utorak, 16. april 2024.

Posts Tagged ‘EU za Zelenu agendu u Srbiji’

Kako (sa)čuvati Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“?

Objavljeno: 09.12.2023. | autor: KV Novosti -on line

Hotel „Mineral“ u Bogutovačkoj banji bio je,predhodna dva dana, domaćin  radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ u organizaciji udruženja građana „Novi Put“ iz Kraljeva.

Udruženje je za svoju projektnu ideju „Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi“ dobilo podršku u oviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“ pa je,zahvaljujući tome , bilo u prilici da se pozabavi  problemom šumskih požara koji se mogu javiti na podučju Predela izuzetnih odlika „Stolovi” koji su, ovaj status i stepen zaštite dobili  Uredbom Vlade ( („Službeni glasnik RS”, br. 84/2022) o proglašenju ovog dela teritorije Grada Kraljeva ,ukupne površine 9.932,10 ha, za predeo izuzetnih odlika.

Postupajući po ustaljenoj i metodološki  ispravnoj praksi UG „Novi Put“ je ,sproveo niz aktivnosti na realizaciji svog pilot projekta nastojeći da, oko pojedinih aktivnosti, okupi što širi krug zainteresovanih aktera i stručnjaka kompetentnih  za oblast delovanja u vanrednim sitaucijama  pre svega, ali i šumarstva kao sektora.

Hotel Mineral u Bogutovačkoj banji

Oni su na Uvodnom sastanku,o kome smo već izveštavli, upoznati sa projektnim ciljevima i planiranim aktivnostima da bi, potom,deo angažovanih stručnjaka sačinio dokument nazvan „Analiza trenutnog stanja,uzroka,posledica i zaštite od šumskih požara u PIO „Stolovi“

Ovaj dokument je,uz  „Akcioni  plan za prevetivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“  poslužio kao dobra polazna osnova,da se tokom održavanja dvodnevne radionice „Put ka smanjenju rizika od šumskih požara u PIO Stolovi“ , u dobroj radnoj atmosferi dođe do konkretnih predloga za unapređenje tog dokumenta.

Bilo bi više nego pretenciozno zainteresovanoj javnosti preneti glavne akcente dvodnevnog rad u jednom novinarskom tekstu ali u suštini okupljeni predstavnici javnog,civilnog i privrednog sektora su svoje predloge saželi u konstatciju da je uslov svih uslova  za očuvanje „Stolova“, kao zaista vrednog biodiverziteta, moguće samo zajedničkim delovanjem institucija i vaninstiucionalnih aktera ( građana i njihovih udruženja pre svega)

Deo atmosfere sa dvodnevne radionice

A kojim se sve vrednostima i njihovom značaju  radi prisutne na radionici su podsetili Branka Čubrilović,   dipl.biolog zaštite životne sredine   i  Darko Rudnjanin, dipl.ekonomista.

Tako smo saznali ,a neki ponovo čuli, da je teren  obuhvaćen   PIO“Stolovi“, ukupne površine 9.932,10 ha, najvećim delom od 87,59% u državnoj svojini a tek 11,29% u privatnom vlasništvu. Podatak dovoljan da se shvati i čija je primarna odgovornost za očuvanje ovog predela, mahom sačinjenog od ultrabazičnih magmatita sa Usovicom kao najvišim vrhom(1375m )

Predeo izuzetnih odlika „Stolovi“ sa malobrojnim izvorima i nedovoljno istraženim vodnim režimom i rezervama vode,ima tri rečice:Meljanicu,Žičku reku i Maglešnicu. Stanište je oko 700 biljnih vrsta ili petine folore cele Srbije,od čega je njih 295 nacionalnog i međunarodnog značaja od kojih su 164 lekovite i imaju i druge privredne potencijale.

Na tom prostoru živi 47 vrsta sisara, što je nešto manje od polovine faune Srbije , 65 vrsta pravokrilaca, 30 vrsta zrikavaca, 3 vrste popaca, 32 vrsta skakavaca, 10 vrsta riba iz četri familije  i jedna vrsta raka…Stolovi su stanište i tri strogo zaštićene vrste životinja (šareni tvor,vidra i mrki medved) i divokoze koja je zaštićena divlja vrsta.

Ovo malo,ovlaš iznetih, podataka jasno ukazuju da su „Stolovi“ svojevrni dragulj grada Kraljeva koga, svi mi zajedno,trebamo čuvati. I to pre svega od čoveka,bilo da je on retki stanovnik tog predela ili pak posetilac koji zadovoljava svoje preduzetničke ili sportsko-rekreativne  potrebe.

A da je tako rečito govore i podaci iz već pomenute Analize ,koji kazuju da su šumski požari na teritoriji grada Kraljeva česti,čak 37 u zadnjih 10.godina, da ih je najviše bilo 2011.kada ih je registrovano 6 a ukupno opožarena površina je iznosila čak 167,1hektara.

Okupljeni na dvodnevnoj radionici su dali i konkretne sugestije za dopunu „Akcionog  plana za preventivno delovanje i reagovanje u slučaju pojave šumskih požara na području Stolova i metodologije rada“.

Te njihove sugestije pretočene su u predloge četri konkretne mere čijom realizacijom se osnažuje Identifkacija i praćenje rizka od pojave šumskih požara u PIO „Stolovi“što je ,inače, samo jedna od ukupno 6.komponenti tog dokumenta.

Aktivnostima učesnika  radionice na  definisanju konkretnih predloga za izmene Akcionog plana moderirao je Zdravko Maksimović,dipl.rudarski inženjer i rukovodilac Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva.

Iskustva u prevenciji šumskih požara u okolini Manastira  Studenica  biće dragocena i u zaštiti  Stolova

Objavljeno: 25.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

U utorak 24.oktobra 2023.godine,  na lokalitetu “Cesta” u studeničkom zaseoku “Dolac,” održana je skromna svečanost na kojoj je otvorena „Osmatračnica – Vizitorski centar”. Ovaj objekat je sagrađen uz finansijsku podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj („UNDP“) u Republici Srbiji u sklopu projekta  „Evergreen“ koga je realizovalo Odeljenje za poslove civilne zaštite koje funkcioniše u okviru Gradske uprave grada Kraljeva.

Objekat je opremljen savremenim uređajima i  namenjen je, prvenstveno, za za prikupljanje relevantnih podataka sa terena na osnovu kojih je moguće izvršiti ranu detekciju početnih i manjih požara. On ima i funkciju osmatračnice i biće korišćen, ne samo od strane civilne zaštite grada Kraljeva, već i od strane drugih subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa, a naročito vatrogasno – spasilačkih jedinica Sektora za vanredne situacije, Dobrovoljno vatrograsnih društava i ŠG „Stolovi“.

„Osmatračnica – Vizitorski centar” u Studenici

Objekat „Osmatračnica – Vizitorski centar” je, već juče, poslužio i za edukaciju i transfer stečenih  isksustava u razvoju preventivnih mera u borbi protiv šumskih požara   na drugim lokacijama  na teritoriji grada Kraljeva.

Za to se pobrinulo udruženje građana “Novi Put” koje  sprovodi projekat “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi”, koji je  deo šire inicijative „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koju, uz tehničku i finansijsku podršku  Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP, a u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

Udruženje je, u saradnji sa tur operaterom W Tours iz Vrnjačke Banje ,organizovalo uspešnu studijsku posetu objektu „Osmatračnica – Vizitorski centar”.

Predstavnici državnih institucija,LS,Manastira Studenica i OCD na zajedničkom zadatku preveniranja šumskih požara

Vlada Republike Srbije je,sredinom prošle 2022.godine, donela Uredbu o proglašenju predela izuzetnih odlika “Stolovi” („Sl. glasnik RS“, br. 84/2022).U tom dokumentu se kaže  da se “Područje planine Stolovi, pozicionirano u centralnom delu Republike Srbije duž desne obale Ibra, stavlja se pod zaštitu i proglašava zaštićenim područjem pod imenom „Stolovi”, kao prirodno dobro od regionalnog, odnosno velikog značaja i svrstava se u ΙΙ kategoriju zaštite, kao predeo izuzetnih odlika.

Ova odluka Vlade je poslužila udruženju “Novi Put” kao inicijalna kapisla da  predloži  realizaciju projekta koji bi omogućio efikasnu zaštitu planine “Stolovi” sa akcentom na mere prevencije koje bi zajednički sprovodile državne  institucije, udruženja građana  i građani  koji tokom čitave godine ,u velikom broju pohode ovu planinsku lepoticu.

Predstavljanje projekta u Sremskim Karlovcima

Projekat “Novog Puta” je jedno od 13 rešenja organizacija civilnog društva za unapređenje raznovrsnosti biljnih i životinjskih vrsta i sprečavanje negativnih uticaja klimatskih promena u zaštićenim područjima širom Srbije i kao takav  ,nedavno, je uspešno predstavljen u Ekološkom centru “Radulovački” u Sremskim Karlovcima. 

U Kraljevu je,prošlog meseca ,u tom cilju, održan  Uvodni sastanak na kome su ,zainteresovanim stranama predstavljeni ciljevi projekta, aktivnosti i dinamika realizacije. Zaključak  tog sastanka je da  se moraju  preduzimati  zajedničke  akcije  na uvođenju i primeni visokih ekoloških standard u zaštiti predela izuzetnih odlika “Stolovi štiteći ,pri tom, i zdravlje ljudi.

Sa Uvodnog sastanka u Kraljevu

Realizaciom ovakvih projekata i zajedničkim radom svih činilaca u lokalnoj zajednici stvaraju se preduslovi za preventivno, a u slučaju požara i brzo reagovanje. Tako zajedno čuvamo prirodnu i njena bogastva od požara koji su sve češći. Jer, čulo se juče u Studenici, za proteklig godinu dana je,na teritoriji grada Kraljeva,registrovano oko tridesetak što manjih što većih šumskih požara.

Ljudski faktor je,na žalost,što činjenjem ,što nečinjenjem, uzročnik šumskih požara u najvećem broju slučajeva.

Zato svaka aktivnost na jačanju svesti i obuci za preventivno delovanje u očuvanju šuma  treba da ima najštiru podršku. Posebno u Kraljevu koje je po površini od oko 1530 kvadratnih kilometara,najveća lokalna samouprava koja se suočava sa problemom   degradacije  prirodnih ekosistema, šuma, reka, livada i sl.

U tom smislu je  značaj  projekta “Zajedno do manje požara u predelima izuzetnih odlika – pilot akcija „Stolovi” udruženja “Novi Put” jer se uklapa u razvoj sistema prognoziranja i najave šumskih požara,na teritroriji grada Kraljeva,  što je jako važno ako se imaju u vidu izražene klimatske promene koje , po nekim scenarijima , predviđaju rast prosečnih temperatura od 4 do 6 stepeni celzijusovih do kraja veka.