Monday, 27. March 2023.

Posts Tagged ‘energetska efikasnost’

Polako s tom energetskom efikasnošću…

Objavljeno: 06.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu se kasni sa  uspostavljanjem efikasnog  sistema energetskog menadžmenta a da li je uzrok tome postojeći normativni okvir  ili je presudan nivo kompeticija kadrova u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi  zadužen za primenu normi,  pitanje je koje zahteva odgovor.

Pitanja izbora  modela i planiranja mera jačanja energetske efikasnosti ne uspevaju da budu visoko pozicionirani prioriteti na agendama donosilaca političkih odluka  i rukovodilaca u gradu i Gradskoj upravi.

Zapravo njima je ,barem na lokalnom nivou, interesantnan samo onaj segment u sprovođenju mera energetske efikasnosti, kada, u svojim političko-propagandno-promotivnim aktivnostima, mogu da govore o dodeli subvencija za sprovođenje tih mera uz isticanje obima,veličine izdvajanja sredstava za te namene iz gradskog budžeta.

U tim prilikama,kroz taj promotivni segment,govori se i o saradnji sa resornim Ministarstvom rudarstva i energetike,o zajedničkom izdvajanju sredstava za subvencionisanje mera. A „saradnja“ je takva da ,u praksi, gotovo sve aktivnosti u oblasti energetike ,na lokalnom nivou, indukuje to ministarstvo svojim nalozima i/ili inicijativama.

Još uvek se ,na tom lokalnom nivou ,nedovoljno shvata da energetska efikasnost generiše ozbiljne dodatne vrednosti javnim finansijama  što je pokazala , i dokazala, praksa u mnogim razvijenim zemljama i retkim sredinam kod nas. A za nas u Kraljevu trebalo bi da je važnije od toga da se dobro isplaniranim merama energetske efikasnosti  znatno  unapređuje kvalitet života u raznim aspektima a posebno u segmentu unapređenja   zaštite životne sredine,kvaliteta vazduha posebno.

Ovo su samo neke od konstatacija koja treba ponoviti ,po ko zna koji put, svakog 5.marta kada se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti u čast održavanja prvog sastanka svetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti,  1998. godine u Velsu, u Austriji.

 Grad Kraljevo je, kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji, sa zakašnjenjenjem od tri godine, počeo ozbiljnije i organizovanije aktivnosti na primeni tadašnjeg Zakona  o efikasnom korišćenju energije (Sl.glasnik 25/2013) U prve tri godine primene Zakona država je donela još 29 podzakonskih akata (5 uredbi, 24 pravilnika) od kojih se 1 uredba i 11 pravilnika odnose direktno na sistem energetskog menadžmenta).

Počelo se sa donošenjem Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta (Sl.glasnik grada br 35/2016) ) decembra 2016 godine.

U usvojenoj Odluci ,u članu 2. , kao subjekti/akteri  Sistema energetskog menadžmenta u gradu navode se energetski menadžer, Savet za energetsku efikasnost i obveznici sistema a to su nosioci prava upravljanja nad javim objektima koje koriste organi grada  Kraljeva,ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo.

Tek maja 2018 godine, imenovano je lice koje će obavljati funkciju energetskog menadžera grada Kraljevaa pola godine kasnije ,23.novembra 2018 godine gradonačelnik je svojim Rešenjem imenovao članove  Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva.Tela koje ,između ostalog, treba da učestvuje u  izradi strateških, planskih i normativnih akata od značaja za unapređenje energetske efikasnosti u gradu Kraljevu,a  koje se ,za poslednjih pet godina,menjajućio svoj sastav,sastalo tek 2-3 puta.

Šest i po godina posle donošenja  Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i  skoro dve godine od donošenja novog Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,aprila 2021 godine,  Gradsko veće grada Kraljeva je, u februaru ove 2023.godine,  donelo tek drugi normativni akt, koji se bavi regulacijom u uspostavljenom Sistemu energetskog menadžmenta na gradskom nivou. Donet je Pravilnik o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva.

Za ovu godinu najavljeno je da će se raditi na izradi, Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za trogodišnji period.

Dokumenta ,čija izrada je  bila obavezna i po zakonu iz 2013 a i po  novom iz 2021 godine, i koji predstavlja deo hijerarhije planskih akata kojima se utvrđuje politika efikasnog korišćenja energije u zemlji.

Rad na ovom dokumentu je izuzetno važan jer će on doprineti stvaranju  osnovne baze podataka o energetici na lokalnom nivou.To je  posao koji se ne može uraditi bez  koordinacije i političkog i stručnog nivoa lokalne samouprave , svih njenih službi, preduzeća i ustanova.

Njegovoj izradi  treba ,svakako, da predhodi jako dobra analiza stanja u potrošnji energije na nivou grada. Kako će se to odraditi ostaje nam da vidimo kada ,u postojećem poretku stvari na lokalnom nivou,čak ni ključni akteri Sistema energetskog menadžmeta,poput onog , recimo, koji upravlja gradskom  javnom rasvetom nisu  ažurni u dostavljanju podataka energetskom menadžeru.

I da li je ,uopšte, moguće obavit ovaj važan posao ako se ovim poslovima u Gradskoj upravi, svih ovih godina,bavi samo jedno lice?

Više je nego očigledna potreba da na poslovima energetske efikasnosti grada Kraljeva  treba da radi najmanje odsek ako ne i čitavo odeljenje u sklopu Gradske uprave.

Takva reorganizacija  zahtevala bi materijalne i kadrovske resurse što je tačno, ali to su rešivi problemi. Za početak treba dobro definisanim i koordiniranim merama smanjiti, primera radi, za samo 5 posto, potrošnju   električne energije, samo kod  dva obveznika SEM-a,u JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”(troškovi javne rasvete)  i u zgradi Gradske uprave. Tako je moguće ,za početak, generisati dodatnih 8 do 10 milona dinara javnih prihoda.

A a onda valja (po) tražiti i naći i stučne kadrove koji će hteti da rade na ovim poslovima u javnoj upravi grada, ako im se ponudi pristojna zarada,koju oni ,svakao, mogu nadoknaditi samo kroz uštede koje treba ostvarivati  u trošenju javnih prihoda u delu troškova koji se izdvajaju iz Budžeta grada za sve vidove energenata i kreću se,sigruno je, između ,najmanje, 8 i 10 odsto ukupnog iznosa budžeta, koji je  za ovu 2023.godinu planiran u visini od 5.064.293.600 dinara ili blizu 43.000.000 evra.

One druge ,ne manje važne,  efekte unapred planiranih i sistematski sprovođenih  mera energetske efikasnosti, na unapređenje zaštite životne sredine, kvaliteta vazduha pre svega,ovoga puta, da  ne pominjemo.

Bez kilovata energije , proizvedenog iz solarnih panela na krovovima kuća u Raškom okrugu,  i isporučenog u elektro mrežu!

Objavljeno: 09.12.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zabrinjavajuće i obeshrabrujuće  deluje podatak da, na teritoriji pet lokalnih samouprava, u sastavu Raškog upravnog okruga (Kraljevo,Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar i Tutin),  nema NI JEDAN registrovani kupac – proizvođač električne energije korišćenjem energije sunca koji je domaćinstvo , među 492 registrovana domaćinstva sa takvim statusom u Srbiji, do 8.decembra 2022.godine.

Ni u drugom registru,u kome se vode  kupaci proizvođači koji nisu domaćinstva ili stambene zajednice (čitaj privredni objekti ili pravna lica) situacija, bar što se tiče privrednika sa teritorije Raškog upravnog okruga, nije mnogo bolja.

Tačnije , među 76 registrovanih priverdnih subjekata sa takvim statusom,dakle i solarnom elektranom priključenom na mrežu,ostvarenim do 6.12.2022.godine, samo je JEDAN registrovani proizvođač (Termoinvset d.o.o iz Šumarica kod Kraljeva) sa teritorije ovog okruga, čija je  solarna elektrana instalisane snage 40kW priključena na mrežu.

Za predpostaviti je da je većina domaćinstava koja su ostvarila ovaj status u skladu sa važećom Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača („Sl. glasnik RS“, br. 83/2021 i 74/2022.) koristilo subvencije države i lokalnih samouprava.

Jer i za ugradnju solarnih panela ,kao jedne od mera energetske sanacije objekata,koristi se model po kome Minstarstvo rudarstva  energetike i  lokalne samouprave obebeđuju polovinu potrebnih sredstava za pokriće troškova ugradnje solarnih panela na individualnim objektima maksimalne snage do 6kWh.

Po tom modelu lokalne samourave na teritoriji Raškog upravnog okruga su ,koristeći tri javna poziva za jedinice lokalnih samouprava za učešće u projektu u okviru Nacionalnog programa energetske sanacije,dobile,u period od aprila 2021 godine do juna 2022.godine, 67 miliona dinara za te namene.

Sredstva države opredeljena lokalnim samoupravama na teritoriji Raškog upravnog okruga za sufinansiranje ugradnje solarnih panela
(period april 2021- jun 2022)

Već pomenuti model sufinansiranja podrazumeva da i lokalne samouprave izdvoje još toliko sredstava,što znači da je za meru ugradnje solarnih panela ,na teritoriji Raškog upravnog okruga u prošloj 2021 i u ovoj,2022. godini izdvojeno 134 miliona dinara ili nešto malo više od 1.135. 000 evra.

Ako to uporedimo sa prosečnom cenom od 1000 evra po kilovatu snage instaliranog solarnog panela ispada da je država bila spremna ,da sama, isfinansira izgradnju solarnih elektrana, na teritoriji Raškog upravnog okruga , ukupne ,instalirane,  snage  od oko 1.135 kW.

Ovoj računici treba,obavezno, da pridodamo i drugu polovinu sredstava, koju građani treba sami da isfinasiraju,i primenimo isto poređenje  dolazimo do cifre od 2. 270 kW ukupne , instalirane, snage  svih elektrane u domaćinstvima  za sredstva obezbeđena od države i građana na teritoriji Raškog upravnog okruga.

Solarna elektrana na kući u Raški čeka priključenje na mrežu

Ovo je, da budemo sasvim jasni ,najoptimističniji mogući “račun” na čije ostvarenje utiče mnogo faktora.O postojanju mnogih, ograničavajućih, faktora slikovito govore i zabrinjavajući podaci sa početka ovog teksta.

Činjenici da postoje opredeljena sredstva iz javnih prihoda treba pridodati i činjenicu postojanja evidentnog interesovanja koje je iskazano  brojem preko stotinu građana, koji su se prijavljivali na konkursima, po javnim pozivima opština i gradova sa teritorije Raškog upravnog okruga, za sufinasiranje ugradnje solarnih panela.

Teško je, samo na osnovu ove dve činjenice, izvoditi zaključke o tome kako je moguće ,da za više od godine dana nije proizveden ,ili tačnije nije ,na teritorij Raškog upravnog okruga,  mreži isporučen ni jedan jedini kilovat nasušno potrebne električne energije,proizveden iz energije sunca, na krovu nekog domaćinstva.

Istine radi, a o tome ćemo tek pisati, doneta su konačna Rešenja i opredeljena sredstva za ove namene u tri od pet pobrojanih lokalnih samouprava,primetno je desetne i destine krovova sa postavljenim fotonaponskim panelima ali “struje” iz njih ,barem u mreži  i dalje nema.

Objekat u Kraljevu sa instaliranim solarnim panelima

Lokalne samouprave u Raškom okrugu “nisu se pretrgle” ni u korišćenju mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine) da se na nekom od objekata od javnog značaja ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije.

U registru koga smo već pominjali,među 76 registrovanih pravnih lica sa s statusom kupac – proizvođač električne energije iz solarnih panela stečenim do 6.12.2022.godine,ima manastira ali i javnih objekata.

Na teritoriji pet lokalnih samouprava u Raškom okrugu ,još uvek nema ni jedan registrovani javni objekat sa takvim statusom.

I, dok je na teritoriji ovog okruga  izgrađen,na žalost rekordni broj derivacionih mini hidro elektrana, koje su nanele nesagledive štete životnoj sredini, stanje sa korišćenjem solarne energije za proizvodnju električne energije trenutno je više nego nezadovoljavajuće!

Zašto i dokle?

U Vrnjačkoj Banji nije ,još uvek,raspisan Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih palnela za proizvodnju električne enrgije

Objavljeno: 21.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Sva je prilika da će se ponoviti,prošlogodišnja (ne)iskustva  opštine Vrnjačka Banja kada se ,na kasno raspisani Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela nije javio niko, a Javni poziv građanima za subvencionisanje  ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije nije bio ni raspisan o čemu smo već pisali u predhodnom tekstu na ovu temu.

Tek 31.oktobra 2022.g. raspisan je Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća,stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija, i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode ali bez mere sufinansiranja ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije!!!

Norme su tu a primena…

Čini nam se da se, i na  slučaju Vrnjačke Banje, može potvrditi  istinitost i aktuelnost stavova koji su se čuli na nedavno održanom Okruglom stolu  na temu potreba i mogućnosti većeg korišćenja solarne energije ,na teritoriji Kraljeva,za proizvodnju električne enrgije.

A ta ključna konstatacije tiče se činjenice da dobre norme, bez njihove  efikasne primene,ne mogu same po sebi kreirati uslove, ni za veće korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora,niti pak za veće korišćenje  javnih sredstava namenjenih za subvencionisanje ugradnje  fotonaponskih panela za proizvodnju elektične energije.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

U tačnost ove konstatacije možemo se uveriti i pregledom hronologije aktivnosti opštine Vrnjačka Banja i njene  javne uprave tokom 2022.godine,  u delu koji se tiče kreiranja lokalnog, normativnog, okvira za efikasnje sprovođenje mera energetske efikasnosti među kojima je i mera proizvodnje električne energije korišćenjem energije sunca.

Budžetom opštine Vrnjačka Banja za 2022.godinu, usvojenim 21.decembra 2021.godine na programskoj  poziciji 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  za program unapređenja energetske efikasnosti individualnih objekata    planiran je iznos od 6.000.000 dinara za bespovratno sufinasiranje građana.

Skupština opštine Vrnjačka Banja je 11.2.2022.godine donela Odluku  o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja  kojom je,u članu 4. stav 4. predviđeno da se sufinasira i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

5.avgusta 2022.g Opštinsko veće raspisuje Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vranjačka Banja ali u tom pozivu  se ne pominje i izbor privrednih subjekata za ugradnju solarnih panela na individualnim objektima za potrebe   proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

 Prvobitno predviđeni rok trajanja Javnog poziva- 30.8.2022, za prijavljivanje privrednih subjekata je ,odlukom Opštinskog  veća od 28.8.2022, produžen   na   5.9.2022.

 Na istoj sednici Opštinskog veća usvojene su i Izmene i dopune  Pravilnika o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća donetog još 18.11.2021.g. kako bi se omogućilo dalje sprovođenje procedura,pre svega izbor privrednih subjekata kvalifikovanih za ugradnju solarnih panela, a kasnije i raspisivanje Javnog poziva  za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine sa predviđenom merom – ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije.

13.septembra 2022.godine skupština opštine Vrnjačka Banja donosi Odluku o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta opštine Vrnjačka Banja kojom jasno definiše ko su sve subjekti energetskog menadžmenta i šta su im sve obaveze. A  među obavezama a ,interesnatna i za temu kojom se bavimo, su obaveze vezane za jačanje energetske efikasnosti i uštede u potrošnji energije.

31.oktobra 2022.godine Opštinsko veće usvaja Konačnu listu privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ni na ovoj listi izabranih privrednih subjekata  nema ,na žalost, onih koje bi građani mogli da odaberu,kada (i ako uopšte) bude raspisan Javni poziv za sufinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim objektima  za proizvodnju električne energije.

Ova lista je ,ako je to za bilo kakvu utehu, usvojena   dva meseca ranije  nego prošlogodišnja ali ,kao što smo već konstatovli na početku  teksta, sva je prilika da ni u 2022.godini subvencije namenjene za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije  neće se dodeljivati u Vrnjačkoj Banji.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

Još uvek nam  nije stigao zvanični odgovor na naš Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja koga smo ,17.oktobra 2022.g.,uputili Načelniku opštinske uprave  o tome da li su korišćene  mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine i 85 od 31.8.2022)) da se na nekom od objekata od javnog značaja,na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije,ali koliko smo,nezvanično,saznali takva mogućnost,još uvek, nije korišćena.

Zaključak,koji nam se nameće, bez želje i potrebe da od odgovornosti za efikasnost u primeni donetih normi aboliramo angažovane u javnoj upravi opštine Vrnjačka Banja, je  taj da je,pre svega, Ministarstvo rudarstva i energetike  glavni i odgovorni uzročnik nesnalaženja zaposlenih  u javnim upravama  lokalnih samouprava ali i onog dela  zaposlenih u Elektroprivredi Srbije koji se angažuju na poslovima izavanja  uslova (a i dozvola) za ugradnju solarnih panela.

Manji  računi u Kraljevu  za grejanje u oktobru

Objavljeno: 08.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zaključkom  donetim na današnjoj,105-oj sednici Gradskog veća grada Kraljeva, usvojen je Izveštaj JEP Toplana i data saglasnost na odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća koji je,3.11.2022.g, predložio da se oktobraski računi za korisnike grejanja u stanovima umanje za 40 dinara po metru kvadratnom površine koja se greje.To znači da će građani za grejanje metra kvadratnog stambene površine u oktobru platiti 52 dinara bez obračunatog pdv-a.

Do ovakve „matematike“ došlo se ,kako piše u dopisu direktora Toplane Aleksandra Nestorovića Gradskom veću, tako što se ,u oktobarskom računu,građanima,pored fiksnih troškova preduzeća fakturiše i „samo cenu stvarno utrošenih energenata u ovom periodu“.

A do tog iznosa  „samo cene stvarno utoršenih energenata“ obzirom da,u stanovima, nema mernih uređaja isporučene toplotne energije došlo se ,kako nezvanično saznajemo, analizom prosečene potrošnje energenata u mesecu oktobru za zadnjih nekoliko godina i definisanjem tako utvrđenog proseka.

Ni u Odluci Nadzornog odbora Toplane  a ni u Zaključku Gradskog veća se ne pominje poslovni prostor koji se greje sistemom centralnog daljinskog  grejanja ovog preduzeća,što je i razumljivo jer oni ,pored fiksnih troškova,plaćaju i stvarno  izmerenu isporučenu toplotnu energiju,tako da će njihovi računi za oktobar biti još manji.

Ova situacija bi,možda, trebala da posluži građanima – korisnicima usluga JEP Toplana da pažljivije pročitaju član 1. Odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva,donete još 2013 godine,  i počnu,u periodu kada nije grejna sezona, sa  postavljanjem kalorimetara-uređaja za merenje stvarno isporučene toplotne energije.Prema nekim procenama troškovi ugradnje uređaja za registrovanje sopstvene potrošnje i termostatskih ventila iznose od 200 do 250 evra za prosečan stan površine oko 50 kvadratnih metara. Na taj način moguće je da građani  upravljaju  svojom potrošnjom toplotne energije što će,sigurno je,za ishod imati manje račune.

Jedan od mogućih,ali rešivih problema je i taj što prelazak na naplatu prema potrošnji nije moguć parcijalno, odnosno samo za pojedine korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju sa zajedničke predajne stanice.

Možda je prilika da Stambene zajednice i profesionalni upravnici zgradama,što pre pokrenu  inicijativu da lokalna samouprava dodaj još jednu meru, u već postojeće i primenjujuće  mere za jačanje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje, i da počne da sufinasira ugranju kalorimetara u zgrada gde su stanari predhodno doneli odluku da ugrade ove uređaje.

U isčekivanju prvih rešenja  za subvencije za proizvodnju električne energije iz solarnih panela u Vrnjačkoj Banji  –  Iskustva iz 2021.godine

Objavljeno: 07.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Aktuelna ,globalna,energetska kriza dodatno je uticala na višegodišnju zainteresovanost građana i privrede da koriste solarnu energiju za proizvodnju  električne  energije za sopstvene potrebe ali i za prodaju eventaulnih viškova tako  proizvedene energije.

Prošlogodišnjim promenama u ,do tada obeshrabrujućem normativnom okviru, dat je novi zamajac interesovanju građana i privrede  za korišćenje energije sunca u Srbiji koja ima čak za 30 procenata veći energetski potencijal sunčeve energije od zemalja centralne Evrope.

Prošle godine,21.aprila, doneti su novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, učinjene su izmene u Zakonu o energetici a doneta je,26.avgusta i Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača.

Na učinjene  promene normi  na nacionalnom nivou,među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji reagovala  je i opština Vrnjačka Banja. Ona je, poput još nekih lokalnih samouprava u Srbiji,  izmenila svoju lokalnu regulativu kako bi se omogućilo  efikasnije sufinansiranje projekta građana , javnih ustanova i privrede u oblasti  jačanja energetske efikasnosti i većeg korišćenja lokalno dostupnih,obnovljivih, izvora energije.

Najpre je Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj.

Dva dana kasnije,14.10.2021.godine raspisan je,od strane predsednika opštine, Javni poziv za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine Vrnjačka Banja za 2021.godinu ali tim pozivom, kao mera koja se sufinansira, nije bilo  obuhvaćeno instaliranje solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja usvaja, na sednici održanoj 18.11.2021 godine Pravilnik o sufinasiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Tek 6.12.2021 godine objavljen je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela a kao rok za njihovu  prijavu dat je 22.12.2021 godine.

U tom pozivu se kaže da je opštini Vrnjačka Banja odobreno,od strane Ministarstva rudarstva i energetike   milion dinara, opština je opredelila isti iznos , tako je građanima za sufinansiranje ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na raspolaganju ,u 2021.godini, bilo ukupno 2 miliona dinara.

Mnogo je razloga zašto se na ovaj Javni poziv nije javio niko, a neki od njih biće predmet naše  analize u  narednim medijskim sadržajima koji se bave temom subvencija građanima Vrnjačke Banje za proizvodnju električne energije u  solarnim elektranama instaliranim na individualnim stambenim objektima.

Nastavlja se podrška Kraljevu za jačanje energetske efikasnosti školskih objekata

Objavljeno: 12.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je u Kraljevu potpisan Memorandum o razumevanju između grada Kraljeva i nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)   u vezi sa Projektom srpsko-nemačke saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji ova organizacija realizuje od 2015 godine u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Inače, saradnja Srbije i Nemačke u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu traje još od 2008. godine.

Cilj ovog projekta je unapređenje regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i razvijanje alata za analizu ulaganja u obnovu škola, a jedan od tih alata je i Kalkulator za analizu potencijala primene mera energetske efikasnosti na školske objekte  Kraljevo će biti među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji koji će primenom ovog softverskog alata, moći da kroz cost-benefit pristup,   kreira prioritetne liste školskih objekata za energetsku sanaciju.

Sa današnjeg potpisivanja Memoranduma  GIZ-a i Kraljeva

Ovo nije prva aktivnost realizovana u Kraljevu u okviru  projekta„Energetska efikasnost u javnim zgradama“,  . Nedavno je , u Regionalnoj privrednoj komori, održana obuka domara osnovnih i srednjih škola  u vezi sa njihovim poslovima vezanim za zagrevanje i ventilaciju školskih objekata. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je gradu Kraljevu   odobrilo 13.500.000 dinara za  jačanje energetske efikasnosti zgrade Elektro- saobraćajne  tehničke škole škole što čini 75 % ukupne vrednosti investicije koja će se realizovati u ovoj školskoj godini.

Prema nekim procenama u Srbiji ima oko 6500 objekata koje koriste škole i vrtići.Većina njih je građena sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka,nema odgovarajuću izolaciju,imaju zastarele sisteme grejanja i hlađenja i znatna oštećenja uzrokovana neadekvatnim održavanjem.

Koliki je značaj  aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti objekata koje koriste osnovne i srednje škole vidi se i po tome što je udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava  znatan i prilično opterećuje njihove  javne finansije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva ,  udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta,od čega većina se troši za energente u zgradama osnovnih i srednjih škola. Jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već , naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više  doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte.

 Memorandum o razumevanju  su potpisali  gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić i vođa GIZ sektora za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije dr Štefan Hajek.

Konkurs  za subvencije grada Kraljeva  za energetsku sanaciju zgrada

Dragana Bikić

Na današnjoj ceremoniji potpisivanja Memoranduma između GIZ-a i grada Kraljeva javnosti se obratila i dipl.arhitekta Dragana Bikić,direktorka „Gradskog stambenog preduzeća“najavivši skoro raspisivanje Konkursa za sufinasiranje investicionih projekata zgrada za kolektivno stanovanje. Grad Kraljevo je , posle  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojenog krajem 2016 godine , u septembru 2018 godine doneo  Odluku o investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata čime su stvorene normativne predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.Usvajanjem budžeta grada za 2019 godinu i planiranjem 10.000.000 dinara za ove namene stvorene su i neophodne finasijske predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje. „ Interesovanja,i pre raspisivanja konkursa, ima“ , rekla je Bikićka dodavši da se već pet zgrada preko svojih pravnika interesovalo za uslove konkursa. U Kraljevu je od donošenja Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  registrovano više od 500 Stambenih zajednica a prema nekim procenama većina  zgrada za kolektivno stanovanje sagrađena je u periodu između 60-tih i 80 –tih godina prošlog veka i „zrelo je“ za temeljnu rekonstrukciju ,posebno u jačanje njihove energetske efikasnosti.

Grad Kraljevo će bespovratno sufinansirati polovinu troškova za obnovu fasada zgrada

Objavljeno: 16.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

Gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić sa Zvonkom Kovačevićem i Draganom Bikić

Grad Kraljevo je , posle  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojenog krajem 2016 godine , u septembru ove godine doneo  Odluku o investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata čime su stvorene normativne predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.

Ovo  je danas rekao   gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić zajedno sa Zvonkom Kovačevićem, rukovodiocem Odeljenja za urbanizam,građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti uprave grada Kraljeva i Draganom Bikić direktorkom javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ najavljujući donošenje  odluke o izdvajanju 10 milona dinara u budžetu grada za 2019 godinu kojima će se bespovratno finansirati polovina vrednosti  projekata  stambenih zajednica za sanaciju fasada i ravnih krovova .Na taj način Kraljevo se pridružuje , inače ,  malom broju lokalnih samouprava u Srbiji koje su otpočele konkrete aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.U Kraljevu je od donošenja Zakon o stanovanju i održavanju zgrada do danas registrovano više od 500 Stambenih zajednica a prema nekim procenama većina  zgrada za kolektivno stanovanje sagrađena je u periodu između 60-tih i 80 –tih godina prošlog veka .Tadašnji propisi nisu mnogo vodili računa o energetskim svojstvima  objekata jer su oni , tada , snabdevani jefinom energijom a njihova energetska svojstva su ,u međuvremenu, dodatno smanjena što zbog njihove starosti  a još više zbog neadekvatnog održavanja.Fasade zgrada  pored toga što ne pružaju adekvatnu termo izolaciju predstavljaju i svojevrsno estetsko ruglo posebno u centralnoj gradskoj zoni . Zato danas pomenuta odluka, iz septembra, primarno definiše gradske zone po prioritetima za sanaciju fasada zgrada a potom i po nivou unapređenja energetskih svojstava  tih objekata. Sufinansiranje sancije fasada bespovratnim sredstvima grada u iznosu od polovine  od ukupne vrednosti projekta je , bez sumnje ,dobar početni korak . Ali ne treba biti preterani optimista u očekivanjima za korišćenje ovih sredstava kako zbog nedovoljne informisanosti građana i profesionalnih upravnika zgrada   , tako i zbog  slabih  materijalnih mogućnosti  građana uslovljenim  niskim standardom stanovništva Kraljeva.

Novogradnja mora da poštuje propise o energetskoj efikasnosti zgrada

Jer , građanima je  i njihova polovina od  troškova  za sanciju fasade zgrade , trenutno, veliki teret. Banke , na žalost , još uvek ne prepoznaju Stambene zajednice kao legitimne klijente za kredite pa je time eventualno plaćanje na rate polovine učešća stanara za sada samo  stvar ,eventualnog , dogovora sa izvođačem  radova kao  kreditorom  ali to bi , sigurno je , uticalo  na povećanje  cene radova .Zato već sada treba razmišljati o ustanovljenju posebnog gradskog fonda   koji bi omogućio prevazilaženje ovog problema i doprineo izvođenju radova na jačanju energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje u mnogo većem obimu .Neka ova pitanja  i potreba  multidisciplinarnijeg pristupa  problemima u vezi jačanja  enegetske efikasnosti u Kraljevu budu , još jedna, opomena čelnicima grada da imenovanjem Saveta za energetsku efikasnost   završe , pre dveg godine započete , aktivnosti na uvođenju sistema energetskog menadžmenta u gradu.

Korišćenje obnovljivih izvora energije i dalje bez adekvatne podrške

Objavljeno: 15.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

Sa rasprave o korišćenju  Zelene energije 

U Kraljevu su juče predstavljeni rezultati projekta „ Zelena energija-Siguran put u budućnost“ koga je ,uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine realizvalo udruženje građana „Novi Put“.

Jedan od tema na prezentaciji projekta koji se bavio promocijom obnovljivih  izvora energije u osnovnim i srednjim školama  kroz produkciju atraktivnih info panoa namenjenih školama , bila je i uloga medija u promociji obnovljivih izvora energije.Tokom rasprave iznet je podatak da ni jedan lokalni registrovani elektronski mediji u Kraljevu nema u svojoj programskoj šemi stalnu rubriku-emisiju koja se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine a posebno temama o energetskoj efikasnosti , korišćenju OIE i uticaju istih na klimatske promene. Teme iz ovih oblasti su , u stalnim informativnim emisijama, najčešće  zastupljene u formi izveštaja sa dnevnih događaja koji se bave radom  lokalne  samouprave i to mahom prateći rad čelnika j i vladajućih stranaka pa kako te teme nisu u primarnom fokusu njihovog delovanja onda ih u lokalnim medijima ima sporadično i na mahove . Udruženja građana koje se , primarno , bave ovim temama čest su i relevantan izvor podataka za lokalne medije ali zbog problema koje u svom poslovanju imaju lokalni mediji i te informacije su sporadične i nesistematične. Uz to, bez adekvatne materijalne podrške  tim udruženjima od strane države  teško da je moguće govoriti o održivosti njihovih aktivnosti usmerenih na jačanje svesti građana  o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.Praksa je pokazala da njihov glas „utihne“ sa okončanjem  odobrenih projektnih  aktivnosti.  Kao pozitivno  u smislu menjanja takvog stanja  navedeno je da   lokalni mediji , pre svih pojedini veb  portali , počinju da se više bave temama iz oblasti zaštite životne sredine zbog  podrške koju im pruža grad kroz sufinasiranje medijskih projekata ali Odsek za zaštitu životne sredine gradske uprave. Zajednički stav svih učesnika u raspravi je da želejnih i potrebnih promena u većem korišćenju obnovljivih izvora energije pa samim tim i sanjenju uzročnika klimatskih promena na lokalnom nivou nema bez permanentne edukacije, pre svega donosilaca odluka na lokalnom nivou i  medijskih poslenika, a tek  potom i građana.

Početak koji , još uvek ,traje !

Objavljeno: 07.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

„Zapelo“ je na imenovanju Saveta za energetsku efikasnost

Danas je u Multimedijalnom centu „KVart“ u organizaciji Udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ održan okrugi sto na temu „ Sistem energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu- Iskustva i rezltati u prvoj godini funkcionisanja “. Rečenicom iz naslova ovog teksta najbolje se može oceniti stanje u oblasti sprovođenja propisa u energetskoj efikasnosti u gradu Kraljevu .Na sreću, i kako to kod nas već zna da bude, u realnosti , zahvaljujući pre svega angažovanju pojedinaca koji prepoznaju značaj jačanja energetske efikasnosti i  benefite koje te aktivnosti mogu doneti , stanje je bolje nego u oblasti primene normi koje regulišu ovo oblast .No sprovođenje  celovitih i sveobuhvatnih aktivnosti u ovoj oblasti u jednoj lokalnoj samoupravi poput grada Kraljeva nije moguće bez okončanja normativnih aktivnosti iz nadležnosti te lokalne samouprave započetih još decembra 2016 godine. Tada je Skupština grada Kraljeva donela Odluku o uvođenju sistema energetskog menadžmeta u gradu Kraljevu a potom je lice sa adekvatnim kvalifikacijama iz redova zaposlenih u javnoj upravi upućeno na obuku za energetskog menadžera. Potom je , po završenoj obuci , imenovan Energetski menadžer grada Kraljeva u maju mesecu ove godine i na tome se , za sada , stalo . Kao da se odgovornim u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi grada Kraljeva čini da je time i uveden sistem energetskog menadžmenta. I upravo je današnji okrugli sto ukazao na tu činjenicu da se sa aktivnostima na zaokruživanju  sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu mora hitno nastaviti pre svega imenovanjem Saveta za energetsku efikasnost grada a potom i imenovanjem energetskih menadžera u mreži aktera-obveznika tog sitema koga , prema Zakonu o energetskoj efikasnosti , čine svi oni subjekti koji koriste javne objekte i čiji se troškovi za energente plaćaju iz javnih prihoda grada. A ti ,troškovi, rečeno je na današnjem okruglom stolu , nisu mali i kreći se do čak 12% od gradskog budžeta što je više od proseka za te namene  u Srbiji .Ohrabruće su ,danas, zvučale reči zamenika gradonačelnika grada Kraljeva Vukmana Rakočevića koji , inače, od nedavno obavlja tu dužnost kada je kazao da će rukovodstvo lokalne samouprave ,u najkraćem mogućem roku zaokružiti započeti proces kreiranja normativnog ambijenta za funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu . Ako tome dodamo i informaciju da je već u ovoj budžetskoj godini izdvojeno 10 miliona dinara za sufinasiranje aktivnosti skupština stanara za popravljanje  termo izolacije zgrada za kolektivno stanovanje u Kraljevu  ili pak informaciju od već ostvarenih dvadesetak milona dinara ušteda za troškove javnog osvetljenja ,posle zamene više od 9000 živinih sijalica led sijalicama i uvođenja sistema daljinskog upravljanja sistemom javnog osvetljenja, onda se može govoriti i o prvim efektima jačanja energetske efikasnosti u Kraljevu.Sistem energetskog menadžmenta u jednoj lokalnoj samoupravi  čini mreža obveznika koja treba da funkcioniše po unapred definisanim pravilima i ka jasno postavljenim,merljivim,ciljevima pa je stoga završetak započetog kreiranja normativnog okvira u gradu Kraljevu uz jačanje informisanja kako donosioca odluka tako i građana o efektima energetske efikasnosti uslov svih uslova za još bolje rezultate u ovoj oblasti,jedan je od zaključaka današnje rasprave. 

Znanje i informisanje su (pred) uslovi za jačanje energetske efikasnosti !

Objavljeno: 29.10.2018. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas , u Regionalnoj privrednoj komori Raškog i Moravičkog okruga , održan  ciklus obuka za domare u školama u okviru projekta koga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi  u saradnji sa svojim partnerima , Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom građevinarstva i saobraćaja. Radi se o projektu koji,u Srbiji, traje  , već skoro deset godina, i realizuje se u sektoru zgradarstva sa ciljem jačanja energetske efikasnosti objekata. Škole , predškolske ustanove i druge obrazovne institucije koriste veliki broj objekata za svoje aktivnosti i spadaju u grupu većih potrošača  različitih energenata namenjenih proizvodnji toplotne energije. Troškovi tih energenata finansiraju se , u potpunosti iz javnih prihoda mahom lokalnih samouprava ali , delom , i sa drugih nivoa vlasti. Udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava je znatan i poprilično opterećuje javne finasije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva ,  udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta . Tačnije , jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već, naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više  doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Stoga je pitanje energetske efikasnosti u ovoj oblasti važno a domari u tim ustanovama koji se staraju o njihovoj funkcionalnosti i , najčešće , upravljaju postrojenjima za proizvodnju toplotne energije su  , uz rukovodstvo obrazovne ustanove , ključni akteri za efikasnije korišćenje energije primerno energetskim svojstvima objekta. „GIZ je identifikao Privrednu komoru kao pogodnog partnetra za realizaciju naših obuka pre svega što komore imaju iskustva u organizovanju brojnih obuka“, rekle su nam danas u Kraljevu Svijetlana Đokić i Anita Mraović menadžerke na projektu i naglasile : „Domari su prepoznati kao bitna karika u lancu ka sistemu energetskog menadžmenta ali pre toga mi smo edukovali izvođače obuka ,potom smo ,u letnjim mesecima, na pet lokacija testirali taj naš program obuke i spremnost realizatora obuka građenu i na iskustvima iz drugih zemalja ,i evo ,ovo danas u Kraljevu je četvrti ciklus obuka,koji se dešava na pet lokacija , posle svih neophodnih izmena u programu . Danas su sa nama domari iz škola i predškolskih ustanova Vrnjačke Banje ,Raške  i Kraljeva , sutra će trenig proći domari iz Novog Pazara i Tutina a 6.novembra na obuci će biti njihove kolege iz Čačaka , Lučana i Gornjeg Milanovca. Odziv je odličan ,planirane su grupe sa petnaest polaznika ali uvek dođe više kandidata. Obuke koristimo i za interakciju sa domarima koji nam daju dragocene podatke popunjavajući pripremljene upitnike. Mi ih pak „naoružavamo“ raznoraznim alatima koji će im pomoći da bolje sagledaju potencijale objekata koji su im povereni na staranje pa je tako ,u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, urađena Nacionalna  tipologija škola i vrtića u Srbiji koja prepoznaje trinaest tipova škola i vrtića sa stanovišta energetskih  potencijala objekata a kreirani Energetski kalkulator upravljačima objektima omogućava da sagledaju i planiraju troškove neophodne energetske sanacije svakog objekta“

Pansion i Dresura Pasa Alabai Don Markon – Kraljevo

Стране

Стране