Apartmani Pešić-Sutomore
sreda, 27. septembar 2023.

Vesti iz kategorije ‘Projekti’

U isčekivanju prvih rešenja  za subvencije za proizvodnju električne energije iz solarnih panela u Vrnjačkoj Banji  –  Iskustva iz 2021.godine

Objavljeno: 07.11.2022. | autor: KV Novosti -on line

Aktuelna ,globalna,energetska kriza dodatno je uticala na višegodišnju zainteresovanost građana i privrede da koriste solarnu energiju za proizvodnju  električne  energije za sopstvene potrebe ali i za prodaju eventaulnih viškova tako  proizvedene energije.

Prošlogodišnjim promenama u ,do tada obeshrabrujućem normativnom okviru, dat je novi zamajac interesovanju građana i privrede  za korišćenje energije sunca u Srbiji koja ima čak za 30 procenata veći energetski potencijal sunčeve energije od zemalja centralne Evrope.

Prošle godine,21.aprila, doneti su novi Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, učinjene su izmene u Zakonu o energetici a doneta je,26.avgusta i Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupaca-proizvođača i snabdevača.

Na učinjene  promene normi  na nacionalnom nivou,među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji reagovala  je i opština Vrnjačka Banja. Ona je, poput još nekih lokalnih samouprava u Srbiji,  izmenila svoju lokalnu regulativu kako bi se omogućilo  efikasnije sufinansiranje projekta građana , javnih ustanova i privrede u oblasti  jačanja energetske efikasnosti i većeg korišćenja lokalno dostupnih,obnovljivih, izvora energije.

Najpre je Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja na vanrednoj sednici održanoj 15.7.2021.godine donelo Pravilnik o sufinasiranju mera energetske tranzicije koji je , tokom naredna tri meseca tri puta menjan da bi 12.10.2021.godine dobio svoj konačni sadržaj.

Dva dana kasnije,14.10.2021.godine raspisan je,od strane predsednika opštine, Javni poziv za sufinasiranje mera energetske efikasnosti na porodičnim kućama i stanovima na teritoriji oštine Vrnjačka Banja za 2021.godinu ali tim pozivom, kao mera koja se sufinansira, nije bilo  obuhvaćeno instaliranje solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Opštinsko veće opštine Vrnjačka Banja usvaja, na sednici održanoj 18.11.2021 godine Pravilnik o sufinasiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

Tek 6.12.2021 godine objavljen je Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mere energetske sanacije u domaćinstvima, putem ugradnje solarnih panela a kao rok za njihovu  prijavu dat je 22.12.2021 godine.

U tom pozivu se kaže da je opštini Vrnjačka Banja odobreno,od strane Ministarstva rudarstva i energetike   milion dinara, opština je opredelila isti iznos , tako je građanima za sufinansiranje ugradnje solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, na raspolaganju ,u 2021.godini, bilo ukupno 2 miliona dinara.

Mnogo je razloga zašto se na ovaj Javni poziv nije javio niko, a neki od njih biće predmet naše  analize u  narednim medijskim sadržajima koji se bave temom subvencija građanima Vrnjačke Banje za proizvodnju električne energije u  solarnim elektranama instaliranim na individualnim stambenim objektima.

Solarna energija se ,još uvek, nedovoljno koristi na teritoriji Raškog upravnog okruga

Objavljeno: 29.10.2022. | autor: KV Novosti -on line

Hoće li ,u Srbiji, globalna energetska kriza biti, kako to kaže Međunarodna agencija za energetiku (IEA),  prekretnica ka ubrzanju tranzicije  na održiviji i sigurniji energetski sistem, koji se, delom oslanja i na   diverzifikaciju proizvodnih kapaciteta i smeliji iskorak ka korišćenju dostupnih  izvora obnovljve energeije ili ćemo, po već viđnom u prošlosti, ostati “zakucani za  tradicionalne izvore električne energije” videće se vrlo brzo.

Na potezu da odrede taj , budući kurs, su pre svega Vlada  i njeno resorno Ministarstvo za rudarstvo i energetiku sa novim menadžmentom.   

Višegodišnji napori države i resornog ministarstva u ranijim sazivima, izraženi kroz kreiranje i adaptiranje normi, i kroz  već instalirane kapacitete za proizvodnju električne energije   iz  drugih ,obnovljivih izvora , a ne samo iz uglja i hidropotencijala naših reka, dali su početne ,ali skromne rezultate u poređenju sa potencijalima i dostupnošću tih, drugih, obnovljivih  izvora električne enrgije.

Skromnost  ostvarenih rezultata  je jasno vidljiva i iz  broja novih,registrovanih, proizvođača električne energije , i iz udela električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora od ,procenjuje se oko 1,5 odsto od ukupne proizvodnje električne  energije u Srbiji.

Ova konstatacija posebno važi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije sunca  na teritoriji Srbije,gde je, prema nekim podacima , u 2020.godini proizvedeno samo  0,01 TWh energije iz solarnih sitema,što je skromuo u odnosu na mogućnosti.

Rezultati  u proizvodnji električne energije na solarni pogon, na teritorij Raškog upravnog okruga su trenutno, još slabiji,  u poređenju sa  republičkim.

O tome rečito svedoče sledeći podaci: Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“, kao jedan od snabdevača na tržištu električne energije u Republici Srbiji, učestvuje u procesu zaključenja ugovora sa  sa kupcima-proizvođačima i vodi zvanični registar domaćinstva, energetskih zadruga i drugih privrednih i javnih subjekata koji su već instalirali fotonaponske panele i isporučuju proizvednu električnu energiju  distributeru.

Detalj iz Registra

A prema podacima iz tih registara,  na teritoriji Raškog upravnog okruga,nema ni jednog  registrovanog  proizvođača električne energije na solarni pogon u kategoriji – Kupac proizvođač koji je domaćinstvo od ukupno 359  registrovanih u Srbiji na dan 29.10.2022.

U  registru nazvanom Kupac-proizvođač koji nije domaćinstvo  ,od 52 registrovana proizvođača u Srbiji ,do 29.10.2022. samo je 1(jedan)  sa teritorje Raškog upravnog okruga (Termoinvest d.o.o iz Šumarica kod Kraljeva)

Među tih 52 ,za sada registrovanih proizvođača u Srbiji, je  i nekoliko njih  koji su instalirali solarne elektrane na  objektima javne  namene  koristeći mogućnosti koje pruža  Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, Uredba o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača i Pravilnik o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti.

Na žalost ,ove mogućnost,za sada nije iskoristila ni jedna lokalna samouprava sa teritrorije Raškog upravnog okruga.

Kod jednog privatnog investitora u solarnu energiju iz Kraljeva

Šta više ima i drugačijih, drastičnih primera ,poput solarne elektrane montirane ,pre više od pola godine, na krovu kotlarnice JEP Toplana Kraljevo ,snage 49 kWh ,koja proizvodi električnu energiju ali ista  ,još uvek  “ ne ulazi u mrežu” – Ne koristi se u potpunosti. Razlog su višestruko, bespotrebno ponavljane, administrativne procedure od strane lokalnog ogranka EPS-a.

Solarna elektrana na krovu JEP Tolana Kraljevo

Ova  solarna elektrana je izgrađena tokom realizacije projekta “Smanjivanje uticaja lokalnih zajednica prekograničnog regiona Srbija i Crna Gora na klimatske izazove – MI MOŽEMO”

Na drugoj strani sve  te lokalne samouprave su , u ovoj budžetskoj godini ,a neke i u predhodnoj 2021.godini ,opredelile sredstva za podršku – sufinasiranje ugradnje solarnih panela na porodičnim kućama, za proizvodnju električne energije.

Početno, nesnalaženje resornih službi javnih uprava, u primeni već usvojenih propisa, uz očiglednu  nezainteresovanost većine  donosilaca odluka u lokalnim samoupravama za ove poslove, kao prvi rezultat imaju da će eventualna rešenja o sufinasiranju  ovih radova biti doneta  “u nedoba” za izvođenje radova na objektima.

To će ,dodatno, umanjiti trenutno ionako malo interesovanje građana za korišćenje ovih subvencija o čemu rečito svedoči i podatak da je  rok prvog  konkursa, u Kraljevu, morao biti produžen jer se na njega niko nije javio,a kako ,nezvanično, saznajemo u ponovljenom postupku javila su se samo 3 domaćinstva.

Ostaje  nam da za koji dan saznamo i te zvanične rezultate  ali ono što je već sada jasno usvojene  norme i propisi su tek deo svakog  posla-Primena je ključna!

A za to je potrebna volja i znanje onih koji su dužni da ih primenjuju ali  volja i znanje da se kroz adekvatne komunkacije kreira povoljan ambijen za zajednički multisectorski rad  zainteresovanih aktera.

Kako država i lokalne samouprave podstiču korišćenje solarne energije?

Objavljeno: 26.09.2022. | autor: KV Novosti -on line

Otklon od fosilnih goriva kao ključnog oslonca industrijske revolucije još od  XVIII veka  ubrzava se i sve je veći iz dana u dan.

Na to,na jednoj strani, utiču ograničeni izvori fosilnih goriva, rast ljudske populacije koji utiče na rast tražnje za energentima ,sve veće negativne posledice klimatskih promena uzrokovanih,pre svega, sagorevanjem baš tih fosilnih goriva, dok na drugoj strani svoj uticaj na taj otklon daje i razvoj čistih energetskih tehnologija.

Suočivši se sa spoznajom nestašice fosilnih goriva tokom naftne krize 70-ti godina prošlog veka  počelo se  sa intezivnijim traganjima za alternativnim izvorima energije pa i za načinima efikasnijeg korišćenja energije sunca iako  počeci njenog korišćenja datiraju još mnogo,mnogo ranije.

Predanja kazuju da je još Arhimed,212 godine pre nove ere, braneći rodnu Sirakuzu od brodova Rimskog carstva,koristio sunčevu (solarnu) energiju kako bi fokusiranjem svetlosti palio njihove brodove.

Od tada do današnjih dana u kojima se oko 37 procenata ukupne svetske tražnje za energentima zadovoljava proizvodnjom električne energije pređen je veliki put  tokom koga se konstantno, zahvaljujući razvoju čistih energetskih tehnologija,uvećava udeo elektirčne energije proizveden iz obnovljivih izvora, posebno iz nepresušnog izvora sunčeve energije.

Bezbroj je podatka o snazi i veličini tog izvora energije ali ovoga puta evo samo onog da je količina sunčeve energije koja dospe na našu planet, tokom samo jednog sata, jednaka količini energije koje ljudi na planeti Zemlji potroše tokom jedne godine.

Solarni paneli -Toplana Kraljevo

Kraj prošlog XX veka,dakle pre samo 22 godine,dočekan je, prema nekim podacima, sa 1000 megavata električne energije proizvedene na godišnjem nivou , u svim solarnim elektranamu na svetu, uključujući i onu prvu, instaliranu  1982.godine u Kaliforniji, snage od 1 MW.

Stiglo se, ove 2022.godine, do količina od više hiljada  teravata (TWh) električne energije proizvedenih  iz energije sunca ,na godišnjem nivou sa tendencijom stalnog rasta.

U drugoj deceniji XXI veka,,od 2010 do 2020.godine, globalni nivelisani troškovi proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana veće snage smanjili su se skoro sedam puta i sada iznose 57  dolara po MWh.

To je dovelo do toga da udeo električne energije  proizveden u solarnim elektranama u ukupnoj proizvodnje te vrste energije rapidno raste ,posebno u  Americi,,Kini i zemljama Evropske unije.

Čak sedam zemalja Eu je već preskočilo prag od 10 odsto  električne energije proizveden u solarnim elektranama u ukupnoj proizvodnjia neke među njima,poput Estonije i Poljske su sa nula udela stigle do deset odnosno pet odsto.

I Srbija ,koja ima čak za 30 procenata veći energetski potencijal sunčeve energije od zemalja centralne Evrope, je krenula, još 2009.godine, sa kreiranjem komponenti institucionalnog i pravnog okvira neophodnog  za veće korišćenje solarne energije u proizvodnji električne energije.

Na žalost,prema nekim podacima u Srbiji je, u 2020.godini proizvedeno samo  0,01 TWh energije iz solarnih sistema,što je skromno u odnosu na mogućnosti.Posebno ako se zna da je  godišnja potrošnja električne energije u Srbiji  oko 35 TWh.

Od pre nekoliko dana na distributivnu mrežu je priključena i solarna elektarna u preduzeću Termoinvest koje je tako postalo prvi registrovani kupac-proizvođač električne energije proizvedene iz energije sunca na teritoriji grada Kraljeva

Jer, broj časova sunčevog zračenja na teritoriji Srbije iznosi između 1.500 i 2.200 časova godišnje,dok je prosečan intenzitet sunčevog zračenja je od 1,1 kWh/m2/dan na severu do 1,7 kWh/m2/dan na jugu – tokom januara, a od 5,9 do 6,6 kWh/m2/dan – tokom jula.

Prema dostupnim podacima Srbija je, u proteklih godinu dana potrošila gotovo milijardu evra na uvoz električne energije što je ekvivalent  gradnje  oko 1.000 MW obnovljivih izvora električne energije.

Kažu da su krizna vremena i vremena izazova, u kojima organizovanija društva –  države, koje raspolažu sa više reusrsa, oslanjajući se na dostignuća sopstvene i naučne zajednice uopšte, tragaju za rešenjima kojima će umanjiti efekte  i posledice krize.Takva društva svoji strategijama razvoja, a i drugim javnim politikama, potstiču i u predkriznim vremenima, razvoj nauke i tehnologije.

Na onim manjim i manje razvijenim državama,kao što je naša, je da iskoriste prednosti savremenih komunikacionih sredstava za ubrzani transfer znanja i tuđih iskustava,posebno u sektoru energetike I energetske efikasnosti, kako bi ubrzali i podstakli proizvodnju energije iz obnovljivih izvora,posebno iz energije sunca.

Republika Srbija je postavila glavne  komponente institucionalnog i pravnog okvira neophodnog  za jačanje energetske efikasnosti i snažniju borbu protiv klimatskih promena,samim tim i ka većem korišćenju lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

Tim komponenatama (javnim politikama) definsani su mesto i uloga lokalnih samouprava, a KV Novosti on-line će,u narednom period, kroz aktivnosti medijskog  projekta „Kako država i lokalne samouprave podstiču korišćenje solarne energije?“ pokazati , kroz priče o dobrim i lošim primerima  iz prakse, kako  pet lokalnih samouprava na teritoriji Raškog upravnog okruga (Vrnjačka Banja, Kraljevo, Raška, Novi Pazar i Tutin) podstiču korišćenje solarne energije i koliko su građani na njihovim teritorijama  upoznati sa  merama podrške države i lokalnih samouprava za korišćenje tog svima dostupnog,obnovljivog izvora energije.

Nastavljena praksa prazničnog okupljanja članova “Stare Pavlice”

Objavljeno: 29.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Višegodišnja praksa članova udruženja “Stara Pavlica” iz Kraljeva da se organizuju i što više njih bude u svom zavičaju u danima velikih verskih praznika koji se  tamo slave nije ,uprkos problemima izazvanim epidemijom korone, izneverena ni tokom prošle i ove godine.

Badnje veče u Pavlici

Badnje veče se dočekuje kod crkve Stara Pavlica, Velika Gospojina se slavi u manastiru Nova Pavlica, uz organizovan odlazak velikog broja članova društva.

Uskoro će se,  za  svoju  slavu „Sveti Simeon Mirotočivi“ ponovo okupiti Raščani u Kraljevu i tako nastaviti sa tradicijom koje traje deceniju. Tada se ,pored obreda rezanja slavskog kolača i obaveznog druženja članova,  bira i novi domaćin slave.

Sa jedne od ranijih slava udruženja

U Kraljevu živi i radi najbrojnija „enklava“ raseljenih Raščana u Srbiji ,koja je i najbliža svom zavičaju. Osnivanjem ovog udruženja ,februara 2010 godine počelo se sa aktivnostima na uspostavljanju institucionalizovane planirane i koordinirane komunikacije sa zavičajem , pored onih , tradicionalnih , veza unutar porodičnih odnosa.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Kako i zašto se jedan akademik  učlanio u udruženje “Stara Pavlica”?

Objavljeno: 28.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Udruženje građana “Stara Pavlica” spada u retka udruženja koja uspevaju da, za svoje raznovrsne aktivnosti,pridobiju i  u svoje redove privuku istaknute umetnike.

I upravo ta raznovrsnost aktivnosti koje objedinjuje bavljenje čuvanjem kulture i identiteta  kraja iz koga potiču i  zajednička želja I trud članova da afirmišu tradicionalne vrednosti zavičaja privukla je i operskog pevača i profesora na FILUM-a u Kragujevcu Vojislava D. Spasića da se ,iako rođeni Nišlija a poreklom mrčajevčanin, priključi udruženju “Stara Pavlica”. Njegova odluka je dodatno osnažena kroz  muzičku saradnju koju je ostvario sa pokojnim Novicom Negovanovićem a do koje je došlo i zahvaljujući Borisu Boći Čoloviću predsedniku udruženja raščana u Kraljevu.

 Vojislav Spasić je rođen  1980.godine u muzičkoj porodici u Nišu, gde je završio nižu muzičku školu na odseku za violinu. Obrazovanje je nastavio u srednjoj muzičkoj školi u Kragujevcu na odseku za violinu i solo pevanje. Studije solo pevanja na Katedri za solo pevanje Fakulteta muzičke umetnosti, Univerziteta umetnosti u Beogradu započinje 1998. godine u klasi operske dive, prof. emeritus dr Radmile Bakočević, pod čijim mentorstvom je magistriro 2006.godine, ocenom 10,00 na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Akademsku karijeru započinje 2005.godine na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu (FILUM) kao asistent pripravnik, a ubrzo zatim kao asistent i docent. Uspešna i kontinuirana umetnička i pedagoška aktivnost u zemlji i inostranstvu, rezultira izborom Vojislava Spasića u zvanje vanrednog profesora na FILUM-u, gde predaje glavni predmet Solo pevanje i Metodiku nastave solo pevanja. Za rukovodioca studijskog programa, izabran je 2013. Godine, a za šefa Katedre za solo pevanje je izabran 2014.godine.

Učlanjenje profesora Spasića u udruženje Stara Pavlica

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja u polju umetnosti I pregalaštva u kulturi u zemlji i inostranstvu.Njegovi studenti i učenici klase, do sada su osvojili veliki broj priznanja i nagrada na Međunarodnim i domaćim takmičenjima i festivalima, kako u našoj zemlji, tako i u inostranstvu.Član je   Srpske akademije inovacionih nauka s titulom Akademik.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Zapažene aktivnosti  članova udruženja “Stara Pavlica” u oblasti nauke i kulture tokom 2021.godine

Objavljeno: 28.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Retko je udurženje poput “Stare Pavlice” koje okuplja raščane u Kraljevu a koje se može pohvaliti kako je nekoliko njihovih članova tokom,za njih jubilarne 2021 godine, izdalo ili privelo kraju  izdavanje knjiga na kojima su radili.

To je pošlo za rukom dvema profesorkama ,članicama udruženja: profesorki osnovne škole IV kraljevački bataljon Nataši Vuković i vanrednoj profesorki geografije na Prirodno-matematičkom  fakultetu u Kosovskoj Mitrovici  dr Ivani Penjišević .Inače ,u u slučaju ove dve dame , to nisu njihove prve knjige koje objavljuju.

dr.Ivana Penjišević

Profesorka Penjišević je  osvežila i dopunila svoju doktorsku disertaciju pripremivši je za izdavanje pod nazivom “Zapadno Pomoravlje –Regionalni razvoj” a knjiga se bavi detaljnim proučavanjem prostora od Požege na zapadu do Stalaća na istoku, sa stanovišta proučavanja prirode, stanovništva (1948-2011), privrede i naselja. Ona ima istorijsku težinu s obzirom da tretira prostor doline Zapadne Morave od najstarijih tragova praistorije do danas, ali i marketinšku važnost u periodu kada se kroz ovu regiju gradi Moravski koridor što je čini i aktuelnom i važnom za dalja proučavanja ove oblasti.

Zapadno Pomoravlje

Pored ove knjige čija će promocija biti  tokom marta  2022.godine dr Penjišević je ,u predhodnoj godini,izdala i Praktikum iz regionalne geografije sveta 1 (Evropa, Azija i Severna Amerika), koji ustvari predstavlja zbirku nemih karata ova tri kontinenta.

U svojoj prvoj  knjizi „Faktori i pravci regionalnog razvoja Raškog kraja“ profesorka Penjišević je dala naučno utemeljene odgovore na brojan pitanja razvoja Raškog kraja. U tom svom radu dr Penjišević uspostavlja jasnu korelaciju i između nivoa ekonomskog razvoja Raškog kraja i procesa njegove depopulacije ističući da je obimniji ekonomski razvoj i teritorijalna diverzifikacija novih investicija na području Raške , pre svega u poljoprivredu, turizam i šumarstvo, uslov svih uslova da se , za početak, zaustave negativni demografski trendovi

Nataša Vuković

Profesorka Nataša Vuković je ličnost svestranih interesovanja. Profesionalno se bavi informatikom i tehnikom,to predaje deci u školi a svoja stručna znanja je iskoristila i ,tokom prve godine pandemije korone, dala  svoj doprinos kreiranju baze digitalnih obrazovnih materijala “Nastavnička mreža tokom pandemije”.

Van radnih obaveza pažnju Nataše Vuković okupira bavljenje poezijom i prozom,pa je tako još 2009 godine objavila svoju prvu knjigu lirske poezije “Govor dodira” a potom, posle pauze od jedne decenije još jednu knjigu lirske poezije pod nazivom  “Sinu vetrova”.

Protekle, jubilarne  godine udruženja , iz štampe je izašla njena treća knjiga ,ovoga puta proznih zapisa nazvanih “Fosilizacija duše”

Dragan Jemuović-Jemo

Inženjer i prostorni planer Dragan Jemuović –Jemo je “osvetlao obraz”  muškim članovima udruženja “Stara Pavlica” priredivši  knjigu “Sveta Gora perivoj Presvete Bogorodice” u kojoj je opisao gotovo sve objekte  na prostorima ovog dela Grčke koje je posećivao u prehodnih šesnaest godina.

Radeći na knjizi Jemo je priredio Google mapu sa tačnim lokacijama i fotografijama svih objekata, kao i putevima, prohodnim i manje prohodnim stazama Svet Gore, a što je iz privatne kolekcije dostupno svim kupcima njegove knjige čija se promocija biti u februaru ove godine.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Udruženje “Stara Pavlica” u službi jačanja zavičajnih veza

Objavljeno: 29.12.2021. | autor: KV Novosti -on line

Prošla je decenija od kada su predstavnici najbrojnije „enklave“ raseljenih Raščana u Srbiji ,koja je i najbliža svom zavičaju,formirali,u Kraljevu,februara 2010 godine,svoje udruženje nazvavši ga “Stara Pavlica”.

Iza njih su godine zajedničkih,organizovanih druženja i odlazaka u svoj rodni kraj ali i brojne druge aktivnosti o kojima smo,ranije,već pisali poput humanitarne prodaje slika Udruženja multipleks skleroze Raškog okruga , promocije knjige „Faktori i pravci regionalnog razvoja Raškog kraja“ Ivane Penjišević , zbirke pesama „Obešen o sopstveni živac“ Ljubiše Stančića , poromocije knjige „Besmrtni Kastro i srbski rod“ Dragoslave Koprivice kojoj su prisustvovali zvaničnici ambasade Kube u Srbiji, promocije dokumentarnog filma „Ibarska dolina kroz vekove – malo poznate crkve“ u kome je prikazano  30 seoskih crkava na teritoriji bivšeg Studeničkog sreza…

Članovi udruženja među svojima u zavičaju

Uprava ovog udruženja i njeni članovi godinama unazad ,u decembru, uoči slave manastira Gradac, Vavedenje presvete Bogorodice, čiji je metoh i crkva „Nova Pavlica“ organizuju i učestvuju u čišćenju i uređenju okoline crkve i dvorišta nekadašnjeg konaka,što je već postalo  redovna aktivnost.

Valja,svakako, istaći i brojne lične incijative i aktivnosti  jednog broja aktivnih članova ovog udruženja iz Kraljeva koji su se latili posla obnove ,ranije zapuštenih,seoskih domaćinstava u svom zavičaju.

Ma koliko nam ,na prvi pogled,te individualne akcije članova udruženja “Stara Pavlica”za obnovu starih kuća u zavičaju izgledale manje važne sa stanovišta proklamovanih ciljeva  i misije udruženja to,ipak, nije tačno.Šta više, svako tako obnovljeno gazdinstvo u kome je ,koliko toliko vraćen život i neke delatnosti,samo snaži rešenost lokalnog stanovništva da traga za modelima unapređenja svojih delatnosti i stvaranju uslova za kvalitetan život i opstanak njihovih porodica.

Ove,pomenute, a i druge brojne,nepomenute aktivnosti udruženja  svojevrsno su svedočanstvo kako se ova generacija rašćana koji žive i rade u Kraljevu svojski trudi da doprinese održavanju brojnih običaja karakterističnih za predeo iz koga potiču čime dopinose očuvanju tradicije jednog naroda koja je važna za održavanje kontinuiteta i etničke posebnosti tog naroda.

Detalj eto postavke Toplina duše

Vreme u kome živmo i koje ,čini se na prvi pogled,zbog brzog tehnološkog razvoja ,ostavlja malo prostora za narodne običaje koji su nastali da bi zadovoljili različite ljudske potrebe,a posebno za njihovo osavremanjavanje i negovanje, čini napore članova udruženja “Stara Pavlica”da koninuirano komuniciraju i doprinose razvoju zavičaja još značajnijim.

Raščani okupljeni u ovom udruženju u Kraljevu su svesni da potiču iz kraja vrlo kompleksnog identiteta,gde mnogi spomenici srpske kulture poput recimo Stare Pavlice, Končula, Sopoćana, Gradca, Nove Pavlice,obližnje Studenice svedoče o viševekovnoj srpskoj državnost, nacionalnom identitetu, kulturi, umetnosti i duhovnosti.To i jeste suština,srž, aktivizma kao,  doprinosa udruženja očuvanju tradicije zavičaja utkane  u  nacionalni identitet srpskog naroda

O tome šta su sve bile aktivnosti ovog udruženja u ovoj ,jubilarnoj, godini, razgovarali smo sa rukovodstvom i članovima ovog udruženja o čemu ćemo,svakako,još pisati.

Tekst je objavljen uz podršku opštine Raška u okviru projekta „Stara Pavlica u službi jačanja zavičajnih veza“.Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost KV NOVOSTI i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja opštine Raška.

Meštani seoskih mesnih zajednica u Kraljevu podržali inicijativu za izmenu modela finansiranja komunalnih projekata

Objavljeno: 06.11.2021. | autor: KV Novosti -on line

Grad Kraljevo kao lokalna samouprava pripada, kada je reč o  modelu finansiranja rada mesnih zajednica,većinskoj grupi od 95 % opština i gradova u Srbiji, koje primenjuju takozvani linerani model finansiranja koji podrazumeva da se sredstva za redovnu delatnost mesnih zajednica ali i za  uređenje komunalne infrastrukture dodeljuju odlukama opštinskih ili gradskih veća.

Ovo je samo jedna od iznetih konstatacija na  nedavno održanom završnom skupu koji je organizovan kao jedna od aktivnosti projekta ”Informisani građani – aktivni učesnici u planiranju ruralne infrastrukture” koga je sproveo koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo.

Ključna aktivnost projekta realizovana je kroz seriju od šest razgovora-tribina održanih u Miločaju, Konarevu, Lopatnici, Čibukovcu, Samailima i u Kovačima organizovanih pod nazivom ”Razvoj sela po meri nas meštana“.

Ovi razgovori su dali snažnu argumentaciju  i punu podršku za pokretanje inicijative za izmenu sistema finansiranja projekata mesnih zajednica na teritoriji grada Kraljeva.To podrazumeva da građani u mesnim zajednicama unapred znaju koliki je novac opredeljen za razvoj infrastrukture i da oni sami na zborovima i sastancima odrede prioritete trošenja sredstava koja se prikupljaju od poreza na imovinu na tom području.

Građani su, na tim razgovorima, dajući podršku udruženju građana “Evropski pokret u Srbiji – Kraljevo” za pokretanje inicijative isticali da im se ,po prvi put,neko obraćao tražeći od njih podršku za nešto konkretno I agrumentima potkrepljeno.

Posle  upoznavanja sa suštinom predloga za izmenu  modela finansiranja rada mesnih zajednica građanima je bilo jasno da taj drugačiji model koji se ,na žalost,primenjije eksperimentalno  u vrlo malom broj lokalnih samouprava među kojima,sa postignutim rezultatima, prednjači grad Šabac njima donosi veću  uključenost građana i mesnih zajednica u sistem odlučivanja, pa samim tim i veću demokratičnost i transparentnost u trošenju sredstava.

Takav model , programsko projektno konkursno finansiranje, podrazumeva pisanje projekata koji bi tačno specifikovali problem ili želju meštana za unapređenje lokalne zajednice, što je logično jer građani najbolje znaju šta su ključni prioriteti za razvoj njihove lokalne zajednice.

Način funkcionisanja podrzaumeva  da članovi saveta mesne zajednice svoje kapitalne projekte, a odlukom je predhodno definisano šta podrazumevaju ti kapitalni projekti, podnose Komisiji. Ona, prema uputstvu, Zakonu o budžetu i Budžetu lokalne samouprave određuje sa  koliko sredstava raspolažu mesne zajednice  i na osnovu toga one formiraju svoje, kapitalne, projekte.

Projekat “Informisani gradjani – aktivni ucesnici u planiranju razvoja ruralne infrastrukture“ , sprovodi Evropski pokret u Srbiji  – Kraljevo uz podrsku programa “Zajedno za aktivno drustvo“ , koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Gradjanske inicijative.

I nas će naši potomci kazniti zaboravom!

Objavljeno: 21.10.2021. | autor: KV Novosti -on line

Treće izdanje dragocene istoriografske knjige „Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu oktobra 1941“ autorke   Silvije Krejaković , objavljeno kao prvo delo u novouspostavljenoj ediciji Muzeja žrtava genocida, pod nazivom Sine ira et studio (lat. – bez gneva i pristrasnosti) dolazi  pred javnost u pravi čas, jedan je od zaključaka koji se nameće posle sinoćne promocije održane u Narodnom muzeju u Kraljevu.

A pravi čas je ,mada ,možda ne bi bilo preterano reći  i zadnji je čas , jer se, kao društvo i kao narod, suočavamo ,kako to sinoć reče istoričar dr Dejan Ristić, v. d. direktora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, sa posledicama apsolutnog neznanja i nezainteresovanosti za ono šta nam se desilo pre samo osamdeset godina.

Brojni su ishodi  te naše „kulture zaborava“ poput raznih primera   činjenja ili ne činjenja prema, i na, mestima kolektivnog stradanja  tog istog naroda u  ne tako dalekoj prošlosti, koji se ,na dnevnom nivou, prijavljuju  Muzeju žrtava genocida.

dr.Dejan Ristić v.d.direktora Muzeja žrtava genocida u Beogradu

Zato je dr Ristić sinoć rekao kako oseća potrebu da,  baš ovde ,u Kraljevu,u kome se desio zločin protiv čovečnosti, koji po svom istorijskom i svakom drugom značaju prevazilazi okvire jednog grada i jedne države, podeli svoju zabrinutos i upitanost u kom pravcu mi, kao društvo ili narod , idemo ako smo spremni da umesto kulture sećanja negujemo „kulturu“ zaborava?

„U Kraljevu se desio jedan, pravno kodifikovani i sprovedeni zločin od strane jedne države prema pripadnicima naroda ,druge, okupirane države koji ,na žalost nije kodifikovan kao genocid jer su ,tek kasnije, doneti prvi međunarodno pravi akti o genocidu pa nije bilo moguće, zločin u Kraljevu ili Kragujevcu ,kasnije retroaktivno tako kodifikovati.Tačnije iako je i bilo nekih prilika, na nekim zakasnelim suđenjima pojedinim pripadnicima nemačke vojske kasnih četrdesetih godina prošlog veka, one su propuštene“ rekao je dr Ristić. On je , tu svoju tezu o nedovoljnom bavljenju naše istorijske i pravne nauke temama  masovnog stradanja srpskog naroda tokom XX veka a posebno tokom II svetskog rata, potkrepio i podacima o broju doktorata na ove teme  i broju istoričara koji proučavaju ovu oblast zaključivši da „kao što mi pretke kažnjavamo zaboravom i nas će naši potomci kazniti zaboravom“.

Silvija Krejaković

Silvija Krejaković autorka knjige „Identiteti žrtava streljanih u Kraljevu oktobra 1941“ je podelila svoja sećanja i dileme sa kojima se suočavala tokom svog višedecenijskog rada na ovoj knjizi sa brojnom publikom na promociji.

Svoju zabrinutost o zaboravu kao dominatnoj karakteristici našeg   društva, koji, kada su u pitanju masovna stradanja nevinih  civilnih žrtava tokom II svetskog rata na prostoru Srbije, poprima ozbiljne razmere, Silvija je iskazala citirajući svog starijeg kolegu istoričara i profesora Đorđa Stankovića – Čemu podušja, čemu pomeni ako ne znamo kome ih posvećujemo?

Kraljevčani ,zahvaljujući njenom radu znaju, sa docnjom dugom preko pola veka, imena i prezimena  , do sada tačno utvrđena  ,za 2.198 stradalnika.

Ali,na žalost,ni jedno od tih imena još uvek nije ,na bilo koji način,upisano na bilo kom delu memorijalnog kompleksa nazvanog „Groblje streljanih 1941.godine“.

Memorijalnog kompleksa koji  ,takođe,duže od pola veka stoji nedovršen.

I kao što to reče, već citirani, dr.Dejan Ristić „Cilj okupatora je bio da poništi jednu naciju a mi ,našim odnosom,prema žrtvama masovnih stradanja tokom II svetskog rata,kao da nastavljamo tu tendenciju.

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Znam,čuo sam,to je…“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, sprovode „KV Novosti-on line“. Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Zaborav je najrazornije oružje!

Objavljeno: 18.10.2021. | autor: KV Novosti -on line

Tijana Miljković je rođena 1992. godine u Kraljevu gde je završila Gimnaziju, a zatim i Filološki fakultet u Beogradu. Pisala je tekstove na temu umetnosti za različite portale (Bistro, 7 umetnosti, itd). Bavi se i pisanjem pesama. Njena razmišljanja o kraljevačkom Oktobru odlučila je da podeli sa čitaocima našeg portala.

Tijana Miljković

Nema slučajnih građevina, ni spomenika izdvojenih iz ljudskog društva i njegovog razvitka, kao što nema ni slučajnih rušitelja tih istih građevina i spomenika čije je najrazornije oružje zaborav i nepoštovanje često vlastitih predaka rekao je Ivo Andrić, čijim mudrim i istinitim rečima često pribegavamo.

14. oktobar  verovatno je najtužniji dan za grad Kraljevo i okolna mesta koja su sa gradom povezana.  Ukoliko treba da iskažemo jedno drugačije viđenje ovog dana kroz stavove mladih ljudi koji u Kraljevu žive, školuju se ili rade, pred sobom imamo nimalo laku dužnost. Dužnost je možda čak i preslaba reč, jer nastradali u streljanju 1941. godine zaslužuju da ih uvek spominjemo i sećamo ih se. Međutim, teško je uopšte govoriti na temu, a još je teže izraziti ulogu novih generacija u njoj s obzirom na proteklo vreme.

Zločin nemačkog okupatora

Negde je odmereno 50 godina nakon čijih bi proticanja događaj postao deo istorije, što znači da se u našem slučaju broj godina itekako uvećavao i produbljivao naš odnos prema prošlosti koju mi sami lično nismo doživeli. Naravno da je za sve nas rat mera svih užasa koji mogu da zadese jedan narod. Kroz časove istorije kao školskog predmeta slušali smo o tolikim ratovanjima širom sveta kao i o onim koji su pogađali i našu zemlju. Učili smo lekcije, sa razumevanjem ili napamet, kroz koje smo sticali prilično ohladnelu viziju govoreći godine, pojedine ličnosti, mesta borbi. Te podatke smo potom zaboravljali pa je od znanja ostao samo njegov antonim neznanje, jer kada bismo morali da svojim rečima predstavimo ratna dešavanja na neki prisniji način, ostao bi veliki znak pitanja ispred i iza našeg izlaganja.

Kada je reč o konkretnoj tragediji, streljane ljude ne pamtimo, živeli su mnogo pre nas, i iako saosećamo sa tužno i nepravedno oduzetim životima, postoji ta distanca prema nekome koga nismo nikada lično upoznali niti nam je bio blizak. Naravno da postoji memorijalno-spomenička celina kroz dostupne podatke, fotografije, lične predmete žrtava kao i mesta za sećanje na njih. Svima nam je dostupna, da se sa njom upoznamo i približimo ličnostima ubijenih. Ovakvih odmazdi bilo je previše, nije trebalo biti nijedne. Zbog toga su svi oni predstavljeni kao deo porodičnog i društvenog kruga kako bi se stvorila sveobuhvatna slika ljudskog stradanja i dodatno osudio masovni zločin protiv čovečnosti.

Zakopavanje streljanih u Kraljevu oktobra 1941

Treba izdvojiti svakog ponaosob, svaku ženu, mladu osobu, muškarca i zamisliti da je to mogao biti neko vaš kao što nekome i jeste bio. Mi koji smo došli kasnije ali koračamo istim putevima kojima su nekada ti ljudi koračali i ne sluteći kakva će ih nesreća zadesiti  moramo negovati kulturu sećanja i ne smemo izgubiti u borbi sa vremenom koje ima moć da je tako lako izbriše.

Bez obzira na naša godišta i na činjenicu da sada živimo u daleko uljuljkanijem svetu nego što su naši vršnjaci tada živeli, sa zrelim poštovanjem moramo pristupiti streljanju. Kada za sobom ostavimo sve školske časove istorije, ostaje nam životni čas u kojem ne smemo omanuti i čuvati u svesti individualnost oktobarskih žrtava, koje su žrtve ne samo u tom mesecu i tog datuma nego i inače i koji se nikako ne smeju svoditi na samo brojčani podatak.

Tekst je jedan od sadržaja medijskog projekta „Znam,čuo sam,to je…“ koga,uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, sprovode „KV Novosti-on line“. Stavovi izneti u tekstu su isključiva odgovornost „KV Novosti-on line“ i ni na koji način ne predstavljaju stavove i mišljenja Ministarstva kulture i informisanja.

Apartmani Pešić-Sutomore
APARTMANI PEŠIĆ - SUTOMORE
+381 64 141 77 41