Wednesday, 17. August 2022.

Na mahove i po nalogu sa vrha

Bavljenje pitanjima energetske efikasnosti na nivou lokalne samouprave Kraljeva

Objavljeno: 14.02.2016. | autor: KV Novosti -on line

sahAko smo, delimično opisujući plansko –razvojni i normativni okvir za sprovođenje politika jačanja energetske efikasnosti na teritoriji grada Kraljeva, bili (pre) oštri  u oceni (ne) učinjenog  onda je ,logično, zapitati se šta je sa praktičnim aktivnostima? Ima li tu , pomaka i kakvih? Na sreću ,zahvaljujući pre svega , angažovanju pojedinaca iz gradske uprave, struke i dela nevladinog sektora ,u Kraljevu ima niz zabeleženih aktivnosti , i ostvarenih rezultata , na planu jačanja energetske efikasnosti ,posebno  na delu javnih objekata poput zgrade Gradske uprave ili Mašinsko-tehničke škole „ 14 oktobar“.Ono što je izosta(ja)lo je takozvana politička volja , tačnije inicijativnost i zainteresovanost stranaka , koje participiraju  u parlamentu na gradskom  nivou , da se kontinuirano i osmišljeno bave politikama  unapređenja energetske efikanosti kao izvorištu mogućih sredstava za unapređenje teške ekonomske situacije u gradu i velike nezaposlenosti. No ,zahvaljujući pojedincima koji obavljaju neke javne funkcije, poput zamenika gradonačelnika Miluna Jovanovića , nije , u potpunost , izostajala podrška predlozima za jačanje energetske efikasnosti na teritoriji grada Kraljeva. A ti predlozi dolazili su , mahom , iz resornih ministarstava koja su , u svom delokrugu rada , sprovodila  neke projekte usmerene na jačanje energetske efikasnosti.Pored ministarstva ,rekli smo, bilo je i pojedinačnih inicijativa iz nevladinog sektora i dela gradske uprave usmerenih na pokretanje aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti , pre svega , u javnim objektima pa su i one , shodno snazi  lobi aktivnosti predlagača ,bivale podržavane.Ali , pre nego se , u ovom i narednim tekstovima, pozabavimo pojedinačnim primerima aktivnosti  , na nivou grada Kraljeva , na jačanju energetske efikasnosti kroz zalaganje za zamenu fosilnih goriva obnovljivim izvorima energije , ili pojedinim slučajevima unapređenja energetske efikasnosti objekata kroz njihovu rekonstrukciju , ne možemo a da ne konstatujemo , da je izostalo institucionalno ,planirano i kontinuirano bavljenje  politikama energetske efikasnosti u gradu Kraljevu.

Neka nam , kao potvrda izrečene konstatcije posluže i odgovori koje smo dobili od nadležnih institucija (Gradonačelnik,Gradsko veće) kroz institut zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.Neke od tih odgovora prenećemo integralno a , za sada , recimo da nam je , u njima , potvrđena predpostavka da su rezultati ostvareni u jačanju  energetske efikasnosti plod delovanja pojedinaca koji su prepoznali značaj ovih pitanja.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi grada Kraljeva postoji sistematizovano mesto energetskog menadžera ali ono, još uvek ,nije popunjeno.Pojedinačnim Rešenjima gradonačelnika , u 2015 godini, dipl.arh. Aleksandar Avramović, kao jedini zaposleni u upravi sa licencom odgovornog inžinjera za energetsku efikasnost , je određivan za odgovornu osobu za saradnju sa resornim ministarstvima i GIZ-om (Nemačka organizacija za tehničku saradnju) na relaizaciji pojedinačnih projekata kojima se radilo na poboljšanju energetske efikasnosti.

Gradsko veće grada Kraljeva se  nije bavilo pitanjima energetske efikasnosti , kao celovitom planskom aktivnošću  na nivou grada , van konteksta odgovora na inicijative resornih ministarstava poput, recimo , zaljučka o učešću u realizaciji projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“ –I faza „Fast Track School“ iz novembra 2015.Tim zaključkom se inače ovlašćuje gradonačelnik da potpiše pismo o namerama da se učestvuje u sufinasiranju projekta koji se  , u Kraljevu , bavi poboljšanjem energetske efikasnosti objekta Mašinsko-tehničke škole „ 14 oktobar“ kroz njegovu rekonstrukciju (obnova fasade i stolarije).

Na 38 zasedanja sadašnjeg saziva Skupštine grada,u protekle četri godine, pitanja  vezana za jačanje energetske efikasnosti na teritoriji grada Kraljeva nisu ,takođe, razmatrana kao posebna tačka dnevnog reda pa je logično zašto je izostala razrada brojih zakonskih i podzakonskih akata , iz raznih oblasti, kao aktivnost  kreiranja normativnog okvira na nivou grada za njihovu primenu.

 

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 1749

Komentari su zatvoreni.