ponedeljak, 23. novembar 2020.

Zajedno, solidarno i odgovorno u borbu sa korona virusom !

Objavljeno: 16.03.2020. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je danas održana sednica Gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj su usvojeni Zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kraljeva i nekoliko Naredbi

Zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kraljeva

                                                                 I

Usvaja se predlog  Plana zaštite i spasavanja od epidemije- pandemije čiji je sastavni deo i Akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje u javnim ustanovama radi sprečavanja bolesti koje izaziva korona virus, i upućuje se Gradskom veću grada Kraljeva na usvajanje,kao mera za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazivane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih,javno komunalnih preduzeća,ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač grad Kraljevo.

                                                          II

Gradonačelnik je, radi pune koordinacije aktivnosti na sprečavanju širenja  korona virusa imenovao dr Vericu Đukić za koordinatora na nivou grada.

                                                          III

Nalaže se  direktorima javnih ,javno komunalnih preduzeća ,ustanova i drugih subjekata čiji je osnivač grad Kraljevo da odmah usvoje Mere za sprečavanje nastanka i širenje infekcije izazvane   korona virusom  kod kod zaposlenih i korisnika  javnih usluga kao i Akcioni plan sa kontrolnom listom za postupanje radi sprečavanja blesti koje izaziva korona virus,imajući u vidu specifičnost delatnosti, pružanja javnih usluga i ljudskih resursa kojim rukovode.

                                                    IV

Svi subjekti iz tačke III u obavezi su  da odmah pristupe edukaciji svojih ljudskih resursa kojim rukovode,kako bi se širenje korona virusa svelo na najmanju moguću meru, za šta je potrebno da svi obrazovni profili imaju potrebna znanja ,informacije i opremu za sprovođenje mera prevencije.

                                                   V

Nalaže se svim subjektima navedenimu tački III da odmah odrede kordinatora koji će biti zadužen za punu primenu i sprovođenje mera na nivou konkretnog preduzeća,ustanove i organizacije kojom rukovode.

Imenovani koordinatori biće u svakodnevnoj kordinaciji sa koordinatorom na ispred  grada Kraljeva i isti će biti u obavezi da svakoga dana elektronskim poutem na email: verica.djukic@zjzkv.org.rs koordinatoru Grada dostavlja Izveštaj o sprovedenim merama na nivou preduzeća,ustanove,organizacije.

                                                  VI

Štab za vanredne situacije posebno apeluje da svi mediji pruže pun doprinos  u predstavljanju svih relevantnih mera  koje imaju za cilj sprečavanje i širenje korona virusa,sve u cilju zaštite zdravlja građanki i građana grada Kraljeva.

                                                        VII

Štab apeluje da se građani u svakodnevnom kretanju pridržavaju mera sanitarnog rastojanja koje su propisane Uputstvom koje je priloženo uz ovaj zaključak u svim objektima i prostorijama na  kojima se nalaze,kako bi se smanjila mogućnost infekcije.

                                                      VIII

Nalaže se svim predsednicma gradskih mesnih zajednica da oforme call centre koji bi bili namenjeni za komunikaciju sa starim i iznemoglim  licima u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata.

                                                      IX

Nalaže se nadležnoj službi u okviru Gradske uprave za poslove saobraćaja da odmah organizuje sastanke sa svim prevoznicima koji obavljaju javni prevoz na teritoriji grada Kraljeva,kako bi se mere i akcioni plan iz njihove nadležnosti sprovele u potpunosti od strane prevoznika.

                                                       X

Štab posebno apeluje da se u potpunosti primeni i shvati krajnje ozbiljno naredba Vlade Republike Srbije koja se odnosi na zabranu okupljanja u zatvorenom prostoru sa više od 50 ljudi.

                                                      XI

Štab obaveštava javnost da Veterinarski specijalistički institut i Zavod za javno zdravlje poseduju opremu za profesionalnu UV dezinfekciju.koja će biti korišćena u svrhu pojačanja mera dezinfekcije,po preporuci Zavoda za javno zdravlje.

                                                        XII

Nalaže se Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave da sprovede mere za prekid rada svih predškolskih ustanova i škola.

                                                            XIII

Nalaže se Centru socijalnih usluga zatvaranje svih dnevnih centara i klubova za starije.

                                                           XIV

Ograničava se rad ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Kraljevana period od 08do 20 časova uz poštovanje propisanih mera o maksimalnom broju od 50 ljudi u objektu uz odstojanje od najmanje 1 metar između gostiju.Nalaže se Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Kraljeva da kontroliše sprovođenje ove mere.

                                                               XV

Nalaže se Crvenom krstu Kraljevo da vrši distribuciju potrebnih obroka,lekova i drugih neophodnih stavri na kućne adrese starih i lica u izolaciji.

                                                                XVI

Nalaže se Gradskoj upravi grada Kraljeva, javnim, javno komunalnim preduzećima i ustanovama da prilagode svoje radne aktivnosti nastaloj situaciji uz izmenu radnog vremena gde je to neophodno preraspodelom radnog vremena ili preraspoređivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice, i redukovanje broja angažovanih zaposlenih koji nisu neophodno za funkcionisanje u vanrednom stanju, odnosno čiji se poslovi mogu obavljati od kuće.

                                                         XVII

Zabranjuju se sve sportske aktivnosti na teritoriji grada Kraljeva uključujući i treninge, rekreativne aktivnosti i slično. Nalaže se Sportskom centru Ibar zatvaranje svih objekata  u nadležnosti SC „Ibar“. Nalaže se Školskoj upravi Kraljevo da obezbedi zatvaranje svih fiskulturnih sala osnovnih i srednjih škola koje se izdaju u sportske svrhe.

                                              O b r a z l o ž e nj e

Na sednici održanoj 16.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije na teritoriji grada Kraljeva je, obzirom na proglašeno vanredno stannje na teritoriji Republike Srbiji, razmatrao mere za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane virusom „Covid-19“.

Članom 43. stav 1. tačka 4. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 87/18), kojim je propisano da Štab za vanredne situacije prati stanje i organizaciju sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama i predlaže mere za njihovo poboljšanje.

                                                            Komandant Gradskog štaba

                                                          Gradonačelnik grada Kraljeva

                                                        dr Predrag Terzić, dipl. politikolog

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 287

Komentari su zatvoreni.