četvrtak, 18. jul 2024.

Unapređenje energetskih karakteristika zgrada  nije posao  samo za  profesionalne upravnike zgrada i stanare !

Objavljeno: 24.02.2024. | autor: KV Novosti -on line

Grad Kraljevo je ,budžetom za 2024.godinu opredelio 30.miliona dinara  za  bespovratno sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Sve  aktivnosti kojima se sprovodi investiciono održavanje i unapređenje svojstava zgrada razvrstane su u pet grupa.

Odlukom Gradsko veća, donetom na četvrtoj sednici održanoj u četvrtak 22.februara 2024. godine , predvđeni su različiti procenti učešća grada u bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada.

Šta i koliko od mera unapređenja energetskih svojstava zgrada bespovratno sufinansira grad Kraljevo

Najveće učešće od čak 75.procenata vrednosti potrebnih radova moguće je ostvariti prilikom izvođenja radova investicionog održavanja fasada ali uz istovremeno  sprovođenje mera unapređenja energetske efiksnosti zgrada.

To praktično znači da se  najpre (pr)oceni postojeće stanje energetskih performansi omotača neke zgrade,što se može uraditi primenom nekoliko metoda: kontaktnim i beskontaktnim  a i termovizijskim  snimanjem koga mogu obavljati  lica sa odgovarajućom licencom.

Na osnovu toga , a u skladu sa odrebama Pravilnika o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada pristupa se izradi elaborata energetske efikasnosti.

Ono što potom sledi je postavljanje termoizolacionog materijana na fasadu a kao najbolji preporučuje se  kamena vuna koja spada u mineralne materijale.Njena svojstva ,pre svega mogućnost asorpcije vazduha  u njoj ,koji je takođe svojevrsni izolacioni materijal,su trajna i ne menjaju kroz vreme,negoriva je i dobar je zvučni izolator.

Dobri efekti mogu se postići i primenom  sintetičkih termomaterijala ,stiropora ili stirodura.

Ovo je važno istaći jer u strukturi stambenog fonda ,u ekstra i prvoj zoni grada Kraljeva dominiraju zgrade za kolektivno stanovanje  sagrađene u periodu sa  početka sedamdesetih godina prošlog veka.One su ,mahom građene  primenom prefabrikovanih industrijalizovanih sistema,uz minimalnu primenu termoizolacionih materijala.

To je i razumljivo ako se zna da je prvi propis vezana za termičke performanse zgrada, Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju stanova,donet tek 1967.godine i on, samo u jednom članu, definiše   maksimalne vrednosti koeficijenta prolaza toplote za obimne zidove (prema klimatskim zonama) i ravne krovove ali bez detaljnijeg uputstva za proračunavanje.

Norme koje su ,od 1970. godine i kasnije usvajane posvećivale su više pažnje termičkim performansama zgrada  da bi smo tek 2011.godine   usvajanjem Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada otpočeli proces usklađivanja domaće regulative sa sa evropskim standardima i principima proračuna termičkih performansi zgrada.

Unapređenje energetskih svojstva zgrada  je proglašeno  javnim interesom u gradu Kraljevu Odlukom Skupštine grada Kraljeva iz novembra 2021.godine.

Time su stvorene normativne predpostavke za  bespovratnog sufinansiranja aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada , sredstvima iz budžeta grada Kraljeva.

Sada su na potezu građani-stanari u zgradama kolektivnog stanovanja ali,pre svega i profesionalni upravnici tih objekata  da sve to ne bi ostalo u domenu mogućnosti.

Jer,praksa u predhodnih nekoliko godina je pokazala da se dešava da sredstva lokalne samouprave  opredeljena za ove namene ostaju neiskorišćena  u potpunosti.

Očigledno je da komunikacija na relaciji građani/stanari – profesionalni upravnici zgrada, ,kada je reč o  merama unapređenja energetskih svojstva zgrada nije baš najbolja.

Briga o toj komunikaciji ne treba da bude samo obaveza upravnika zgrada i građana/stanara već je potrebno i angažovanje drugih relevantnih aktera iz  javnog,civilnog,privrednog i medijskog sektora.

Samo tako,angažovanjem svih moguće je ostvariti nešto što je,s pravom,proglašeno za javni- opšti interes.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 299

Tagovi: , ,

Komentari su zatvoreni.