Tuesday, 06. December 2022.

Posts Tagged ‘energetska efikasnost’

U Vrnjačkoj Banji nije ,još uvek,raspisan Javni poziv za subvencionisanje ugradnje solarnih palnela za proizvodnju električne enrgije

Objavljeno: 21.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Sva je prilika da će se ponoviti,prošlogodišnja (ne)iskustva  opštine Vrnjačka Banja kada se ,na kasno raspisani Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela nije javio niko, a Javni poziv građanima za subvencionisanje  ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije nije bio ni raspisan o čemu smo već pisali u predhodnom tekstu na ovu temu.

Tek 31.oktobra 2022.g. raspisan je Javni poziv za sufinasiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća,stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija, i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode ali bez mere sufinansiranja ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije!!!

Norme su tu a primena…

Čini nam se da se, i na  slučaju Vrnjačke Banje, može potvrditi  istinitost i aktuelnost stavova koji su se čuli na nedavno održanom Okruglom stolu  na temu potreba i mogućnosti većeg korišćenja solarne energije ,na teritoriji Kraljeva,za proizvodnju električne enrgije.

A ta ključna konstatacije tiče se činjenice da dobre norme, bez njihove  efikasne primene,ne mogu same po sebi kreirati uslove, ni za veće korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora,niti pak za veće korišćenje  javnih sredstava namenjenih za subvencionisanje ugradnje  fotonaponskih panela za proizvodnju elektične energije.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

U tačnost ove konstatacije možemo se uveriti i pregledom hronologije aktivnosti opštine Vrnjačka Banja i njene  javne uprave tokom 2022.godine,  u delu koji se tiče kreiranja lokalnog, normativnog, okvira za efikasnje sprovođenje mera energetske efikasnosti među kojima je i mera proizvodnje električne energije korišćenjem energije sunca.

Budžetom opštine Vrnjačka Banja za 2022.godinu, usvojenim 21.decembra 2021.godine na programskoj  poziciji 17 Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije  za program unapređenja energetske efikasnosti individualnih objekata    planiran je iznos od 6.000.000 dinara za bespovratno sufinasiranje građana.

Skupština opštine Vrnjačka Banja je 11.2.2022.godine donela Odluku  o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnosti na porodičnim kućama, stanovima i stambenim i javnim zgradama na teritoriji opštine Vrnjačka Banja  kojom je,u članu 4. stav 4. predviđeno da se sufinasira i ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

5.avgusta 2022.g Opštinsko veće raspisuje Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji opštine Vranjačka Banja ali u tom pozivu  se ne pominje i izbor privrednih subjekata za ugradnju solarnih panela na individualnim objektima za potrebe   proizvodnje električne energije za sopstvene potrebe.

 Prvobitno predviđeni rok trajanja Javnog poziva- 30.8.2022, za prijavljivanje privrednih subjekata je ,odlukom Opštinskog  veća od 28.8.2022, produžen   na   5.9.2022.

 Na istoj sednici Opštinskog veća usvojene su i Izmene i dopune  Pravilnika o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća donetog još 18.11.2021.g. kako bi se omogućilo dalje sprovođenje procedura,pre svega izbor privrednih subjekata kvalifikovanih za ugradnju solarnih panela, a kasnije i raspisivanje Javnog poziva  za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine sa predviđenom merom – ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije.

13.septembra 2022.godine skupština opštine Vrnjačka Banja donosi Odluku o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta opštine Vrnjačka Banja kojom jasno definiše ko su sve subjekti energetskog menadžmenta i šta su im sve obaveze. A  među obavezama a ,interesnatna i za temu kojom se bavimo, su obaveze vezane za jačanje energetske efikasnosti i uštede u potrošnji energije.

31.oktobra 2022.godine Opštinsko veće usvaja Konačnu listu privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ni na ovoj listi izabranih privrednih subjekata  nema ,na žalost, onih koje bi građani mogli da odaberu,kada (i ako uopšte) bude raspisan Javni poziv za sufinasiranje ugradnje solarnih panela na individualnim objektima  za proizvodnju električne energije.

Ova lista je ,ako je to za bilo kakvu utehu, usvojena   dva meseca ranije  nego prošlogodišnja ali ,kao što smo već konstatovli na početku  teksta, sva je prilika da ni u 2022.godini subvencije namenjene za ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije  neće se dodeljivati u Vrnjačkoj Banji.

Preuzeto iz Brošure UG Kraljevački razvojni centar

Još uvek nam  nije stigao zvanični odgovor na naš Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja koga smo ,17.oktobra 2022.g.,uputili Načelniku opštinske uprave  o tome da li su korišćene  mogućnosti iz člana 4. Pravilnika o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti (Sl.Glasnik RS broj 92/21 od 22.9.2021.godine i 85 od 31.8.2022)) da se na nekom od objekata od javnog značaja,na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, ugrade fotonaponski paneli za proizvodnju električne energije,ali koliko smo,nezvanično,saznali takva mogućnost,još uvek, nije korišćena.

Zaključak,koji nam se nameće, bez želje i potrebe da od odgovornosti za efikasnost u primeni donetih normi aboliramo angažovane u javnoj upravi opštine Vrnjačka Banja, je  taj da je,pre svega, Ministarstvo rudarstva i energetike  glavni i odgovorni uzročnik nesnalaženja zaposlenih  u javnim upravama  lokalnih samouprava ali i onog dela  zaposlenih u Elektroprivredi Srbije koji se angažuju na poslovima izavanja  uslova (a i dozvola) za ugradnju solarnih panela.

Manji  računi u Kraljevu  za grejanje u oktobru

Objavljeno: 08.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Zaključkom  donetim na današnjoj,105-oj sednici Gradskog veća grada Kraljeva, usvojen je Izveštaj JEP Toplana i data saglasnost na odluku Nadzornog odbora ovog preduzeća koji je,3.11.2022.g, predložio da se oktobraski računi za korisnike grejanja u stanovima umanje za 40 dinara po metru kvadratnom površine koja se greje.To znači da će građani za grejanje metra kvadratnog stambene površine u oktobru platiti 52 dinara bez obračunatog pdv-a.

Do ovakve „matematike“ došlo se ,kako piše u dopisu direktora Toplane Aleksandra Nestorovića Gradskom veću, tako što se ,u oktobarskom računu,građanima,pored fiksnih troškova preduzeća fakturiše i „samo cenu stvarno utrošenih energenata u ovom periodu“.

A do tog iznosa  „samo cene stvarno utoršenih energenata“ obzirom da,u stanovima, nema mernih uređaja isporučene toplotne energije došlo se ,kako nezvanično saznajemo, analizom prosečene potrošnje energenata u mesecu oktobru za zadnjih nekoliko godina i definisanjem tako utvrđenog proseka.

Ni u Odluci Nadzornog odbora Toplane  a ni u Zaključku Gradskog veća se ne pominje poslovni prostor koji se greje sistemom centralnog daljinskog  grejanja ovog preduzeća,što je i razumljivo jer oni ,pored fiksnih troškova,plaćaju i stvarno  izmerenu isporučenu toplotnu energiju,tako da će njihovi računi za oktobar biti još manji.

Ova situacija bi,možda, trebala da posluži građanima – korisnicima usluga JEP Toplana da pažljivije pročitaju član 1. Odluke o izmenama i dopunama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Kraljeva,donete još 2013 godine,  i počnu,u periodu kada nije grejna sezona, sa  postavljanjem kalorimetara-uređaja za merenje stvarno isporučene toplotne energije.Prema nekim procenama troškovi ugradnje uređaja za registrovanje sopstvene potrošnje i termostatskih ventila iznose od 200 do 250 evra za prosečan stan površine oko 50 kvadratnih metara. Na taj način moguće je da građani  upravljaju  svojom potrošnjom toplotne energije što će,sigurno je,za ishod imati manje račune.

Jedan od mogućih,ali rešivih problema je i taj što prelazak na naplatu prema potrošnji nije moguć parcijalno, odnosno samo za pojedine korisnike koji se toplotnom energijom snabdevaju sa zajedničke predajne stanice.

Možda je prilika da Stambene zajednice i profesionalni upravnici zgradama,što pre pokrenu  inicijativu da lokalna samouprava dodaj još jednu meru, u već postojeće i primenjujuće  mere za jačanje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje, i da počne da sufinasira ugranju kalorimetara u zgrada gde su stanari predhodno doneli odluku da ugrade ove uređaje.

U isčekivanju prvih rešenja  za subvencije za proizvodnju električne energije iz solarnih panela u Vrnjačkoj Banji  –  Iskustva iz 2021.godine

Objavljeno: 07.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Aktuelna ,globalna,energetska kriza dodatno je uticala na višegodišnju zainteresovanost građana i privrede da koriste solarnu energiju za proizvodnju  električne  energije za sopstvene potrebe ali i za prodaju eventaulnih viškova tako  proizvedene energije.

Prošlogodišnjim promenama u ,do tada obeshrabrujućem normativnom okviru, dat je novi zamajac interesovanju građana i privrede  za korišćenje energije sunca u Srbiji koja ima čak za 30 procenata veći energetski potencijal sunčeve energije od zemalja centralne Evrope.

Prošle godine,21.aprila, doneti su novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, učinjene su izmene u Zakonu o energetici a doneta je,26.avgusta i Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača.

Na učinjene  promene normi  na nacionalnom nivou,među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji reagovala  je i opština Vrnjačka Banja. Ona je, poput još nekih lokalnih samouprava u Srbiji,  izmenila svoju lokalnu regulativu kako bi se omogućilo  efikasnije sufinansiranje projekta građana , javnih ustanova i privrede u oblasti  jačanja energetske efikasnosti i većeg korišćenja lokalno dostupnih,obnovljivih, izvora energije.

Najpre je Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj.

Dva dana kasnije,14.10.2021.godine raspisan je,od strane predsednika opštine, Javni poziv za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine Vrnjačka Banja za 2021.godinu ali tim pozivom, kao mera koja se sufinansira, nije bilo  obuhvaćeno instaliranje solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja usvaja, na sednici održanoj 18.11.2021 godine Pravilnik o sufinasiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Tek 6.12.2021 godine objavljen je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela a kao rok za njihovu  prijavu dat je 22.12.2021 godine.

U tom pozivu se kaže da je opštini Vrnjačka Banja odobreno,od strane Ministarstva rudarstva i energetike   milion dinara, opština je opredelila isti iznos , tako je građanima za sufinansiranje ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na raspolaganju ,u 2021.godini, bilo ukupno 2 miliona dinara.

Mnogo je razloga zašto se na ovaj Javni poziv nije javio niko, a neki od njih biće predmet naše  analize u  narednim medijskim sadržajima koji se bave temom subvencija građanima Vrnjačke Banje za proizvodnju električne energije u  solarnim elektranama instaliranim na individualnim stambenim objektima.

Nastavlja se podrška Kraljevu za jačanje energetske efikasnosti školskih objekata

Objavljeno: 12.02.2019. | autor: KV Novosti -on line

Danas je u Kraljevu potpisan Memorandum o razumevanju između grada Kraljeva i nemačke organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ)   u vezi sa Projektom srpsko-nemačke saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji ova organizacija realizuje od 2015 godine u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije.

Inače, saradnja Srbije i Nemačke u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu traje još od 2008. godine.

Cilj ovog projekta je unapređenje regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti. Jedna od aktivnosti je i razvijanje alata za analizu ulaganja u obnovu škola, a jedan od tih alata je i Kalkulator za analizu potencijala primene mera energetske efikasnosti na školske objekte  Kraljevo će biti među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji koji će primenom ovog softverskog alata, moći da kroz cost-benefit pristup,   kreira prioritetne liste školskih objekata za energetsku sanaciju.

Sa današnjeg potpisivanja Memoranduma  GIZ-a i Kraljeva

Ovo nije prva aktivnost realizovana u Kraljevu u okviru  projekta„Energetska efikasnost u javnim zgradama“,  . Nedavno je , u Regionalnoj privrednoj komori, održana obuka domara osnovnih i srednjih škola  u vezi sa njihovim poslovima vezanim za zagrevanje i ventilaciju školskih objekata. Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije je gradu Kraljevu   odobrilo 13.500.000 dinara za  jačanje energetske efikasnosti zgrade Elektro- saobraćajne  tehničke škole škole što čini 75 % ukupne vrednosti investicije koja će se realizovati u ovoj školskoj godini.

Prema nekim procenama u Srbiji ima oko 6500 objekata koje koriste škole i vrtići.Većina njih je građena sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka,nema odgovarajuću izolaciju,imaju zastarele sisteme grejanja i hlađenja i znatna oštećenja uzrokovana neadekvatnim održavanjem.

Koliki je značaj  aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti objekata koje koriste osnovne i srednje škole vidi se i po tome što je udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava  znatan i prilično opterećuje njihove  javne finansije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva ,  udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta,od čega većina se troši za energente u zgradama osnovnih i srednjih škola. Jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već , naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više  doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte.

 Memorandum o razumevanju  su potpisali  gradonačelnik grada Kraljeva dr Predrag Terzić i vođa GIZ sektora za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije dr Štefan Hajek.

Konkurs  za subvencije grada Kraljeva  za energetsku sanaciju zgrada

Dragana Bikić

Na današnjoj ceremoniji potpisivanja Memoranduma između GIZ-a i grada Kraljeva javnosti se obratila i dipl.arhitekta Dragana Bikić,direktorka „Gradskog stambenog preduzeća“najavivši skoro raspisivanje Konkursa za sufinasiranje investicionih projekata zgrada za kolektivno stanovanje. Grad Kraljevo je , posle  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojenog krajem 2016 godine , u septembru 2018 godine doneo  Odluku o investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata čime su stvorene normativne predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.Usvajanjem budžeta grada za 2019 godinu i planiranjem 10.000.000 dinara za ove namene stvorene su i neophodne finasijske predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje. „ Interesovanja,i pre raspisivanja konkursa, ima“ , rekla je Bikićka dodavši da se već pet zgrada preko svojih pravnika interesovalo za uslove konkursa. U Kraljevu je od donošenja Zakon o stanovanju i održavanju zgrada  registrovano više od 500 Stambenih zajednica a prema nekim procenama većina  zgrada za kolektivno stanovanje sagrađena je u periodu između 60-tih i 80 –tih godina prošlog veka i „zrelo je“ za temeljnu rekonstrukciju ,posebno u jačanje njihove energetske efikasnosti.

Grad Kraljevo će bespovratno sufinansirati polovinu troškova za obnovu fasada zgrada

Objavljeno: 16.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

Gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić sa Zvonkom Kovačevićem i Draganom Bikić

Grad Kraljevo je , posle  Zakon o stanovanju i održavanju zgrada usvojenog krajem 2016 godine , u septembru ove godine doneo  Odluku o investicionom održavanju zgrada i sufinansiranju investicionih projekata čime su stvorene normativne predpostavke za unapređenje energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.

Ovo  je danas rekao   gradonačelnik Kraljeva dr.Predrag Terzić zajedno sa Zvonkom Kovačevićem, rukovodiocem Odeljenja za urbanizam,građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti uprave grada Kraljeva i Draganom Bikić direktorkom javnog preduzeća „Gradsko stambeno“ najavljujući donošenje  odluke o izdvajanju 10 milona dinara u budžetu grada za 2019 godinu kojima će se bespovratno finansirati polovina vrednosti  projekata  stambenih zajednica za sanaciju fasada i ravnih krovova .Na taj način Kraljevo se pridružuje , inače ,  malom broju lokalnih samouprava u Srbiji koje su otpočele konkrete aktivnosti na jačanju energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje.U Kraljevu je od donošenja Zakon o stanovanju i održavanju zgrada do danas registrovano više od 500 Stambenih zajednica a prema nekim procenama većina  zgrada za kolektivno stanovanje sagrađena je u periodu između 60-tih i 80 –tih godina prošlog veka .Tadašnji propisi nisu mnogo vodili računa o energetskim svojstvima  objekata jer su oni , tada , snabdevani jefinom energijom a njihova energetska svojstva su ,u međuvremenu, dodatno smanjena što zbog njihove starosti  a još više zbog neadekvatnog održavanja.Fasade zgrada  pored toga što ne pružaju adekvatnu termo izolaciju predstavljaju i svojevrsno estetsko ruglo posebno u centralnoj gradskoj zoni . Zato danas pomenuta odluka, iz septembra, primarno definiše gradske zone po prioritetima za sanaciju fasada zgrada a potom i po nivou unapređenja energetskih svojstava  tih objekata. Sufinansiranje sancije fasada bespovratnim sredstvima grada u iznosu od polovine  od ukupne vrednosti projekta je , bez sumnje ,dobar početni korak . Ali ne treba biti preterani optimista u očekivanjima za korišćenje ovih sredstava kako zbog nedovoljne informisanosti građana i profesionalnih upravnika zgrada   , tako i zbog  slabih  materijalnih mogućnosti  građana uslovljenim  niskim standardom stanovništva Kraljeva.

Novogradnja mora da poštuje propise o energetskoj efikasnosti zgrada

Jer , građanima je  i njihova polovina od  troškova  za sanciju fasade zgrade , trenutno, veliki teret. Banke , na žalost , još uvek ne prepoznaju Stambene zajednice kao legitimne klijente za kredite pa je time eventualno plaćanje na rate polovine učešća stanara za sada samo  stvar ,eventualnog , dogovora sa izvođačem  radova kao  kreditorom  ali to bi , sigurno je , uticalo  na povećanje  cene radova .Zato već sada treba razmišljati o ustanovljenju posebnog gradskog fonda   koji bi omogućio prevazilaženje ovog problema i doprineo izvođenju radova na jačanju energetske efikasnosti zgrada za kolektivno stanovanje u mnogo većem obimu .Neka ova pitanja  i potreba  multidisciplinarnijeg pristupa  problemima u vezi jačanja  enegetske efikasnosti u Kraljevu budu , još jedna, opomena čelnicima grada da imenovanjem Saveta za energetsku efikasnost   završe , pre dveg godine započete , aktivnosti na uvođenju sistema energetskog menadžmenta u gradu.

Korišćenje obnovljivih izvora energije i dalje bez adekvatne podrške

Objavljeno: 15.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

Sa rasprave o korišćenju  Zelene energije 

U Kraljevu su juče predstavljeni rezultati projekta „ Zelena energija-Siguran put u budućnost“ koga je ,uz podršku Ministarstva za zaštitu životne sredine realizvalo udruženje građana „Novi Put“.

Jedan od tema na prezentaciji projekta koji se bavio promocijom obnovljivih  izvora energije u osnovnim i srednjim školama  kroz produkciju atraktivnih info panoa namenjenih školama , bila je i uloga medija u promociji obnovljivih izvora energije.Tokom rasprave iznet je podatak da ni jedan lokalni registrovani elektronski mediji u Kraljevu nema u svojoj programskoj šemi stalnu rubriku-emisiju koja se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine a posebno temama o energetskoj efikasnosti , korišćenju OIE i uticaju istih na klimatske promene. Teme iz ovih oblasti su , u stalnim informativnim emisijama, najčešće  zastupljene u formi izveštaja sa dnevnih događaja koji se bave radom  lokalne  samouprave i to mahom prateći rad čelnika j i vladajućih stranaka pa kako te teme nisu u primarnom fokusu njihovog delovanja onda ih u lokalnim medijima ima sporadično i na mahove . Udruženja građana koje se , primarno , bave ovim temama čest su i relevantan izvor podataka za lokalne medije ali zbog problema koje u svom poslovanju imaju lokalni mediji i te informacije su sporadične i nesistematične. Uz to, bez adekvatne materijalne podrške  tim udruženjima od strane države  teško da je moguće govoriti o održivosti njihovih aktivnosti usmerenih na jačanje svesti građana  o značaju korišćenja obnovljivih izvora energije.Praksa je pokazala da njihov glas „utihne“ sa okončanjem  odobrenih projektnih  aktivnosti.  Kao pozitivno  u smislu menjanja takvog stanja  navedeno je da   lokalni mediji , pre svih pojedini veb  portali , počinju da se više bave temama iz oblasti zaštite životne sredine zbog  podrške koju im pruža grad kroz sufinasiranje medijskih projekata ali Odsek za zaštitu životne sredine gradske uprave. Zajednički stav svih učesnika u raspravi je da želejnih i potrebnih promena u većem korišćenju obnovljivih izvora energije pa samim tim i sanjenju uzročnika klimatskih promena na lokalnom nivou nema bez permanentne edukacije, pre svega donosilaca odluka na lokalnom nivou i  medijskih poslenika, a tek  potom i građana.

Početak koji , još uvek ,traje !

Objavljeno: 07.11.2018. | autor: KV Novosti -on line

„Zapelo“ je na imenovanju Saveta za energetsku efikasnost

Danas je u Multimedijalnom centu „KVart“ u organizaciji Udruženja građana „Kraljevački razvojni centar“ održan okrugi sto na temu „ Sistem energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu- Iskustva i rezltati u prvoj godini funkcionisanja “. Rečenicom iz naslova ovog teksta najbolje se može oceniti stanje u oblasti sprovođenja propisa u energetskoj efikasnosti u gradu Kraljevu .Na sreću, i kako to kod nas već zna da bude, u realnosti , zahvaljujući pre svega angažovanju pojedinaca koji prepoznaju značaj jačanja energetske efikasnosti i  benefite koje te aktivnosti mogu doneti , stanje je bolje nego u oblasti primene normi koje regulišu ovo oblast .No sprovođenje  celovitih i sveobuhvatnih aktivnosti u ovoj oblasti u jednoj lokalnoj samoupravi poput grada Kraljeva nije moguće bez okončanja normativnih aktivnosti iz nadležnosti te lokalne samouprave započetih još decembra 2016 godine. Tada je Skupština grada Kraljeva donela Odluku o uvođenju sistema energetskog menadžmeta u gradu Kraljevu a potom je lice sa adekvatnim kvalifikacijama iz redova zaposlenih u javnoj upravi upućeno na obuku za energetskog menadžera. Potom je , po završenoj obuci , imenovan Energetski menadžer grada Kraljeva u maju mesecu ove godine i na tome se , za sada , stalo . Kao da se odgovornim u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi grada Kraljeva čini da je time i uveden sistem energetskog menadžmenta. I upravo je današnji okrugli sto ukazao na tu činjenicu da se sa aktivnostima na zaokruživanju  sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu mora hitno nastaviti pre svega imenovanjem Saveta za energetsku efikasnost grada a potom i imenovanjem energetskih menadžera u mreži aktera-obveznika tog sitema koga , prema Zakonu o energetskoj efikasnosti , čine svi oni subjekti koji koriste javne objekte i čiji se troškovi za energente plaćaju iz javnih prihoda grada. A ti ,troškovi, rečeno je na današnjem okruglom stolu , nisu mali i kreći se do čak 12% od gradskog budžeta što je više od proseka za te namene  u Srbiji .Ohrabruće su ,danas, zvučale reči zamenika gradonačelnika grada Kraljeva Vukmana Rakočevića koji , inače, od nedavno obavlja tu dužnost kada je kazao da će rukovodstvo lokalne samouprave ,u najkraćem mogućem roku zaokružiti započeti proces kreiranja normativnog ambijenta za funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu . Ako tome dodamo i informaciju da je već u ovoj budžetskoj godini izdvojeno 10 miliona dinara za sufinasiranje aktivnosti skupština stanara za popravljanje  termo izolacije zgrada za kolektivno stanovanje u Kraljevu  ili pak informaciju od već ostvarenih dvadesetak milona dinara ušteda za troškove javnog osvetljenja ,posle zamene više od 9000 živinih sijalica led sijalicama i uvođenja sistema daljinskog upravljanja sistemom javnog osvetljenja, onda se može govoriti i o prvim efektima jačanja energetske efikasnosti u Kraljevu.Sistem energetskog menadžmenta u jednoj lokalnoj samoupravi  čini mreža obveznika koja treba da funkcioniše po unapred definisanim pravilima i ka jasno postavljenim,merljivim,ciljevima pa je stoga završetak započetog kreiranja normativnog okvira u gradu Kraljevu uz jačanje informisanja kako donosioca odluka tako i građana o efektima energetske efikasnosti uslov svih uslova za još bolje rezultate u ovoj oblasti,jedan je od zaključaka današnje rasprave. 

Znanje i informisanje su (pred) uslovi za jačanje energetske efikasnosti !

Objavljeno: 29.10.2018. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas , u Regionalnoj privrednoj komori Raškog i Moravičkog okruga , održan  ciklus obuka za domare u školama u okviru projekta koga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) sprovodi  u saradnji sa svojim partnerima , Ministarstvom rudarstva i energetike i Ministarstvom građevinarstva i saobraćaja. Radi se o projektu koji,u Srbiji, traje  , već skoro deset godina, i realizuje se u sektoru zgradarstva sa ciljem jačanja energetske efikasnosti objekata. Škole , predškolske ustanove i druge obrazovne institucije koriste veliki broj objekata za svoje aktivnosti i spadaju u grupu većih potrošača  različitih energenata namenjenih proizvodnji toplotne energije. Troškovi tih energenata finansiraju se , u potpunosti iz javnih prihoda mahom lokalnih samouprava ali , delom , i sa drugih nivoa vlasti. Udeo sredstava utrošenih za nabavku energenata u budžetima lokalnih samouprava je znatan i poprilično opterećuje javne finasije. Tako recimo , na primeru grada Kraljeva ,  udeo tih troškova ide i do 15 odsto budžeta . Tačnije , jednokratna davanja za te namene ne kreiraju nikakve dodatne vrednosti za lokalane zajednice već, naprotiv, u zavisnosti od vrste energenata koji se koriste , manje ili više  doprinose zagađivanju vazduha i emisiji gasova sa efektom staklene bašte. Stoga je pitanje energetske efikasnosti u ovoj oblasti važno a domari u tim ustanovama koji se staraju o njihovoj funkcionalnosti i , najčešće , upravljaju postrojenjima za proizvodnju toplotne energije su  , uz rukovodstvo obrazovne ustanove , ključni akteri za efikasnije korišćenje energije primerno energetskim svojstvima objekta. „GIZ je identifikao Privrednu komoru kao pogodnog partnetra za realizaciju naših obuka pre svega što komore imaju iskustva u organizovanju brojnih obuka“, rekle su nam danas u Kraljevu Svijetlana Đokić i Anita Mraović menadžerke na projektu i naglasile : „Domari su prepoznati kao bitna karika u lancu ka sistemu energetskog menadžmenta ali pre toga mi smo edukovali izvođače obuka ,potom smo ,u letnjim mesecima, na pet lokacija testirali taj naš program obuke i spremnost realizatora obuka građenu i na iskustvima iz drugih zemalja ,i evo ,ovo danas u Kraljevu je četvrti ciklus obuka,koji se dešava na pet lokacija , posle svih neophodnih izmena u programu . Danas su sa nama domari iz škola i predškolskih ustanova Vrnjačke Banje ,Raške  i Kraljeva , sutra će trenig proći domari iz Novog Pazara i Tutina a 6.novembra na obuci će biti njihove kolege iz Čačaka , Lučana i Gornjeg Milanovca. Odziv je odličan ,planirane su grupe sa petnaest polaznika ali uvek dođe više kandidata. Obuke koristimo i za interakciju sa domarima koji nam daju dragocene podatke popunjavajući pripremljene upitnike. Mi ih pak „naoružavamo“ raznoraznim alatima koji će im pomoći da bolje sagledaju potencijale objekata koji su im povereni na staranje pa je tako ,u saradnji sa Univerzitetom u Beogradu, urađena Nacionalna  tipologija škola i vrtića u Srbiji koja prepoznaje trinaest tipova škola i vrtića sa stanovišta energetskih  potencijala objekata a kreirani Energetski kalkulator upravljačima objektima omogućava da sagledaju i planiraju troškove neophodne energetske sanacije svakog objekta“

Bez društvenog dijaloga nema nam napretka!

Objavljeno: 06.01.2018. | autor: KV Novosti -on line

Živimo u vremenu formalne demokratije. Normativno , i institucionalno ,stvoren je reklo bi se okvir koji omogućava razne modele  organizovanog društvenog dijaloga kao jedine moguće opcije za  uspešno kreiranje razvoja jedne zajednice. No , kako to , nažalost , kod nas u Srbiji najčešće biva u višedecenijskoj društvenoj praksi , retki su slučajevi uspešnog ,organizovanog , dijaloga reprezenata različitig društvenih grupa zainteresovanih na ovaj ili onaj način za neki konkretan problem zajednice. Višestranačje i parlamentarizam se , pri kraju treće decenije svoje restitucije u Srbiji , u mnogo čemu svode na  formu koja nije produktivna  ni inspirativni ambijent za presudno važan demokratski , društveni dijalog o temama od opšteg interesa , poput , recimo u ovom slučaju , teme  efikasnog  i racionalnog korišćenja energije unutar  jedne lokalne samouprave  čiji se troškovi  plaćaju iz javnih prihoda te iste samouprave. Kao ishod takve prakse imamo nefikasno i neracionalno trošenje dela ionako skromih javnih prihoda za energente u obimu koji  se ničim ne može pravdati. Zdrava logika ne može a da ne postavi pitanje zašto se , recimo ,  Skupština grada Kraljeva  ni jednom  u praksi zabeleženoj u zadnjim decenijama nije pozabavila ovim pitanjem? Zar izabrane predstavnike građana ne brine saznanje da se troškovi za energente , na ovaj ili onaj način, povećavaju iz godinu u godinu , da ne postoji njihova centralizovana evidencija a da oni u istom tom periodu u ukupnim rashodima gradske kase participiraju sa iznosima koji se  kreću između 18 do 24 odsto gradskog budžeta? Budžeta koji se , gledano kroz devizni valutni iskaz,  godinama unazad kreće u rasponu od 25 do 30 miliona evra ? Šta su to i koja su to preča i važnija pitanja kojima se oni bave dok nam „na odžak“ najviše a i na osvetljenje bogami odlazi mukom zarađeni novac i dok nam ,delom i zbog toga ,  drugi brojni problemi ostaju nerešeni? I da ne budemo baš isključivi u ovoj konstatciji o (ne)bavljenju ovim pitanjima. Dođu ona , u nekoj formi , i na dnevni red gradskog parlamenta ali samo kao aktivnost indukovana nalozima sa viših nivoa vlasti u segmentu pimene zakonskih rešenja koja regulišu oblast energetike i  racionalnog korišćenja energije. Dođu ali sa već poslovičnim višegodišnjim kašnjenjem u primeni većine normi. Bezbroj je razloga za takvu praksu ali svi oni su ,manje više posledica dva osnovna faktora. Jedan je neinformisanost i nezainteresovanost građana za javne poslove pa otuda i drugačiji kriteriji kod izbora svojih reprezenata u lokalni parlament , a drugi je posledica ovog prvog i  zove se nepostojanje društvenog dijaloga o pitanjima bitnim za funkcionisanjie i razvoj lokalne zajednice. Naše politčke stranke , manje više bez izuzetka , ništa ne rade da postojeće stanje menjaju jer im ,zbog svog  unutrašnjeg ustrojstva i  prakse koje neguju u svom radu, takvo stanje odgovara. Na jednoj strani ih ,malte ne, oslobađa odgovornosti za (ne)činjenje a na drugoj im omogućava da pitanjima razvoja čitave zajednice upravljaju vođeni primarno partikularnim ,često i ličnim, interesima a ne opštim interesima baziranim na realnim potrebama većine pripadnika jedne zajednice. Znam da će mnogi , posebno, menadžmet lokalne samouprave sebe abolirati i ništa manje pasivnim odnosom malobrojne lokalne strukovne i stručne javnosti prema ovim pitanjima ali svojstveno već pomenutom normativnom i institucionalnom društvenom okviru primarna odgovornost za izostajanje društvenog dijaloga leži na njima – izabranim predstvnicima građana. Oni pak ,ušančeni u svoje stranačke rovove i zaklonjeni magičnom moći većine ostaju nezainteresovani za aktiviranje društvenog dijaloga. Zato i živimo u vremenu obrnute realnosti.Baimo se koječime a ono što treba i možemo da radimo zaobilazimo ili , narodski rečeno, otaljavamo poput  uvođenja sistema energetskog menadžmenta u gradu Kraljevu. Možda je baš  problem efikasnog korišćenja energije čije troškove plaćamo iz džepova svih nas , preko budžeta grada Kraljeva,  najbolji primer i ogledalo sve većeg raskoraka između realnog i mogućeg .Taj raskorak ,pak, hteo to neko ili ne , kreira ambijent društvenih konflikata a oni , ma kog inteziteta bili, troše nenadoknadive ,oskudne  reurse energije i vremena, preko potrebnih za zaustavljanje sveprisutnih negativnih trendova.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku grada Kraljeva u okviru projekta „Informisani mogu biti i efikasni“.Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu isključiva su odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja grada Kraljeva.

Po(r)uke prvog budžetskog izdvajanja za energetsku efikasnost u Kraljevu

Objavljeno: 02.01.2018. | autor: KV Novosti -on line

Skupština grada Kraljeva je usvojila budžet za 2018 godinu , tri dana pre kraja kalendarske godine , nastavljajući tako višegodišnju praksu usvajanja  dokumenta koji je finansijski iskaz planiranih javnih politika  , po programskim aktivnostima ,  za koje će se , planirano je , utrošiti 3.478.705.632 dinara ili nešto malo manje od 30 miliona evra po aktuelnom kursu. Reformom javnih finansija,od 2015 godine, predviđena je  programska struktura budžeta u cilju podsticanja privrednog rasta i pružanja kvalitetnijih usluga javne uprave.  Budžet grada Kraljeva za 2018 godinu  je struktuiran u 17 programskih aktivnosti. Najviše novca 629.815.600 dinara ili 18,1% budžeta biće utrošeno za programsku aktivnost  Opšte usluge lokalne samouprave a ako ovom dodamo i  poziciju Politički sistem lokalne samouprave , što u prevodu znači trošak rada Skupštine grada i Izvršnih organa , u iznosu od 68.573.000 dinara ili 2% ukupnog budžeta biće nam jasno da  najviše novca iz javnih prihoda , čitavu petinu budžeta , nešto manje od 6 miliona evra , trošimo, mahom ,  na rad javne uprave i izabranih i imenovanih funkcionera  lokalne samouprave .Tako opskrbljena javna uprava ,čiji je osnovni zadatak sprovođenje normi državnog i lokalnog nivoa u funkciji kreiranja životnog i radnog ambijenta koji podsticajno deluje na održivi razvoj zajednice i izabrani predstavnici naroda čiji je zadatak , valjda ,  da razmišljaju , planiraju i sa datim resursima podstiču razvoj  zajednice su imali obavezu  definisanja prioriteta u funkcijij ekonomskog razvoja pre svega . A ti prioriteti su trebali da dobiju i svoj izraz u materijalnoj podršci sredstvima iz budžeta grada. Bez želje da u ovom tekstu detaljnije analiziramo budžet kao alat u funkciji podsticanja privrednog i svakog drugog razvoja jedne lokalne samouprave ne možemo a da ga , u jednoj rečenici , ne ocenimo kao nekreativan i sve drugo ali ne i razvojni. Ono što je , ovde , predmet našeg interesovanja jeste pozicija , programska aktivnost Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije. Budžetski program Energetska efikasnost  ima nekoliko ciljeva čija realizacija za ishod ima  kako kreiranje nove vrednosti javnih finasija  tako i pozitivne uticaje na kvalitet životne sredine i lokalne uticaje na klimatske pormene. Ti  ciljevi , definisani , instrukcijama viših nivo vlasti a pre svega Ministarstva finasija su :smanjejenje potrošnje  energije , smanjenje  rashoda za energiju i povećanje udela obnovljivih izvora energije  u ukupnoj potrošnji energije. Realizacija ovih ciljeva ne podrazumeva smanjivanje obima i kvalitete javnih usluga koje građanima treba da pruži javna uprava . Ovi ciljevi ne  dotiču svu kompleksnost energetske efikasnosti i domete bavljenja pitanjim jačanja energetske efikasnosti u funkciji jačanja održivog razvoja zajenice kroz efekte ostvarene na kreiranju i implemantaciji novih tehnologija i brojne pozitivne efekte na uzročnike klimatskih promena na loklanom nivou. U dokumentu SKGO  „ Uniformi programi i programske aktivnosti  jedinica lokalnih samouprava“  kao  jedna od svrha energetske efikasnosti, navedena   je i potreba poboljšanja  energetske infrastrukture  u šta se može uvrstiti i aktivnost zamene  energetski manje efikasnih sijalica led sijalicima kao što je to slučaj u Kraljevu. No to je  i prošle i ove 2018 godine dato  u planu „JP za uređivanje građevinskog zemljišta“ a nije izraženo i preneto  kao budžetska programska aktivnost Energetska efikasnost i oie   jer su velika budžetska izvajanjanja  , planirana za 2017 i 2018 u iznosu od  od oko 500.000.000 dinara ostala van  pomenute budžetske programske aktivnosti. Ohrabrujuća činjenica da se , po prvi put , na ovoj budžetskoj poziciji nalaze izdvojena sredstva pada u zasenak pred podatkom da je , na ovoj poziciji , planiranio  samo   3.100.000 dinara ili tek 0,09 % od ukupnog budžeta  za funkcionisanje energetskog menadžmenta. Ostaje nam samo da se , i na ovaj način , zapitamo znaju li kreatori budžeta uopšte šta je to menadžment , posebno energetski , u jednoj lokalnoj samoupravi. No , ohrabrujuća je ipak činjenica da se u uvođenju sistema energetskog menadžmenta u gradu krenulo sa mrtve tačke pa makar i ovako. Cilj koji stoji pred akterima koji treba da obezbede funkcionisanje SEM-a je izazovan i inspirativan. Treba multisektroskim i multidisciplinarnim merama smanjiti troškove za energente koji se plaćaju iz gradskog budžeta a koji se , preme grubim procenama , kreću između  350.000.000 i 450.000.000 dinara na godišnjem nivou .Prvi zadatak je prikupiti i na jednom mestu obraditi sve podatke o svakom pojedinačnom davanju  budžetskih sredstava za bilo koju vrstu energenata. Potom treba osmisliti set mera i aktivnosti  čije sprovođenje , za početak ne traži dodatna ulaganja ili su pak , ona neophodna u manjem obimu , poput , recimo uvođenja mernih grupa u pojedinim objektima za koje se troškovi električne energije plaćaju iz budžeta ili , još , naizgled , jednostavnije poput promene navika i ponašanja pri korišćenju energenata.No , pre ovih konkretnih aktivnosti treba dovesti do kraja normativni i organizacioni okvir za početak rada SEM-a a to, praktično, znači da gradonačelnik treba pod hitno da donese Odluku o imenovanju članova Saveta za energetsu efikasnost sa čim kasni  bezmalo godinu dana a da radnica javne uprave  određena za poslove energetskog menadžera grada Kraljeva položi propisane ispite i stekne licencu za tu poziciju.

Ovaj tekst je objavljen uz podršku grada Kraljeva u okviru projekta „Informisani mogu biti i efikasni“. Sadržaj ovog teksta i stavovi izneti u njemu isključiva su odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja grada Kraljeva.