petak, 27. maj 2022.

Prestanimo da trošimo javne prihode grada Kraljeva da bi smo zagađivali vazduh!

Objavljeno: 21.01.2022. | autor: KV Novosti -on line

Ključna uloga grada Kraljeva kao lokalne samouprave kroz sistem javnih finansija je, da ostvarenim javnim prihodima finansira opštekorisne ciljeve-javne potrebe građana .Unapređenje kvaliteta vazduha je jedan od takvih opštekorisnih ciljeva i elementarna ,javna,potreba građana.

Prema najnovijim dostupnim podacima zvaničnih merenja kvaliteta vazduha u gradu Kraljevu za prvih 18 dana ove,2022.godine, godine  kraljevčani su samo jedan dan  udisali dobar vazduh,dok je čak 7 dana vazduh u gradu bio u kategoriji jako zagađen sa vrednostima većim od 100 μg/m3 (mikrograma po metru kubnom) sa rekordnih 214,31 μg/m3 zabeleženih 4.januara. U ovom preiodu vazduh je  8 dana bio u kategoriji zagađen sa vrednostima  imeđu 50,1-100 mikrograma po metru kubnom i 2 dana u kategoriji prihvatljv sa vrednostima između 30,1- 50 μg/m

Zabrinjavajuće stanje sa kvalitetom vazduha u Kraljevu tokom januara 2022.g.

U Anlizi dokumenta  Nacrt Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva (treća godina za redom bez potrebne saglasnosti MZŽS) rađenoj za potrebe projekta “Moje pravo na čistiji vazduh” koga sprovodi udruženje građana “Kraljevački razvojni centar”,između brojni manjkavosti ovog dokumenta lokalne javne politike u oblasti kvaliteta vazduha,  je i ta da je nejasno koje je područje obuhvaćeno Planom.

Na strani 10 navodi se da se Plan donosi za celu teritoriju grada Kraljeva (u njenim administrativnim granicama), dok se prilikom opisa područja ista smanjuje na području Generalnog urbanističkog plana, koje obuhvata 7.323,35 ha.

Pored ovoga jedna od manjkavosti  Nacrta Plana kvaliteta vazduha grada Kraljeva je i neažurnost podataka o izvorima grejanja i zagađenja vazduha u gradu tokom grejne sezone.

Neka ,pre svega građanska,merenja  ukazuju na činjnicu da su individualna ložišta dominantni uzročnik zagađenja vazduha tokom grejne sezone ali  na teritoriji grada Kraljeva ,posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom, i dalje je prisutan znata broj ložišta u javnim objektima koji kao energent troše lož u-lje, mazut, ugalj ,ogrevno drvo…

Zato je nedopustivo da se kroz lokalni sistem javnih finansija ,iz javnih prihoda grada Kraljeva,finansiraju troškovi energenata za potrebe javnih objekata čije korišćenje negativno utiče  na kvlitet vazduha koga udišu građani koji pune lokalni budžet..

Ako i možemo naći opravdanja za manju efikasnost mera javnih politika grada Kraljeva u oblasti unapređenja kvaliteta vazduha, kojima se utiče na brojna individualna domaćinstva da smanje količinu štetnih materija koje sagorevanjem ispuštaju u vazduh, teško je takva opravdanja tražiti kada su u pitanju javni objekti koji se ,još uvek,greju na energete koji emituju veliku količinu štetih materija u vazduh tokom grejne sezone.

Čak ni činjenica da još uvek nisu doneta ključna ,strateška, dokumenta grada Kraljeva u objasti Energetike i energetske efikasnosti,kao što su to Strategija I Program energetske efikasnosti grada Kraljeva ne oslobađaju odgovornosti donosioce odluka na lokalnom nivou koji ,godinama unazad ,za troškove energenata iz budžeta grada izdvajaju oko 9 % tog budžeta od čega značajan deo odlazi na ekološki  neprihvatljive i energetski neefikasne energente.

Pogled na Kraljevo sa Stolova u januaru 2022.-Posledica temperaturne inverzije

Faktički ispada ,da  zbog  neodgovornog odnosa prema ovim problemima građani finansiraju nekvalitetan vazduh koga udišu tokom grejne sezone posebno u zoni obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom.

U Kraljevačkom razvojnom centru su nam rekli da imaju nameru da prikupe podatake i sačine Analizu korišćenja fosilnih goriva u zagrevanju javnih objekata na teritoriji grada Kraljeva obuhvaćenoj Generalnim urbanističkim planom  kako bi se, što je moguće preciznije, izmerio doprinos ovakvog  načina grejanja javnih objekata zagađenju vazduha.

Analiza će poslužiti kao polazni dokument za niz  aktivnosti čiji će jedan od ishoda biti i predlog mera za smanjinje zagađenja vazduha u Kraljevu tokom grejne sezone.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 231

Komentari su zatvoreni.