četvrtak, 18. jul 2024.

Posts Tagged ‘Javne politike’

Civilni sektor traži   redovno  uključivanje u procese usvajanja javnih politika u oblasti energetike grada Kraljeva

Objavljeno: 24.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

U Kraljevu je,početkom ove nedelje, na inicijativu udruženja građana Kraljevački razvojni centar, održan sastanak predstavnika nekoliko udruženja iz Kraljeva  koja ssu se aktivno  angažovala ,predhodnih godina, u oblasti zaštite životne sredine, energetike i energetske efikasnosti.

Kraljevački razvojni centar je ,u pripremi za ovaj sastanak, sačinio  Analizu (vidi OVDE) u kojoj je sagledan angažman udruženja građana u procesima kreiranja i planiranja javnih politika u eneregtskom sektoru grada Kraljeva.

U toj Analizi je konstatovano da je u Kraljevu ,u protekle četri godine,donet samo jedan sektorski dokument, Pravilnik o uspostavljanju sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva(Sl.list grada  Kraljeva broj 8.od 27.2.2023.g) koji uređuje strukturu zaduženihi odgovornih lica za realizaciju ciljeva energetskog menadžmenta, kao i odgovornosti, koordinaciju i procedure za upravljanje potrošnjom energije na teritoriji Grada.

Pravilnik je usvojilo Gradsko veće i njegovo usvajanje je proteklo bez  uključivanja predstavnika građana u njegovo usvajanje.To je,već dugi niz godina, dominantna praksa u procesima usvajanja dokumenata javnih politika u Kraljevu kao  lokalnoj samoupravi.

Iako,po mnogim parametrima, spada u red većih lokalnih samouprava grad Kraljevo, nema važeći Plan razvoja a ni Program energetske efikasnosti.Kasnilo se nekoliko godina sa uvođenjem Sistema energetskog menadžmenta, u odnosu na obaveze iz zakona , a tek matra 2023. godine donet je ovaj Pravilnik. Takva praksa kašnjenja  neshvatljiva je  i sa stanovišta podataka i činjenica da energetski sektor grada najviše doprinosi zagađenju vazduha u gradu tokom grejne sezone. Uz to, znatan deo budžeta grada Kraljeva se troši za nabavku raznih vidova finalne energije,ali i za neracionalno upravljanje javnim osvetljenjem koje je, i posle nekoliko miliona evara uloženih u njegovo unapređenje, u zadnjih pet godina, zamenom automatike, svetiljki i stubova ,pojedinačno najveći potrošač električne energije među svim obveznicima Sistema energetskog menadžmenta grada Kraljeva, sa ostvarenim uštedama u potrošnji , u tom istom  periodu, koje su više nego skromne.

U Analizi a i na samom sastanku predstavnika udruženja građana  konstatovano je da takve prakse ,u Kraljevu, odudaraju od načela  javnosti i partnerstva , navedenog počevši  od člana 53.od Ustava Republike Srbije  pa do mnogih zakona, kao bitnog preduslova demokratizacije i neposrednog uključivanja građana i njihovih udruženja u procese planiranja i usvajanja javnih politika.

Kraljevački razvojni centar je pripremio predlog (vidi OVDE ) a učesnici sastanka su ga dopunili svojim sugestijama i isti će biti upućen donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi i Gradskoj upravi.

Suština tog predloga je da se omogući aktivno uključivanje udruženja građana u postupak predlaganja njihovog predstavnika ,obzirom da sledi proces imenovanja članova  Savet za energetiku i energetsku efikasnost grada Kraljeva.

Obrazlažući taj svoj predlog predstavnici udruženja građana su istakli da,mnogi njihovi članovi, mogu svojim znanjem, iskustvom, ekpertizom, učešćem i predlozima da doprinesu povećanju kvaliteta dokumenata javnih politika grada Kraljeva.

U situaciji ograničenih kadrovskih resursa kojim raspolaže Gradska uprava,ali i javna preduzeća čiji je osnivač grad,ovu i slične inicijative ne treba zanemarivati, već ih treba proširiti i u rad Saveta za energetiku i energetsku efikasnost grada Kraljeva uključiti i predstavnike Centra za toplotnu tehniku i zaštitu životne sredine pri Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, kao i predstavnike pojedinih srednjih stručnih škola iz Kraljeva.