nedelja, 26. maj 2024.

Posts Tagged ‘Istraži-Osnaži’

Udružimo snage za čistiji vazduh u Kraljevu!

Objavljeno: 29.01.2024. | autor: KV Novosti -on line

Okrugi sto koga je organizovalo udruženja građana Novi Put, održan pre nekoliko dana u Kraljevu,na kome su,od strane predstavnika relevantnih institucija i organa lokalne samouprave , predstavljeni kvalitet vazduha u gradu Kraljevu ,trenutni monitoring kvaliteta vazduha  i projekti koje sprovodi lokalna samouprava u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, potvrdio je  mnoge, ranije izrečene, konstatacije o ozbiljnosti problema sa kojim se građani Kraljeva suočavaju,tokom grejne sezone.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Kraljevo se,godinama unazad, tokom zimskih meseci suočava sa velikim koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu i spadaju u grupu najvećih i najopasnijih zagađivača vazduha.To su sitne čestice koje se nalaze  u vazduhu svuda oko nas ,koje ,zbog svoje veličine direktno ,negativno, utiču na efekat u životnoj sredini i na ljudsko zdravlje.

One nastaju kao nus pojava nekih prirodnih procesa ali najopasnije i najzastupljenije  kod nas su one koje nastaju delovanjem čoveka a pre svega raspršivanjem prilikom sagorevanja uglja, nafte i ostalih prljavih derivata  pri  zagrevanju objekata.U Kraljevu su nešto manje zastupljene ove čestice  nastale prilikom sagorevanja fosilnih goriva u lokalnom saobraćaju.

Merenja njihove koncntracije se ,u Kraljevu, vrše kontinuirano duže od jedne decenije od strane Zavoda za javno zdravlje kao relevantne i akreditovane  instiucije.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Značaj ovog kontinuiranog merenja je višestruk ali dobijeni podaci se ,još uvek, nedovoljno koriste.Pre svega za definisanje  redosleda i vrste brojni multisektorskih  mera koje lokalna samoprava treba da planira i kontinuirano sprovodi u cilju unapređenja kvaliteta vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Da je ova konstatacija tačna svedoče nam,na jednoj strani, podaci o merama koje svake godine ta ista lokalna samouprava preuzima u cilju otklanjanja uzročnika pojave suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu, a na drugoj strani o tome svedoče podaci o njihovim ,i dalje, visokim koncentracijama u vazduhu tokom grejne sezone.

A ti podaci o još uvek velikim prekoračenjima zagađujućih materija u vazduhu,zbog čega se Kraljevo i dalje nalazi na osmom mestu među 10 gradova u Srbiji sa najzagađenijim vazduhom iako nema ni rudinke ni topionice.Tako smo 2021.godine imali 88.dana sa koncentracijama suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu iznad dozvoljenih što je znatno manje nego 2022, kada je broj dana u kojima su prekoračeni limiti bio  s 112 dana.. Ovo smanjenje nije posledica sistemskih mera kako je istaknuto na okruglom stolu, već prosto uticaj povoljnih meteoroloških prilika. O oktobra meseca 2023. godine grad Kraljevo je dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih čestica i prikazivanje rezultata u realnom vremenu (što je bio i zagovarački cilj sprovedenog projekta). Ovo  je značajan faktor u monitoring kvaliteta vazdiha, odnosno blagovremenog i tačnog informisanja građana. Rezultati merenja na ovoj stanici pokazuju da je u januaru mesecu zabeleženo više dana sa ozbiljnim prekoračenjima koncentracija suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica u vazduhu.

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Grad Kraljevo,zadnjih godina,sufinansira i sprovodi mere unapređenja energetskih svojstava i individualnih i javnih objekata,uz podršku resornog ministarstva. To radi zato što su ,najveći zagađivači vaduha  ložišta pre svega individualnih objekata a potom i kotlarnice nekoliko javnih objekata koji još uvek koriste nekvalitetna fosilna goriva (lož ulje, mazut i ugalj) za zagrevanje.

O sprovođenju ovih mera  je, na Okruglom stolu, govorila Mirjana Prodanović,rukovodilac  Projektno razvojnog centra Gradske uprave navodeći,između ostalog, da su za zadnje tri godine unapređene energetske karakteristike i /ili zamenjena ložišta u Domu učenika srednjih škola, OŠ“ Vuk Karadžić“, MST „14 oktobar“, a da je ,u istom periodu oko 300 građana iskoristilo subvencije da unapredi energetske karakteristike svojih objekat i zameni loša individualna ložišta.

Istina o (ne)kvaliteu vazduha tokom grejne sezone i glavnim uzročnicima takvog stanja u Kraljevu  se zna. Donosioci odluka u lokalnoj samoupravi nisu ostali gluvi na upozorenja i predloge stručne javnosti i civilnog sektora grada. Pokrenuti su određeni mehanizmi ,usvojeni kakvi takvi dokumenti javnih politka, mislimo tu ,pre svega, na Plan kvaliteta vazduha za period 2020-2027 donet sa zakašnjenjem i ne baš konzistentnog sadržaja.Uvećavaju se,iz godine u godinu, izdvajanja    iz javnih prihoda  za sprovođenje mera koje unapređuju monitoring kvaliteta vazduha  ali i energetska svojstva objekata čija su ložišta uzročnici zagađenja,ali…

Sa Okruglog stola održanog 25.01.2024.g.u Kraljevu u organizaciji UG Novi Put

Problem  kvaliteta vazduha  nije rešen.Nerealno je i očekivati da zbog složenosti faktora koji negativno uiču na njegov rešenje da to bude rešavano po ubrzanim procedurama.

Zato je važno da ,u Kraljevu,udružimo sve snage u borbi za čistiji vazduh, da i dalje unapređujemo međusektorsku komunikaciju i saradnju,a upravo je to kao dobar primer onoga što je videle istakla i Nataša Konstatinović kordinatorka programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“  koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Ova fondacija je pružila neophodnu podršku u poslednjih deset meseci udruženju Novi Put iz Kraljeva da  sprovede svoj projekat „Udružimo snage za čistiji vazduh“ u okviru koga je organizovan ovaj Okrugli sto, niz javnih debata (razgovora sa građanima), prikupljeni podaci i urađena brošura „Čist vazduh-dobro zdravlje“.

Građani Kraljeva se sve više interesuju za kvalitet vazduha koga udišu tokom grejne sezone

Objavljeno: 21.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

Nastavljajući sa realizacijom  svog projekta “Udružimo snage za čistiji vazduh” ,koga sprovodi udruženje građana “Novi Put” u okviru  programa  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži”, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, u Kraljevu je 19.oktobra 2023.godine,održana Javna debata o kvalitetu vazduha.

Veliko interesovanje za Javnu debatu o kvalitetu vazduha u Kraljevu

Brojnim učesnicma u debate,od kojih većina učestvuje po prvi put  u razgovorima na ovu temu, obratili su se Irena Mišković i Jovan Nešović u ime organizatora debate ,Vladimir Savić kao ekspert koji se bavi merenjima kvaliteta vazduha u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo i Zoran Nikolić koji se bavi komunikacijama civilnog i javnog sektora.

Organizatori i panelisti Javne debate

Svi prisutni su dobili primerak brošure “Čist vazduh-dobro zdravlje” čiji je izdvač UG “Novi Put”  u kojoj su na slikovit  razumljiv način obrađeni podaci o zabrinjavajućem  kvalitetu vazduha u Kraljeva izmereni u nekoliko zadnjih grejnih sezona.

Naslovna strana brošure koju je izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

I uvodničari  debate su ,iz različitih uglova,ukazali na problem kvaliteta vazduha u Kraljevu ali i pohvalili  nedavno usvajanje,Plana kvaliteta vazduha ,važnog  strateškog dokumeta lokalne javne politike za ovu oblast.Dokumet jeste usvojen bez adekvatne javne rasprave i posle dorada koje je naložilo resorno Ministarstvo zaštite životne sredine, koje,inače, daje saglasnost na tu vrstu dokumenta, ali je dobro da je donet. Sada ostaje da vidimo šta će od mera za unapređenje kvaliteta vazduha  predviđenih Planom biti implemetirano u budžetu grada za 2024.godinu, u prvoj godini njegove primene.

Pohvale učesnika debate  dobila je  i Agencija za zaštitu životne sredine koja je,pre neki dan, instalirala i pustila u rad automatizovanu mernu stanicu koja ,za razliku od predhodnog perioda, omogućava da se rezultati merenja kvaliteta vazduha mogu znati  u realnom,satnom,vremenu.Ovo je jako važno jer omogućava preventivno reagovanje građana koz promenu nekih navika u vremenima kada su visoke koncentracije zagađujućih suspendovanih PM10 I PM,25 čestica u ambijentalnom vazduhu.

Rezultati merenja kvaliteta vazduha 21.10.2023 pre podne

Veliki broj učesnika Javne debate je postavio pitanje sredstava koje je grad opredelio svojim budžetom za 2023.godinu a koja su,očigledno je, ostala,bar za sada, neiskorišćena.Tokom debate čuli su se brojni predlozi tokom na šta bi trebalo utrošiti ova  sredstva u narednom periodu. Zajednički imenitelj svih tih predloga je da ih treba prenameniti za meru energetske sanacije primenjenu na nekom od javnih objekata koji  ,u centralnoj gradskoj zoni,kao emergent,još uvek, koriste lož ulje ili ugalj.

Oraganizator Javne debate   I nejni panelisti  su izrazili zadovoljstvo zbog broja prisutnih ,posebno zbog  kako su rekli “nekih nova lica na ovim debatama/razgovorima o kvalitetu vazduha u našem gradu”.

Njima je to vetar u leđa da istraju u traganju za novim idejama kako bi se unapredio kvalitet vazduha koga udišemo u gradu tokom grejne sezone ail i  za nastavak dijaloga sa donosiocima odluka u lokalnoj samoupravi na temu kvaliteta vazduha.Dijaloga koji je,kako su istakli, i do sada bio utemeljen na snazi agrumenat do kojih su dolazili sprovedenim istraživanjima I anketama.Baš kao  dolikuje odgovornim predstavnicima civilnog sektora.

Kraljevčani od nedavno  mogu ,ako hoće, da (sa)znaju kakav vazduh udišu!

Objavljeno: 17.10.2023. | autor: KV Novosti -on line

I u Kraljevu je ,juče, zvanično počela grejna sezona za građane priključene na daljinski sistem grejanja kojim upravlja JEP Toplana Kraljevo.

Oni, mnogobrojnij, koji se greju koristeći individualna ložišta i različite vrste goriva u njima  morali su juče da “zapale” bar jednu varticu, jer je temperatura u Kraljevu, tokom jučerašnjeg dana, pala naglo  za preko deset stepeni, a u večernjim satima rominjala je i prohladna kišica.

Ništa neobično ako se ima u vidu da je ovo polovina oktobra i da su hladniji dani sasvim normalna pojava za ovo doba godine.

Ono što može da bude razlog za brigu jeste kvalitet ambijentalnog  vazduha u gradu,posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

Pripeme za greju sezonu u Kraljevu

U ovoj zoni prisutno je nekoliko hiljada individualnih ložišta u kojima se za dobijanje toplotne energije koriste različiti energenti. Na žalost,zbog cene i mogućnosti parcijalne nabavke energenata tokom čitave grejne sezone,najzastupljeniji su oni koji ,pri sagorevanju,proizvode najveće emisije štetnih supstanci opasnih po zdravlje ljudi.

Da stvar sa kvalitetom vazduha bude još teža doprinos daju i brojni javni objekti u Kraljevu  za čije zagrevanje se još uvek i na žalost, koriste različite vrste fosilnih goriva koja ,poput lož ulja recimo, proizvode velike količine  materija štetnih po čovekovo zdravlje.

Pa kad već, zbog ograničenih materijalnih resursa a bogami i oskudnih znanja o novim tehnologijama i obnovljivim izvorima energije, zagađujmo vazduh koji udišemo, važno je barem na vreme znati kada su koncentracije štetnih materija u vazduhu  znatno iznad dozvoljenih vrednosti pa samim tim i opasne po zdravlje,posebno najmlađih i najstarijh sugrađana.

Naslovna strana brošure koju je nedavno izdalo UG Novi Put iz Kraljeva

Iako se kvalite vazduha u gradu na Ibru meri od strane relevantne institucije (Zavoda za javno zdravlje) duže od jedne decenije građani ,sve do nedavno, nisu bili u mogućnosti da pravovremeno (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Zbog primena određenih mernih metoda i zastarele tehnologije rezultati merenja su  mogli biti dostupni  građanima tek za dva-tri dana.

U praksi je to značilo da smo ,u periodu ekstremno visokih koncentacija štetnih materija,do pre neki dan, vazduzh  pre mogli da “vidimo i osetimo” nego da znamo tačne parametre njegovog kvaliteta. A  kada  mi, građani – laici za kvalite vazduha to osetimo onda je već dobrano kasno za bilo kakvu preventivnu reakciju u cilju očuvanja zdravlja.

Na sreću sada je to prošlost i ovo će biti prva grejna sezona tokom koje će građani Kraljeva moći da ,u realnom vremenu, (sa)znaju kakav vazduh udišu.

Kvalitet vazduha u Kraljevu-mereno 16.10.2023.

Nabavljena je i puštena u rad , u okviru sistema od preko sedamdeset mernih stanica Agencije za zaštitu životne sredine, automatizovana  merna stanica za merenje suspendovanih PM čestica u Kraljevu.

To je bio razlog da se ,među prvima oglase i predstavnici nekoliko organizacija civilnog društva iz Kraljeva koje su,u proteklim godinama,snažno zagovarale nabavku jednog takvog uređaja.

Civilni sektor grada Kraljeva je , posle sprovedenih istraživanja i anketa,kao i brojnih razgovora sa relevantnim akterima u lokalnoj zajednici,naoružan argumentima uporno i bezrezervno zahtevao da se omogući građanima Kraljeva da o kvalitetu vazduha koga udišu budu informisani u realnom vremenu.

Jovan Nešović

Među nima je i udruženje građana Novi Put koje u programu  podrške javnom zagovaranju “Istraži-Osnaži” koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija, sprovodi projekat pod nazivom “Udružimo snage za čistiji vazduh”. Oni su nedavno javnosti predstavili svoju brošuru “Čist vazduh, dobro zdravlje” koju možete preuzeti OVDE a njen predsednik i aktivni borac za unapređenje kvaliteta vazduha u Kraljevu, magistar tehnički nauka Jovan Nešović nam je ,povodom puštanja u rad automatizovane merne stanice reako: “Ostvarili smo cilj naše inicijative. Grad Kraljevo je napokon dobio automatizovani analizator za merenje suspendovanih PM čestica. Time su stvoreni preduslovi da građani imaju tačnu i blagovremenu informaciju (u realnom vremenu) o kvalitetu vazduha koji udišu. Na osnovu toga mogu prilagoditi svoje aktivnosti u cilju zaštite zdravlja.”

Nama ostaje da na kraju poželimo da, saradnja civilnog i javnog sektora Kraljeva ostvarena,u protekle tri godine, kroz brojne sastanke na temu kvaliteta vazduha u Kraljevu, bude nastavljena a da njen fokus u narednom periodu  bude na zameni preostalih ložišta u javnim objektima u kojima se,još uvek ,sagorevaju drva, ugalj i lož ulje,kao i na većoj primeni obnovljivih izvora energije.