sreda, 06. decembar 2023.

Ubrzati put   do subvencija građanima zainteresovanim za sprovođenje mera energetske efikasnosti!

Objavljeno: 26.01.2023. | autor: KV Novosti -on line

Gradsko veće grada Kraljeva je na  sednici održanoj 16.1.2023 godine usvojilo  Rešenje o izboru krajnjih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije stambenih objekata na teritoriji grada Kraljeva.Na Javni konkurs  raspisan   7.9.2022 godine javilo se 117 građana da bi lista krajnjih korisnika bila svedena najpre na 95 koji ispunjavaju uslove konkursa ali će,ipak, samo njih 74 dobiti novac. Sufinasiraće se  zamena stolarije na 66 objekata, termička izolacija fasade na 3 objekta i 5 zamena kotlova. Na ovo će biti utrošeno 9.493.723,08 dinara od raspoloživih 9.500.000 dinara za ovu namenu koje su obezbedili Ministarstvo rudarastva i energetike i grad Kraljevo. Očekuje se da ,do kraja meseca, bude objavljeno i slično Rešenje ali po, drugom, Javnom  konkursu za  ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije raspisanom najpre  1.9.2022 godie,a zatim,zbog slabog interesovanja, produžavanog 20.9.2022 godine. Za sada se zna da je prema Preliminarnom rešenju iz decembra 2022 godine za ovu meru bilo zainteresovano samo 12 građana a da je tek polovina njih ispunila uslove iz Pravilnika i Javnog konkursa.

Sa sednice GV na kojoj je doneto Rešnje o krajnjim korisnicima za mere energetske efikasnosti-Preuzeto sa Sajta grada

Uporedimo li rokove sprovođenja aktivnosti na ovim poslovima u 2021 i 2022 godini uočićemo da  se u 2022 godini kasnije krenulo sa aktivnostima predviđenim Pravilnikom  o sufinasiranju mera energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova usvojenim 19.7.2021, Pravilnikom o sufinasiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na  unapređenje termičkog omotača,termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode , po Javnom pozivu Uprve za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP1/22 i Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe usvojenim 19.11.2021 i njegovom dopunom učinjenom 12.8.2022.

Jedan od razloga ,ali  svakako ne i jedini, jeste neprijatno iskustvo sa firmom „Ekspres PVC“ koja je,2021 godine bila izabrana kao  prva , sa maksimalnih 100 bodova, na Javnom konkursu za izbor privrednih subjekata direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije objekata da bi ,kasnije  (pre) uzela i (zlo)upotrebila  876.000 dinara iz budžeta grada namenjehih za 12 lica  sa spiska  Rešenja    za izbor krajnjih korisnika od 19.11.2021.

Činjenica da se planirani postupci   sprovođenja podrške merama energetske efikasnosti prihodima iz javnih finansija države i lokalnih samouprva ne završavaju  u jednoj budžetskoj (a i kalendarskoj ) već  se neutrošena sredstva prenose u novu godinu ukazuje da se ove aktivnost ne nalaze visoko kotirane na lestvicama prioriteta u angažovanju donosilaca odluka u lokalnim samoupravama.

Ovome doprinosi i činjenica da su izostale adekvatne pripreme i kvalitetne obuke koje je trebalo da sprovede resorno Ministarstvo rudarstva i energetike, sa  radnicima javnih uprava angažovanim u lokalnim samoupravama  na poslovima primene normi  u sektoru energetike na lokalnom nivou, ali i sa radnicima u delovima  Elektroprivrede Srbije koji se,takođe,angažuju u ovom procesu.

Ovako je  jedna dobra ideja  delimično obesmišljena neadekvatnom pripremom njenog sprovođenja,čemu je svakao doprineo i ,već zaboravljeni,otvoreni sukob bivše ministarke i takođe bivšeg rukovodstav EPS-a oko modela većeg korišćenja lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije.

No  kad se već krenulo valjalo bi brže reagovati na probleme  uočene u ovom procesu , na koje ukazuju kako angažovani u lokalnim  samopravama,  tako i građani koji su očekivali efikasnije procedure na njihovom putu do ostvarivanja prava na subvencije za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Posebno obeshrabrujće ,na građane koji su se odlučili da instaliraju solarne panele za proizvodnju električne energije, deluju propisi koji se sprovode  kroz fiskalne mere države  u načinu obračuna poreza na dodatnu vrednost kako za kupljene tako i za proizvedene kilovate  energije.

Ostaje nam da vidimo šta će od ovih pobrojanih problema koji prete da umanje interesovanje građana za njiovo aktivnije uključivanje u sprovođenje mera energetske efikasnosti i energetske tranzicije, uočiti, i u kom roku  otkloniti, novi tim resornog ministartva.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 801

Komentari su zatvoreni.