktivnosti u opštini Raška na sprovođenju mere ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe otpočele su 12.aprila.2023.g  Odlukom o rspisivanju Javnog poziva za izbor izvođača radova/direktnih korisnika/.

Ovo je propisani put  za izbor onih izvođača koji ispunjavaju uslove i imaju tražene reference za ugradnju solarnih panela a koje građani mogu angažovati ukoliko  budu dobili podršku opštine po Javnom konkursu koji je raspisan.

Procedura izbora podrazumeva da se najpre izvrši preliminarni izbor kako bi zainteresovane strane mogle da ulože prigovor na taj izbor potencijalnih izvođača/direktnih korisnika u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela.

Ova preliminarna lista je bila objavljena 11.maja 2023.godine a 1.juna je objavljena Konačna lista tako da građani Raške koji budu želelei da konkurišu za sredstva za sufinasiranje ugradnje solarnih panela na kovovima svojih domaćinstava već sada mogu kontaktirati nekog od  izabranih izvođača sa Konačne liste.

Opština Raška je i u ovoj ,2023. godini, nastavila sa podrškom građanima koji su se opredelili za unapređenje energetskih svojstava svojih kuća ugradnjom solarnih panela. Za te namene budžetom opštine za ovu godinu planirana su sredstva u iznosu od  49.800.000 dinara što je značajno više nego protekle godine kada je za ove namene bilo izdvojeno ,najpre 16.000.000 dinara da bi rebalnasom taj iznos ,u 2022.godini na kraju bio 34.949.796 dinara. Takav odnos prema merama jačanja  energetske efikasnosti objekata a pre svega prema meri ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije obezbedio je ,prošle godine,opštini Raška lidersku poziciiju među lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga o čemu je  portal KV Novosti  već pisao.

Nema sumnje da će raspisani Javni konkurs izazvati značajno interesovanje jer je  proizvodnja električne energije iz energije sunca globalni trend što se vidi iz objavljenih podataka po kojima je u 2022. godini 12% proizvodnje električne energije u svetu dolazilo iz sunca i vetra što je značajan napredak u odnosu na 10% iz 2021. godine.

U Srbiji je prošlo tek nešto više od godinu dana od poptpisivanja prvog Ugovora o sticanju statusa kupac-proizvođač električne energije a na mreži je , trenutno , preko od 1.600 prozjumera sa solarnim elektranama snage oko 15,7 megavata,koji su elektroenergetskom sistemu isporučili oko 2,4 GWh.

Na potezu su zainteresovani građani  Raške  a mi ćemo u  narednim danima predstaviti iskustva onih  građana Raške koji su,prošle godine, bili svojevrsni pioniri u ovom poslu prijavivši se za subvencije  za ugradnju solarnih panela.Iako od tada nije proteklo ni godinu dana oni već imaju dosta iskustava i saveta  koje mogu podeliti sa zainteresovanim sugrađanima.

Polako s tom energetskom efikasnošću…

Objavljeno: 06.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu se kasni sa  uspostavljanjem efikasnog  sistema energetskog menadžmenta a da li je uzrok tome postojeći normativni okvir  ili je presudan nivo kompeticija kadrova u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi  zadužen za primenu normi,  pitanje je koje zahteva odgovor.

Pitanja izbora  modela i planiranja mera jačanja energetske efikasnosti ne uspevaju da budu visoko pozicionirani prioriteti na agendama donosilaca političkih odluka  i rukovodilaca u gradu i Gradskoj upravi.

Zapravo njima je ,barem na lokalnom nivou, interesantnan samo onaj segment u sprovođenju mera energetske efikasnosti, kada, u svojim političko-propagandno-promotivnim aktivnostima, mogu da govore o dodeli subvencija za sprovođenje tih mera uz isticanje obima,veličine izdvajanja sredstava za te namene iz gradskog budžeta.

U tim prilikama,kroz taj promotivni segment,govori se i o saradnji sa resornim Ministarstvom rudarstva i energetike,o zajedničkom izdvajanju sredstava za subvencionisanje mera. A „saradnja“ je takva da ,u praksi, gotovo sve aktivnosti u oblasti energetike ,na lokalnom nivou, indukuje to ministarstvo svojim nalozima i/ili inicijativama.

Još uvek se ,na tom lokalnom nivou ,nedovoljno shvata da energetska efikasnost generiše ozbiljne dodatne vrednosti javnim finansijama  što je pokazala , i dokazala, praksa u mnogim razvijenim zemljama i retkim sredinam kod nas. A za nas u Kraljevu trebalo bi da je važnije od toga da se dobro isplaniranim merama energetske efikasnosti  znatno  unapređuje kvalitet života u raznim aspektima a posebno u segmentu unapređenja   zaštite životne sredine,kvaliteta vazduha posebno.

Ovo su samo neke od konstatacija koja treba ponoviti ,po ko zna koji put, svakog 5.marta kada se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti u čast održavanja prvog sastanka svetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti,  1998. godine u Velsu, u Austriji.

 Grad Kraljevo je, kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji, sa zakašnjenjenjem od tri godine, počeo ozbiljnije i organizovanije aktivnosti na primeni tadašnjeg Zakona  o efikasnom korišćenju energije (Sl.glasnik 25/2013) U prve tri godine primene Zakona država je donela još 29 podzakonskih akata (5 uredbi, 24 pravilnika) od kojih se 1 uredba i 11 pravilnika odnose direktno na sistem energetskog menadžmenta).

Počelo se sa donošenjem Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta (Sl.glasnik grada br 35/2016) ) decembra 2016 godine.

U usvojenoj Odluci ,u članu 2. , kao subjekti/akteri  Sistema energetskog menadžmenta u gradu navode se energetski menadžer, Savet za energetsku efikasnost i obveznici sistema a to su nosioci prava upravljanja nad javim objektima koje koriste organi grada  Kraljeva,ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo.

Tek maja 2018 godine, imenovano je lice koje će obavljati funkciju energetskog menadžera grada Kraljevaa pola godine kasnije ,23.novembra 2018 godine gradonačelnik je svojim Rešenjem imenovao članove  Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva.Tela koje ,između ostalog, treba da učestvuje u  izradi strateških, planskih i normativnih akata od značaja za unapređenje energetske efikasnosti u gradu Kraljevu,a  koje se ,za poslednjih pet godina,menjajućio svoj sastav,sastalo tek 2-3 puta.

Šest i po godina posle donošenja  Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i  skoro dve godine od donošenja novog Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,aprila 2021 godine,  Gradsko veće grada Kraljeva je, u februaru ove 2023.godine,  donelo tek drugi normativni akt, koji se bavi regulacijom u uspostavljenom Sistemu energetskog menadžmenta na gradskom nivou. Donet je Pravilnik o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva.

Za ovu godinu najavljeno je da će se raditi na izradi, Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za trogodišnji period.

Dokumenta ,čija izrada je  bila obavezna i po zakonu iz 2013 a i po  novom iz 2021 godine, i koji predstavlja deo hijerarhije planskih akata kojima se utvrđuje politika efikasnog korišćenja energije u zemlji.

Rad na ovom dokumentu je izuzetno važan jer će on doprineti stvaranju  osnovne baze podataka o energetici na lokalnom nivou.To je  posao koji se ne može uraditi bez  koordinacije i političkog i stručnog nivoa lokalne samouprave , svih njenih službi, preduzeća i ustanova.

Njegovoj izradi  treba ,svakako, da predhodi jako dobra analiza stanja u potrošnji energije na nivou grada. Kako će se to odraditi ostaje nam da vidimo kada ,u postojećem poretku stvari na lokalnom nivou,čak ni ključni akteri Sistema energetskog menadžmeta,poput onog , recimo, koji upravlja gradskom  javnom rasvetom nisu  ažurni u dostavljanju podataka energetskom menadžeru.

I da li je ,uopšte, moguće obavit ovaj važan posao ako se ovim poslovima u Gradskoj upravi, svih ovih godina,bavi samo jedno lice?

Više je nego očigledna potreba da na poslovima energetske efikasnosti grada Kraljeva  treba da radi najmanje odsek ako ne i čitavo odeljenje u sklopu Gradske uprave.

Takva reorganizacija  zahtevala bi materijalne i kadrovske resurse što je tačno, ali to su rešivi problemi. Za početak treba dobro definisanim i koordiniranim merama smanjiti, primera radi, za samo 5 posto, potrošnju   električne energije, samo kod  dva obveznika SEM-a,u JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”(troškovi javne rasvete)  i u zgradi Gradske uprave. Tako je moguće ,za početak, generisati dodatnih 8 do 10 milona dinara javnih prihoda.

A a onda valja (po) tražiti i naći i stučne kadrove koji će hteti da rade na ovim poslovima u javnoj upravi grada, ako im se ponudi pristojna zarada,koju oni ,svakao, mogu nadoknaditi samo kroz uštede koje treba ostvarivati  u trošenju javnih prihoda u delu troškova koji se izdvajaju iz Budžeta grada za sve vidove energenata i kreću se,sigruno je, između ,najmanje, 8 i 10 odsto ukupnog iznosa budžeta, koji je  za ovu 2023.godinu planiran u visini od 5.064.293.600 dinara ili blizu 43.000.000 evra.

One druge ,ne manje važne,  efekte unapred planiranih i sistematski sprovođenih  mera energetske efikasnosti, na unapređenje zaštite životne sredine, kvaliteta vazduha pre svega,ovoga puta, da  ne pominjemo.

Bez kilovata energije , proizvedenog iz solarnih panela na krovovima kuća u Raškom okrugu,  i isporučenog u elektro mrežu!

Objavljeno: 09.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zabrinjavajuće i obeshrabrujuće  deluje podatak da, na teritoriji pet lokalnih samouprava, u sastavu Raškog upravnog okruga (Kraljevo,Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin),  nema NI JEDAN registrovani kupac – proizvođač električne energije korišćenjem energije sunca koji je domaćinstvo , među 492 registrovana domaćinstva sa takvim statusom u Srbiji, do 8.decembra 2022.godine.

Ni u drugom registru,u kome se vode  kupaci proizvođači koji nisu domaćinstva ili stambene zajednice (čitaj privredni objekti ili pravna lica) situacija, bar što se tiče privrednika sa teritorije Raškog upravnog okruga, nije mnogo bolja.

Tačnije , među 76 registrovanih priverdnih subjekata sa takvim statusom,dakle i solarnom elektranom priključenom na mrežu,ostvarenim do 6.12.2022.godine, samo je JEDAN registrovani proizvođač (Termoinvset d.o.o iz Šumarica kod Kraljeva) sa teritorije ovog okruga, čija je  solarna elektrana instalisane snage 40kW priključena na mrežu.

Za predpostaviti je da je većina domaćinstava koja su ostvarila ovaj status u skladu sa važećom Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 i 74/2022.) koristilo subvencije države i lokalnih samouprava.

Jer i za ugradnju solarnih panela ,kao jedne od mera energetske sanacije objekata,koristi se model po kome Minstarstvo rudarstva  energetike i  lokalne samouprave obebeđuju polovinu potrebnih sredstava za pokriće troškova ugradnje solarnih panela na individualnim objektima maksimalne snage do 6kWh.

Po tom modelu lokalne samourave na teritoriji Raškog upravnog okruga su ,koristeći tri javna poziva za jedinice lokalnih samouprava za učešće u projektu u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije,dobile,u period od aprila 2021 godine do juna 2022.godine, 67 miliona dinara za te namene.

Sredstva države opredeljena lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga za sufinansiranje ugradnje solarnih panela
(period april 2021- jun 2022)

Već pomenuti model sufinansiranja podrazumeva da i lokalne samouprave izdvoje još toliko sredstava,što znači da je za meru ugradnje solarnih panela ,na teritoriji Raškog upravnog okruga u prošloj 2021 i u ovoj,2022. godini izdvojeno 134 miliona dinara ili nešto malo više od 1.135. 000 evra.

Ako to uporedimo sa prosečnom cenom od 1000 evra po kilovatu snage instaliranog solarnog panela ispada da je država bila spremna ,da sama, isfinansira izgradnju solarnih elektrana, na teritoriji Raškog upravnog okruga , ukupne ,instalirane,  snage  od oko 1.135 kW.

Ovoj računici treba,obavezno, da pridodamo i drugu polovinu sredstava, koju građani treba sami da isfinasiraju,i primenimo isto poređenje  dolazimo do cifre od 2. 270 kW ukupne , instalirane, snage  svih elektrane u domaćinstvima  za sredstva obezbeđena od države i građana na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Solarna elektrana na kući u Raški čeka priključenje na mrežu

Ovo je, da budemo sasvim jasni ,najoptimističniji mogući “račun” na čije ostvarenje utiče mnogo faktora.O postojanju mnogih, ograničavajućih, faktora slikovito govore i zabrinjavajući podaci sa početka ovog teksta.

Činjenici da postoje opredeljena sredstva iz javnih prihoda treba pridodati i činjenicu postojanja evidentnog interesovanja koje je iskazano  brojem preko stotinu građana, koji su se prijavljivali na konkursima, po javnim pozivima opština i gradova sa teritorije Raškog upravnog okruga, za sufinasiranje ugradnje solarnih panela.

Teško je, samo na osnovu ove dve činjenice, izvoditi zaključke o tome kako je moguće ,da za više od godine dana nije proizveden ,ili tačnije nije ,na teritorij Raškog upravnog okruga,  mreži isporučen ni jedan jedini kilovat nasušno potrebne električne energije,proizveden iz energije sunca, na krovu nekog domaćinstva.

Istine radi, a o tome ćemo tek pisati, doneta su konačna Rešenja i opredeljena sredstva za ove namene u tri od pet pobrojanih lokalnih samouprava,primetno je desetne i destine krovova sa postavljenim fotonaponskim panelima ali “struje” iz njih ,barem u mreži  i dalje nema.

Objekat u Kraljevu sa instaliranim solarnim panelima

Lokalne samouprave u Raškom okrugu “nisu se pretrgle” ni u korišćenju mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine) da se na nekom od objekata od javnog značaja ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije.

U registru koga smo već pominjali,među 76 registrovanih pravnih lica sa s statusom kupac – proizvođač električne energije iz solarnih panela stečenim do 6.12.2022.godine,ima manastira ali i javnih objekata.

Na teritoriji pet lokalnih samouprava u Raškom okrugu ,još uvek nema ni jedan registrovani javni objekat sa takvim statusom.

I, dok je na teritoriji ovog okruga  izgrađen,na žalost rekordni broj derivacionih mini hidro elektrana, koje su nanele nesagledive štete životnoj sredini, stanje sa korišćenjem solarne energije za proizvodnju električne energije trenutno je više nego nezadovoljavajuće!

Zašto i dokle?

U Vrnjačkoj Banji nije ,još uvek,raspisan Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih palnela za proizvodnju električne enrgije

Objavljeno: 21.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Sva je prilika da će se ponoviti,prošlogodišnja (ne)iskustva  opštine Vrnjačka Banja kada se ,na kasno raspisani Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela nije javio niko, a Javni poziv građanima za subvencionisanje  ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije nije bio ni raspisan o čemu smo već pisali u predhodnom tekstu na ovu temu.

Tek 31.oktobra 2022.g. raspisan je Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća,stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija, i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode ali bez mere sufinansiranja ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije!!!

Norme su tu a primena…

Čini nam se da se, i na  slučaju Vrnjačke Banje, može potvrditi  istinitost i aktuelnost stavova koji su se čuli na nedavno održanom Okruglom stolu  na temu potreba i mogućnosti većeg korišćenja solarne energije ,na teritoriji Kraljeva,za proizvodnju električne enrgije.

A ta ključna konstatacije tiče se činjenice da dobre norme, bez njihove  efikasne primene,ne mogu same po sebi kreirati uslove, ni za veće korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora,niti pak za veće korišćenje  javnih sredstava namenjenih za subvencionisanje ugradnje  fotonaponskih panela za proizvodnju elektične energije.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

U tačnost ove konstatacije možemo se uveriti i pregledom hronologije aktivnosti opštine Vrnjačka Banja i njene  javne uprave tokom 2022.godine,  u delu koji se tiče kreiranja lokalnog, normativnog, okvira za efikasnje sprovođenje mera energetske efikasnosti među kojima je i mera proizvodnje električne energije korišćenjem energije sunca.

Budžetom opštine Vrnjačka Banja za 2022.godinu, usvojenim 21.decembra 2021.godine na programskoj  poziciji 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  za program unapređenja energetske efikasnosti individualnih objekata    planiran je iznos od 6.000.000 dinara za bespovratno sufinasiranje građana.

Skupština opštine Vrnjačka Banja je 11.2.2022.godine donela Odluku  o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja  kojom je,u članu 4. stav 4. predviđeno da se sufinasira i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

5.avgusta 2022.g Opštinsko veće raspisuje Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vranjačka Banja ali u tom pozivu  se ne pominje i izbor privrednih subjekata za ugradnju solarnih panela na individualnim objektima za potrebe   proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

 Prvobitno predviđeni rok trajanja Javnog poziva- 30.8.2022, za prijavljivanje privrednih subjekata je ,odlukom Opštinskog  veća od 28.8.2022, produžen   na   5.9.2022.

 Na istoj sednici Opštinskog veća usvojene su i Izmene i dopune  Pravilnika o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća donetog još 18.11.2021.g. kako bi se omogućilo dalje sprovođenje procedura,pre svega izbor privrednih subjekata kvalifikovanih za ugradnju solarnih panela, a kasnije i raspisivanje Javnog poziva  za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine sa predviđenom merom – ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije.

13.septembra 2022.godine skupština opštine Vrnjačka Banja donosi Odluku o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta opštine Vrnjačka Banja kojom jasno definiše ko su sve subjekti energetskog menadžmenta i šta su im sve obaveze. A  među obavezama a ,interesnatna i za temu kojom se bavimo, su obaveze vezane za jačanje energetske efikasnosti i uštede u potrošnji energije.

31.oktobra 2022.godine Opštinsko veće usvaja Konačnu listu privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ni na ovoj listi izabranih privrednih subjekata  nema ,na žalost, onih koje bi građani mogli da odaberu,kada (i ako uopšte) bude raspisan Javni poziv za sufinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim objektima  za proizvodnju električne energije.

Ova lista je ,ako je to za bilo kakvu utehu, usvojena   dva meseca ranije  nego prošlogodišnja ali ,kao što smo već konstatovli na početku  teksta, sva je prilika da ni u 2022.godini subvencije namenjene za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije  neće se dodeljivati u Vrnjačkoj Banji.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

Još uvek nam  nije stigao zvanični odgovor na naš Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja koga smo ,17.oktobra 2022.g.,uputili Načelniku opštinske uprave  o tome da li su korišćene  mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine i 85 od 31.8.2022)) da se na nekom od objekata od javnog značaja,na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije,ali koliko smo,nezvanično,saznali takva mogućnost,još uvek, nije korišćena.

Zaključak,koji nam se nameće, bez želje i potrebe da od odgovornosti za efikasnost u primeni donetih normi aboliramo angažovane u javnoj upravi opštine Vrnjačka Banja, je  taj da je,pre svega, Ministarstvo rudarstva i energetike  glavni i odgovorni uzročnik nesnalaženja zaposlenih  u javnim upravama  lokalnih samouprava ali i onog dela  zaposlenih u Elektroprivredi Srbije koji se angažuju na poslovima izavanja  uslova (a i dozvola) za ugradnju solarnih panela.

Manji  računi u Kraljevu  za grejanje u oktobru

Objavljeno: 08.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zaključkom  donetim na današnjoj,105-oj sednici Gradskog veća grada Kraljeva, usvojen je Izveštaj JEP Toplana i data saglasnost na odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća koji je,3.11.2022.g, predložio da se oktobraski računi za korisnike grejanja u stanovima umanje za 40 dinara po metru kvadratnom površine koja se greje.To znači da će građani za grejanje metra kvadratnog stambene površine u oktobru platiti 52 dinara bez obračunatog pdv-a.

Do ovakve „matematike“ došlo se ,kako piše u dopisu direktora Toplane Aleksandra Nestorovića Gradskom veću, tako što se ,u oktobarskom računu,građanima,pored fiksnih troškova preduzeća fakturiše i „samo cenu stvarno utrošenih energenata u ovom periodu“.

A do tog iznosa  „samo cene stvarno utoršenih energenata“ obzirom da,u stanovima, nema mernih uređaja isporučene toplotne energije došlo se ,kako nezvanično saznajemo, analizom prosečene potrošnje energenata u mesecu oktobru za zadnjih nekoliko godina i definisanjem tako utvrđenog proseka.

Ni u Odluci Nadzornog odbora Toplane  a ni u Zaključku Gradskog veća se ne pominje poslovni prostor koji se greje sistemom centralnog daljinskog  grejanja ovog preduzeća,što je i razumljivo jer oni ,pored fiksnih troškova,plaćaju i stvarno  izmerenu isporučenu toplotnu energiju,tako da će njihovi računi za oktobar biti još manji.

Ova situacija bi,možda, trebala da posluži građanima – korisnicima usluga JEP Toplana da pažljivije pročitaju član 1. Odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva,donete još 2013 godine,  i počnu,u periodu kada nije grejna sezona, sa  postavljanjem kalorimetara-uređaja za merenje stvarno isporučene toplotne energije.Prema nekim procenama troškovi ugradnje uređaja za registrovanje sopstvene potrošnje i termostatskih ventila iznose od 200 do 250 evra za prosečan stan površine oko 50 kvadratnih metara. Na taj način moguće je da građani  upravljaju  svojom potrošnjom toplotne energije što će,sigurno je,za ishod imati manje račune.

Jedan od mogućih,ali rešivih problema je i taj što prelazak na naplatu prema potrošnji nije moguć parcijalno, odnosno samo za pojedine korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju sa zajedničke predajne stanice.

Možda je prilika da Stambene zajednice i profesionalni upravnici zgradama,što pre pokrenu  inicijativu da lokalna samouprava dodaj još jednu meru, u već postojeće i primenjujuće  mere za jačanje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje, i da počne da sufinasira ugranju kalorimetara u zgrada gde su stanari predhodno doneli odluku da ugrade ove uređaje.