četvrtak, 18. jul 2024.

Polako s tom energetskom efikasnošću…

Objavljeno: 06.03.2023. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu se kasni sa  uspostavljanjem efikasnog  sistema energetskog menadžmenta a da li je uzrok tome postojeći normativni okvir  ili je presudan nivo kompeticija kadrova u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi  zadužen za primenu normi,  pitanje je koje zahteva odgovor.

Pitanja izbora  modela i planiranja mera jačanja energetske efikasnosti ne uspevaju da budu visoko pozicionirani prioriteti na agendama donosilaca političkih odluka  i rukovodilaca u gradu i Gradskoj upravi.

Zapravo njima je ,barem na lokalnom nivou, interesantnan samo onaj segment u sprovođenju mera energetske efikasnosti, kada, u svojim političko-propagandno-promotivnim aktivnostima, mogu da govore o dodeli subvencija za sprovođenje tih mera uz isticanje obima,veličine izdvajanja sredstava za te namene iz gradskog budžeta.

U tim prilikama,kroz taj promotivni segment,govori se i o saradnji sa resornim Ministarstvom rudarstva i energetike,o zajedničkom izdvajanju sredstava za subvencionisanje mera. A „saradnja“ je takva da ,u praksi, gotovo sve aktivnosti u oblasti energetike ,na lokalnom nivou, indukuje to ministarstvo svojim nalozima i/ili inicijativama.

Još uvek se ,na tom lokalnom nivou ,nedovoljno shvata da energetska efikasnost generiše ozbiljne dodatne vrednosti javnim finansijama  što je pokazala , i dokazala, praksa u mnogim razvijenim zemljama i retkim sredinam kod nas. A za nas u Kraljevu trebalo bi da je važnije od toga da se dobro isplaniranim merama energetske efikasnosti  znatno  unapređuje kvalitet života u raznim aspektima a posebno u segmentu unapređenja   zaštite životne sredine,kvaliteta vazduha posebno.

Ovo su samo neke od konstatacija koja treba ponoviti ,po ko zna koji put, svakog 5.marta kada se obeležava Svetski dan energetske efikasnosti u čast održavanja prvog sastanka svetskih stručnjaka na temu energetske efikasnosti,  1998. godine u Velsu, u Austriji.

 Grad Kraljevo je, kao i većina drugih lokalnih samouprava u Srbiji, sa zakašnjenjenjem od tri godine, počeo ozbiljnije i organizovanije aktivnosti na primeni tadašnjeg Zakona  o efikasnom korišćenju energije (Sl.glasnik 25/2013) U prve tri godine primene Zakona država je donela još 29 podzakonskih akata (5 uredbi, 24 pravilnika) od kojih se 1 uredba i 11 pravilnika odnose direktno na sistem energetskog menadžmenta).

Počelo se sa donošenjem Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta (Sl.glasnik grada br 35/2016) ) decembra 2016 godine.

U usvojenoj Odluci ,u članu 2. , kao subjekti/akteri  Sistema energetskog menadžmenta u gradu navode se energetski menadžer, Savet za energetsku efikasnost i obveznici sistema a to su nosioci prava upravljanja nad javim objektima koje koriste organi grada  Kraljeva,ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo.

Tek maja 2018 godine, imenovano je lice koje će obavljati funkciju energetskog menadžera grada Kraljevaa pola godine kasnije ,23.novembra 2018 godine gradonačelnik je svojim Rešenjem imenovao članove  Saveta za energetsku efikasnost grada Kraljeva.Tela koje ,između ostalog, treba da učestvuje u  izradi strateških, planskih i normativnih akata od značaja za unapređenje energetske efikasnosti u gradu Kraljevu,a  koje se ,za poslednjih pet godina,menjajućio svoj sastav,sastalo tek 2-3 puta.

Šest i po godina posle donošenja  Odluke Skupštine grada o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta i  skoro dve godine od donošenja novog Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije,aprila 2021 godine,  Gradsko veće grada Kraljeva je, u februaru ove 2023.godine,  donelo tek drugi normativni akt, koji se bavi regulacijom u uspostavljenom Sistemu energetskog menadžmenta na gradskom nivou. Donet je Pravilnik o uspostavljanju Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva.

Za ovu godinu najavljeno je da će se raditi na izradi, Programa energetske efikasnosti grada Kraljeva za trogodišnji period.

Dokumenta ,čija izrada je  bila obavezna i po zakonu iz 2013 a i po  novom iz 2021 godine, i koji predstavlja deo hijerarhije planskih akata kojima se utvrđuje politika efikasnog korišćenja energije u zemlji.

Rad na ovom dokumentu je izuzetno važan jer će on doprineti stvaranju  osnovne baze podataka o energetici na lokalnom nivou.To je  posao koji se ne može uraditi bez  koordinacije i političkog i stručnog nivoa lokalne samouprave , svih njenih službi, preduzeća i ustanova.

Njegovoj izradi  treba ,svakako, da predhodi jako dobra analiza stanja u potrošnji energije na nivou grada. Kako će se to odraditi ostaje nam da vidimo kada ,u postojećem poretku stvari na lokalnom nivou,čak ni ključni akteri Sistema energetskog menadžmeta,poput onog , recimo, koji upravlja gradskom  javnom rasvetom nisu  ažurni u dostavljanju podataka energetskom menadžeru.

I da li je ,uopšte, moguće obavit ovaj važan posao ako se ovim poslovima u Gradskoj upravi, svih ovih godina,bavi samo jedno lice?

Više je nego očigledna potreba da na poslovima energetske efikasnosti grada Kraljeva  treba da radi najmanje odsek ako ne i čitavo odeljenje u sklopu Gradske uprave.

Takva reorganizacija  zahtevala bi materijalne i kadrovske resurse što je tačno, ali to su rešivi problemi. Za početak treba dobro definisanim i koordiniranim merama smanjiti, primera radi, za samo 5 posto, potrošnju   električne energije, samo kod  dva obveznika SEM-a,u JP za uređivanje građevinskog zemljišta “Kraljevo”(troškovi javne rasvete)  i u zgradi Gradske uprave. Tako je moguće ,za početak, generisati dodatnih 8 do 10 milona dinara javnih prihoda.

A a onda valja (po) tražiti i naći i stučne kadrove koji će hteti da rade na ovim poslovima u javnoj upravi grada, ako im se ponudi pristojna zarada,koju oni ,svakao, mogu nadoknaditi samo kroz uštede koje treba ostvarivati  u trošenju javnih prihoda u delu troškova koji se izdvajaju iz Budžeta grada za sve vidove energenata i kreću se,sigruno je, između ,najmanje, 8 i 10 odsto ukupnog iznosa budžeta, koji je  za ovu 2023.godinu planiran u visini od 5.064.293.600 dinara ili blizu 43.000.000 evra.

One druge ,ne manje važne,  efekte unapred planiranih i sistematski sprovođenih  mera energetske efikasnosti, na unapređenje zaštite životne sredine, kvaliteta vazduha pre svega,ovoga puta, da  ne pominjemo.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 408

Tagovi: , , ,

Komentari su zatvoreni.