petak, 30. oktobar 2020.

Kraljevo pred uvođenjem sistema gradskog energetskog menadžmenta

Društvenim konsenzusom do efikasnog sistema gradskog energetskog menadžmenta

Objavljeno: 14.09.2016. | autor: KV Novosti -on line

misli-misliPitanja zaštite životne sredine a posebno pitanja vezana za  segment  energetske efikasnosti su  sporadično u fokusu delovanja većine  političkih stranaka  i gotovo  nikad jasno uočena kao praktičan politički cilj u njihovom delovanju.

Za razliku od  izostanka ovih pitanja u praktičnom delovanju većine  političkih stranaka  gotovo da nema političke stranke koja u svom programu nema bar jedan deo posvećen ovim temama.

U unutarstranačkom ustrojstvu retki su organizacioni segmenti,posebno na nižim teritorijalnim nivoima organizovanja koji su eksplicitno zaduženi za pitanja zaštite životne sredne ili energetske efikasnosti.

Još su ređi oni organizacioni segmenti političkih stranaka koji se u kontinuitetu i praktično bave pitanjima zaštite životne sredine i energetske efikasnosti kroz formu podsticanja i kreiranja  političke volje građana da ove teme budu visoko pozicionirani politički ciljevi čije ostvarenje direktno utiče na poboljšanje kvaliteta života.

Naravno da rečeno ne važi za takozvane ekološke-zelene političke stranke koje su registrovane a koje se pak suočavaju sa nizom drugih problema u svom organizovanju i delovanju tako da je njihov  politički uticaj zanemarljiv i od uvođenja višestranačja u Srbiji  ni jedna od njih nije uspela da samostalno obezbedi parlamentarni status a njihovi ogranci na srednjem nivou organizovanja(opštine i gradovi) tek su sporadično prisutni u lokalnim skupštinama.

Sve ovo je ,između ostalog, i posledica izrazito niske svesti građana o  potrebi i značaju zaštite životne sredine a što je više nego jasno vidljivo na svakom koraku kroz razne forme devastiranja životnog prostora.

Kraljevo kao lokalna samouprava  ,po mnogim parametrima, iskazuje proaktivni odnos u nizu segmenata zaštite životne sredine ( kontinuirana,kompetentna kontrola kvaliteta vode i vazduha,itd )ali se ,nažalost, nalazi i u  najvećoj grupi  opština i gradova u Srbiji koje se   nedovoljno ili ni malo bave pitanjima energetske efikasnosti uprkos brojnim zakonom definisanim nadležnostima

Stoga je društveni konsenzus i aktivnija, jasno normativno definisana pozicija organizacija civilnog društva,stručne javnosti i medija, na lokalnom nivou,   oko ovih tema,  preka i nasušna potreba kako za jačanje svesti građana o značaju   zaštite životne sredine  tako i za praktično delovanje posebno na  tom, lokalnom nivou.

Obzirom da je u Kraljevu u toku izrada normativnih predpostavki za uspostavljanje sistema  energetskog  menadžmenta grada  to je prilika da se ,zbog značaja pitanja i   mogućih,pozitivnih, efekata  na održivi razvoj  i poboljšanje kvaliteta života lokalne zajednice otvori šira javna rasprava ne samo o  tim normativnim predpostavkama već i nekim ranije donetim dokumentima iz ovih oblasti.

Uprkos kritika iznetih  na početku ovog teksta na račun političkih stranaka ipak je njihova odgovornost,posebno onih koje su voljom građana u gradskom parlamentu, realno najveća pa i za otvaranje i organizovanje  šire javne rasprave o temama iz oblasti zaštite životne sredine. Krajnji ishod takve aktivnosti mogao bi biti prvi kamen u temeljima društvenog konsenzusa koji je Kraljevu nasušno potreban ne samo o ovim pitanjima.Jer,bez tog društvenog konsenzusa okupirani kvazi politikom stigli smo, u zadnje tri decenije, na začelje ekonomske tabele Srbije.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 3120

Komentari su zatvoreni.