petak, 28. januar 2022.

Zakonske zavrzlame

Zašto izostaju inicijative za izmenu zakonske regulative ?

Objavljeno: 08.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

Zakonske zavrzlame 2Već smo konstantovali da izostanak  normativnih predpostavki  na nivou grada  utiče i na praktične aktivnost ,poput ,recimo, promene navika korisnika javnih objekata u upravljanju i trošenju energije.

Ovoga puta pokušaćemo da  ukažemo  na  neke razloge zbog kojih je ,možda većim delom, izostalo stvaranje normativnih predpostavki na nivou grada Kraljeva  za plansko i kontinuirano bavljenje pitanjima energetske efikasnosti od strane organa lokalne samouprave.

Ovde , pre svega, mislimo na sveprisutnu praksu zakonodavstva na republičkom nivou da  donoseći nove i nove norme manje pažnje posvećuje njihovom usaglašavanju-usklađivanju u jedinstveni i primenjivi  pravni sistem.

Preplitanja nadležnosti među različitim nivoima  zakonodavne i izvršne vlasti,nejasno definisane nadležnost kojima se , u više normativnih akata uređuju pojedine oblasti , poput energetske efikasnosti , predstavljaju ozbiljan problem u primeni čak i lokalnim upravama ,koje  kao  grad Kraljevo, raspolažu brojnijim i stručnijim kadrovskim resursima.

Ako  ,recimo,  Zakon o lokalnoj samoupravi  donet 2007 godine, koji je još uvek na snazi , ne poznaje , poput Zakona o komunalnim delatnostima ,  pojam energetske efikasnosti  kako onda  očekivati da se pitanja energetske efikasnosti , uprkos dokazanom , pozitivnom, uticaju na  održivi ekonomski razvoj lokalne samouprave, češće nađu na dnevnom redu  Skupštine  grada ?

Tačno je da  član 7.Zakona o lokalnoj samoupravi  široko određuje da ona za ostvarivanje svojih prava i dužnosti i za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva može osnovati preduzeća, ustanove i druge organizacije koje vrše javnu službu  ili „ugovorom poveriti pravnom ili fizičkom licu obavljanje ovih poslova“.

U praksi to omogućuje da  grad obavlja bilo koji posao iz oblasti energetske efikasnosti bez posebnog zakonskog ovlašćenja ali to , istovremeno, podrazumeva da  političke stranke zastupljenje u gradskom parlamentu imaju jaku percepciju značaja tih pitanja.To  važi i za stručniji deo gradske uprave , posebno  delova kojima je u opisu posla planiranje održivog razvoja grada.

Nažalost , izostajanje kontinuiteta u bavljenju energetskom efiksanošću na nivou grada lako se  pravda  zaklanjanjem iza  ,recimo jednostavno,  zakonskih zavrzlama.

U uspostavljenom poredku stvari  u našem društvu, kao naučna fantastika zvuči da je sa tog  nekog nivoa oranizovanja vlasti  ,poput grada,  pokrenuta a zatim na organima lokalne samouprave i usvojena inicijativa za  izmenu brojnih nelogičnosti u zakonskim rešenjima.

Za ovo su  ,pak, najodgovrnije političke stranke koje , u većini,  po svom unutrašnjem autoritanom i liderskom ustrojstvu, teško prihvataju inicijativnost „ iz osnova piramide društva“ ma o čemu se radilo.

Dok lideri i menadžment stranaka ,na svim nivoima stranačkog organizovanja,   ne počnu da shvataju značaj i potrebu kontinuiranog bavljenja pitanjima energetske efikasnosti  malo toga će se ,u praksi, menjati.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 1669

Komentari su zatvoreni.