utorak, 16. april 2024.

Jesuli aktivnosti grada Kraljeva u oblasti zaštite životne sredine ugrožene? (II deo)

Objavljeno: 26.03.2016. | autor: KV Novosti -on line

ms 15Pored već pobrojanih aktivnosti na planu jačanja zaštite životne sredine u gradu Kraljevu Odsek za zaštitu životne sredine je vršio  transparentno informisanje javnosti o stanju životne sredine, i izveštavao Agenciju za zaštitu životne sredine, bio uključen u rad Odbora za zaštitu životne sredine SKGO-a i delegirao je člana za Radno telo Ministarstva u postupku transponovanja propisa u postupku pridruživanja EU.Odsek je ostvario saradnju sa OCD-om (6 godina se finansiraju projekti OCD-a iz Programa).Ostvarena je saradnja sa javnim komunalnim preduzećima, naučnim i školskim ustanovama kroz realizaciju projekata edukacije u oblasti zaštite životne sredine.Pokrenuo inicijativu i izmenjena je sistematizacija za prijem energetskog menadžera (ali nije realizovan prijem) a uradio je i energetski bilans javnih zgrada i finansirao projekte iz oblasti energetske efikasnosti.Tokom svog rada Odsek za zaštiu životne sredine se susretao sa brojnim problemima od koji su najzančajniji: nedostatak finansijskih sredstava i nerazumevanje o potrebi izdvajanja dodatnih sredstava iz Budžeta grada, dug period čekanja na usvajanje strateških dokumenata,ukidanje namenskih sredstva od strane Republike Srbije, pokušaj preusmeravanja sredstava naplaćenih od naknade za zaštitu životne sredine u okviru Budžeta grada (Savet za zaštitu životne sredine),nerazumevanje Ministarstva za lokalnu problematiku zaštite životne sredine prilikom davanja Saglasnosti na program i teškoće pri implementaciji zakona na nivou lokalnih samouprava kao i ograničena saradnja sa medijima.Kao ,trenutno,najozbiljni problem nameću se izmene u Zakonu o budžetskom sistemu izvršene u decembru 2015 godine kojima su „obezličene“ brojne naknade,i među ostali i one sa kojima su se finansirale brojne aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine.Ulivanjem obezličenih naknada u „jednu kesu“  uz obrazloženje o efikasnijem upravljanju i  ,navodnom, olakšanju  za obveznike kreira se ambijent u kome će o ranijim namenskim sredstvima , sada, odlučivati pojedinci  a imajući u vidu složenu ekonomsku i socijalnu situaciju u društvu  realna je opasnost da se problemi zaštite životne sredine marginalizuju.Dođe li do toga ,doći će, neminovno, i do obustavljanja brojnih započetih aktivnosti a Srbija će se naći pred nerešivim zahtevima koji će ,pred nju, biti postavljeni u periodu otvaranja i impementacije pregovaračkih predpristupnih poglavlja 15(energetika) i 27(zaštita životne sredine. Slična opasnost preti i  na nivou grada Kraljeva ukoliko donosioci odluka u lokalnoj samoupravi ne shvate nerskidive veze između održivog ekonomskog razvoja i aktvnosti u oblasti energetike, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.

Print Friendly, PDF & Email

Broj pregleda: 3172

Komentari su zatvoreni.